JavaRush /Java Blog /Random-TK /IntelliJ IDEA Ulanyjy gollanmasy: moreene-de bir gyzjagaz...
Sillian
Dereje
Москва

IntelliJ IDEA Ulanyjy gollanmasy: moreene-de bir gyzjagaz!

Toparda çap edildi
IDEA-daky ähli esasy kombinasiýalary ýatda saklamak erbet pikir. Allhli mümkinçilikleri derrew ulanyp bilmersiňiz we kelläňizdäki bulaşyklyk sebäpli, ulanmak isleýän täze kombinasiýalaryňyzy bulaşdyryp bilersiňiz. Mundan başga-da, belli bir wagtdan soň, ulanylmadyk kombinasiýalar hakda eýýäm galyň tozan bilen örtülen bilim gerek bolsa, ýadyňyza düşmez. Şonuň üçin bu makalada ýygy-ýygydan ulanýan kombinasiýalarymy suratlandyrmaga synanyşaryn (diňe bir maňa kömek etmez diýip umyt edýärin). Geliň, gideli! ;) Her kimde şeýle ýagdaý ýüze çykdy: "Bu eseri göçürmeli, ýöne buferde zerur zat hem bar." Bu ýagdaýda halas edilýär: Ctrl + D Bu setiri göçürmek üçin buýruk . Şonuň üçin indiki setire göçürmek isleseňiz, şony hem alyň =) IntelliJ IDEA Ulanyjy gollanmasy: moreene-de bir gyzjagaz!  - 1
IntelliJ IDEA Ulanyjy gollanmasy: moreene-de bir gyzjagaz!  - 2
Haçan-da haýsydyr bir kod bölegini ýok etmek islemeýän bolsaňyz, ýöne köp setirde teswir ýazmak gaty amatly däl. Hakyky durmuşda munuň üçin açarlar bar: Ctrl + / Ctrl + Shift + / Birinji wariantda, bir setirli teswir bilen koduň bir bölegini düşündirersiňiz: IntelliJ IDEA Ulanyjy gollanmasy: moreene-de bir gyzjagaz!  - 3 Ikinji wariantda teswir köp setirli bolar:
IntelliJ IDEA Ulanyjy gollanmasy: moreene-de käbir gyzgyn düwmeler!  - 4
. Adyny üýtgedip bilersiňiz! Munuň üçin taslamadaky synpyň adyna sag basyp bilersiňiz: IntelliJ IDEA Ulanyjy gollanmasy: moreene-de bir gyzjagaz!  - 5 Ora-da synpyň adyna (şol bir menýu pozisiýasyny saýlaň). Emma! Ekranyň suratlarynda görşüňiz ýaly, klawiatura gysga ýoly üçin kiçijik bir yşarat bar: Shift + F6 Şeýle hem bir setiri saýlamazdan pozmak funksiýasy bar. Esasy zat, ol ýerde kursor bar, galanlary jikme-jiklikler =) Ctrl + Y Eger koduňyz bar bolsa, ony haýsydyr bir blokda örtmeli bolsaňyz (eger / synap görüň we bularyň hemmesi), siz bolarsyňyz ýatda saklandy: Ctrl + Alt + T IntelliJ IDEA Ulanyjy gollanmasy: moreene-de bir gyzjagaz!  - 6 Kodda tertibi dikeltmek üçin peýdaly kombinasiýa: Ctr + Alt + I Koddaky görkezijileri deňleşdirýär (eger kod bölegi saýlanan bolsa, bu bölekde, ýok bolsa, setirde kursor nirede). Öň mysal: IntelliJ IDEA Ulanyjy gollanmasy: moreene-de käbir gyzgyn düwmeler!  - 7 Soň:
IntelliJ IDEA Ulanyjy gollanmasy: moreene-de bir gyzjagaz!  - 8
(Spoiler duýduryşy!) Evenöne has güýçli bir zat bar! diňe bir setirleri üýtgetmän, koduňyzy kod stiline laýyk getirýär: Ctr + Alt + L Bu hökman owadan programma etmegiň usullaryny öwreder! IDEA käbir gysgaltmalara-da düşünýär, soňra bolsa doly buýruklara öwrülýär. Ine peýdaly bolup biljek käbirleri: psvm + tab -> köpçülikleýin statiki boşluk esasy sout + tab -> System.out.println () serr + tab -> System.err.println () I + Enter -> üçin (Obýekt obýekti) :) {} + ESC iter + Enter -> üçin (Obýekt o :) {} + ESC fori + tab -> üçin (int i = 0; i <; i ++) {} allhli gysgaltmalary ulanyp görüp bilersiňiz: Ctrl + J Aý hawa, IDEA-da iň peýdaly zady ýatdan çykardym diýen ýaly! Birden ýalňyşlyk ýüze çyksa! Belki-de bu uly däl, ýöne erbet we ... Gysgaça aýdylanda, programma başlamaz =) Kody ýazanyňyzda käbir ýalňyşlyklar edeniňizde we IDEA ýalňyşlygyň ýerini gyzyl reňkde görkezýär. Sen bolsa oturyp pikir edýärsiň: "Nähili iblis! Againene bir zady halamaýar! Everythingöne hemme zat gowy!" Halamaýan zadyna düşünmek üçin kursory ünsi çekýän ýerine goýmaly we kombinasiýany basmaly: Alt + Enter Şondan soň ol ​​öz çözgüdini hödürlär, bu sanawdan saýlap bilersiňiz (gaty akylly zatlar hödürleýär) ), seýrek ýagdaýlarda özüňiz hakda pikirlenmeli bolarsyňyz. IntelliJ IDEA Ulanyjy gollanmasy: moreene-de bir gyzjagaz!  - 9
Teswirler
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION