JavaRush /Java Blog /Random-TK /JavaRush habarlary (15/11/2018)

JavaRush habarlary (15/11/2018)

Toparda çap edildi
Dostlar, JavaRush topary aragatnaşykda. Uzak wagt bäri beýle hasabat ýazmadyk, ýöne ýatdan çykaranymyz ýa-da hiç zat etmedigimiz üçin däl. Munuň tersine, gowulaşmagyň üstünde hemişe işleýäris. Käbir täzelikleri eýýäm gördüňiz we baha berdiňiz öýdýäris. Bu ýerde esasylaryny suratlandyrarys.
JavaRush habarlary (15/11/2018) - 1
 1. Interfeýs üýtgeýär.

  Ilkinji we haýran galdyryjy üýtgeşme, giň formata geçmekdir. Indi sahypa, öňküsi ýaly, ekranyň doly giňliginde görkezilýär. Sahypanyň ulanylyşyny ýokarlandyrmak üçin beýleki, az görünýän jikme-jiklikler hem üýtgedi. Jübi wersiýasynyň interfeýsi hem kämilleşdirildi.

 2. Akylly gözleg.

  JavaRush-da gözleg global boldy. Saýtyň içine girizen sözüň / söz düzüminiň / kod böleklerini - leksiýalary, meseleleri, düşündirişleri, toparlardaky ýazgylary, kömek bölümini - mümkin boldugyça gözleýär.

  JavaRush habarlary (15/11/2018) - 2
 3. Burça geçmek.

  Soňky döwürde JavaRush sahypasynyň näderejede çaltlaşandygyny gördüňizmi? Bu, optimizasiýany amala aşyranymyz we häzirki zaman Angular çarçuwasyna geçendigimiz sebäpli bolup geçdi.

  JavaRush habarlary (15/11/2018) - 3
 4. Düz dilde düzüjiniň ýalňyşlyklary.

  Täze bir programmist, düzüjiniň teswirlerine hemişe düşünenok. Birinjiden, köplenç gaty gysga ýazylýar, ikinjiden, iňlis dilinde ýazylýar. Täze başlanlar üçin durmuşy aňsatlaşdyrmagy makul bildik, indi bolsa WebIDE (web sahypamyzda Java meselelerini çözmek üçin ösüş gurşawy) we IntelliJ IDEA üçin plugin rus dilinde düzülen ýalňyşlyklary aýdyň düşündirýär.

  Täzelenme Iňlis dilinde ýalňyşlyklar galýar, olar WebID konsolynda görkezilýär. IntelliJ IDEA-da rus dilinde düzüjileriň ýalňyşlyklary diňe gözden geçirmek üçin tabşyrylansoň bolýar. Programmany (Işletmek) başlanyňyzda ýalňyşlyklar iňlis dilinde bolar.

  JavaRush habarlary (15/11/2018) - 4
 5. Wezipeler üçin maglumat giriziň.

  WebIDE-däki meseleler indi iş wagty tassyklamak üçin giriş goşdy.

  JavaRush habarlary (15/11/2018) - 5
 6. Täze leksiýalar.

  Java sintaksis we Java ýadro gözleglerine professordan 45 täze leksiýa goşuldy.

 7. Üstünlikleri paýlaşmak.

  Indiki JavaRush derejesini tamamladyňyzmy we gazananlaryňyza buýsanýarsyňyzmy? Bu täzelikleri derejäniň ahyrynda açylýan ýörite penjire basyp sosial ulgamlarda paýlaşyň.

  JavaRush habarlary (15/11/2018) - 6
 8. IDE täzelenmesi.

  Iň soňky täzelenme bilen, JavaRush web sahypasyndaky meseleleri çözmek üçin gurşaw (WebIDE hakda gürleşýäris) ep-esli gowulaşdy we has amatly boldy. Mysal üçin, indi meseläniň ýagdaýy hemme ýerden görünýär. Özüňiz görüň! Netijede, täzelikleri okamak ýeterlik, öwrenmegiň wagty geldi.

PS: hasam gyzykly bolar. Soonakyn wagtda. Habarlary yzarlaň =).
Teswirler
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION