JavaRush /Java Blog /Random-TK /Bu men däl, men diňe bagtly: Imposter sindromyna üstünlik...

Bu men däl, men diňe bagtly: Imposter sindromyna üstünlik gazanmagyň ýolundan nädip saklanmaly?

Toparda çap edildi
Mugallymyň keýpiniň gowydygy sebäpli, oňa taýynlyk görmek üçin iki hepde sarp edendigiňizi ýatdan çykaryp, uçuş reňkleri bilen ekzamen tabşyrdyňyz diýip näçe gezek pikir etdiňiz? Ora-da, mysal üçin, programma üçin üstünlikli binagärlik çözgüdini tapdyňyz, ýöne tötänleýin üstünlige çagyrdyňyzmy? Ujypsyz ýaly görünýän bu hekaýalaryň hemmesi ýalançy sindromyň alamatlarydyr. Imposter sindromy akyl hassalygy däl-de, eýsem adamyň gazananlaryny öz häsiýetleri, başarnyklary we tagallalary bilen baglanyşdyryp bilmeýän psihologiki hadysadyr. Sindrom işde, okuwda, güýmenjelerde - ýokary derejeli tejribe talap edýän islendik ýerde özüni görkezip biler. Bu derejä eýe bolan adam, özüni pes hasaplaýanlygy sebäpli, çylşyrymly meseleleri çözüp biljekdigine ynanmaýar we şonuň üçin olaryň çözgüdini beýleki adamlara, şans ýa-da şowlulyk bilen baglanyşdyrýar. "Bu men däl, diňe bagtly": ýalançy sindromyň üstünlige päsgel bermegine ýol bermeli däl - 1Imposter sindromy şowsuzlyk gorkusy bilen baglanyşyklydyr, bu bolsa öz gezeginde işde-de, mekdepde-de töwekgelçilik etmegiň we kyn meseleleriň çözülmeginiň öňüni alýar. Görnüşi ýaly, ýalançy sindrom adamyň hünärmen bolup ösmegine gönüden-göni päsgel berýär. Bu sindromyň sebäpleri we onuň bilen nädip “dostlaşyp bilersiňiz” hakda gürleşeris.

Akeasama ýaly duýsaň

“Imposter hadysasy” adalgasy ilkinji gezek 1978-nji ýylda Pauline Klans we Suzanna Imesiň makalasynda ýüze çykypdyr, gözegçiliklerine görä üstünlik gazanan aýallaryň köpüsi akylly däldigine we beýlekileriň olara aşa baha berýändigine ynanýarlar. Impostor sindromy bilen baglanyşykly duýgulary üç kategoriýa bölmek bolar:
  • Adam, başga biriniň ýalňyş pikir edýändigine ynanmak bilen, gazanan üstünligine ýa-da hünär derejesine mynasyp däldigine ynananda, özüni ýasama ýaly duýmak. Düzgün bolşy ýaly, beýle pikirler paş edilmek gorkusy bilen birleşýär, mysal üçin, kärdeşler sindroma duçar bolan adamyň hünär derejesinde näderejede ukypsyzdygyna düşünerler. Täsir etmekden gorkmak, şowsuzlyk gorkusyny, şeýle hem üstünlik gorkusyny ep-esli ýokarlandyrýar, sebäbi üstünlik uly jogapkärçilik hasaplanýar.
  • Üstünlikleriňizi şowlulyga ýa-da başga daşarky sebäplere düşündirmek, ýöne işiňize ýa-da ukybyňyza däl. Şol bir wagtyň özünde, adam indiki gezek bagtly bolmazlygyndan gorkýar.
  • Adam ýerine ýetirilen işiň gaty aňsatdygyna we kän ünsi çekmeli däldigine ynananda, üstünlikleriň bahalandyrylmagy.
Has düşnükli bolmak üçin, ine, ýalançy sindromdan ejir çekýän adamlaryň birnäçe hekaýasy.

Boris, dörediji:

Эта штука преследовала меня большую часть моей карьеры. Сначала у меня не было образования, а потом, чем больше я узнавал с опытом, тем больше я понимал, сколько всего еще не знаю. Так что это не способствовало избавлению от этого дела. Проявляется синдром буквально так, что ты считаешь что не соответствуешь занимаемой позиции, что тебе не хватает знаний / опыта / образования. Из-за этого чувствуешь себя неуверенно, нестабильно. Забавно еще то, что я на 10-м году карьеры я решил поменять системную разработку на С/С++ на бекенд разработку на Go. И получилось так, что я только несколько лет, How осознал себя опытным специалистом, которого ценят — и тут же всю эту уверенность разрушил, перейдя в новую предметную область. Толку от того, что я умею драйвера для ядра linux писать, если мне нужно json по http гонять туда-сюда? И снова синдром самозванца на годик-другой получил.

Оксана, редакторка:

Долгое время я считала, что работу мне предлагают просто так, потому что повезло, or когда они узнают меня лучше, то поймут, что я не умная, а тупая. Now тоже такое есть, когда я думаю, что есть «легкая работа», а эта «легкая работа» — это пол месяца подготовки, 8 страниц текста и 5+ опрошенных людей. Преодолеть это помогла психотерапия, потому что это уже было проблемой. я бралась за кучу низкооплачиваемой работы, думала, что Howой я там специалист, я дурачок.

Откуда берется “самозванец”

Galp sindrom hakda köp zat ýazyldy. Düşünmeli esasy zat, özüni pes hasaplamak esasynda ýüze çykýar. Munuň köp sebäbi bar - çagalykda ene-atalaryň köp tankyt etmegi ýa-da üns bermezligi, psihologiki şikes, ululykda başdan geçiren garaşylmadyk şowsuzlygy - bularyň hemmesi ahyrsoňy adamyň özüne ynanmagyny bes etmegine sebäp bolup biler. başarnyk. Gyzykly tarapy, ýalançy sindrom Dunning-Kruger effekti bilen baglanyşýar, başarnyk derejesi pes adamlar ýalňyş netije çykarýarlar, pes karar berýärler we pes hünär derejesi sebäpli ýalňyşlyklaryny tanap bilmeýärler. Psihologlaryň pikiriçe, ýokary hünärli adamlar, tersine, başarnyklaryny pes hasaplaýarlar we beýlekileri has başarnykly hasaplaýarlar (bu ýalançy sindrom). Adamyň öz-özüne sarpa goýmagy we hünär başarnyklarynyň arasyndaky bu gatnaşyk üçin bir düşündiriş, adamyň belli bir ugurda näçe köp tejribe toplamagy, bilimdäki näçe boşlugyň doldurylmalydygyna şonça-da köp düşünmekdir. Mundan başga-da, ýokary hünärli adamlar özleri üçin aňsat bolan meseleleriň beýleki adamlar üçinem aňsatdygyna ýalňyş ynanýarlar. "Bu men däl, diňe bagtly": ýalançy sindromyň üstünlige päsgel bermegine nädip ýol bermeli däl - 2Özümizi hünär taýdan nirede baha berýäris? Jemgyýetde. Jemgyýeti zerurlyklarymyzy kanagatlandyrjak ýer hasaplamagy teklip edýärin. Näme üçin beýleki adamlar bilen, mysal üçin bir kompaniýada goşulýarys? Sebäbi bu ýol bilen has köp pul, has durnuklylyk, geljegi we ş.m. alyp bileris. Jemgyýetiň sizi kabul etmegi üçin berjaý edilmeli talaplar we düzgünler ulgamy bar. Islendik hünär jemgyýetiniň öz düzgünleri we talaplary bar we olaryň ýerine ýetirilişine gözegçilik edýär. Ynsan paketli jandar bolansoň, paketden kowulmakdan gorkýar. Adamyň hünär dünýäsinde özüni alyp barşy, çeşme we gorag aljakdygyna kepillikdir. Bu baha, howpsuzlyk duýgusy bilen gönüden-göni baglanyşyklydyr. Hünärmenler jemgyýeti bu barada bilýär, şonuň üçin hünär ussatlygymyza baha bermek täsir guraly hökmünde ulanylýar. Hünär taýdan öz-özüne sarpa goýmagymyzyň iş berijimiziň bize täsir etmegi üçin guraldygyny bilmegimiz möhümdir. Adam ulalansoň öz-özüne hormat goýulýar. .Agny, adam töweregindäki adamlaryň özi hakda pikirlerini kabul edýär. Adam biziň üçin näçe möhüm bolsa, onuň bahasy hem şonça möhümdir. Çaganyň töweregindäki dünýä hakda az maglumaty bar bolsa we bu ýagdaýa gaty az täsir edýän bolsa, uly ýaşly adamyň özi karar berip biljekdigi bilen tapawutlanýar - oňa baha berýän adama baha bermek üçin ýeterlik analitiki ukyplary bar we şonuň üçin başga biriniň öz şahsyýetine beren bahasyny kabul etmek ýa-da kabul etmek. Professionaleterlik hünär taýdan özüňe hormat goýmak näme?Ilki bilen özüňe gowy garaýyş bolmaly. Galp sindromly adamlarda bu ugurda näsazlyk bar - özlerini gowy duýmaýarlar. Ikinjisi, adamyň güýçli we gowşak taraplaryny bilmekdir. Şeýle adamyň öz-özüne bolan hormatyna täsir etmek has kyn. Üçünjiden, hünärmen jemgyýetiň güýçli taraplaryndan nämä mätäçdigini biliň. Näme isleýärsiň? Professionaleterlik hünär taýdan özüňe hormat goýmak nämäni üpjün edýär? Biriniň bähbidini goramakda durnuklylyk berýär, adamy “iteklemek” we ony bir zatlar etmäge mejbur etmek kyn. Durnukly özüňe hormat goýmak hereket azatlygyny hem berýär: zerurlyklary, ambisiýalary kanagatlandyrmak, mesele ýagdaýynda has durnuklylyk we has çeýeligi. Galp sindrom bilen, özüňe hormat goýmak şeýle bir pes welin, jemgyýete oňyn baha bermeýän süzgüç ýaly hereket edýär. Imposter sindromy adatça üstünlikli adamlara täsir edýär. Özüni gaty pes hasaplaýan adam bilen ýalançy sindromly adamyň arasyndaky tapawut, özüni gaty pes hasaplaýan adamlaryň köplenç bu sebäpli gorkmaly köp zady bar. Galp sindromly adamlar, adatça hereket edýärler, ýöne bu işde elmydama köp dartgynlylyk we gorky bolýar: “Men hakykatdanam talaplary ýerine ýetirýärinmi?”, “Indi maňa näme diýerler?” Impostor sindromynyň ýaramazlaşýan ýagdaýlary bar: adam täze we möhüm bir zat edeninde. Mysal üçin, täze ugurda söhbetdeşlik geçirmek.

Aldawçy bilen näme etmeli?

Aldawçy bilen dostlaşmak möhümdir we zerurdyr. Ulyana Hodoriwskaýa muny nädip etmelidigi barada birnäçe maslahat berýär:
  • "Aldawçy ýerlikli" Göçme manyda Özüňize munuň içki hakykatyňyzyň bir bölegidigini we uludygyny aýtmalysyňyz. Uly adamyň ýalançysyna gözegçilik etmek ukyby we gurallary bar.
  • Adam hökmünde özüňe bolan garaýşyňy, häsiýetleriňi hünär taýdan bahalandyrmakdan aýyr. Psihoterapewtli adam hökmünde özüňize bolan garaýşyňyzyň üstünde işlemek has gowudyr, ýöne özüňize hünärmen hökmünde özüňize bolan garaýşyňyzyň üstünde işläp bilersiňiz. Öz-özüňe hormat goýmak: "Özüm hakda näme pikir edýärin?" Diýen soraga jogap. Ikinji sorag: "Bazar maňa nähili baha berýär?" şol bir wagtyň özünde pul, bu meseläniň hünär häsiýetlerine garanyňda özüňe hormat goýmak bilen has ähtimaldygyny görkezýär.
  • Özüňize sorag beriň: "Näme üçin ýalançy gerek?" Aldawçy, taýyn däl we goranyş mehanizmi hökmünde işleýän ýagdaýlarymyza ýol bermeýär.
  • Hünärmen ýaly çäkleriňizi öwreniň. Güýçli öz-özüne hormat goýýan güýçli hünärmen, esasy başarnyklarynyň nirededigini bilýär (ýagny iň gowy edýän zady). Bu isleýän zadyňyza we oňa nädip ýetip boljakdygyna düşünmek üçin zerurdyr.
Sizde ýalançy sindrom barmy we bu kod öwrenmegi bökdeýärmi? Teswirleriňize garaşýarys.
Teswirler
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION