JavaRush /Java Blog /Random-TK /Goşundan IT-e ýa-da nädip JavaRush ulanyp C # dörediji bo...

Goşundan IT-e ýa-da nädip JavaRush ulanyp C # dörediji boldum

Toparda çap edildi
Hemmäňize salam! Meniň adym Ewgeniý, men 25 ýaşymda, size üstünlik hakda gürrüň bermek isleýärin. JavaRush-da okaýarkam, köp üstünlik hekaýalaryny okadym we bir gün özümiň ýazmagy we belki kimdir birini höweslendirişi ýaly höweslendirmegi arzuw etdim. Goşundan IT-e ýa-da nädip JavaRush ulanyp C # dörediji boldum - 1Başlangyjy gaty gadagan, şonuň üçin gysgaça: çagalygymdan oýnamagy, kompýuterde bir zatlar etmegi halaýardym we mekdep ýyllarymda kärimi kompýuter bilen birikdirmegi meýilleşdirýärdim. 9-njy synpda, Bitewi döwlet ekzamenini tabşyrmazlyk üçin mekdebi terk etmegi makul bildim (ýaňy girizilensoň, mugallymlar bizi gorkuzdylar we men beýle gowy okamadym). Kollejiň “Programmist” hünäri boýunça ýazylmandygy sebäpli, “Amaly informatika” ýazylmaga synanyşdym, ýöne ballary geçmedim we şonuň üçin pedagogika kollejinde “Informatika” hünärine girdim. 18 ýaşyma has ýakynlaşanymda, ýüregim gysdy we paraşutçy bolmak we harby mekdebe girmek kararyna geldim. Programmirlemek bilen baglanyşykly ähli zady terk etdim (kollejde azajyk kodlaşdyrdym, gowy bilýärsiňiz what), we hakykatdanam okamadym, sebäbi ... Bularyň hemmesi maňa peýdaly bolmaz diýip pikir etdim. Şertnama hyzmatymyň ýarysynda, munuň meniň üçin däldigine we üýtgemeli bir zadyň bardygyna düşündim. Soňra kurslaryň kömegi bilen gowy okap, ýokary bilim almazdan iş tapyp boljakdygyny göz öňüne-de getirip bilmedim. Bir gün iş ýerinde bir tanyş, Java ösüş kursuna girmek, iş tapmak isleýändigini aýtdy we SberTech-de okan we üstünlikli iş tapan dostlary hakda gürrüň berdi. Menem synap görmek kararyna geldim, sebäbi ... Köp gazanmak we has köp dynç almak isledim. “Yandex” -de “Java kurslaryna” girdim, JavaRush ilkinji bolup çykdy, synap görmek kararyna geldim, haladym. Ilki bilen, 0-njy derejäniň soňundaky wideo üçin JavaRush-a sag bolsun aýdasym gelýär (ýa-da ýok bolmagy mümkin, ýadyma düşenok 😀). Programmirlemegiň döredijilikdigini we islendik islegiň diýen ýaly kod ulanyp amala aşyrylyp bilinjekdigini aýtdy. Sebäbini bilemok, ýöne bu meni köp höweslendirdi we meni ösdüriji hünärine aşyk etdi. 4 derejäni tamamlap, 1 ýyllap mahabat abuna ýazyldym we gyzyklanma bilen okamagy dowam etdirdim. Bu meniň üçin gaty kyn boldy, sebäbi men hiç haçan zehinli bolup görmedim (we asla bolmaz) we, sebäbi ... Köplenç gijä galýardym we boş wagtym azdy, gije kodlamaly bolýardym, dynç günleri gije 4,5-den 6 sagada, günortanlyk naharynda bir sagat ýatýardym. Gijelerine oturyp, ýekeje meseläni hem çözmedikimde gaty lapykeç boldum; wagtymy ýitirdim öýdüpdim. Bularyň hemmesi 1,5 ýyl dowam etdi (şolardan, belki, 5-6 aý, men iş saparyndadym we kod ýazmadym). Aragatnaşyk gutarandan soň, 38-nji derejä ýetdim we soňundan 2 hepde öň, durmagy ýüregime düwdüm we Moskwada iş gözläp başladym, sebäbi ... şäherimde kompaniýalar az, gowy mümkinçilikler bar we Moskwada aýlyk hem gowy 😀 Ikinjiden, size ýükläp bolmaýandygy sebäpli size gaty gaharym gelse-de, rezýume bilen kömek edenligi üçin JavaRush-a sag bolsun aýdýaryn. hh, men muny täzeden etmeli boldum. Belki, geljekde muny göz öňünde tutuň. Her niçigem bolsa, doktor Zeuberg gaty kömek etdi we gowy maslahat berdi, size aýratyn sag bolsun aýdýaryn, muny okarsyňyz diýip umyt edýärin. Ilki bilen boş ýerleri okadym, hemmesine jogap bermedim, ýöne ähli kompaniýalar boýun gaçyransoň, meni işe aljakdyklary üçin olary hemmelere iberip başladym. Köp ýüz öwürmeler boldy (takmynan 90%), şuňa meňzeş bir zat bar bolsa, gorkmaň, bu adaty zat. Iki kompaniýada synag tabşyryklaryny ýerine ýetirenimden soň, bes etmegi makul bildim, söhbetdeşlige gidiň we başga birine seretmäň. Ertesi gün Moskwa gelip, söhbetdeşlige gitdim we geň galdym. Peopleadyma düşýär, adamlar bu ýerde bir topar söhbetdeşlige gatnaşyp, köpler tarapyndan ret edilipdi, ýöne derrew meni hakyna tutdular we gaty gowy, bäsdeşlik haky bilen ..... Bu kompaniýada alty aý işledim. Ajaýyp topar, ajaýyp topar öňdebaryjy, ýöne men ETL taslamasyny (pentaho, oracle, ms sql) autsorsing aldym. Maňa bu taslamanyň birnäçe aýdan soň gutarjakdygy we Java taslamasyna geçjekdigime söz berildi, ýöne ahyrynda ol hiç haçan gutarmady. Taslama zordan hereket edýärdi, men öz işimi, ýagny T-SQL-i gowulaşdyrmak hakda pikir edip, hiç zat etmedim. Bilýärsiň, bir tarapdan gowy pul alýaryn, beýleki tarapdan, meniň doly ösmeýändigime we ýeterlik tejribe toplamaýandygyma gaharym geldi. Java dörediji hökmünde söhbetdeşlige gidip, synag tabşyrygyny tamamlap, muny düzetjek boldum. Meni hakyna tutan toparyň hemmesiniň JavaRush-dan geçendigine we iň ýokary derejämiň bardygyna geň galdym: D😅 Ahyrynda maňa teklip berdiler, ýöne aýlygy has pesdi (takmynan 50 müň). Pul ýitirmäge taýyn däldim we näme üçindir hiç kimiň deň aýlyk hödürlemejekdigine karar berdim we hemme zadyň öz-özünden boljakdygyna umyt edip, işlemegini dowam etdirdim. Birnäçe wagtdan soň, doganym (ol hem programmist) meni tejribe toparyna goşulmaga çagyrdy we C # -e geçmegi teklip etdi. Dogrymy aýtsam, köp wagtlap pikir etdim, maňa gerekmi, bu diliň geljegi barmy? Bu meniň üçin çynlakaý ädimdi. Ahyrynda, bu barada karar berdim, C # öwrenip başladym we käbir aýratynlyklaryny haladym. Theöne ahyrynda doganyma ýetip bilmedim, sebäbi ... Başlyklar muňa garşy däldi, ýöne iň soňky pursatda ýüz öwürdiler, sebäbi ... Bir toparda garyndaşlary bolmak islemeýärdiler. Dili öwrenmegi dowam etdirdim, iki sany kiçi taslama ýazdym, C # dörediji hökmünde öz rezýumeimi täzeden ýazdym, bu taslamalary görkezdim we gözläp başladym. Ret etmekler yzly-yzyna döküldi: bir ýerde derrew ýüz öwürdiler, bir ýerde synag tabşyrygyny üstünlikli başarmadym we koduma ala "C # -däki ilkinji anketam" diýilýärdi. Şeýle-de bolsa, häzirki işinde işläp düzüjisi ony halady. Üçünji, C # -de kiçi taslamalary ýazmaga kömek eden 1000+ mesele üçin JavaRush-a sag bolsun aýdýaryn, sebäbi diller gaty meňzeýär we alan bilimlerime esaslanyp, pikirlerimi durmuşa geçirip bildim. Theeri gelende aýtsak, bir kärdeşim bilen gürleşdim, IT ulgamynda köp tejribesi bar, ýöne OOP-da tejribesi ýok. Toparyň ýolbaşçysy ony JavaRush-a jogapkär etdi we bu ýerde tejribe gazandy. Indi ol Java-da kodlaýar company Kompaniýa meni tapdy we meni söhbetdeşlik üçin çagyrdy. Men derrew dilimi bilmeýändigimi aç-açan aýtdym we işden soň okap bilerin, soň bolsa işgärlere goşularyn diýip, tölenmedik agşam tejribe geçmegimi haýyş etdim. Menden SOLID çemeleşmesi, DI, nagyşlar, näme üçin dili üýtgedendigim, SQL hakda azajyk soradylar we indiki hepde aljakdyklaryny aýtjakdyklaryny aýtdylar. Netijede, şol hepde şol bir tölegli teklip aldym. Men haýran galdym we başdan geçirenlerimi söz bilen düşündirip bolmaz. Häzirki wagtda men C # Backend dörediji. Web programmasynyň işleýşini tamamlaýaryn we ösdürýärin. Işimi gaty gowy görýärin, sebäbi ... gaty gyzykly, topar meniň isleglerimi we pikirlerimi göz öňünde tutýar we elmydama edilmeli bir zat bar (meseleler gaty gyzykly). Bu gün synag möhletimiň gutarandygyny we üstünlikli geçendigimi habar berdiler. Aýlygymy 25% ýokarlandyrdylar, menem geň galdym. Işden başga-da, öýde işleýärin (öz uly web programmamy ýazýaryn, TDD tehnikasyny özleşdirýärin). Netijede, ýalňyşlyklarymy gaýtalamazlyk üçin käbir maslahatlar beresim gelýär:
  1. Soňra teoriýany we beýleki endikleri goýmaň. Meniň üçin esasy zat ähli derejelerden geçmek, soň bolsa salkyn bolaryn we teoriýany bir hepdäniň içinde guşagymyň aşagyna alaryn diýip pikir etdim. Muny etme, hepdede bir gün teoriýa bagyşla ýa-da söhbetdeşlige taýyn bolup başla - günde bir soragy öwren. Mundan başga-da, sql-e wagt sarp etmek, maglumat bazasy bilen işlemek möhüm endikleriň biridir - maglumatlary çykarmagy, goşmagy, pozmagy, täzelemegi öwreniň (hut özüm, okuw tapgyrynyň 70 meselesini we reýting tapgyrynyň 12-15 meselesini çözdüm) sql-ex.ru, 20 mesele 30 okuw tapgyry ýeterlik bolar).
  2. Özüňizden bir zat ýazyň. Bu gaty möhüm ädim. Ilki bilen, bilim derejäňizi we ösüşe düşünişiňizi görkezer. Ikinjiden, söhbetdeşlikde size käbir soraglar berilmezligi mümkin, sebäbi ... programmada hemme zat görünýär. Köp erbet kod ýazandygyňyzdan gorkýan bolsaňyz, akymyň üstünde gözden geçirmek üçin iberiň. Ol ýerde size aýdyp bererler we nämäni ulanmagyň has gowudygyny düşündirerler. Hemmesini okuwyň ahyryna çenli goýmaň. Bu meniň uly ýalňyşlygymdy
  3. Gowy höwesli bolsaňyz we oturmak size kyn bolsa, öwrenmek we ösdüriji bolmak isleseňiz, üstünlik hekaýalaryny okaň. Bu size kömek etmese, Napoleon Hilliň “Pikir ediň we baý boluň” atly eserini okaň. Pikir güýjüniň hereketlerimize we wakalarymyza nähili täsir edýändigini aýdýan gowy köne kitap. Okamaga wagtyňyz ýok bolsa, ses wersiýasy size kömek eder.
  4. JavaRush-da meseleleri 10 gezek çözüp, her bir meselede bir adamyň “1 synanyşykda çözülendigini” nädip ýazýandygyny we derejesi gaty çalt ösýän wagtlary bolýar (salam Aleksandr, şeýle teswirler meni gynandyrsa-da, hemme zat bolar diýip umyt edýärin) häzir siziň üçin gowy 😀) üstünlikleriňize şübhelenýärsiňiz. Bu meselede gaharlanmagyň hajaty ýok, her kim dürli mukdarda bilim alýar we özbaşdak öwrenýär. Matterseke-täk zat, ondan çykýan zadyňyzdyr.
  5. Boş iş ýerlerinde ýa-da ýokary bilimiň bardygyny bilseňiz, gorkmaň. Köplenç bu zerur bolsa bir zat öwrenmekden gorkýan adamlary ýok edýär. Käbir ýagdaýlarda ilki bilen haýsy adamdygyňyza we öwrenmäge taýýardygyňyza, soň bolsa diňe başarnygyňyza seredýärler. Rezýumeňizi tabşyryp, söhbetdeşliklere gidiň.
Bu hemmesi. Bu uly teksti okap gutaran bolsaňyz, köp sag boluň. Soraglaryňyz bar bolsa, şu ýere şahsy habar bilen ýazyň, men size jogap bermäge şat bolaryn. Okuwyňyzda we geljekki karýeraňyzda üstünlik arzuw edýärin. Siz üstünlik gazanarsyňyz.
Teswirler
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION