JavaRush /Java Blog /Random-TK /Gyz programmist

Gyz programmist

Toparda çap edildi
Gyz programmist - 1Programmist hökmünde täzeden öwrenenlerimiň köpüsi gyzlardy. Indi birnäçe ýyldan soň, işdäki üstünliklerine buýsanýaryn. Programmirlemek, görnüşi ýaly kyn iş däl. Esasy zat başda gowy mugallym almak. Eger gyz bolsaňyz we tehniki bilimiňiz bolsa, bu barada pikirleniň:

1. Diňe erkek hünäri däl

Köp gyzlar IT-de işleýär, şol sanda programmist. Bu "diňe erkek hünäri" däl. Matematika fakultetini gutarandan soň, mekdebe matematika mugallymy bolup giden bir gyzy tanaýaryn. Gyzlar, matematikany gowy bilýän bolsaňyz, hiç hili kynçylyksyz programmirlemäge ökde bolup bilersiňiz.

2. Gyzlary gowy görýärler

Köp programmistler bir gyzyň öz toparyna goşulmagyny isleýärler: topardaky atmosfera derrew üýtgeýär. Käwagt bu, gyzlaryň beýleki aýlyklarynyň ýokary bolmagyna sebäp bolýar.

3. Gyzlar gaty meşhur

Gyz programmist - 2Oglan programmistleri gyzlara höwes bilen kömek edýärler. Guyigit programmistlere garanyňda köplenç. Hatda programmistleriň arasynda internet forumynda size bir zat düşündirmek isleseňiz, derrew özüňizi gyz hökmünde tanatmagyňyz gowudyr diýen myş-myşlar bar.

4. Erkekler topary

Köp gyzlar erkek toparda işlemegi halaýarlar. Mundan başga-da, bir toparda birden köp gyz bar bolsa, adatça ýigitleri derrew “bölýärler” we hersi özüni gorap başlaýar we dönüklik bilen beýlekileri tort bilen iýmitlendirýär.

5. Geljek

Daş-töwereginde geljegi uly ýigitler köp. Hawa, filmlerde köplenç üstünden gülýän hakyky geeksler bar. Emma IT işgärleriniň köpüsiniň ýokary girdejisi, ajaýyp awtoulagy, dünýägaraýşy bar we onlarça ýurda baryp, köp gyzykly adamlar bilen aragatnaşyk gurmagy başardy. Köp adamlar sport bilen meşgullanýarlar, sagdyn durmuş ýörelgesini alyp barýarlar, gezelenç edýärler we döredijilik ýollaryny gözleýärler. Maslahat düşündimi?

6. Garaşsyzlyk

Köp gyzlar diňe özüne bil baglamaga endik edip, “erkin we garaşsyz” bolmak isleýärler. Gowy aýlyk alýan iş size mynasyp durmuş, gowy awtoulag we käwagt hatda öz jaýyňyzy hem berip biler.

7. Ygtybarlylyk

Bütin dünýäde isleg bildirýän hünäriň bolmagy gaty ygtybarly. Durmuş sizi islendik ýere alyp biler. Gap-gaç ýuwýan maşyn ýa-da enelik bilen başlamaň.

8. Maşgala

Durmuşyňyzyň maksady maşgala bolsa-da, henizem dogry saýlaw. IT kompaniýalarynyň köpüsi tölegli enelik rugsadyny berýär. Çaga dogurmak üçin tölegleriň mukdary 9000 dollara ýetenini bilýärin we bu krizis döwründe. Seýrek, şeýlemi?
Teswirler
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION