JavaRush /Java Blog /Random-TK /Hünärini iki gezek üýtgedip Awstraliýa göçdi: dörediji Aý...

Hünärini iki gezek üýtgedip Awstraliýa göçdi: dörediji Aýsa Matuewanyň hekaýasy

Toparda çap edildi
Bu tekst bilen, IT pudagynyň gyzykly wekilleri: döredijiler, hoşhabarçylar, bloggerler, başlangyç esaslandyryjylar we başgalar hakda täze ýörite materiallar toplumyna başlaýarys. Ilkinji gahrymanymyz Kalmykiýadan dörediji Aisa Matuewa. Gyz lukmançylyk uniwersitetini gutardy we hirurgiki tejribeçi, soň bolsa barista bolup işledi. Awstraliýa göçdi we 30 ýaşyna ýetenden soň kärini üýtgetdi: üç aýlyk bootkampda programmirleme kursyny geçdi we Zendeskde işläp düzüji bolup işe başlady. Aisa, JavaRush üçin tekstde daşary ýurtda işlemek we programmirleme blogy barada gürrüň berdi. Hünärini iki gezek üýtgedip Awstraliýa göçdi: dörediji Aýsa Matuewanyň hekaýasy - 1

Operasiýa boýunça tejribe we näme üçin ol ýerden gidenim hakda

Men 33 ýaşymda we Kalmykiýa respublikasyndan (Astrakhan, Wolgograd, Çeçenistan we Dagystanyň gapdalynda). 17 ýaşymda RUDN ( Rus Halklary Dostluk Uniwersiteti - red.) Lukmançylyk fakultetine girdim we Moskwa göçdüm, ol ýerden 28 ýaşymda Awstraliýa göçdüm (bu barada biraz soňrak gürleşerin). Lukmanlaryň hemmesi ýaly 6 ýyl okadym. Hünärmenlik diplomyny alyp, 64-nji şäher kliniki hassahanasynyň umumy hirurgiýa bölümine girdi we birnäçe aýlap tejribe hirurgy bolup işledi. Keselhanada iş ýüki köp bolansoň we ikinji kursumdan başlap, restoran işinde ofisiant, barmen ýa-da barista bolup işledim - tejribe işimi gutarmadym we restoran işine we syýahatyna başladym. bütin dünýäde. Özüňize baha beriň - tejribe geçenden soň, ýaş lukman 25 müň rubl alýar we barista bolup işleýär, 30-80 müň rubl aldym (karýeramyň başynda 30 müň gazanýardym, barista hökmünde has köp tejribe aldym , aýlygym näçe ýokary boldy). Töleg her sagat bolansoň, köp işläp bilersiňiz we aýda 300 sagat lukmanlaryň arzuw etmedik zatlaryny alyp bilersiňiz. Şeýle hem, çeýe meýilnama sebäpli kiçi dynç alyşy guramak we bir hepde daşary ýurda uçmak mümkin boldy. Umuman aýdanymda, işimden we durmuşymdan lezzet alýardym we lukmançylyk hakda pikir etmedim (hasam beteri, programmirleme hakda pikir etmedim, bu meniň üçin köp zehin we “taňry”).

Awstraliýa göçmek hakda

Men köp syýahat etdim. 2014-nji ýylda Awstraliýa baranymda, geljekki adamym bilen tanyşdym. Öýlenip, 2016-njy ýylda bu ýere göçdi. Uzak ýaşamadyk we gaty çalt aýrylyşdyk: Daşary ýurtda maşgalam we dostlarym bolmasa ýeke galdym. Bu ýerde barista bolup işlemegi dowam etdirenimde, geljegim hakda alada edip başladym; otuzynjy doglan günüm ýakynlaşdy we restoran işinde uzak dowam etmejekdigime düşündim. Sebäpler köp fiziki işjeňlik we hünärde az döredijilik. Umuman aýdanymda, nädip ýigrimi ýaşly çagalar bilen gurşalan özümi oňaýsyz duýup başladym. Mundan başga-da, bu ýerdäki barista Russiýadan has köp girdeji gazansa-da, iş wagty ýok. Adaty bäş günlük we sekiz sagatlyk iş hepdesi bilen, bu ýerde 300 sagat işlemek mümkin däl - aýlyk iň pes derejeden birneme ýokarydyr (progressiw salgyt ulgamy sebäpli az salgyt töländigiňiz sebäpli adaty ýaşap bilersiňiz). Umuman aýdanyňda, bu işi beýlekiler bilen deňeşdirseň, barista hünäri gaty köp ýitirýär. Şeýdip, pikirlenip başladym ...

Programmirleme nädip girdim

Ilki bilen lukmançylyga gaýdyp gelmek hakda pikir etdim we ABŞ-nyň Saglyk ylymlary hünäri boýunça ABŞ-nyň girdeji gazanmaýan uzak aralyk uniwersitetine ýüz tutdum. Okuw mugt, diňe ekzamenler üçin tölemeli (4 ýyl okuw üçin diňe 16-sy bar) we resminamalary 100 dollara gaýtadan işlemek üçin - 4 ýylyň dowamynda 1700 dollar bolýar, ýagny hiç zat diýen ýaly däl . Ilkinji taýýarlyk “semestri” tamamladym, şol ýerde iňlis dilini öwretdiler, düzme ýazmagy, çeşmeleri nädip dogry görkezmelidigini, göçürmeden nädip gaça durmalydygyny, synagdan geçip, täzeden pikirlenip başladym ... Soňra “ Jenap Robot ” seriýasy bardy ýaňy çyk , men muňa gaty janköýer boldum. Umuman aýdanyňda, programmirleme mowzugy meni hemişe özüne çekýärdi: Programma üpjünçiligini özüm gurdum, Word we beýleki programmalary nädip “döwmelidigini” bildim, web-serfing elmydama wagtymyň 50% -ini alýardy. Iş ýerinde bolsa Awstraliýanyň poçta bölüminiň şadyýan wekilleri halaýan yzygiderli müşderiler bardy. Baglanyşyksyz we ajaýyp programmistleriň stereotipini ýok etdiler. Hünär hakda hemme zady ýuwaş-ýuwaşdan öwrenip başladym: Facebookdaky ýazgydan başladym, programmirleme barada çeşmeler üçin maslahat soradym, soň programmistler bilen duşuşmaga başladym, hiç zada düşünmedim, ýöne köp aldym gymmatly maslahat. Bu duşuşyklaryň birinde kommutator gyz bilen tanyşdym. Magdançylyk kärhanasy üçin ýük awtoulaglaryny sürdi we çalşyk işgäri bolup işledi, soň bu durmuşdan ýadady, 3 aýyň içinde bootkampy tamamlady we Awstraliýada we Täze Zelandiýada iň uly buhgalteriýa bölüminde üstünlik gazandy. Bu gyz (we beýleki kommutatorlar) maňa şeýle bir ylham berdi welin, wagtyň gelendigine karar berdim! Ilki bilen adamlar uniwersitetine kompýuter ylymlary hünäri boýunça geçmek isledim, ýöne olar maňa: "Näme üçin wagtyňyzy ýitirýärsiňiz, bootkampa gidiň we derrew işde tejribe alyň" diýdiler. Hünärini iki gezek üýtgedip Awstraliýa göçdi: dörediji Aisa Matuewanyň hekaýasy - 2

Haýsy programmirleme dilini saýladyňyz we näme üçin?

Hemmeler ýaly HTML, CSS, JavaScript bilen başladym. Dogrusy, olar bolmasa näme ederdik? Diňe arkaýyn işläp düzüjisi bolmak isleseňizem, gapdal proýektler üçin iň az öňdebaryjy başarnyk gerek bolar, ýogsam dostlaryňyzyň öňünde nädip görkezip bilersiňiz :) Umuman aýdanymda, täjirçilik ugry bar we men ony halaýaryn ýüz tutmagymyň pikiri, şonuň üçin öň tarapy meniň üçin hökmanydy. Generalöne, umuman aýdanymda, men arka tarapa has ýykgyn etdim, sebäbi bu meseleler has gyzykly, dürli brauzerlere uýgunlaşmak we elýeterlilik barada alada etmeli däl ( elýeterlilik - red.). Şonuň üçin JavaScript-e ünsi jemlemegi makul bildim, sebäbi öň tarapda onsuz hiç ýer ýok, arka tarapynda bolsa NodeJS görnüşinde ulanyp bilersiňiz. Bootöne bootcamp-a baranymda, Ruby-a geçmeli boldum, sebäbi köplenç oňa bagyşlandy. Iş ýerinde esasy dil Golangdy.

Nädip öwrenendigim hakda: çeşmeler, kurslar, bootkampy doldurmak

Mugallymlar hakda - Google-dan öňki döwürde dörediji bolup işleýän, soň bolsa işe giren bir dostum bardy. Men oňa set, kompýuter dizaýny, dürli protokollar we ş.m. hakda umumy soraglar berip bilerdim. Has köp dil ​​sorap bilmedim, ýöne şonda-da maňa ajaýyp kömek etdi. Duşuşyklar wagtynda dil bilen baglanyşykly soraglar berdim - göni kagyz bilen dürli adamlara ýüz tutdum we kömek soradym. Kömek soramak bilen başlamasaňyz, söhbet edip, özüňizi dogry alyp barsaňyz, hiç kim ýüz öwürmedi. Programmistler, adatça, duýgur we sabyrly adamlar bolup çykdylar. Mundan başga-da, Awstraliýada STEM-de aýallar gaty güýçli we her kim aýallara kömek etmäge synanyşýar. Döwürlerde okadym:
 1. "Mugt ýüzmek". Ilkibaşda hiç zat bilen çäklenmedim - internetde “ýüzüp”, beýleki kommutatorlaryň hekaýalaryny okadym, kompýuteriň içindäki zatlar we internetiň işleýşi, başlangyçlar we haýsy hünärler hakda makalalar okadym. umumy IT. Sözler bilen tanyşdym we peýdaly çeşmeler ýazdym. Makalalaryň birinde duşuşmak we adamlar bilen gürleşmek diýilýär, menem gürleşip başladym. Şeýdip, bootkampa gitmelidigime düşündim, haýsysynyň gowydygyny bildim. Şeýle hem, meni käbir gowy çeşmelere görkezdiler.

 2. FreeCodeCamp we Treehouse öwrenýän wagtym esasy çeşmelerimiň ikisidir. Ol ýerde uzak wagtlap dowam etjek köp meseleler bar. Esasan HTML, CSS, JS-de kod ýazdym we eýýäm API bilen ilkinji tanyşlygymy başladym, ilkinji domenimi satyn aldym we şondan soň käbir gülkünç taslamalar başlandy. freeCodeCamp hatda käbir ýurtlarda kurs alýanlar üçin öz duşuşyklaryny geçirýär.

 3. Okuw lageri. Baş Assambleýa gitdim . “Bootcamp” -yň dowamlylygy 3 aý, bahasy 15,5 müň Awstraliýa dollary (ýa-da 12 müň amerikan dollary). Tehnologiýa toplumy - JS, Ruby, Sinatra, Ruby on Rail, JQuery, oňurga, reaksiýa, SQL. “Bootcamp” bütinleý awtonomdy: indi şeýle rahatlygy göz öňüne getirmek hem kyn. Bizde 25 we üç mugallym (biri esasy we iki kömekçi), rezýume we sosial ulgamlar boýunça bir gyz geňeşçisi (LinkedIn) bardy. Sapaklar 9: 00-9: 30-da başlandy we 17: 00-18: 00-da günortanlyk arakesmesi bilen tamamlandy. “Bootcamp” wagtynda 4 sany taslama etdik - iki sany şahsy we iki topar. Birinjisi JS bilen Tic Tac Toe, ikinjisi Sinatra (Ruby çarçuwasy) bilen barista maslahat paýlaşma platformasy, üçünjisi Rails we Google API bilen gozgalmaýan emläk gözden geçiriş web sahypasy, dördünjisi React with Bitcoin Arbitrage. Taslama üçin öz pikirleriňizi we topar taslamalaryny teklip edip bilersiňiz, toparyň agzalaryny işe almak üçin meýdança, prezentasiýa etmeli.

 4. Söhbetdeşliklere taýýarlyk görmek, portfeliňizi ýuwmak. Bu dört taslamanyň üstünde işlemegi dowam etdirdim we harytlaryň bahasyny ( satylan harytlaryň bahasy - red.) Hasaplamak üçin “Shopify” platformasy üçin kiçijik bir programma gurmagy makul bildim . Bu gaty gowy tejribe boldy, sebäbi “Shopify” ýaly abraýly platformanyň çynlakaý we baý API-si bilen iş salyşmaly boldum.

Okuw tertibi we yzygiderli okuw hakda

Barista bolup işlänimden bäri, okuw meýilnamam gaty köpdi - 8: 00-16: 30 aralygynda işledim we 17: 00-19: 00 aralygynda okadym, ýagny teleserial görmäge ýa-da işlemäge wagt bardy. agşam. Dynç günleri, men bütin gün okap, kartoçkalar ýykylanda bir ýere gidip bilýärdim. Öwrenmek bilen özümi gaty kynlaşdyrmadym, maňa programmirlemegi öwrenmegiň pil iýmäge meňzeýändigini aýtdylar: her gün azajyk. Bu çemeleşme bilen hiç haçan hiç zat öwrenmerin öýdüp gorkdum - programmirleme dünýäsi tükeniksiz ýaly görünýär (we şu güne çenli bu gorky saklanýar). Backöne yzymyza seredenimde, uly ösüşi görýärin, günde iki sagat okasaňam, yzygiderli bolsa, öňegidişlik uzak bolmaz. Ilki bilen okuwymda ulgam ýokdy. Justaňy internetde gezdim we nämäniň nämedigine düşünmäge synanyşdym, adamlar bilen köp gürleşdim, samsyk soraglarymy ýazdym we duşuşykda tutup biljek adamlarymdan soradym. FreeCodeCamp we Team Treehouse bilen eýýäm tabşyryklary ýerine ýetirip başlanymda, haýsydyr bir ulgam peýda boldy: ahyrsoňy, bu tertipli kurslar. Iň yzygiderli okuw bootkampda boldy. Açyk programma we doly okuw güni, ýöne bu, elbetde, gaty gymmat lezzet.

Okuwdan soň nirede iş tapanym hakda

Kömekçi programma üpjünçiligi pudagynda iň uly kompaniýa bolan Zendesk üçin işleýärin. Müşderilerimize Uber, Netflix, Airbnb girýär. Umuman alanyňda, kompaniýada müňden gowrak inersener we 300-den gowrak mikroservis bar. Thisagny, bu örän ýöriteleşdirilen işgärler bilen işleýän uly bir kompaniýa: biziň öz hasaplaýyş, gyrasy, binýat inersenerlerimiz, şeýle hem emläklerine gözegçilik edýän 24/7 “krizis” operasiýa merkezi bar. Teoriýa boýunça, geçiş proseslerini başlatmaly däl, täze serwerleri işe taýýarlamaly däl, operasiýa inereneri bolmaly däl, ýöne muňa garamazdan durmuş meni mejbur etdi. Meerli standartlar boýunça meni programma üpjünçiligi inereneri (kiçi programma inereneri - red.) Za-da Zen 1 wezipesine işe aldylar. Gaty gözegçilikde saklanaryn we önümçilik kodunyň üstünde işlemäge rugsat berilmez diýip pikir etdim, ýöne beýle bolmady: daşky gurşawy gurup, leksiýalardan iki hepde geçensoň, maňa spiradan Jira kartoçkalaryny saýlamaga rugsat berildi. we beýleki inersenerler ýaly wezipeleriň üstünde işlemek. Elbetde, beýleki işläp düzüjiler bilen jübüt bolup köp iş edildi we kod beýleki inersenerlerden azyndan iki syn, üstesine-de birlik we integrasiýa synagyndan geçmeli boldy. Teamöne toparymdaky tejribeli inersenerler bilen birmeňzeş meseleleriň üstünde işleýändigime begendim. Esasan, Golang bilen arkada işledim, wagtyň geçmegi bilen özümi söýüp başladym. Kafka we ekzotik maglumatlar bazalary - BigTable we DynamoDB bilen ýakyndan işleşmegi başardym. Iň esasy zat, ölçegler bilen işlemegi we her dürli duýduryşlary we näsazlyklary derňemegi halaýaryn, edil detektiw hekaýa ýaly, gaty gyzykly.
Kompaniýamyzda işläp düzüjiniň derejeleri bar (hemme zady dogry ýadymda däl):
 • Zen 0 (tejribe),
 • Zen 1 (programma üpjünçiligi inereneri),
 • Zen 2 (programma üpjünçiligi inereneri),
 • Zen 3 (uly programma üpjünçiligi inereneri),
 • Zen 4 (işgär inereneri),
 • Zen 5 (uly işgär inereneri),
 • Zen 6 (baş inerener),
 • Zen 7 (binagär)
Üç ýyl bäri işleýärin, Zen 1-den başladym, bir ýyldan soň meni Zen 2-e çykardylar. Indi men uly ýaşlylara çalyşýaryn, ýöne bu ýerde has kyn: diňe çylşyrymly meseleleri çözüp bilmeli däl kiçi meselelere, ýöne kiçi inersenerleri taýýarlamaga, topar bilen bilim paýlaşmaga köp wagt sarp ediň. Elmydama iň az tejribesi bolan toparda iň kiçi inerener bolanym üçin bu meniň üçin kyn. Mundan başga-da, meniň ýalançy sindromym bar, ýöne her niçigem bolsa ösmäge synanyşýaryn!

Korporatiw medeniýetiň aýratynlyklary barada

Ofisimizde işgärleri hakyna tutmagyň ýeke-täk düzgüni, biz eşikleri hakyna tutmaýarys. .Agny, özüňi kül ýaly alyp barsaň, näçe uly bolsaňam, seni hiç haçan işe almazlar we seni hakyna tutsalar we adamlar arz etseler, aňsatlyk bilen işden çykarlar. LGBTQIA meselelerinde we dürli milli azlyklarda yzygiderli yzarlamalara garşy okuw we sowatlylygy alyp barýarys. Iň gowusy, duýgudaşlyk toparlary - ähli ofis diýen ýaly onlaýn ýygnanyp, käbir azlyklaryň gündelik durmuşynda başdan geçiren oňyn we negatiw tejribelerini paýlaşanda. Kärdeşleriňiziň size gaty bigünä ýaly görünýän käbir sözlerden nähili zyýan çekendigini eşitseňiz, hökman beýle ýalňyşlyklar etmersiňiz, ýöne aýdýanlaryňyz hakda pikirlenersiňiz. Post-Sowet giňişliginde köp adamyň şeýle syýasy dogrylygy manysyz we çäksiz bir zat diýip hasaplaýandyklaryny bilýärin, ýöne Moskwada milli azlygyň wekili bolup ýaşap, Russiýada şeýle okuw we hökmany talaplaryň hökman boljakdygyny anyk aýdyp bilerin. zyýany ýok. Umuman aýdanymda, adamlaryň jemgyýetçilik düşünjesini ýokarlandyrmaga we beýleki adamlara düşünmäge synanyşýandyklary gaty gowy zat.

Hünär üýtgetmek barada

Hünärimden gaty hoşal. Bu, meniň durmuşymda iň kyn, ýöne iň üstünlikli karar ýalydy. Her gün özümi bagtly hasaplaýaryn we hemme zat meniň üçin sagat ýaly bolýar, sebäbi käwagt uzak wagtlap tolgunmak we özüňe şübhelenmek bolýar. Men gaty hyjuwly we buýsançly adam, 3 ýyllyk tejribäňiz bar bolsa bir toparyň iň kiçi işgäri bolmak, galanlary 5-den soňsuzlyk (kompýuter ylymlary derejesi) gaty kyn - yzygiderli öz-özüne hormat goýýar. Dogrusy, yzygiderli üýtgeýän tehnologiýa toplumy meni ýadatmaga ýol bermeýär: Men hemişe iş wagtynyň daşynda bir zat öwrenýärin. Iş durmuşynyň balansy hemme zatdan ýokary bolan kompaniýada bu düýbünden höweslendirilmeýär, ýogsam, bir hepde bäri bir meselede oturanym we hemme zat haýal hereket edýändigim üçin wy consciencedanym meni gynandyrar. Iş köp boş wagt alýar. Iň bolmanda käbir programmirleme podkastyny ​​diňlemän ýekeje dynç günem bolmady. Her gün azyndan ýarym sagat täze bir zady öwrenmek ýa-da köne zady gaýtalamak üçin sarp etjek bolýaryn. Elmydama bir zat öwrenenimde, näçeräk düşünip bolmajak we öwrenilmän galýandygyna düşünýärin. Bu käwagt hakyky howsala döredýär, ýöne hemme zat beýleki toparyň agzalary we toparyň ýolbaşçylary bilen gepleşikler arkaly çözülýär. Emma bizar bolmaň we hemişe täze we gyzykly bir zadyň üstünde işleýärsiňiz.

Iňlis derejesi barada

Awstraliýa göçmezden ozal meýilnamalarym IELTS-den geçmek üçin iňlis dilini öwrenmekdi, ýöne ahyrynda wiza üçin IELTS zerur däldi we okamaga gitmedim. Theöne deslapky synagy netije bilen aldym - soň ýokary derejeli orta derejä eýe boldum. Awstraliýada 5 ýyl ýaşanymdan soň, häzir ösenligime ynanasym gelýär, ýöne bu belli däl. IT ulgamynda ýöriteleşdirilen iňlis adalgalarynyň köp bolmagy sebäpli, Google-a entek köp täze söz bermeli bolarsyňyz, şonuň üçin başda gaty kyn boldy. Tehniki adalgalardan başga-da, işewür iňlis dili, ýörite terminologiýa Agile, Kanban we haýsydyr bir içerki korporatiw söz bar. Ilki ýygnaklarda oturdym we ara alnyp maslahatlaşylanlaryň 10 göterimine düşündim. Duşuşyklar wagtynda islendik mowzukda soraglary höweslendirýäris we hiç kim size söz aýtmaz (gowy: "Çaýhana" diýip pikir ederler, ýöne bu meni biynjalyk edenok). Munuň tersine: elmydama düşündirerler we söz açarlar. Eithera-da bir zat soradym, ýa-da bir ýerde ýazdym, toparyň ýolbaşçysy (iň ýakyn başlygym) ýa-da dolandyryjy inerenerim (gaty oňat aýal) bilen ýeke-ýekeden duşuşyklar geçirilende, men olardan soradym: özüniň google we düşünip bilmeýändigini. Umuman aýdanyňda, bu kyn boldy, ýöne meniň uly toparym bolansoň, ähli kynçylyklar çalt çözüldi we aragatnaşykda hiç hili mesele ýokdy. Firstöne ilki bilen gaty biynjalyk boldum.

Geljekdäki kommutatorlara näme maslahat berip bilerin?

Köp adamlar programmirlemegiň işlejekdigine ýa-da işlemejekdigine düşünip bilmeýän ýaly. Başlamakdan gorkýarlar we şübhe bilen bir ýerde durýarlar. Suchöne beýle akyl zyňylmagyna düşünemok: hünäri öwrenmek üçin boş wagtdan başga maýa goýum gerek däl. Internetde mugt çeşmeler köp: iň bolmanda iňlis dilinde. Aýdyşlary ýaly, al we ýerine ýetir. Işiňizi taşlamaly däl ýa-da býudjetiňizden pul kesmeli däl - agşam birnäçe sagat wagt isleseňiz ýa-da islemeýändigiňize, ösüşiň bardygyny ýa-da ýokdugyna düşünmek üçin ýeterlik. Başda ösüşiň tizligine ýeterlik baha berip bilmeseňizem, bu işi halaýandygyňyza düşünmek mümkin. Thisöne bu esasy zat: bir-iki sagat oturyp, “pagta” kellesi bilen özüňizi ähmiýetsiz duýsaňyz, gözleriňiz ýanýar we ertir dowam etmek isleseňiz - bu üstünlikiň görkezijisidir hünäri boýunça. Iň oňat ýagdaýlarda, halamaýan bolsaňyz, has tehniki taýdan ökde adam bolarsyňyz we biziň internet we tehnologiýa döwrümizde bu elbetde artykmaç däl!

YouTube ösüş blogym hakda

YouTube-da “Aýsa” atly blogym bar . Diňe programmirlemek hakda ”-diýip, öz tejribäm hakda gürrüň edýärin: nädip okadym, iş gözledim. Gözellik blogy bilen başladym, iki kanalym bar. Gözellik dünýäsinde başlangyç üçin bir pikir bardy we men özümi synag diňleýjisi gurmagy makul bildim. Mundan başga-da, Melburnda dünýäniň iň kyn we iň uzyn gulplary bardy we boş wagtlary köpdi. Şeýle hem, kanalda programmirleme barada wideo ýerleşdirdim we oňa gaty uly seslenme aldym we köp adamyň gyzyklanýandygyny we hemme zady ýönekeý dilde düşündirjek bolýandygyma düşündim.
Tomaşaçylary köpeltmek we okuw kurslaryny ýa-da mahabaty satyp başlamak maksadym ýok: Munuň üçin ýeterlik bilim we mugallymçylyk endiklerim bar öýdemok. Itöne bir-iki adama täze bir zat öwrenmäge kömek eden ýa-da olary dowam etdirmäge itergi beren bolmagym ýüregimi gyzdyrýar.
Teswirler
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION