JavaRush /Java Blog /Random-TK /“Ilkinji dizaýn nusgalary” kitabyna syn
Alex
Dereje

“Ilkinji dizaýn nusgalary” kitabyna syn

Toparda çap edildi
Iň bärkisi “Head First” seriýasy bilen iň az tanyş bolan adamlaryň arasynda şeýle edebiýaty täze başlanlar üçin ýüzleý okamak diýip hasaplaýanlar köp. Näme diýjek, 48 sagadyň dowamynda programmirleme ugrundaky çylşyrymly mowzugy çuňňur öwrenmek mümkin däl. Şeýle-de bolsa, Dizaýn nagyşlarynyň täze başlanlar üçin programmirlemek üçin peýdaly gollanma boljakdygyny öňe sürmek kyn. Bu kitap “Stackoverflow” -da iň meşhur onlugyň biridir we gowy sebäp bilen. Tanyşdyryş aňsatlygy, esasy mowzuk we ýokary hilli mysallar kitaby häzirki wagtda we meniň pikirimçe, ýakyn ýyllarda meşhur edýär. “Baş dizaýn nagyşlary” kitabyna syn - 1

Kitabyň aýratynlyklary

Ilki bilen dizaýn nagyşlary, nagyşlaryň nämedigini, olary nädip ulanmalydygyny we olar hakda nähili pikirlenmelidigini aýdýar. Bir nagyş, belli bir meseleler toplumy üçin ähliumumy çözgütdir. Dizaýn nagyşlary , öz gezeginde, ulanyjy üçin amatly we çeýe programmalary ýazmak üçin ulanylýan arhitektura çözgütleri bolup durýar. Bütin dünýäde döredijiler şol bir meseleleri şol bir çemeleşmeler bilen çözýärler. Bellikde aýdylyşy ýaly, tekeri täzeden dikeltmek islemeýän bolsaňyz, bu kitap bilen işlemek üçin taýýar dizaýn şablonlaryny (nagyşlaryny) ulanyň . Aýry-aýrylykda, materialyň görkezilişini bellemelidiris: “Head First” seriýasyndaky kitaplar ýönekeýligi bilen meşhurdyr we bir oturgyçda okalýar. “Dizaýn nagyşlary” hem muňa degişli däldir. Şeýle hem aşakdaky esasy ýörelgelere eýerýär:
 1. Görünmek
 2. Gepleşik stili
 3. Köp sanly suratlar
 4. Işjeň okyjynyň gatnaşmagy
 5. Duýgulara ýüzlenmek
 6. Okyjynyň ünsüni özüne çekmek
Kitabyň awtorlary materialy hödürlemek üçin tanamak teoriýasyny başarnykly ulanýarlar: meniň üçin ilkinji 100 sahypa ünsden düşdi. Bu çemeleşmäniň gözelligi, beýniniň okaýan zatlaryny hakykatdanam ýada salmagydyr. Birnäçe kyssa görnüşleriniň, gyzykly soraglaryň, artykmaçlygyň we döredijiligiň utgaşmasy - bularyň hemmesi okyja esasy mowzuga bolan gyzyklanmany ýitirmezlige kömek edýär. Kitaby satyn almazdan ozal, garyşyk synlary okanymdan soň ikirjiňlenýärdim. Şeýle-de bolsa, bu mowzukdaky başga-da birnäçe çeşmäni çalt öwrenenimden soň, nagyşlara çümmek üçin bu kitap size gerek zat.

Esasy tema we esasy pikir

“Elbetde, kimdir biri siziň meseläňizi eýýäm çözdi” - kitabyň birinji bölümi programmirlemekde dizaýn nagyşlarynyň ähli manysyny düşündirip başlaýar. Esasy maksat, manylaryny okyja dogry ýetirmekdir, sebäbi ilki bilen programmist nagyşlaryň nämedigini we haýsy nokatda ulanylmalydygyny bilmelidir. Aslynda, galyplary kelläňizdäki ownuk böleklere bölmeli we diňe şondan soň olary programmalara girizmeli. Programmirleme bilen meşgullanýanlar nagyşlara gowy düşünýän bolsa, olary ulanmak kody hasam kynlaşdyryp biler (ýöne ýönekeýleşdirmeli!). “Näme üçin dizaýn nagyşlary ulanylmaly?” Diýen soraga Kitapda aýdyň jogap berilýär: “Abstraksiýa, miras we polimorfizm ýaly düşünjeleri bilmek sizi gowy OO dizaýneri edip bilmez. Bu nagyşlarda subut edilen OO dizaýn tejribesi bar. ”

"Gysgaça mazmun"

Kitap 14 bölüme we giriş sözüne bölünýär. Kitabyň awtorlary başynda okyjyny taýýarlamaga, nagyş dizaýny baradaky maglumatlary dogry kabul etmek üçin beýnisini sazlamaga synanyşýarlar. Birinji bap nagyşlaryň esasy ýörelgesini we haýsy maksatlara hyzmat edýändigini düşündirýär. Iň köp ulanylýan nagyşlaryň biri - strategiýa - aňsat we birkemsiz gözden geçirilýär. Ikinji-on birinji baplar aýratyn nagyşlaryň jikme-jik derňewine bagyşlanýar :
 1. Synçy. Wakalary ýüze çykmagy bilen gyzyklanýan obýektleriň arasynda paýlaýar.
 2. Bezeg. Java-da mirasa başga bir göz aýlamak we kody üýtgetmän Java synplaryna täze mümkinçilikler bermek.
 3. Zawod. Nusga kody islenmeýän garaşlylyklardan tygşytlaýar.
 4. Leeke. “Singleton” diýlip hem atlandyrylýan bu, tutuş programma üçin ýekeje synp obýektini döretmäge mümkinçilik berýär.
 5. Topar. Bu nagyş, mümkinçiliklerini giňeldip, usul çagyryşyny aňsatlyk bilen jemlemäge mümkinçilik berýär.
 6. Adapter we fasad. Interfeýsiň gabat gelmezligi meselesini çözmek, şeýle hem interfeýsini ýönekeýleşdirmek üçin gaplaýyş obýektleri.
 7. Şablon usuly. Algoritmiki bloklaryň encapsulýasiýasy, kiçi toparlara islän wagtyňyz gaýtadan işlemek algoritmi bilen birleşmäge mümkinçilik berýär.
 8. Iterator we baglanyşdyryjy. Bu nagyş, görnüşine garamazdan kolleksiýalar arkaly gaýtalamak üçin amatly gural bilen üpjün edýär. Mundan başga-da, bap superkolleksiýalar barada käbir maglumatlary berýär.
 9. Döwlet. Obýektlere içerki ýagdaýynyň üýtgemegi arkaly özlerini alyp barşyna gözegçilik etmek ukyby berilýär.
 10. Deputat. Bir obýekte girişi dolandyrmak üçin örän amatly nagyş.
12-nji bapda güýçli programma arhitekturasyny gurmak üçin ulanyp boljak birleşdirilen nagyşlar, has dogrusy ara alnyp maslahatlaşylan käbir nagyşlaryň kombinasiýalary öwrenilýär. 13-nji bap hakyky meselelerde nagyşlary ulanmaga bagyşlanýar, nagyşlaryň klassifikasiýasy, olaryň görnüşleri we ulanmak üçin görkezmeler görkezilýär. Kitap has giň nagyşlary öz içine alýan 14-nji bapyň goşundysy bolup hyzmat edýär. Olaryň hersi öz ugrunda peýdaly, şonuň üçin olary bilmek islenýän zat däl. Elbetde, 2-11-nji baplardaky nagyşlar ýaly meşhur däl, ýöne bu olary az peýdaly etmeýär. Kitap nagyş teoriýasynyň akademiki taýdan takyk görkezilişi ýaly däl. Theöne “Head First” kitaplary gaty içgin bolsa, isleýän işläp düzüjileriň nämedigini anyklamak we özleri üçin esaslary düşündirmek mümkinçiligi bolmaz. Bu, tanyş däller üçin dizaýn nagyşlarynyň nämedigini öwrenmegiň ýönekeý we amatly usulydyr. Authorsazyjylaryň pikiriçe, Dizaýn nagyşlary Java (ýa-da C #) bilen eýýäm tanyş bolan, obýekte gönükdirilen dizaýn ýörelgelerini öwrenmek isleýän we içgysgynç leksiýalardan janly söhbetdeşligi halaýanlar üçin amatly kitapdyr. Bu kitap salgylanma kitaby däl! Tejribeli we bu nagyşlaryň azyndan bir bölegi bilen işleýän hünärmen bolsaňyz, kitap sizi gyzyklandyrmaz. Kitabyň möhüm bir bölegi maşklar: olary taşlamaly däl. Kitaby üns bilen okasaňyz we aşa agyr ýagdaýlarda internetde iň az gözleg geçirseňiz, olary çözmek size kelle agyry goşmaz. Emma peýdasy hökman bolar. Iň bolmanda, kitapda görkezilen teoriýa has çuňňur düşünersiňiz.

Üstünlikleri we kemçilikleri

JavaRush-da okaýanlaryň köpüsi ýaly, içgysgynç leksiýalara, materiallara we beýleki bilime teşne bolan okuwçynyň psihikasyna garşy zorluga sowuk garaýaryn. Düşünip bolmaýan tekstleri ýatda saklamak üçin sarp edilýän energiýa, meniň pikirimçe, alternatiw okuw çeşmelerini tapmaga sarp edilýär. Bu kitap wagtyňyza we güýjüňize laýykdyr. Ajaýyp görkeziş stili, okyjynyň ünsüni başarnykly dolandyrmak we esasy nokatlaryň gaýtalanmagy bu kitabyň esasy artykmaçlygyny - materialyň assimilýasiýasynyň aňsatlygyny emele getirýär . Köp sanly suratlar goşmaça goşmaça. Meniň pikirimçe, kitapdaky her bir suratyň öz orny bar: hemmesi size awtorlaryň sözlerini güýçlendirmäge we materialyň düýp manysyna has çuňňur düşünmäge mümkinçilik berýär. Aboveokarda ýazyşym ýaly, bu kitap salgylanma kitaby däl: awtorlary ähli nagyşlary sanamak islemeýärler. Esasy wezipesi, beýleki nagyşlary has aňsat duýmak üçin esasy nagyşlara düşünmek we gürleşmek. Ol bu 100% -i başdan geçirýär. Adetmezçilikleriniň arasynda, rus dilinde baş dizaýn nagyşlarynyň iňlis dilindäki ýaly okamak aňsat däldigi. Elbetde, her bir dörediji iňlisçe gürlemeli, ýöne täze işleýän programmistler bu ussatlygy elmydama kitaplary asyl görnüşinde okap biljek derejede ösdürmeýärler. Şeýle-de bolsa, material gaty takyk görkezilendigi we manysy saklanýandygy sebäpli, mejbury minus hasap edilip bilner.

Dizaýn nagyşlary barada goşmaça kitaplar

Esasy çeşmeleri birnäçe çeşmeden öwrenmek we olardan laýyk görkeziş stilini gözlemek has gowudyr diýen ynamyň tarapdary. Haçan-da nagyşlara çümüp, goşmaça teoriýa okamak isleseňiz, maňa ynanyň, agşamlaryňyzy gyzyklandyrjak bir zat bolar.
 1. Obýekte gönükdirilen dizaýn usullary. Dizaýn nagyşlary (Gamma E., Helm R., Johnson R., Vlissides J.).

  “Dizaýn nagyşlary” kitabyna syn (Baş dizaýn nagyşlary) - 2

  Bu has çynlakaý neşir, nagyşlar kitaby, “Dört topar” atly abraýly kitap. Köpler oňa OO dizaýnynyň Injili diýýärler.

  Internetde işläp düzüjileriň pikirleri 3 lagere bölünýär:

  • käbirleri kitabyň köne bolandygyny we görkeziş stiliniň okamagyň mümkin däldigini öňe sürýärler
  • beýlekiler kitaby diňe nagyşlar üçin salgylanma kitaby hökmünde ulanmagy maslahat berýärler, başga hiç zat ýok
  • beýlekiler bu kitabyň dizaýn nagyşlarynyň mukaddes çukurydygyny we bir gün Javaaşuly Java dörediji bolmak isleýänleriň hemmesiniň okamalydygyny aýdýarlar
  Ikinji toparyň tarapdary: Kitap hakykatdanam mynasyp diýip pikir edýärin, ýöne maglumat gözlemek maksady bilen däl-de, ösüş üçin okamak gaty kyn.

  Üns beriň:Kitapdaky mysallar C ++ bilen ýazylýar.

 2. Java EE. Hünärmenler üçin dizaýn nagyşlary (Murat Yener, Aleks Fidom).

  “Dizaýn nagyşlary” kitabyna syn (Baş dizaýn nagyşlary) - 3

  Bu kitap Kärhana programmalarynyň dizaýnyna bagyşlanýar: hakyky durmuşda ulanylýan meseleleriň köp mysallaryny öz içine alýar.

 3. Java-da dizaýn nagyşlary (Grand M.).

  “Dizaýn nagyşlary” kitabyna syn (Baş dizaýn nagyşlary) - 4

  Kitap nagyşlaryň ulanylyşynyň işläp düzüjileriň wagtyny tygşytlaýandygyny, UML diline syn berýändigini we 47 dizaýn nagşyny beýan edýändigini reňk bilen görkezýär.

JavaRush-da dizaýn nagyşlary

JavaRush kursunda dizaýn nagyşlary Java kolleksiýa gözleginiň 7-nji derejesinde öwrenilýär. 1-nji we 2-nji leksiýalar iň köp ýaýran nagyşlara bagyşlanýar we 4-nji leksiýada bu mowzukdaky meseleleri çözüp bilersiňiz. Aşakda "özüňizi güýçlendirmek" üçin gyzykly makalalar bar:
 1. Kategoriýalar, mysallar, halaýan zatlarymyz bilen nagyşlar mowzugynda umumy makala .

 2. Nagyşlar barada iki makala: 1-nji bölüm syn we has jikme-jik 2-nji bölüm .

 3. Mysal hökmünde Singleton nagşyny ulanyp dizaýn nagyşlary .

 4. Strategiýa ” we “ Adapter ” nagyşlary barada makalalar.

 5. Dizaýn nagyşlary düşünjesi UML diagrammalary bilen baglanyşykly, bu makala olaryň nämedigine düşünmäge kömek eder.

Teswirler
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION