JavaRush /Java Blog /Random-TK /Meni diňe Google-da tejribe geçmäge çagyrdylar: dörediji ...

Meni diňe Google-da tejribe geçmäge çagyrdylar: dörediji Sergeýiň Şweýsariýa göçmegi

Toparda çap edildi
Programmistleriň göçürilmegi barada ýörite materiallar toplumyny dowam etdirýäris. Döredijiler size daşary ýurtda iş tapmagyň, ýerli göçmegiň we uýgunlaşmagyň usullaryny aýdýarlar. Dördünji gahrymanymyz Sergeý Kaşubin. Alty ýyl ozal ukrain Vinnitsa şäherinden Şweýsariýa, Sýurih şäherine göçdi. "Olar meni Google-da tejribe geçmäge çagyrdylar": dörediji Sergeýiň Şweýsariýa göçmegi - 1Jogapkärçilik: gahrymanyň pikiri Google-yň pozisiýasy bilen hiç hili baglanyşygy ýok. Men Ukrainanyň Winnitsa şäherinde doguldym we ulaldym, şol ýerde ilki ýerli tehniki liseýi, soň bolsa Vinnitsa Politehniki Uniwersitetini Programmirleme diplomy bilen tamamladym. Ol ýerde olimpiadalara we programmirleme ýaryşlaryna gatnaşan adamlarym bilen duşuşdym. Ikinji ýylymda, Java-da onlaýn dükanlar ýazyp, bir aý töweregi autsorser bolup işledim.

Google Çakylyk

Takmynan 6 ýyl ozal Google-dan işleýän bir adam maňa Linkedin-de hat ýazdy we meni kompaniýada tejribe geçmäge çagyrdy. Meni nädip tapandyklaryny bilemok: Meniň pikirimçe, bu programma ýaryşlaryna gatnaşmak arkaly bolup geçdi. Ilki bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdim. Soň bolsa Sýurihde göni söhbetdeşlik boldy. Myhmanhanam üçin pul tölediler we bütin gün ofisde meniň bilen söhbetdeşlik geçirdiler. Telefonda bolşy ýaly, has çylşyrymly. Gözegçilik söhbetdeşliklerinde algoritmler we maglumatlar gurluşlary barada soraglar berilýär. Olimpiýa programmisti bolmak hökman däl, ýöne esasy zatlara düşünmeli. Indi täze bir söhbetdeşlik görnüşi bar: "Soňky işiňizde şuňa meňzeş ýagdaýda näme etdiňiz?" ýa-da "Täze işiňizde şuňa meňzeş ýagdaýda näme ederdiňiz?" Üç aý tejribe işinde boldum. Ondan soň, söhbetdeşlik geçirip, Google-da doly iş gününe girip bilersiňiz. Şeýdip, goşmaça iki söhbetdeşlik geçirdim we maňa iş teklip edildi. Ondan soň işlemek üçin topar tapmak prosesi boldy we maňa Gözleg hilinde ( gözlegiň hil bölümi - red. ) Işlemegi teklip etdiler. Şol wagt nämedigini bilmedim, şonuň üçin "Geliň, synap göreliň" diýdim. Bir ýyldan gowrak ozal Google Hyzmat Çarçuwasynyň üstünde işläp başladym ( bu Google hyzmat programmasy. Köp üýtgeýän aragatnaşyklary dolandyrmak üçin jogapkär - red. ). Indi men maşyn öwrenmek bilenem meşgullanýaryn.

Resminamalar

Şweýsariýada resminamalaryň taýýarlanmagy bilen hemme zat beýleki Europeanewropa ýurtlaryndaky ýaly. Ilki bilen kompaniýadan teklip, soň bolsa wiza almaly, soň bolsa şol ýerde ýaşamak üçin rugsatnama bermeli. Şweýsariýada ýaşamak üçin ygtyýarnama L görnüşine ýüz tutdum - wagtlaýyn işleýänler üçin berilýär. Bir ýyl berilýär, soň ýene bir ýyl uzaldylyp bilner we mundan beýläk uzaldylyp bilinmez. Soň bolsa B ýaşamak üçin rugsat kategoriýasyny aldym (işlemek üçin rugsatnama - red.). Amerikan Greenaşyl Kartynyň meňzeşi ýaly hemişelik ýaşamak üçin rugsatnama, C kategoriýasynda ýaşamak üçin rugsatnama, henizem nemes dilini öwrenmändigim üçin henizem ýok. Iturtda 5 ýyl ýaşanyňyzdan has ir alyp bilersiňiz. Umuman aýdylanda, 10 ýyldan soň berilýär, ýöne bir adam ýeterlik derejede integrirlenen bolsa, 5-den soň mümkindir. Sýurihde bu rugsady almak üçin B1 derejesinde nemes dilini bilmek ýeterlikdir. "Olar meni Google-da tejribe geçmäge çagyrdylar": dörediji Sergeýiň Şweýsariýa göçmegi baradaky hekaýa - 2“C” kategoriýasynda ýaşamak üçin rugsat almak isleýänligimiň bir sebäbi, ony belli bir wagtlap doňduryp, Şweýsariýanyň daşynda bir ýyl ýaşap bilerin.

Göçürmek

Göçüp baranymda, kompaniýa maňa göçüriş bukjasyny (ilkinji gezek ýaşaýyş jaýy, pul we ş.m.) ýa-da belli bir mukdarda pul almagy teklip etdi. Tejribe döwründe ýaşaýan bir otagymy kärendesine aljagymy bilýärdim, sebäbi öý eýesi bilen dostlaşdym, şonuň üçin diňe pul aldym. Göçmäge kömek etmek meniň üçin şeýle boldy: Hasabymda has köp pul bardy we ilkinji ýyllarda nemes kurslarym üçin tölediler. Biletleri ýapmak we wagtlaýyn kärendesine almak üçin ýeterlik pul bardy.

Ingaşaýyş jaýy

Sýurihde tejribe geçmek üçin baranymda, uzak wagtlap jaý gözledim. Ostser eýeleriniň hemmesi meniň şahsy duşuşyga gelmegimi islediler, ol ýerde maňa serederler, meniň bilen gürleşerler we kwartirany kärendesine alarlar. Veryöne gaty şowly boldum: şol tomus göçmeli bolanymda, gyz dostum Kiýewdäki bir festiwalda Şweýsariýaly sazanda bilen tanyşdy. Göçüp barýarkam, kärendesine alyp boljak ätiýaçlyk otagynyň bardygy ýüze çykdy. Örän üstünlikli boldy. Bu otagy tejribe geçmek üçin, soň bolsa ilkinji ýyllarda kärendesine aldym. Jaý gözlemek kynçylyklaryndan halas boldum we uzakdan nädip etmelidigini aýdyp bilemok. Munuň gaty kyndygyny bilýärin. Men eýýäm şol kwartiradan göçdüm. Gyz dostum ikimiz öýlendik we aýratyn kwartira göçmegiň wagty geldi diýen karara geldik.

Nemes

Şweýsariýada 4 resmi dil bar - Nemes, Fransuz, Italýan we Romanş. Sýurihde nemes dilinde gürleşilýär. Göçenden soň, nemes dilini öwrendim we restoranda ýa-da dükanda arkaýyn gürleşip, salgyt beýannamalaryny dolduryp biljek derejede kämilleşdirdim. Soň içim gysdy we bir ýyl ozal ýaşamak üçin rugsat almak üçin dilimi ösdürmelidigime düşündim. Men şu wagt edýärin. Google halkara kompaniýasy bolansoň, her kim iş ýerinde iňlisçe gürleýär. Sýurihde hemmeler iňlis diline düşünýärler. , Öne, mysal üçin, daglarda lykiada typsaňyz, eýýäm nemes gerek. Umuman, Şweýsariýada dilleriň taryhy gülkünç. Lozanna ýa-da Genevaenewa ýaly bir ýere barsaň, diňe fransuz dilinde gürleýärler. Dagdaky uzak obalaryň bir ýerinde diňe nemes dilinde gürleşip bilersiňiz.

Iş medeniýeti

Google-yň isleýşi ýaly jogapkärçiligi öz üstüne almagy üçin ýasandygyny haladym. Kompaniýanyň çemeleşmesi, dolandyryş aşakdaky tekliplere açykdyr. Eger jogapkärçiligi öz üstüňize alan bolsaňyz we berlen tabşyryklary ýerine ýetirýän bolsaňyz, hasam “ýük” alyp bilersiňiz. Şeýle hem kompaniýanyň içinde dürli toparlar bar we işjeňlik ugruny üýtgedip bilersiňiz. Bu örän amatly. Ilki bilen C ++ -da tebigy dil we logiki ulgamlar bilen baglanyşykly zatlar ýazdym. Soň bolsa maşyn öwrenmäge geçdim: bu maňa topary üýtgetmäge we diňe maşyn öwrenýän ýerime göçmäge kömek etdi. Kompaniýa wezipelere bölünýär. Adam belli bir derejä gelýär we mümkin boldugyça ulalýar. Topary bir ýyl ozal üýtgedipdim, şonuň üçin öňki topar bilen ýokary wezipä girmäge wagtym ýokdy we häzir almagy meýilleşdirýärin. Bu pikir, ilki bilen has köp jogapkärçiligi öz üstüne alýar we soň resmi taýdan öňe sürülýär. Uly wezipeden soň dürli adamlaryň işini utgaşdyrmak zerur bolan wezipeler başlaýar. Dolandyryşa doly girip ýa-da kodlaşdyrmak bilen utgaşdyrmagy birleşdirip bilersiňiz. Hemmeler muny halamaýar. Emma muny edýänler has köp aýlyk alýarlar. Indi biz uzakda öýde. Onlyeke-täk zyýany, ofise gitmezligiňiz we adamlar bilen gürleşip bilmezligiňizdir. Google ofisleri hakykatdanam özleriniň aýdyşy ýaly ajaýyp. Itöne barlygy gowy bolsa-da, hakykatdanam ulanmaýandygyma göz ýetirdim. Kofe we ​​naharly mikro aşhanalarymyz bar. Google-yň içerki taslamalaryny ýerine ýetirip, ünsümi jemlemeli bolanymda, şeýle ýere bardym we şol ýerde oturdym. Şeýle hem uklap boljak otaglar bar. Irden syýahatdan gaýdyp, asla işläp bilmeseňiz, bu gaty peýdaly.

Aýlyk we salgyt

Google-da programmistiň aýlygy Sýurihdäki bazardan has ýokary. Sýurihdäki bazar ýylda 100 müň frankdan gowrak. Google has köp zat berýär. Salgytlar gyzykly we garaşylmadyk mowzuk, sebäbi Şweýsariýada Europeewropadan has pes. Sýurihde pensiýa gaznasyny we ätiýaçlandyryşy hasaba almazdan 20% töweregi. Salgyt ýene 5% az boljak başga bir kantona baryp bilersiňiz. Sebäbi Şweýsariýada salgytlar federal, kantonal we ýerli bölünýär. Sýurih kantonynyň gapdalynda Şwyz kantony we kantonal salgyt has pes. Onda ýerli salgyt beýlekilerden has pes bolan ýerler hem bar. Şeýdip, pul tygşytlap bilersiňiz. Myselföne şäherde ýaşamagymyň has gyzyklydygyna özüm karar berdim. "Olar meni Google-da tejribe geçmäge çagyrdylar": dörediji Sergeýiň Şweýsariýa göçmegi baradaky hekaýa - 3Bu Şweýsariýanyň artykmaçlygy: aýlyk köp, salgyt az. Patyşa ýaly ýaşamaýan bolsaňyz, goýup bilersiňiz. Mundan başga-da, ony adaty ýagdaýda yza süýşürip bilersiňiz. Sýurihiň merkezinde aýda 8 müň frank üçin bir öý tapyp, şol ýerde ýaşap bilersiňiz, ýöne näme üçin? Şeýle aç-açan bolgusyz zatlar etmeseňiz we diňe ýaşasaňyz, Google-dan aýlyk alyň we Şweýsariýa salgytlaryny töläň, tygşytlap bilersiňiz.

Bahalar

Bahalar ortaça Germaniýadan, esasanam Sýurihden has ýokary. Iýmitiň bahasy ep-esli ýokary. Etiň bahasy has ýokary. Germaniýa sürýän, ol ýerde et satyn alýan we arzan bolany üçin gaýdyp gelýän adamlary tanaýaryn. Umuman, Sýurihde ýaşamagyň bahasy gaty ýokary. Gaty gymmat däl et satyn alyp bilersiňiz, ýöne şweýsariýaly bolmaz. Şweýsariýalylar hakykatdanam ýerli öndürijilere goldaw bermegi halaýarlar, belki bahalaryň şeýle ýokary bolmagy mümkin.

Lukmançylyk

Lukmançylyk ätiýaçlandyryşy hemmeler üçin hökmany: bu şahsy. Şweýsariýa geleniňizde, immigrantyň ätiýaçlandyryşyny saýlamak üçin üç aý wagty bar. Özüňizi saýlamasaňyz, döwlet sizi saýlaýar we bu adatça iň arzan wariant däl. Thetiýaçlandyryş şeýle işleýär: ýylda belli bir mukdarda pul tölemeli, şondan soň ätiýaçlandyryş güýje girýär. Mysal üçin, 500-2500 frank. Gerekli mukdarda ýetýänçäňiz, lukmançylyk hyzmatlary üçin özüňiz töleýärsiňiz. Toplanansoň, ätiýaçlandyryş çykdajylaryň 90% -ini ýapyp başlaýar. Belli bir ätiýaçlandyryş çäginden ýokary töleseňiz, lukmançylyk çykdajylarynyň 100% -ini ýapyp başlaýar. Topokarda goşmaça wariantlar bar. Keselhanada otag saýlamak mümkinçiligini aldym (iki adam üçin otag alyp bilersiňiz). Muny otag sebäpli däl-de, şeýle ätiýaçlandyryş hassahana baranyňyzda lukman saýlamaga mümkinçilik berýänligi üçin etdim.

Dynç alyş we aragatnaşyk

Şweýsariýanyň ýetmezçiligi, nemes dilini öwrenseňizem, bu ýere birleşmek kyn. Google-da iňlis dilinde gürleýän ýüzlerçe programmist bilen işleýän wagtyňyz, olar bilen aragatnaşyk gurup we bu sabyn köpüsinde ýaşap bilersiňiz. Emma şweýsariýalylar bilen aragatnaşyk gurmak isleseňiz, dil bilmeli. Hatda dili bilse-de, Şweýsariýada özüňi duýmak gaty kyn. Nemes dilini öwrenseňem, şweýsariýaly nemes däl. Şweýsariýaly nemes dilini bilýän bolsaňyzam, ýerli ýaşaýjylar bu ýerde dogulmandygyňyza düşünerler we köp adam sizi özleri hasaplamaz. Veryurt gaty konserwatiw. Bu ýerdäki aýallaryň diňe 1971-nji ýylda ses bermek hukugyny alandygyny aýtmak hökman däl. Synanşsam, Şweýsariýa geçip bilerin. Emma raýatlyk alsaňyzam, öz dogduk mekanyňyzdaky ýaly duýup bilmersiňiz. Gyz dostumyň meniň bolýan festiwalymda şweýsariýaly sazandany tapandygy sebäpli, käbir ýerli ilat bilen dostlaşdyk. Bularyň hemmesi ähtimal. Mundan beýläk Şweýsariýaly dostlar tapmadyk, sebäbi öz töweregimizde aragatnaşyk etmek has aňsat. Bu ýerde Ukrainadan we GDA ýurtlaryndan immigrantlar kän. Sport programmirleme ýaryşlaryndan köplenç tanaýan adamlarym bilen gürleşýäris. Dynç alyş barada aýdylanda bolsa, koronawirus döwründe meniň edýän işimiň hemmesi diýen ýaly. Koronawirusdan öň, dostlarym ikimiz daglara gitdik, soň daglarda lykiada typýardyk, daglarda slederdik - bu ýerde 10 kilometrlik slede ýollary bar. "Olar meni Google-da tejribe geçmäge çagyrdylar": dörediji Sergeýiň Şweýsariýa göçmegi baradaky hekaýa - 4Göçenden soň ilkinji gezek Europeewropada aýlandyk. Sýurihden Pari Parise 4 sagat dowam edýän otly bar. Şäherde kafeler we restoranlar bar, ýöne Sýurihiň oturylyşyk şäherinden gaty kän diýmezdim. Teatrda nemes dilinden başga dillerde çykyşlary saýlamak çäklidir. Bir gezek “Wanýa daýza” nemes dilinde görmäge gitdik, gyzyklydy. Şweýsariýanyň artykmaçlygy onuň tebigaty we Europeewropadaky birneme merkezi ýerleşişi. Europeewropanyň bir ýerine gitmek isleseňiz, ol ýere barmak aňsat.

Netijeler

Switzerlandewropada ýaşamak, gowy aýlyk almak we az salgyt tölemek isleýänlere Şweýsariýany maslahat bererin. Bu ýurtda ajaýyp tebigat bar, ýöne partiýalaryň sany çäkli. Mende ýeterlik. Emma bir adam Londonda ýa-da Nýu-Yorkorkda ýaşamak islese, Şweýsariýany halamaz. Diňe bu ýerde Londondaky ýaly oturylyşyklaryň köp däldigi, munuň ýokdugyny aňlatmaýar.
Teswirler
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION