JavaRush /Java Blog /Random-TK /JavaRush-y nädip öwrenmeli: okuw gollanmasy

JavaRush-y nädip öwrenmeli: okuw gollanmasy

Toparda çap edildi
Garaz, Java dörediji bolduň. Nahar derrew başlaýar: “Näme bilen başlaň?” Bu makala, JavaRush ulanyp, programmirlemegi noldan başlamagyň usullaryny aýdýar. Okuwyňyzyň aýratynlyklary haýsylar, haýsy etaplardan başlarsyňyz we işiňiziň mümkin boldugyça täsirli bolmagy üçin sahypanyň haýsy bölümlerini tamamlamaly bolarsyňyz. JavaRush-y nädip öwrenmeli: okuw gollanmasy - 1

Zmist

JavaRush: amaly ýerine ýetirýän Java kursy

1. 1. Oýun görnüşinde öwrenmek

JavaRush kursy “Computer Groove” -a meňzeýär. Esasy mowzuk bolan deri kesellerini goşmak bilen birnäçe gözleglere bölünişler bar. Mysal üçin, Java sintaksis ilkinji gözleg: Java-yň esasy sintaksisini öwrenýärsiňiz. Deri gözlegi öz ugrunda on hatardan ybaratdyr (kob gözleginden başga: täze wersiýada, programmadan alýan bilimleriňize baglylykda 10-dan 21-e çenli). Olary yzygiderli tamamlamaly. Bäsdeşler leksiýalary we dürli çylşyrymly meseleleri garyşdyrýarlar. Indiki derejä geçmek üçin önümçilik liniýasynda has köp işleri ýerine ýetirmeli we üstünlik size köp “garaňky materiýa” berýär. Geljek leksiýalary we meseleleri elmydama açyp bilersiňiz.

2. Birinjisi bilen programmirlemegi ýerine ýetiriň

Kursda tejribe dürli formatdaky meselelerden durýar. Ys hronologiýa eýerýär:
 • Käbir meseleler teoretiki materiallary leksiýadan jemlemekdir.

 • Anotherene bir bölüm, teoriýany ösen kurslardan gaýtalamak hakda.

 • “Geljekdäki meseleler” taparyn: indiki asyryň materiallary bilen baglanyşykly. Birmeňzeş. Mi zrobili tse navmisne.

  Işi derrew ýerine ýetirmek isleýärsiňizmi, ýöne ýeterlik bilmeýärsiňizmi? Google it :) Bu programmist üçin gaty peýdaly ussatlyk. Ony ädimme-ädim okamak isleýärsiňizmi? Bir ýumuş goşuň we ýene birnäçe derejäni tamamlanyňyzdan we kursda zerur teoriýany tapanyňyzdan soň oňa gaýdyň.

Masştabyň aňyrsynda we çylşyrymlylyga deňdir:
 • Kod düzmek täze başlanlar üçin wezipe. Täze programmist diňe elini türgenleşdirmeli we kody okamaly bolsa. Şonuň üçin şeýle meselelerde aňlatmany “öçürmeli”.

 • Başga biriniň koduny gözlemek we rehim gözlemek. Biziň näme hakda gürleşýändigimize düşündiňiz öýdýäris. Şeýle maglumatlar yzygiderli saklanýar.

 • Wikonannýa üçin güýçli kod ýazmak gaty pes.

 • Bonus wezipeleri. Bu, algoritmiki aňyňyzy ösdürmäge kömek etjek garaşsyz öwrenmek üçin ösen çylşyrymlylyklar toplumy.

 • Miniproektler. Bu meseleler birnäçe kiçi bölüme bölünýär. Bu ädimleri ýerine ýetirip, ajaýyp çylşyrymly programmalary döredersiňiz. Mysal üçin, Sokoban topary ýa-da onlaýn söhbetdeşlik. Şeýle meseleler okuwyň ýarysyny tamamlanyňyzdan soň ýüze çykýar.

 • Wideo. Başga bir işe hormaty üýtgetmek isleýän bolsa. JavaRush-da goýbermek üçin IT hünärmenleri hakda wideo saýladyk.

Köp meseleler bar, kursy ahyryna çenli tamamlasaňyz, programmist bolup bilersiňiz!

3. Kody gowulandyrmak üçin netijäni we gurallary kiçijik barlamak

Kursy beýleki onlaýn programmalardan tapawutlandyrýan JavaRush-iň iň möhüm aýratynlygy, iň gowy netijeleri üçin meseleleriň, maslahatlaryň we teklipleriň awtomatiki gözden geçirilmegi. JavaRush bilen aýlyk haklary meseläniň çözgüdini barlaýança uzak wagtlap barlamagyň zerurlygy ýok: bir düwmä basyp, çözgütlerde näsazlyk bar bolsa netijäni we teklipleri saýlaň.

4. Esasy meselelerde kömek ediň

Başlangyç programmirleme maglumat ummanynda dowam edýän söweşi çaklap bilmeýär. Uklamaly. Munuň üçin JavaRush-da “Kömek” bölümi bar . Uzak wagtlap haýsydyr bir meselä “ýapyşan” bolsaňyz ýa-da çylşyrymly mowzuga düşünip bilmeseňiz, ony şu bölüme goýuň. Talyplaryň, işgärleriň ýa-da administrasiýanyň haýsydyr birinden hökman kömek alarsyňyz. Mundan başga-da, eýýäm gutarandygyňyza düşünseňiz, “Kömek” bölümine baryp, beýleki talyplara maslahat beriň. Okuwy gutarandan soň, okuwçy 300-500 ýyl hakyky programmirlemegi alar! Bu okuw, täze başlanlar üçin programmirlemegi eýýäm öwrenenler üçin ajaýyp guraldyr, ýöne gözlegine başlamazdan ozal bilimlerini ýokarlandyrmak üçin näme gerekdigini bilenoklar. Amaldan başga-da, kursy başlanyňyzda iň giň iýmitlenmek we aragatnaşyk endiklerine girip bilersiňiz, şeýle hem güýçli rezýume döredip bilersiňiz.

Öwrenmek üçin platformalar: web sahypasy we ykjam sahypa

Java programmirlemegiň esaslaryny JavaRush-dan öwrenmek üçin iki wariant bar: ykjam Android göçürip almak ýa-da kursyň web wersiýasy. Soň bolsa üçünji ýol bar: sahypada-da, ýazgyda-da okaň :) Bu hakda has giňişleýin maglumat şu materialda berilýär .

Okuwy tamamlamagyň tapgyrlary

Esasy JavaRush kursy, Java programmirlemegiň (Java Core) esaslaryna çuňňur düşünmäge mümkinçilik berer we tejribe has ösen tehnologiýalary öwrenmäge kömek eder. Şonuň üçin JavaRush hakda öwrenmegi iki esasy bölege bölmek mümkin.

1-nji tapgyra: kursda dört tapgyry tamamlamak

Java Core-ni barlamak we awtomatiki barlamak bilen 1200 meseläni barlamak. Näme bilýärsiň?
 • Amaly mysallar bilen gysga teoretiki leksiýalar;
 • Wezipeler, kiçi taslamalar;
 • Okuwy tamamlamak üçin ýeterlik pul tygşytlamaga kömek etjek höweslendiriji leksiýalar (höweslendiriş) we wideolar;
 • Java teoriýasy bilen synag (kob derejesinde).

Nädip başlamaly?

Nol sogan - geliň, JavaRush dünýäsi we başlangyç usulyýetimiz bilen tanyşalyň. Wezipeler ilkinji ýurtlardan ýüze çykýar we olary web sahypasynda tapyp bilersiňiz. Üçünji derejede, Java programmalaryny ösdürmek üçin meşhur ösüş guraly bolan IntelliJ IDEA-ny gurnamaga bagyşlanan ýörite işe başladyk. JavaRush plaginini gurnamak bilen, diňe bir web wersiýasynda däl, eýsem kompýuteriňizde hem işleri ýerine ýetirip bilersiňiz. Uly göwrümli meseleleri öz içine alýan we kursyň beýleki ýarysyndan başlap - kiçi taslamalar, bonus meseleleri ýaly kursuň indiki derejesinde has kyn bolar. 35 ýaşa ýeteniňizden soň, onlaýn tejribe geçip bilersiňiz .

2-nji tapgyra: onlaýn tejribe

Köp aý bäri talyplar tejribeli halypanyň gözegçiligi astynda geljekki Java döredijisi üçin möhüm bolan ýörelgeleri we tehnologiýalary öwrenýärler. Tejribe gutaranyňyzdan soň, portfeliňiz üçin 8 sany ajaýyp taslama ýazarsyňyz: igor-dan başlap, edilmeli işleriň sanawyna we Jira ýaly meseleler bilen işlemek üçin tagtalara. Bu taslamalar üçin halypa hasaby görersiňiz we olary GitHub portfeliňize goşup bilersiňiz. JavaRush bilen onlaýn tejribe almagyň ýene bir baýragy, ilkinji işe taýýarlanmakda karýera merkezimiziň kömegi. Karýera hünärmenleriniň rezýumeleri, höweslendiriji sahypalary nädip düzmelidigi, söhbetdeşlikleri nädip geçirmelidigi we täze iş tekliplerini yzyna almak üçin nädip işlemelidigi baradaky tekliplerini ret edýärsiňiz. Tejribe üçin işe almak dowam edýär.

JavaRush-iň esasy bölümleri

Başlangyç kursy iň ýokary derejedir! Doly ýerine ýetirseňiz, ajaýyp Java dörediji bolarsyňyz! Meseleler - 1200 amaly mesele. Okuwyň dowamynda aýratyn aýan edilip bilner, ýöne diňe başdan bäri bar bolanlar elýeterli bolar. “Wezipeler” bölümi barada jikme-jik maglumat şu wideoda . Kömek JavaRush okuwçylarynyň we hünärmenleriniň köpçülikleýin guramasydyr. Java teoriýasy ýa-da problemalary bilen tanyşdyryň we derrew kömek alarsyňyz. “Kömek” bölümindäki iň ösen mümkinçilikler şu ýerde beýan edilýär . Statti , dürli mowzuklaryň toparlaryndan ýazgylary öz içine alýan bölüm. Taslamamyzy we okuwlarymyz bilen baglanyşykly ähli zatlary - teoriýalary, meseleleri, iýmitlenmegi we çekişmeleri ara alyp maslahatlaşmak üçin döretdik. Gyzykly toparlara goşulyň, uçurymlaryň, okuwçylaryň we JavaRush-yň redaktorlarynyň makalalaryny okaň, näme diýseňizem degişli makalalary çap ediň! Üstünlik hekaýalary , JavaRush okuwçylary we uçurymlary Java öwrenmegi we işe girmegi nädip öwrenendikleri barada gürleşýän aýratyn topar. Oýunlar - ýönekeý, ýönekeý oýunlaryň ýazylmagyndan taslamalaryň tutuş bölümi: “akesylanlar”, “2048”, kod üýtgemegi bilen awtoulag ýaryşlary, kosmos atyjylary. Projectshli taslamalar yzygiderli tamamlanmaly subtasklara bölünýär. Taslamalar çylşyrymlylyk derejesine eýe. Kursyň 5 derejesini gutaran talyplar we 10+ derejeden bilimlere mätäçler üçin şeýle. Wideo - “YouTube” kanalymyzda JavaRush okuwçylarynyň wideolaryny, esasy görkezmelerini, programmirlemekden iň gysga leksiýalaryň terjimelerini we başga-da köp zatlary tapyp bilersiňiz.

JavaRush topary bilen iş salyşyň

Kursda haýsydyr bir kömek gerek bolsa, sanaw bilen support@javarush.com ýa-da sahypadaky söhbetdeşlikde habarlaşyp bilersiňiz. Şeýle hem, sosial ulgamlarda talyplar bilen aragatnaşyk saklaýarys:
Teswirler
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION