JavaRush /Java Blog /Random-TK /Jübi ösüşi bilen gyzyklanýarsyňyzmy? Java öwreniň!

Jübi ösüşi bilen gyzyklanýarsyňyzmy? Java öwreniň!

Toparda çap edildi
Programmirleme dilini saýlaýarsyňyzmy we ykjam ösüş bilen gyzyklanýarsyňyzmy? Java ulanylyşy üçin iň oňat saýlawdygyna ynanýarys we bu makalada munuň sebäbini size aýdyp bereris. Jübi ösüşi bilen gyzyklanýarsyňyzmy? Java öwreniň! - 1

Android ýa-da iOS? ..

Ilki bilen platformada karar bermek möhümdir. Häzirki wagtda diňe iki sany meşhur ykjam operasiýa ulgamy bar, munuň üçin programmalary döretmegiň manysy bar. Bular Android we iOS. IOS ykjam operasiýa ulgamy köplenç Objective-C we Swift-de ýazylýar. Aslynda bu diller “Apple” enjamlarynyň programma üpjünçiligi üçin zerurdyr we başga ýerlerde diýen ýaly ulanylmaýar. “Apple” ötünç soraýan bolsaňyz, başga tehnologiýalary tanamaýan we durmuşyňyzy bu kompaniýanyň önümleri bilen baglanyşdyrmak isleýän bolsaňyz, olara has ýakyndan göz aýlaň. Şeýle-de bolsa, bu gaty howply saýlaw, sebäbi pikiriňizi üýtgetseňiz, ösüşiň başga görnüşine geçmek aňsat bolmaz. “Android” barada aýdylanda bolsa, bu platforma üçin Java-yň peýdasyna uly artykmaçlyk bilen dürli programma dillerinde ýazýarlar. Java bolsa ähliumumy dil, şonuň üçin bir zat bolup geçse, iş ugruňyzy aňsatlyk bilen üýtgedip, ykjamdan beýleki ösüş görnüşlerine geçip bilersiňiz. Indi Kotlin dili işjeň ösýär, onda Android üçin ýazyp bilersiňiz; C ++ hem bu maksatlar üçin amatly (Java NDK ulanyp). Şeýle-de bolsa, “Android” -iň esasy dili “Java” bolup galýar. Şeýle hem, dünýäde “iPhone” -dan has köp “Android” enjamy bar (takmynan 86%), bu çaklama däl, Gartner-iň resmi statistikasy . Jübi ösüşi bilen gyzyklanýarsyňyzmy? Java öwreniň! - 2Mundan başga-da, täze bir programmist üçin döredijiligini “Android” smartfonlarynda gurlan “Play Market” -e ýerleşdirmek gaty aňsat. Has gowusy ýa-da erbet tarapy, “Apple App Store” dükany üçin programmalary saýlamagyň düzgünleri has berk. Şonuň üçin ykjam programmistleriň köpüsi üçin iň oňat kombinasiýa “Android + Java” .

Java “Android” -iň ene dilidir

Indi “Android” üçin iň tebigy dil bolan “Java” -a has içgin seredeliň. Näme üçin beýle? Bu ýönekeý: bu operasiýa ulgamynyň özi bölekleýin Java-da ýazylýar we esas Linux ýadrosy we Google tarapyndan işlenip düzülen we Java döredijilerine tanyş Oracle JVM bilen doly gabat gelýän Java wirtual maşynynyň öz wersiýasydyr. “Android” -i ösdürmek üçin taýýar gurallar köp, bularyň köpüsi Google ýa-da Google-yň gatnaşmagynda döredilýär. Häzirki wagtda “Android” döredijileriniň aglaba köplügi Java we Kotline “düşünýän” Android Studio IDE ulanýar.

Java, Android we beýlekiler üçin iň meşhur dil

“Android” programmistlerini gözleýän haýsydyr bir sahypa seretseňiz, 10 boş iş ýeriniň 9-sy Java bilýän bir işläp düzüjini gözlemek bilen baglanyşykly bolar. Şonuň ýaly-da, Google Marketdäki 10 programmanyň 9-sy Java-da ýazylýar. Aboveokarda ýazyşymyz ýaly, kärhanany ösdürmek lagerine “geçmek” kararyna gelseňiz, gaýtadan taýýarlamagyň zerurlygy bolmaz, diňe birnäçe goşmaça tehnologiýalary öwreniň. Java döredijiler üçin gaty köp boş ýer bar we iň gowy zat, işleriniň gaty gowy tölenmegi.

Java ähliumumy dil

 • Platformhli platformalarda işleýär;
 • Obýekte gönükdirilen dil (bu programmalaryň aňsat ulalmagyna we gowulaşmagyna getirýär);
 • Occasionhli ýagdaýlar üçin köp sanly kitaphanalar;
 • Ajaýyp resminamalar;
 • Işlemek üçin, şol sanda Android bilen işlemek üçin gaty gowy gurallar;
 • Dogry çemeleşmek bilen Java öwrenmek aňsat.

JavaRush-da takmynan “Android talyp ýoly” algoritmi

 1. Java öwreniň. Sahypamyz size kömek eder. Biz bilen “Android” döredijiniň zerur bolan ähli Java bilimlerini alyp bilersiňiz.

 2. Android bölümine geçiň . Bu ýerde Google hünärmenleri tarapyndan döredilen ajaýyp “Android Programming” kursyny tapyp bilersiňiz. Dogrusy, biz rus diline terjime etdik. Kurs gaty ýönekeý, şonuň üçin ony JavaRush-yň birinji derejeleri bilen paralel öwrenip bilersiňiz.

 3. Kurs size “Android” studiýasyny gurmagy maslahat berer. Şuny et. Aslynda, “IntelliJ IDEA” -da “Android” üçin ösdürip bilersiňiz, iň azyndan birnäçe JavaRush derejesini tamamlan bolsaňyz, eýýäm tanyş bolan gurşawyňyz. Emma resmi standartlara öwrülen ýöriteleşdirilen guraly ulanmak has amatly bolar.

 4. “Android Programming” we JavaRush-dan soň, Java-da has ökde bolanyňyzda öz taslamaňyzy düzüň. Mysal üçin, kiçi oýun ýa-da wagt dolandyryş programmasy we ony durmuşa geçirip başlaň. Bir zat düşnüksiz bolsa, JavaRush-daky “Kömek” bölüminde elmydama sorag berip bilersiňiz

 5. Arzaňyzy “Play Market” -de çap ediň.

 6. Taslamaňyza syn ýazyň we konstruktiw tankytlary, gowulaşdyrmak üçin maslahatlary we programmaňyzy meşhurlamak üçin JavaRush-da Android toparynda çap ediň.

 7. Soň bolsa ... Indiki başlangyç işläp düzüjiniň adaty ýoly. Yalta bolmaň, täze programmalar dörediň we neşir ediň. Tehnologiýalary öwreniň, Android döredijiler üçin boş ýerleri gözläň.

Netijeler

Beýleki artykmaçlyklardan başga-da, “Java” hem gowy, sebäbi “Android” dörediji hökmünde karýerany açýar. Şeýlelik bilen, JavaRush-daky meseleleri çalt çözüp başlaň we “Android üçin programmirlemek” kursynda ykjam ösüş gurallary bilen tanyşyň. Elbetde, bir zat netije bermese, "Kömek" bölüminde sorag bermäge arkaýyn boluň. Programma etmegi öwreniň, mümkin boldugyça köp kod ýazyň we arzuw edýän işiňiz bilen sylaglanarsyňyz.
Teswirler
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION