JavaRush /Java Blog /Random-TK /Başga bir Java programmistiniň başga bir hekaýasy
Максим Лебедев
Dereje
Москва

Başga bir Java programmistiniň başga bir hekaýasy

Toparda çap edildi
Häzir 2019-njy ýyl, 29 ýaşymda, 1,5 ýyl bäri Java dörediji bolup işleýärin, Bahar , Java EE- de ýazýaryn, Maven , Gradle Tomkat we Java bilen baglanyşykly beýleki atlary bilýärin . Ahyry özüm hakda gysga hekaýa ýazmaga başladym. Okamak köp wagt ozal bolupdy we bu hakykat däl, şondan bäri köp zady öwrendim, nähili bolandygyny eýýäm ýatdan çykardym, şonuň üçin saňa ýadyma düşerin, ýöne ýadym gaty gowy däl. Hekaýam, 2015-nji ýylyň güýzünde, öwrenmek isleýän we şu güne çenli ulanýan Linux Debian astynda ýazyp biljek başga bir programma dilini gözlänimde başlandy. Hökümet edarasynda ulgam dolandyryjysy bolup işledim we karýeramy häzirki işleýän ýerimde dowam etdirmek islemeýändigime we ulgam dolandyryşyny dowam etdirmek islemeýändigime düşündim. Gyzykly bolsa, az aýlykly işe gitmäge taýýardym. Başlangyjy aralyk iňlis dilinden, ýokary tehniki bilimden, VBA-da Microsoft Access üçin bir programma we C # öwrenmek üçin gutarmadyk synanyşyklardan ybaratdy. Täze ýyl üçin (2015-nji ýyldan 2016-njy ýyla çenli) arzan bahadan JavaRush-a abuna ýazyldym we şu ýerde Java dünýäsi bilen tanyşlygym başlandy. Partlamalarda okadym, bir-iki günüň içinde iki derejäni tamamlap bilerdim, ýa-da bir hepde, hatda bir aý dynç alyp bilerdim, şonuň üçin okuwym yza süýşürildi. Islendik boş wagt, işde, işden soň, gije, gyzym dünýä inende okadym we şu güne çenli şu tertipde okaýaryn. Iş ýerinde gaty gyzykly zatlar bar, ýöne synap göresim gelýän kitaphananyň çarçuwalary we programmirleme dilleri henizem köp. 6-30 derejeden JavaRush bilen paralel “Java-da pikirlenmek” okadym. 30-njy derejeden soň Effektiv Java-y okadym, köplenç Golowaçdan we beýlekilerden wideo sapaklary we Java-da öz ýönekeý programmalarymy ýazmak bilen kursdan daşlaşýardym. 2016-njy ýylyň güýzünde meniň üçin möhüm bir waka bolup geçdi, şondan soň hökman Java dörediji boljakdygyma karar berdim. JavaRush-da 25-nji derejededim, nämüçindir bir bazada ýygnanan wagtym bir dostumyň bir kompaniýada Java dörediji bolup işleýändigi we kiçi gözleýändigi ýüze çykdy. Elbetde, söhbetdeşlige ikirjiňlenmän gitdim; gaty gowy jogap bermedim, ýöne bölekleýin degişlidigim sebäpli maňa iş teklip edildi. Emma bu hekaýanyň soňy däl. Häzirki işimde borçlarym bardy, şonuň üçin teklibimi ret etdim, ýöne ökünemok, sebäbi entek öwrenmeli köp zat bar. Şol döwürde Java Core-ni birneme öwrenenimden başga, kitaphanalary, çarçuwalary ýa-da gurnama gurallaryny bilmeýärdim. Java programmalarynyň haýsy usul bilen ýygnalandygyny bilýärsiňizmi? Kitaphana çarçuwadan nähili tapawutlanýar? Soň bolsa hemme zat çalt we duman ýaly uçdy. Thehli ylham beriji wakalardan soň, 2017-nji ýylyň başynda topjava kursuna ýazyldym (javaops.ru, muny " JavaRush tejribe" diýip atlandyrmak ýalňyş bolar öýdýärin)"), Tomkat Maven we Bahar bilen tanyşdym we okuwyň ahyryna çenli söhbetdeşliklere başladym. 2017-nji ýylyň iýun aýyna çenli 7 söhbetdeşlige gatnaşdym, ýarysy iş tekliplerine sebäp boldy. Şatlygymyň çägi ýokdy, iň halanýan we şu güne çenli işleýän ýerimi saýladym. Aýlygym işiň ilkinji gününden iki esse köpdi. Men özümi gowy ösdüriji hasaplaýaryn. Indi programma ýazmak ýa-da täze programmirleme dilini öwrenmek mümkin däl we çylşyrymly zat däl, diňe gyzykly mesele. Hekaýamyň nähilidir bir görkezijidigini aýdyp biljek däl, men adaty bir adam, hatda gowy tehniki bilimli. Java döredijisi bolmak meniň üçin tebigy ädimdi we hiç haçan ökünemok, hemme zady halaýaryn: kärdeşlerim, Java dünýäsi, gyzykly iş, konferensiýalar. Üstünlik we maksatlaryňyza ýetmegiňizi arzuw edýärin!
Teswirler
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION