JavaRush /Java Blog /Random-TK /IntelliJ IDEA soraglary
Diana
Dereje

IntelliJ IDEA soraglary

Toparda çap edildi
Bu sowal , toparymyzdaky VK mowzugynda IntelliJ IDEA baradaky soraglardan döredildi .
IntelliJ IDEA soraglary - 1

Açyk faýlyň köne çözgüt däl-de, ideýa bilen başlamagy üçin nädip edip bilerin?

Esasy usul bar bolsa kody işledip bilersiňiz. Bu ýagdaýda iki ýol bar:
 1. Basyň Ctrl+Shift+F10.
 2. Islenýän synpdaky iş meýdanyna sag basyň we Işletmek ýa-da düzeltmek saýlaň
IntelliJ IDEA soraglary - 2

Ekranda kursoryň ýerleşýän ýerinde kod belgisini nädip düzüp bilerin?

Görkeziş> Status paneli panelini açyň we gutyny belläň. IntelliJ IDEA soraglary - 3 Bellik gutusy barlanylsa, penjiräni kiçeldiň, belki, meseleler paneli IDEA penjiresiniň üstünden düşer.

Erroralňyşlyk habary berýär:

java: try-with-resources is not supported in -source 1.6
(use -source 7 or higher to enable try-with-resources)
Java derejesini 6-njy wersiýadan has ýokary goýmaly. Taslamanyň gurluşy > ctrl+alt+shift+s Taslama > Taslamanyň dil derejesi .
IntelliJ IDEA soraglary - 4

Leksiýalarda meseleler bar, ýöne plugin olary görenok

IntelliJ IDEA-daky plugin saýtda başga bir hasabyň meselelerini görýän ýaly. Sahypadaky gizlin düwmeleri we plagini deňeşdirmeli. Web sahypasynda gizlin açary sazlamalarda tapyp bilersiňiz . Plaginde gizlin açar JavaRushPlugin.properties faýlynda ýerleşýär

Intelijde ädimme-ädim programma nädip işletmeli? Mysal üçin, 0-dan 4-e çenli aýlaw ýerine ýetirilende, her ädimde bellenen bahalar we hasaplama netijeleri konsolda görkezilýär.

"Intellij IDEA-da düzedişleri nädip ulanmaly" makalasyny okaň .

Synpath ýa-da bootclasspath-da java.lang bukjasyny tapyp bolmaýar

Paneli açyň Faýl > Taslamanyň gurluşy > Platformanyň sazlamalary > SDK-lar Klasspath goýmasynda , ähli gurlan faýllary “gurlan Java ýolundan” / jre / lib- den birikdiriň .

Näme üçin IntelliJ IDEA ajaýyp işleýän usullary kesdi?

Bular ulanmak maslahat berilmeýän köne usullar. Diliň geljekki wersiýalarynda aýrylyp bilner. Bu usullar Könelişen düşündiriş bilen bellik edilýär we IDEA bu ​​barada duýduryş berýär.

Programmada okaljak maglumatlary girizmek üçin IntelliJ IDEA nirede

Hereket mehanikasy:
 1. Bir programma ýazýarys.
 2. Işletmek _
 3. Aşakda konsol peýda bolýar.
 4. Konsola maglumat ýazýarys
 5. Enter basyň
IntelliJ IDEA soraglary - 5

Aşakda ýerleşýän programma düzmegiň netijesi bilen penjiräni nädip yzyna gaýtarmaly

Gyzgyn düwmeleri ulanýarys: Alt+0- Habar Alt+4 paneli açylar - Işlet paneli açylar. Galan panelleri View > Tool Windows tapyp bilersiňiz .

Görkezýär ... SDK görkezilmedi ... Ora-da kod gyzyl reňkde

Taslamada SDK-a barýan ýoly görkezmeli.
 1. Faýl > Taslama gurluşy panelini açýar (ctrl + alt + shift + s).
 2. SDK goýmasyny saýlaň .
 3. Gurlan JDK paketine barýan ýoly görkeziň .
IntelliJ IDEA soraglary - 6
Kod henizem gyzyl reňkde bolsa, ýöne programma işleýän bolsa, Faýl > Nädogry keşleri işlediň

Näme üçin IDEA meniň üçin goňur fon bilen käbir kod elementlerini görkezýär?

Gözlegler diýilýär. Kod gözden geçirmek diýip pikir edip bilersiňiz . Aýy kursoryny şeýle elementiň üstünden bassaňyz, IDEA maslahat berer we IDEA-nyň pikirine görä kody awtomatiki usulda has dogry birine çalşar. " For " ýagdaýynda , has gysga " hersi üçin " çalyşma bolar .

K&R indentasiýa stilini nädip işletmeli?

Hotkey ulanýarys : Ctrl + Alt + L. "Kod stili we formatirleme" makalasynda has giňişleýin maglumat .

Işiň netijesi ekranda görkezilip, degişlilikde konsola we faýla ýazylmaz ýaly, ony nirede goýmaly?

Işletmek / düzeltmek konfigurasiýalary penjiresinde bir wariant üýtgedildi .
 1. Ekranyň ýokarky çep burçunda (ýaşyl üçburçlugyň çep tarapynda) açylan sanaw bar. Düzeltmeleri basyň we saýlaň .

  IntelliJ IDEA soraglary - 7
 2. Soňra surnallar goýmasyny saýlaň . Faýl üçin konsol çykyşyny ýatda saklaň .

  IntelliJ IDEA soraglary - 8

IntelliJ IDEA we plagini täzeden guranyňyzdan soň, ösüşim we abunalygym saklanarmy?

Ösüşiňiz we abunalygyňyz gizlin açar bilen baglanyşykly ( JavaRushPlugin.properties faýly ). Mesele bolmaz. Solutionshli çözgütleri saklamak isleseňiz, taslamany pozmaň, galanlaryny arkaýyn täzeden gurup bilersiňiz.

Ygyndydan soň, kiril diliniň ýerine sorag belgileri / düşnüksiz nyşanlar görkezilýär, munuň sebäbi näme bolup biler?

Kodlamak meselesi. Çykyş UTF8-de, giriş WIN1251-de bolanda ýüze çykýar (mysal üçin).
 1. Faýl > Sazlamalar panelini açyň we gözleg setirine kodlamagy giriziň . Taslamany kodlamagy UTF-8 diýip belledik .

  IntelliJ IDEA soraglary - 9
 2. IDEA keşini täzeden açýaryn we arassalaýaryn . Faýl paneli > Keşleri nädogry / täzeden açyň

Iňlis dilini bilýänler üçin kodlamak temasynda gowy makala bar

IntelliJ IDEA başlanda derrew kod setir belgilerini nädip görkezip bilerin?

Setir belgilerini iki ýol bilen açyp bolýar:
 1. Koduň çep tarapyndaky boş ýere sag basyň (aşakdaky skrinshot serediň)> Setir belgilerini görkeziň .

  IntelliJ IDEA soraglary - 10
 2. Paneli açyň Faýl> Sazlamalar> Redaktor> Umumy> Daş görnüş. Görkezilen setir belgilerini belläň.

  IntelliJ IDEA soraglary - 11

Smena saýlamasynyň işlemegi üçin näme etmeli? Ctrl + c we ctrl + v işlemeýär

“Vim” plugin gurnalan ýaly. Plagini öçürmeli:
 1. Faýl > Sazlamalar (Ctrl + Alt + S)

 2. Pluginler > Gözleg -> vim (gözlegde)

 3. Bellik gutusyny aýyryň. Bolýar. Gaýtadan açyň .

  IntelliJ IDEA soraglary - 12
Teswirler
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION