JavaRush /Java Blog /Random-TK /Şazadalardan hapa, soň bolsa ýene-de gaýdyp geliň
Artem Fedorushchenko
Dereje
Торонто

Şazadalardan hapa, soň bolsa ýene-de gaýdyp geliň

Toparda çap edildi
Hemmäňize salam! Indi nobatym, üstünlik hekaýamy paýlaşmak. Özümiň başlangyç derejämde bolanymda, elmydama meni höweslendirýän beýleki adamlaryň hekaýalaryny okamagy gowy görýärdim. Her täze neşir edilen üstünlik hekaýasy baýramçylyk ýalydy. Şonuň üçin näçe ýalta bolsamam, hakykatdanam birine kömek eder diýip umyt edip, tejribämi dowam etdirmegi makul bildim. Hekaýa birneme dramatik bolar, ýöne, meniň pikirimçe, bu ony has gyzykly eder. Şazadalardan hapa, soň bolsa yza - 1Bu hekaýanyň teksti hakda oýlananymda, ýagdaýyň ähli mazmunyny aýtmagyň zerurdygyna şübhelendim we onsuz hekaýanyň doly bolmazlygyna karar berdim. Programmirleme syýahatym 2014-nji ýylda başlandy. Men ýaňy meşhur Lugansk şäherinde mekdebi gutardym, henizem bu durmuşda näme etmek isleýändigime düşünmedim (we hakykatdanam düşünmek islemeýärdim). Uruş maňa kömek etdi. Şol ýyldan başlap, ZNO-ny (ifiedeke-täk döwlet ekzamenine meňzeş) geçirmekden ýüz öwürdiler, şonuň üçin ZNO-dan geçmek üçin Harkowa gitmeli boldum. Şeýdip, men ol ýerde bolanymda, şäherimde duşmançylyk başlandy we men ol ýere gaýdyp barmadym, ýöne öňki paýtagtda biraz mesgen tutmak kararyna geldim. Ejemiň bir dosty bilen ýaşadyk, tötänleýin, Ykdysady kibernetika bölüminiň müdiri. Ol meni bu ugurda baglanyşyk arkaly ýazmagy teklip etdi, men hakykatdanam muňa taýyn bolup başladym. Munuň nämedigine we nämäni aňladýandygyna az düşünýärdim, ýöne bu hünärdäki pullar gowy pul wada berdi (şol wagt maňa meňzeýärdi) we hemme zat maňa laýyk gelýärdi, men eýýäm ykdysadyýet öwrenmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýardym. Şeýle-de bolsa, durmuş meni çalt ýerine goýdy. Baglanyşyklara we gaty gowy synag ballaryna garamazdan, býudjetden geçip bilmedim. Diňe 10 ýer bardy, iň göwnüme degen zat, on birinji orunda bardym. Soňrak bolşy ýaly, meni peýdalanýanlar mejbur etdiler. Guşakdan şeýle zarba alansoň (we hakykatdanam hiç zat hakda alada etmedim, sebäbi hemme zat eýýäm 100 göterim karar berlendir öýdüpdim), girip boljak ugurlarym üçin elýeterli wariantlary gözläp başladym. Býudjet okuwy, sebäbi ene-atamyň şertnamasy bardy, olar meni üpjün edip bilmediler. Şeýdip, kakam menden ýüz tutmagy haýyş eden kompýuter ylymlary fakultetinde gutardym. Men hiç hili kynçylyksyz býudjet bilen gitdim we şol ýerde galmagy makul bildim. Şeýdip, okuw ýyly başlandy. Men höwesden doly we programmistiň hünärini öwrenmäge taýýardym. Ondan öň bu ugurda düýbünden tejribäm ýokdy (mekdepde kompýuter ylymlary sapaklarynda bize diňe Excel we Word-da işlemegi öwretdiler), ýöne men muny ownuk bir zat hasapladym - uniwersitetde size hemme zady öwrederler, şonuň üçinem gidýärin ol ýerde. Maňa çalt sowuk duş berdiler. Algoritmizasiýa we programmirleme birinji synpyna geldim, bir zada düşünmedim. Ikinji jübütde-de. Üçünjide. Bir zada düşünmäge, programma bilen gyzyklanmaga çalyşdym, ýöne meniň üçin hatda adaty kout << haýsydyr bir jadydy. Esterarym möwsümiň ortasynda men berdim. Hiç zada düşünmedim, her 2 iş üçin diňe 2 aldym, tutuş semestr üçin ýekeje laboratoriýa işini etmedim. Netijede, bu ugurdaky ekzamen dekan (mukaddes adam) tarapyndan ýapyldy. Her täze gün bilen, bu senet üçin dogulmadym, bularyň hemmesi bir ýalňyşlyk diýip pikir kellämde güýçlendi. .Ylyň dowamynda bu pikirler başlandy we ahyrynda uniwersitetden ýüz öwürdim. Geçen ýyl erbet düýş ýaly ýatdan çykarmak umydy bilen naharhana hyzmatynda bir işe duş geldim. Ine, ilkinji gezek programmirlemegi taşladym. Alty aý kafede işledim, ýolda özüme we isleglerime düşünjek boldum, ýöne hiç zat kelläme gelmedi. Netijede, täzeden başlamak isleýän, ýöne başga bir sebitde Lugansk şäherine gaýdyp barmak üçin berk karar berdim. Öňe seretseň, bu meniň durmuşymyň iň erbet kararydygyny aýdyp bilerin, ýöne näçe gülkünç bolsa-da, iň gowy kararym. Edileninden gysga wagtda aýtdy, indi men dogduk şäherimde. Öýümdäki şadyýanlyk gaty çalt geçdi. Şäher diýen ýaly öldi. Ozal beýle uly metropol däldi, ýöne indi diňe solýan kölegesini gördüm. Eden zatlarymy bilip, gynanç gaty çalt gaharlandy. Bu ýerde hiç hili syýasy ynam ýokdy (mende asla beýle zat ýokdy), diňe geçmişe bolan höwes bardy. Özümi gaty erbet duýdum - başda duýgy taýdan wagtyň geçmegi bilen maňa fiziki taýdan basyş edip başlady. Teoretiki taýdan edip biljek hünärlerim üçin mümkin bolan ähli wariantlary gözläp başladym. Filologiýany esasy ugur hasaplaýardym - mekdepde iňlis dili bilen hemişe hemme zat gowydy we bu ugurda ösmek isledim. Bu ugurda ýerli uniwersitetlere girmek kararyna gelenimde, kakam muňa goşuldy. Ol meniň kompýuter bilimine gaýdyp gelmegimi tüýs ýürekden isledi, men hakykatdanam onuň gaharyny getirmek islemedim (Harkowdan kowulmagymy gaty kynlaşdyrdy), şonuň üçin boýun egdim. Şeýdip, ilkinji gezek programmirleme gaýdyp geldim. Negativearamaz tejribämi ýatlap, nädip bir okuw ýylyna taýynlyk görmegi, iň bolmanda esaslary öwrenmegi ýüregime düwdüm. Uzak wagtlap internetde C ++ -da dürli kurslar gözledim, ýöne hiç wagt laýyk zat tapmadym. Soň bolsa, tötänleýin, men bu taslama aýlandym. Häzir nähili bolandygyny bilemok, ýöne şol wagtlar peýdalanan ilkinji 10 sapak mugtdy. Menem çekildim. Muny täze okuw ýylyndaky boşluklarymy ýapmak üçin däl-de, Luganskdan gitmek üçin bir mümkinçilik hökmünde gördüm. Bu pikir bilen gyzyklandym, bu hakda her gün, her sagat we her minut hakda pikir etdim. Gaharymy we daş-töweregime bolan ýigrenjimi güýçli motiwasiýa öwrüp, ahyrsoňy meni ýok etdi. Emma soňrak. Ilkinji 10 sapagy çalt tamamladym, şondan soň bir ýyllap abuna ýazyldym (şol döwürde henizem bardy) we işjeň öwrenip başladym. JavaRush-da derejeleri başdan geçirdim, Habr-y okamaga synanyşdym, her dürli üçünji tarap kurslaryny göçürip aldym (JSP, JFX, Gibernate we ş.m.). Göçme manyda Meniň ähli wagtym okamak bilen geçirildi. Gezelenç etmedim, dostlarym bilen aragatnaşyk saklamadym diýen ýaly. Az salym dynç aljak bolanymdan soň, bu wagty peýdaly geçirip biljekdigim baradaky pikirler meni derrew ýeňdi, tersine, bir hili keýpsizlik edýärin. Bu pikirler diňe programmirlemekden dynmaga rugsat bermedi we kem-kemden ýanmaga başladym. Umuman, Java öwrenmek üçin bir ýarym ýyl sarp etdim. Bu ýarym ýylda meniň doglan günümiň 2-si bardy, we iki gezek sözme-söz özümi dynç almaga mejbur etdim (ikinji gezek üstünlik gazanyp bilmedim). Her gün düýn eden zatlarymy ýada salýardym, şu gün hem edil şonuň ýaly etjekdigimi bilýärdim we ertir şol bir zadyň garaşýandygyna düşündim. Bu düzgün meni öldürýärdi, ýöne höwes maňa dowam etmäge güýç berdi. Wayolda bu ýerde üstünlik gazanýan hekaýalary okadym. Bu adamlaryň edip biljekdigine okadym we düşündim, bu hem edip bilerin. Onlyeke-täk tapawut bardy - bu adamlaryň hemmesi söhbetdeşliklere gidip, bilimlerini barlap, tagallalarynyň haýsydyr bir ahyrky maksadyny görüp bilerdiler. Mende beýle mümkinçilik ýokdy. Luganskda ITeke-täk IT kompaniýasy ýokdy. Bu tagallalaryň bir gün netije berjekdigine düşündim, ýöne gaty düşnüksiz, aralyk barlag nokatlary ýokdy. Daş-töwereginde boş ýer ýokdy, kurslar ýa okuwlar, hiç zat ýokdy. Bu ýagty geljege bolan ynam kem-kemden pese gaçdy. JavaRush-da 30-njy derejä ýetdim, zerur çarçuwalary eýýäm bilýärdim, hatda tejribe aldym, ýöne indi güýjüm ýokdy. Netijede, ýaňy ýandym, programmirleme (we umuman IT) bilen hiç hili baglanyşygy bolmadyk işe girdim we hemme zady ýatdan çykarjak boldum. Şonuň üçin ikinji gezek programmirlemegi taşladym. Iň esasy, kyn bolsa-da hemişe dynç almaly. Anotherene bir ýyl geçdi. Ösüp, gazanç edip boljak ýerlerimi gözläp, henizem işleýärdim. Soň bolsa başga bir waka bu durmuşa goşuldy. Programmirlemekden el çekenem bolsam, ene-atamyň gaharyny getirmezlik üçin uniwersitetde okamagy dowam etdirdim. 2018-nji ýylyň maý aýynda bolsa, web programmirleme boýunça sapak almalydygyma düşündim. Hiç haçan meniň üçin ýazjak birini tapyp bilmedim, şonuň üçin özüm bir zat tapmaly boldum. GeekBrains-den PHP kurslary bilen ýaraglanan (ýigrenji platforma, men muny hiç kime maslahat beremok, wagtyňyzy ýitirersiňiz, hasam beteri, pul), çalt CRUD-y bir ýere jemledim. Şol wagta çenli programmirlemekden düýpgöter dynç aldym we okuwymy dowam etdirmek hakda has köp pikirlenýärdim. Meni gorkuzan ýekeje zat, öwrenen zatlarymyň köpüsini üstünlikli ýatdan çykardym we hemme zady ýatda saklamaga gaty ýalta boldum. JS, PHP ýaly beýleki dillere seredip başladym. Men eýýäm özüm üçin gödek okuw meýilnamasyny düzüp başladym, ýöne soň näçe gülkünç bolsa-da, başga bir waka goşuldy. Uniwersitetimde C # -ni gaty gowy bilýän, hatda käbir halkara olimpiadasynyň baýragynyň eýesi-de bardy. Bu adam bir wagtlar Sankt-Peterburgda işlemäge gidip, gowy iş tapypdyr. Soň bolsa kuratorymyza ýetginjeklere mätäçdigini aýdýar. Kurator muny bize berýär, men tebigy ýagdaýda gyzyklanýaryn. Taslamasynyň C # görnüşinde ýazylandygyny bilip, gaty gynandym. Men eýýäm ýüz öwrüpdim, ýöne şonda-da dili özbaşdak öwrenenimde birnäçe aýyň içinde olar bilen iş tapyp biljekdigimi soramak kararyna geldim. Meni geň galdyrdy, bu adam Skype-a jaň etmegi teklip etdi, ol ýerde umumy mowzuklar (algoritmler, nagyşlar we ş.m.) boýunça dürli soraglar berdi, şondan soň meni zerur derejä öwretmäge razy boldy. Şatlygymyň çägi ýokdy. Ahyrsoňy, ymtylmaga taýyn bu anyk maksadym bardy, ýöne başga bir öwrüm boldy. Göni manyda bir gün soň bu adam maňa jaň etdi we direktor bilen okuwymyň meselesini ara alyp maslahatlaşandygyny aýtdy we Java we C # -iň birmeňzeşdigini aýtdy, şondan soň maňa derrew synag bermegi buýurdy. wezipe. Bu meniň üçin gaty täsir galdyrdy. Bu tabşyrygy okadym we hiç zada düşünmeýändigime düşündim. Yza çekilmek eýýäm giçdi, şonuň ýaly mümkinçilikleri ýitirmezlik has gowudyr (esasanam meniň ýagdaýymda), şonuň üçin .NET Çarçuwasynyň esaslaryny we bu iş üçin zerur bolan beýleki çarçuwalary çalt öwrenip başladym. Diňe bir aýyň içinde Java hakda edip biljek zatlarymyň hemmesi ýadyma düşdi, ony C # terjime etdim we beýleki zatlary öwrenmegi tamamladym. ITVDN çeşmesi maňa kömek etdi (gerek bolsa, google-dan). Java-yň bu ýerdäki ýaly gowy hasaplanmaýandygyny derrew düşündirip bereýin, şonuň üçin ol ýere gitmegiň gadyry ýok - näme diýse-de, Ruşyň bu ugurda mynasyp bäsdeşleri ýok. Emma, ​​Microsoft tehnologiýalaryny öwrenmek zerurlygy bar bolsa, ITVDN-den has gowy çeşme tapyp bilmersiňiz. Ol ýerdäki sapaklaryň köpüsine ösüşde-de, mugallymçylykda-da uly hünärmen Aleksandr Şewçuk öwredýär. Bir aýlap iýmedim ýa-da ýatmadym, şonuň üçin töledi - meni uzakda bir taslama işlemek üçin hakyna tutdular. Meniň tagallalarym ahyrsoňy netije berdi. Aýlyk, elbetde, super däldi (superden uzakda), ýöne ol ýerde alan tejribäm üçin minnetdar boldum. Şeýdip, ikinji gezek programmirleme gaýdyp geldim we soňky gezek ynanýaryn. Teoriýa boýunça, beýle hekaýa bagtly gutarmak bilen gutarmaly - Lugansk şäherini ýaşap, hünärmen bolup ösýän uly şähere gitdim. Gynansagam, bu entek bolmady. Häzirem bu kompaniýada işleýärin. Bu ýyl bakalawr derejesini tamamlaýaryn, şondan soň eýýäm Harkowa dolanmagy meýilleşdirýärin (gaty haladym). Nowöne indi üstünlik gazanjakdygyma 100% ynanýaryn. Bu çeşmä tüýs ýürekden minnetdarlygymy bildiresim gelýär. JavaRush maňa programmirleme düşünmäge kömek etdi; Bu ýerde alnan bilimler geljekde maňa köp kömek etdi. Bu taslama, näçe owadan görünse-de, maňa umyt berdi. Bu ýerde okan ilkinji günümden başlap, öz üstünlik hekaýamy ýazmagy arzuw etdim, indi muny ýerine ýetirendigime gaty begenýärin. Belki, hekaýam gaty bulaşyk bolup çykdy, ýöne hakykatdanam hemme zady bir demde aýtmak, hemme zady täzeden janlandyrmak isledim. Indi özümi bagtly duýýaryn. Okyjy üçin diňe bir zady arzuw edip bilerin - näçe kyn bolsa-da, maksadyňyza barýan ýoldan ýüz öwürmäň. Bu meniň üçin gaty täsir galdyrdy. Bu tabşyrygy okadym we hiç zada düşünmeýändigime düşündim. Yza çekilmek eýýäm giçdi, şonuň ýaly mümkinçilikleri ýitirmezlik has gowudyr (esasanam meniň ýagdaýymda), şonuň üçin .NET Çarçuwasynyň esaslaryny we bu iş üçin zerur bolan beýleki çarçuwalary çalt öwrenip başladym. Diňe bir aýyň içinde Java hakda edip biljek zatlarymyň hemmesi ýadyma düşdi, ony C # terjime etdim we beýleki zatlary öwrenmegi tamamladym. ITVDN çeşmesi maňa kömek etdi (gerek bolsa, google-dan). Java-yň bu ýerdäki ýaly gowy hasaplanmaýandygyny derrew düşündirip bereýin, şonuň üçin ol ýere gitmegiň gadyry ýok - näme diýse-de, Ruşyň bu ugurda mynasyp bäsdeşleri ýok. Emma, ​​Microsoft tehnologiýalaryny öwrenmek zerurlygy bar bolsa, ITVDN-den has gowy çeşme tapyp bilmersiňiz. Ol ýerdäki sapaklaryň köpüsine ösüşde-de, mugallymçylykda-da uly hünärmen Aleksandr Şewçuk öwredýär. Bir aýlap iýmedim ýa-da ýatmadym, şonuň üçin töledi - meni uzakda bir taslama işlemek üçin hakyna tutdular. Meniň tagallalarym ahyrsoňy netije berdi. Aýlyk, elbetde, super däldi (superden uzakda), ýöne ol ýerde alan tejribäm üçin minnetdar boldum. Şeýdip, ikinji gezek programmirleme gaýdyp geldim we soňky gezek ynanýaryn. Teoriýa boýunça, beýle hekaýa bagtly gutarmak bilen gutarmaly - Lugansk şäherini ýaşap, hünärmen bolup ösýän uly şähere gitdim. Gynansagam, bu entek bolmady. Häzirem bu kompaniýada işleýärin. Bu ýyl bakalawr derejesini tamamlaýaryn, şondan soň eýýäm Harkowa dolanmagy meýilleşdirýärin (gaty haladym). Nowöne indi üstünlik gazanjakdygyma 100% ynanýaryn. Bu çeşmä tüýs ýürekden minnetdarlygymy bildiresim gelýär. JavaRush maňa programmirleme düşünmäge kömek etdi; Bu ýerde alnan bilimler geljekde maňa köp kömek etdi. Bu taslama, näçe owadan görünse-de, maňa umyt berdi. Bu ýerde okan ilkinji günümden başlap, öz üstünlik hekaýamy ýazmagy arzuw etdim, indi muny ýerine ýetirendigime gaty begenýärin. Belki, hekaýam gaty bulaşyk bolup çykdy, ýöne hakykatdanam hemme zady bir demde aýtmak, hemme zady täzeden janlandyrmak isledim. Indi özümi bagtly duýýaryn. Okyjy üçin diňe bir zady arzuw edip bilerin - näçe kyn bolsa-da, maksadyňyza barýan ýoldan ýüz öwürmäň. Bu meniň üçin gaty täsir galdyrdy. Bu tabşyrygy okadym we hiç zada düşünmeýändigime düşündim. Yza çekilmek eýýäm giçdi, şonuň ýaly mümkinçilikleri ýitirmezlik has gowudyr (esasanam meniň ýagdaýymda), şonuň üçin .NET Çarçuwasynyň esaslaryny we bu iş üçin zerur bolan beýleki çarçuwalary çalt öwrenip başladym. Diňe bir aýyň içinde Java hakda edip biljek zatlarymyň hemmesi ýadyma düşdi, ony C # terjime etdim we beýleki zatlary öwrenmegi tamamladym. ITVDN çeşmesi maňa kömek etdi (gerek bolsa, google-dan). Java-yň bu ýerdäki ýaly gowy hasaplanmaýandygyny derrew düşündirip bereýin, şonuň üçin ol ýere gitmegiň gadyry ýok - näme diýse-de, Ruşyň bu ugurda mynasyp bäsdeşleri ýok. Emma, ​​Microsoft tehnologiýalaryny öwrenmek zerurlygy bar bolsa, ITVDN-den has gowy çeşme tapyp bilmersiňiz. Ol ýerdäki sapaklaryň köpüsine ösüşde-de, mugallymçylykda-da uly hünärmen Aleksandr Şewçuk öwredýär. Bir aýlap iýmedim ýa-da ýatmadym, şonuň üçin töledi - meni uzakda bir taslama işlemek üçin hakyna tutdular. Meniň tagallalarym ahyrsoňy netije berdi. Aýlyk, elbetde, super däldi (superden uzakda), ýöne ol ýerde alan tejribäm üçin minnetdar boldum. Şeýdip, ikinji gezek programmirleme gaýdyp geldim we soňky gezek ynanýaryn. Teoriýa boýunça, beýle hekaýa bagtly gutarmak bilen gutarmaly - Lugansk şäherini ýaşap, hünärmen bolup ösýän uly şähere gitdim. Gynansagam, bu entek bolmady. Häzirem bu kompaniýada işleýärin. Bu ýyl bakalawr derejesini tamamlaýaryn, şondan soň eýýäm Harkowa dolanmagy meýilleşdirýärin (gaty haladym). Nowöne indi üstünlik gazanjakdygyma 100% ynanýaryn. Bu çeşmä tüýs ýürekden minnetdarlygymy bildiresim gelýär. JavaRush maňa programmirleme düşünmäge kömek etdi; Bu ýerde alnan bilimler geljekde maňa köp kömek etdi. Bu taslama, näçe owadan görünse-de, maňa umyt berdi. Bu ýerde okan ilkinji günümden başlap, öz üstünlik hekaýamy ýazmagy arzuw etdim, indi muny ýerine ýetirendigime gaty begenýärin. Belki, hekaýam gaty bulaşyk bolup çykdy, ýöne hakykatdanam hemme zady bir demde aýtmak, hemme zady täzeden janlandyrmak isledim. Indi özümi bagtly duýýaryn. Okyjy üçin diňe bir zady arzuw edip bilerin - näçe kyn bolsa-da, maksadyňyza barýan ýoldan ýüz öwürmäň. mugallymçylykda. Bir aýlap iýmedim ýa-da ýatmadym, şonuň üçin töledi - meni uzakda bir taslama işlemek üçin hakyna tutdular. Meniň tagallalarym ahyrsoňy netije berdi. Aýlyk, elbetde, super däldi (superden uzakda), ýöne ol ýerde alan tejribäm üçin minnetdar boldum. Şeýdip, ikinji gezek programmirleme gaýdyp geldim we soňky gezek ynanýaryn. Teoriýa boýunça, beýle hekaýa bagtly gutarmak bilen gutarmaly - Lugansk şäherini ýaşap, hünärmen bolup ösýän uly şähere gitdim. Gynansagam, bu entek bolmady. Häzirem bu kompaniýada işleýärin. Bu ýyl bakalawr derejesini tamamlaýaryn, şondan soň eýýäm Harkowa dolanmagy meýilleşdirýärin (gaty haladym). Nowöne indi üstünlik gazanjakdygyma 100% ynanýaryn. Bu çeşmä tüýs ýürekden minnetdarlygymy bildiresim gelýär. JavaRush maňa programmirleme düşünmäge kömek etdi; Bu ýerde alnan bilimler geljekde maňa köp kömek etdi. Bu taslama, näçe owadan görünse-de, maňa umyt berdi. Bu ýerde okan ilkinji günümden başlap, öz üstünlik hekaýamy ýazmagy arzuw etdim, indi muny ýerine ýetirendigime gaty begenýärin. Belki, hekaýam gaty bulaşyk bolup çykdy, ýöne hakykatdanam hemme zady bir demde aýtmak, hemme zady täzeden janlandyrmak isledim. Indi özümi bagtly duýýaryn. Okyjy üçin diňe bir zady arzuw edip bilerin - näçe kyn bolsa-da, maksadyňyza barýan ýoldan ýüz öwürmäň. mugallymçylykda. Bir aýlap iýmedim ýa-da ýatmadym, şonuň üçin töledi - meni uzakda bir taslama işlemek üçin hakyna tutdular. Meniň tagallalarym ahyrsoňy netije berdi. Aýlyk, elbetde, super däldi (superden uzakda), ýöne ol ýerde alan tejribäm üçin minnetdar boldum. Şeýdip, ikinji gezek programmirleme gaýdyp geldim we soňky gezek ynanýaryn. Teoriýa boýunça, beýle hekaýa bagtly gutarmak bilen gutarmaly - Lugansk şäherini ýaşap, hünärmen bolup ösýän uly şähere gitdim. Gynansagam, bu entek bolmady. Häzirem bu kompaniýada işleýärin. Bu ýyl bakalawr derejesini tamamlaýaryn, şondan soň eýýäm Harkowa dolanmagy meýilleşdirýärin (gaty haladym). Nowöne indi üstünlik gazanjakdygyma 100% ynanýaryn. Bu çeşmä tüýs ýürekden minnetdarlygymy bildiresim gelýär. JavaRush maňa programmirleme düşünmäge kömek etdi; Bu ýerde alnan bilimler geljekde maňa köp kömek etdi. Bu taslama, näçe owadan görünse-de, maňa umyt berdi. Bu ýerde okan ilkinji günümden başlap, öz üstünlik hekaýamy ýazmagy arzuw etdim, indi muny ýerine ýetirendigime gaty begenýärin. Belki, hekaýam gaty bulaşyk bolup çykdy, ýöne hakykatdanam hemme zady bir demde aýtmak, hemme zady täzeden janlandyrmak isledim. Indi özümi bagtly duýýaryn. Okyjy üçin diňe bir zady arzuw edip bilerin - näçe kyn bolsa-da, maksadyňyza barýan ýoldan ýüz öwürmäň.
Teswirler
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION