JavaRush /Java Blog /Random-TK /JavaRush bilen 43 ýaşynda tanyşdym: programmist Madina No...

JavaRush bilen 43 ýaşynda tanyşdym: programmist Madina Noreniň hekaýasy

Toparda çap edildi
Soňky 8 ýylda müňlerçe uçurym JavaRush kursyny geçdi. Häzirki wagtda taslama web sahypasynda 106 ýurtdan 1,5 milliondan gowrak ulanyjy hasaba alyndy. Uçurymlaryň hemmesiniň üstünlikleri barada gürleşmäge wagt tapmady: nädip okandyklary, söhbetdeşliklerden geçendikleri we işläp düzüjiler bolup işe başlandyklary. Emma şu günki talyplar IT-de eýýäm işleýänleriň hekaýalaryny öwrenmek bilen gyzyklanýar. Meseleleri öz elimize aldyk we dürli ýurtlardan döredijiler we JavaRush-da tälim alan kompaniýalar barada ýörite seriýa çykardyk. Dokuzynjy hekaýamyz Madina Noren hakda . Uzak ýyllap ykdysatçy bolup işledi, ýöne özüni başga bir hünärde synap görmek isledi. 43 ýaşynda Java öwrenip başlady we gysga wagtyň içinde Şwesiýanyň bankynda kiçi bolup işe başlady. Madina JavaRush forumynda okuwlary barada bir ýazgy ýazdy , biz onuň hekaýasy bilen gyzyklandyk, şonuň üçin okuwy we iş gözlegi barada has jikme-jik maglumat bermegini haýyş etdik. “JavaRush bilen 43 ýaşymda tanyşdym”: programmist Madina Noreniň hekaýasy - 1

"Bu içgysgynç, başga bir zat isledim"

Men Dagystandan, Mahaçkala şäherinden. 2001-nji ýylda Moskwa göçdi we birnäçe wagtlap şol ýerde ýaşady. Takmynan 10 ýyl ozal maşgala sebäpleri bilen Şwesiýa göçüpdim. Has ýokary tehniki bilimim bar (“Ykdysadyýetde maglumat ulgamlary” hünäri). Ikinji hünärim, maglumat tehnologiýasy bilen ykdysadyýetiň garyndysy. Uniwersitetde programmirleme dillerini öwrendik - Fortran, Turbo Paskal. Trainingöne okuwdan soň men olar hakda ýazmadym, indi olaryň keşbini ýadymda däl. Uniwersiteti gutaranymdan soň, ykdysatçy we programmistiň başarnyklary bolmalydy. Netijede, ýer komitetinde operator bolup işe başladym. Bu ykdysadyýetde mundan beýläk-de ösüş üçin itergi boldy. Maňa ykdysadyýet ýaly bir ugur teklip edildi, bu maňa gyzykly görünýärdi we arassa bilesigelijilikden ýüz öwrüp bilmedim. Dürli wezipelerde işledim, ýöne içim gysdy we başga bir zat isledim. Stokgolma göçüp baranymda, köp wagt iş gözledim - iki ýyllap dürli guramalara günde 20-30 rezýume iberdim. Soň bagtly boldum we Şwesiýanyň iň uly banklarynyň birinde tejribe aldym - bu meniň üçin täze zat, sebäbi öň hiç wagt bankda işlemändim. Bankyň ulydygy sebäpli dürli ugurlarda ösmek mümkin.

"Derrew Java-a çekildim"

JavaRush-a 43 ýaşymda tapdym. Programmirlemäni synap görüp bilerin öýdüp, Pythony öwrenerin diýip pikir etdim, sebäbi aňsat we köp ugurlarda ulanylýar. Öwrenip boljak bir sahypa gözläp başladym we JavaRush-a duş geldim. Gyzyklandym, mugt problemalary çözdüm, soňam uzaga çekdi. Ilki bir aý, soň bolsa bir ýyl abuna ýazdym. Bu 2019-njy ýylyň oktýabr aýynda bolupdy. JavaRush öwreniş stili maňa laýyk gelýär öýdýärin, şonuň üçin Java bilen gyzyklandym. Çaga ýaly däl-de, derrew çekildim, başda adaty ýatmadym: Kompýuterde we telefonda okadym, awtobusa münüp, leksiýalar berdim, käwagt şol bir awtobusda programma ýazjak boldum, ýöne amatsyzdy. Netijede, okuwymy gözegçilikde saklamaly boldum, sebäbi gündiz işlemeli we gijelerine uklamaly boldum. Özüm üçin çäk bellemäge synanyşdym - 21: 00-dan soň kompýuteri açmazlyk. Sapaklarym boş wagtymyza baglydy: Iş wagty, boş minut wagtym, agşamlary we dynç günleri girýärdim. Bary-ýogy 3 aýyň içinde 13-nji derejä ýetdim. Soňra maňa Python-daky Stenford kursyna baglanyşyk iberdiler. Bu kurs 2 aý dowam etdi we hemme zady kelläme almazlyk kararyna geldim, şonuň üçin JavaRush-dan dynç aldym. Theeri gelende aýtsak, bu kursdan soň Java-yň maňa has lezzet berýändigine ýene düşündim. Noýabr aýyndan bäri, gynansagam, wagtyň ýoklugy sebäpli Java-y öwrenmedim. Täze iş köp güýç we güýç talap etdi. Şeýdip, men bu dili öwrenmäge gaýdyp geldim. 2020-nji ýylyň Sanjar aýynda JavaRush-da 28-nji derejä ýetdim. Şol döwürde ahlak taýdan döwmek kursy bilen gyzyklandym, ony Java bilen garyşdyrmak islemedim, şonuň üçin ýene dynç aldym. Noýabr aýyndan bäri işlemedim. Java hakda sorajak adam ýokdy, ýöne sahypadaky teswirler meni halas etdi - kimdir biri bu meseläni öňem çözüpdi we dogry çözgüt tapmagy bilýärdi.

"Men hatda programmist bolup işe girmegi arzuw etmedim"

Programmist bolup işe girenimde, bankda 5 ýyl işledim. Bir gün Java öwrenýändigimi aýtdym. Muny ýada saldylar we meni söhbetdeşlik üçin çagyrdylar. Programmist bolup işe girmegi arzuw etmedim-de, hemme zat öz-özünden bolup geçdi. Bu söhbetdeşlikden geçmek meniň üçin ýeňiş boldy. Bilimime oňyn baha berilmegi gaty gowy zat we kiçi ýaşly işe girdim. Programmist hökmünde 2013-nji ýylda durmuşa geçirilip başlanan programma üpjünçiligi boýunça bankda işlärin. Bu köp meseläni birleşdirýän uly platforma. Biz, döredijiler, programma üpjünçiligini bankyň zerurlyklaryna laýyklaşdyrmak üçin programma üpjünçiligine üýtgeşmeler girizýäris. Bank indi birnäçe ýyl bäri çeýe ulgamyna laýyklykda işleýär (çeýe ösüş usulyýeti - red.), Bizde birnäçe baha akymlary bar (iňlis dilinden - baha akymy - red.). Gymmat akymymda takmynan 150 adam bar, bu programma bilen işleýän köp sanly dörediji. Programmanyň özi hem böleklere bölünýär we her bölümiň öz döredijileri bar. Dürli hasabatlar üçin programmalary iýmitlendirmek işine başladym. Bankyň beýleki bölümleri, programmamyzdan alýan maglumatlaryna esaslanyp öz hasaplamalaryny edýärler. Iňlis dilini öwrenmeli boldum, sebäbi bankymyz halkara we ösüş pudagynda Baltika ýurtlaryndan, Beýik Britaniýadan we Hindistandan köp adam bar. Iňlis dilinde ähli resminamalarymyz bar. Şwes dilini iňlis dilinden az ulanýarys. Şwesiýada ýaşlyga duş gelmedim. Bu ýerde, tersine, adamyň bilim dükanynyň bardygy garşylanýar. Adam dürli ugurlarda işlän bolsa, iş proseslerine has giňişleýin göz ýetirýär diýip hasaplanýar. Ilki bilen haýran galdyran zadym, şwesiýalylaryň adam ýalňyşlyklaryny has köp kabul edýändikleri. Mistakesalňyşlyklar üçin berk jeza bolmaz we ýazgarylmaz. Generalöne, umuman aýdanymda, bu diňe Şwesiýada däl. Adamlaryň häzirki wagtda islendik ýerde agyr jezalandyrylmagy gaty ähtimal. Şwesiýalylar örän mylaýym we çydamly. Halfarym ýolda duşuşýarlar, sizi hemişe höweslendirýärler we diliňiziň erbetdigini hiç haçan aýtmazlar.

Täze öwreniji üçin maslahatlar:

  • Bularyň hemmesi gyzyklanma baglydyr. Java-y öwrendim, sebäbi bu meniň üçin gaty gyzyklydy. JavaRush öwreniş stili maňa laýyk gelýär öýdýärin: köp tejribe, az teoriýa. Bu usul meniň üçin işleýär.

  • Sahypadaky ýazgylary, teswirleri okaň. Köp peýdaly baglanyşyklary tapdym. Şol ýerde “Kod: Informatika gizlin dili” atly bir kitabyň baglanyşygyny gördüm - täze işleýänler üçin kompýuteriň işleýşi barada çümdürme kitaby.

  • Taşlamazlyk. Ilki bilen her gün asla akylly däl öýdýärdim. Mysal üçin, uzak wagtlap siklleriň işleýşine düşünmedim. Düşünmek, bu mowzukdaky meseleleri yzygiderli çözýändigim sebäpli ýüze çykdy.

Teswirler
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION