JavaRush /Java Blog /Random-TK /Programmirlemegi öwreneniňizde bellikleri nädip dogry alm...

Programmirlemegi öwreneniňizde bellikleri nädip dogry almaly: suratlar bilen maslahatlar

Toparda çap edildi
El bilen ýazylan bellikler bizi has akylly edip biler. Prinston uniwersitetiniň alymlary bu netijä geldiler . El bilen bellikler ýazsaňyz, mugallymyň aýdan zatlaryny ýa-da okuw kitabynda görkezilen zatlaryň hemmesini fiziki taýdan ýazyp bilmersiňiz. Handöne golýazma bellikleri beýniniň işjeň işlemegini talap edýär, bu bolsa ýazan zatlaryňyzyň hemmesini diýen ýaly ýadyňyza salýar. Kompýuterde ýa-da planşetde alnan bellikler hem gowy, ýöne täsirli däl. Bir zady öwreneniňizde näçe wagt geçdi? Programmirlemegi öwreneniňizde näme etmeli? Bu tekstde, ulanyjylarymyzyň haýyşy boýunça, gowy işlän bellik almagyň esasy usullaryny görkezeris, şeýle hem birnäçe bellik alma programmalaryny ýada salarys. Programmirlemegi öwreneniňizde bellikleri nädip dogry almaly: suratlar bilen maslahatlar - 1

Peýdaly bellikler üçin düzgünler

Ilki bilen, bellik almagyň birnäçe düzgüni bar. Bellik almagyň usulyna garamazdan peýdaly bolar:
  • Diňe zerur zatlary ýazyň: möhüm däl jikme-jiklikleri aýryp bolar.
  • Tekstdäki iýerarhiýany ulanyň: sözbaşylar, sözbaşylar, sanawlar.
  • Öwrenen zatlaryňyzy öz sözleriňiz bilen aýtmaga synanyşyň.
  • Iň ýaýran sözleri gysgaltyň (muny etmek üçin size düşnükli we bir günde ýatdan çykarmajak gysgaltmalar ulgamyny ösdürmeli).

Bellik almagyň dürli usullary haýsylar?

Kornell usuly

Kornell uniwersitetiniň professory Walter Pok tarapyndan 1940-njy ýyllarda işlenip düzülen bellik ulgamy. Programmirlemegi öwrenende bellikleri nädip dogry almaly: suratlar bilen maslahatlar - 2
  • Talyp sahypany iki sütüne bölýär: bellikler üçin sütün (köplenç sagda) sahypanyň 2/3 bölegini, soraglar we açar sözler üçin sütün çepde 1/3 tutýar. Sahypanyň aşagynda bäş-ýedi setir ýa-da takmynan 5-6 santimetr goýmaly.
  • Leksiýa wagtynda ýa-da tekst bilen işleýän bellikler sag tarapdaky sütüne ýazylýar. Bular köplenç tekstiň ýa-da leksiýanyň esasy pikirleri.
  • Mowzukdaky soraglar, açar sözler ýa-da meýilnama çep sütünde ýazylýar. Şeýle hem okuw kitabynda ýa-da leksiýa wagtynda jogap berilmeýän soraglary ýazyp bilersiňiz.
  • Sahypanyň aşagy mowzugy jemlemek we jemlemek üçin ulanylýar. Düzgün bolşy ýaly, mowzuk gaty giň bolmasa, birnäçe sözlem talap edýär.

Bu usuldan näme gowy?

Kornell usuly maglumatlary düzmäge we bellikleriňizde çalt tapmaga kömek edýär.

Shematiki usul

Bu usul bilen meýilnamanyň gurluşy, höwürtge derejesiniň birnäçe derejesi bolan sanawdyr. Theokarda esasy, gurluşyň aşagynda mowzuklardan subtopiklere çenli şahalar ýerleşýär. Şeýlelik bilen, sanawlaryň dallanýan “agajyny” alýarys. Seresap boluň: derejeleriň sany bilen artykmaç etmäň, ýogsam bellikleriňizde bulaşarsyňyz. Programmirlemegi öwrenende bellikleri nädip dogry almaly: suratlar bilen maslahatlar - 3

Bu usuldan näme gowy?

Ordingazga almazdan ozal, gysgaça mazmuny mowzugy seljerersiňiz we has möhümini görkezersiňiz. Möhümlik derejesini kesgitlemek size täze maglumatlary has gowy düşünmäge kömek edýär.

Jümle usuly

Munuň adaty bir bellikdigini görkezip biler: maglumatlar eşidilýän we okalýan zatlara baglylykda birin-birin ýazylýar. Emma tapawut bar: her täze sözlem täze setirde ýazylýar we sanlanýar. Çyzykly bolsa-da, tekstiň dürli bölekleriniň arasynda baglanyşyk gurmaga mümkinçilik berýär. Bellemäniň, sözlemiň belgisini görkezip, täzeden ýazman, setiriň bir bölegine çalt ýüzlenmek üçin zerur. Programmirlemegi öwreneniňizde bellikleri nädip dogry almaly: suratlar bilen maslahatlar - 4

Bu usuldan näme gowy?

Bu usul okuw kitaplarynda we tekstlerde bellik almak üçin amatlydyr. Mundan başga-da, diňe iň möhüm zatlary bellemäge kömek edýär: ahyrsoňy, kitaby täzeden ýazmak gaty köp wagt alyp biler (we kime gerek?).

Akyl kartasynyň usuly

Bu usulyň aýratynlygy, agaç diagrammasy görnüşindäki maglumatlaryň görkezilmegi. Agajyň kökleri esasy pikir, teoriýa, tema. Şahamçalar köklerden - terminleriň, düşünjeleriň, esasy mowzugyň jikme-jikliklerinden uzalýar. Programmirlemegi öwrenende bellikleri nädip dogry almaly: suratlar bilen maslahatlar - 5

Bu usuldan näme gowy?

Bu usul maglumaty wizual kabul edýänler üçin has amatlydyr: ýatdan çykmajak kartalaryň kömegi bilen täze maglumatlar has gowy ýatda galar we mowzugyň düşünjeleri bilen elementleriniň arasyndaky baglanyşyk has aýdyň bolar.

Akym (ýa-da akym) usuly

Bu tälimçi Skott Youngang tarapyndan düzülen bellik alma usulydyr . Aşakdaky pikire esaslanýar: leksiýa diňlemek passiw proses däl; leksiýadan hakykatdanam peýdalanmak üçin öz pikirleriňizi pikirlenmeli we ösdürmeli. Şonuň üçin bu görnüşde taýýarlanan bellikde diňe leksiýanyň esasy nokatlaryny ýazmaly we teswirleriňize erkin jogap bermeli. Programmirlemegi öwrenende bellikleri nädip dogry almaly: suratlar bilen maslahatlar - 6Bu bellik almagyň iň döredijilik usulydyr, sebäbi maglumat islendik görnüşde ýazylyp bilner: akyl kartalary, tezisler, sanawlar ýa-da birbada. Maglumatlara düşünmäge we ýatda saklamaga kömek etjek islendik zat şu ýerde kabul edilýär.

Bu usuldan näme gowy?

Maglumaty derrew düşünmek we ýatda saklamak üçin ajaýyp usul (soň öwrenmek üçin ýazmagyň ýerine). Emma aýdylanlaryň ähli jikme-jikliklerini ýazmaly we ýatda saklamaly ýagdaýlaryňyzda ýerlikli bolmaz. El bilen ýazylan bellikleri elmydama almak mümkin däl. Mundan başga-da, sanly bellikleriň artykmaçlygy, beýleki adamlar bilen paýlaşmak aňsat. Umuman aýdanyňda, amatly bolany üçin elektron bellikleri saýlap bilersiňiz. Makalanyň indiki bölümi kompýuterde, planşetde ýa-da telefonda bellik almak isleýänler üçin.

Bellik alýan gurallar

El bilen ýazylan bellikleri almazlyk kararyna gelseňiz, size kömek etjek gurallar we programmalar köp.

Bellik öndüriji Canva

Dizaýn meseleleri ikinji derejeli bolup biler, ýöne olar ýazylanlary tertipleşdirmäge we leksiýanyň mazmunyny has gowy ýatda saklamaga mümkinçilik berer. Munuň üçin “Canva” -dan bellik öndürijisini ulanyp bilersiňiz. Hyzmatda işiňizi ýönekeýleşdirjek hünärmen dizaýnerler tarapyndan işlenip düzülen 20-den gowrak hünär görnüşi we şablon bar. Bu hyzmat, Canwanyň beýleki teklipleri ýaly mugt, ýöne hasaba alynmagyny talap edýär.

Evernote bellik alýan programma

Bellikleri islendik formatda diýen ýaly gaýtadan işlemäge mümkinçilik berýän programma. Tekst belliklerini, sesleri, suratlary, PDF resminamalaryny, skanirlenen golýazma sahypalaryny, Çala söhbetdeşlikleri, e-poçta, web sahypalaryny goşup bilersiňiz. “Evernote” bellikleriňizi tertiplemek we tertiplemek aňsat bolar ýaly döredildi. Bellikleriňiz ähli enjamlaryňyzda awtomatiki sinhronlanýar. Şeýle hem, edilmeli işleriň sanawynda möhüm bir zady sypdyrmazlyk üçin programmada meseleler döredip bilersiňiz. Wezipeler ideýalar, ýygnak bellikleri we möhüm resminamalar bilen birlikde kontekste ýerleşdirilip bilner ýa-da başlangyç bellikde ýygnalyp, soň tertiplenip bilner.

Düşüniş programmasy

Maglumatlar bazalary, kanban tagtalary, wikiler, senenamalar we ýatlatmalar ýaly komponentleri üpjün edýän programma. Ulanyjylar öz bilimlerini dolandyrmak, bellik almak, maglumatlary dolandyrmak, taslamany dolandyrmak we başgalary döretmek üçin bu komponentleri birleşdirip bilerler. Bu komponentler we ulgamlar aýratyn ýa-da beýlekiler bilen bilelikde ulanylyp bilner.

Microsoft OneNote

“OneNote” iş meýdany boş kagyzdyr, islendik ýerde tekst we golýazma bellikleri, çyzgylar we ses teswirlerini ýazyp bilersiňiz. Şeýle hem, brauzer penjiresinden OneNote-da maglumatlary süýräp we taşlap bilersiňiz. Bu programmada "Saklamak" nyşany ýok, sebäbi girizilen maglumatlar awtomatiki usulda saklanýar. Sahypalar bölümlere, bölümler bolsa depderlere birleşdirilýär. Bölümdäki sahypalaryň sanawy häzirki sahypanyň sagynda, bölümleriň sanawy ýokarda, açyk depderçeleriň sanawy çepde. Alnan bellikleri e-poçta arkaly HTML görnüşinde ýa-da OneNote goşundysy hökmünde iberip bolýar . Programmirleme teoriýasy barada bellik alýarsyňyzmy? Bu materialy has gowy düşünmäge ýa-da ýatda saklamaga kömek edýärmi? Pikirleriňizi teswirlerde paýlaşyň.
Teswirler
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION