JavaRush /Java Blog /Random-TK /GitFlic: GitHub-yň rus analogy beta goýdy. Ol ýerde nämän...

GitFlic: GitHub-yň rus analogy beta goýdy. Ol ýerde nämäniň bardygyny göreliň

Toparda çap edildi
Hemmelere salam, gadyrly dostlar. Bu meniň üçin täze format, gözden geçiriş formaty. Şonuň üçin berk baha bermäň, bu syny ýazmak başda görşüm ýaly aňsat bolmady. GitFlic-iň döredijileri tarapyndan tölenmändigini derrew aýdaryn, diňe bu hakda ýazmak isleýärin. GitFlic: GitHub-yň rus analogy beta goýdy. Ol ýerde nämäniň bardygyny göreliň - 1Şeýlelikde, Russiýada Amerikan GitHub-yň meňzeşini döretdiler. Taslama GitFlic diýlip atlandyrylýar , ol eýýäm beta goýdy, bu ýönekeý ulanyjylaryň eýýäm hasaba alnyp biljekdigini aňladýar. Thatöne muny etmezden ozal, onuň haýsy taslamadygyna, näçe adamyň işleýändigine we näçe wagtlap işleýändigine düşünmelidiris, şonuň üçin asylsyz garaşmaýarys. Aslynda, bu meniň başda bardy.

Biraz taryh

GitHub-yň syýasatyndaky üýtgeşmeleriň we mümkin bolup biljek sanksiýalaryň fonunda Russiýadaky taslamalar üçin ammar gerekmi ýa-da ýokmy diýen sorag ýüze çykdy. Şeýle hem , Russiýanyň hökümetiniň analog döretmek üçin 2,1 milliard rubl bölmek isleýändigini ýazdylar . Bu taslama hökümet tarapyndan tölenen ýaly bolup görünýär, ýöne internete azajyk göz aýlanymdan soň, bizi gyzyklandyrýan soraglara köp jogap tapýan söhbetdeşlik tapdym. GitFlic: GitHub-yň rus analogy beta goýdy. Ol ýerde nämäniň bardygyny göreliň - 2Ondan aşakdakylary alyp bolar:
 1. Bu taslama köpçülige açyk däl, ýöne hususy. Munuň agzalan 2,1 milliard rubl bilen hiç hili baglanyşygy ýok. Bu hatda gowy, önüm bäsleşer we täze we isleg bildirýän bir zat hödürlemäge synanyşar, býudjeti “kesjek” ýer bolmaz we döredijiler özlerinden bir zat hödürlemäge synanyşarlar.

 2. Söhbetdeşlik ýazylanda (10.28.21), toparda bary-ýogy 5 adam bardy, olaryň arasynda üç sany arkadag, biri öňdebaryjy we dolandyryjy bardy. Býudjet sebäpli giňeltmek meýilnamasy ýokdy. Emma, ​​internetde gözlänimden soň, öz taslamasy üçin Java dörediji üçin boş ýer tapdym , bu gowy alamat. Şeýlelikde, pul peýda boldy.

 3. Taslama bary-ýogy 10 aýlyk, ýagny henizem gaty ýaş we çig bolmagy ähtimal. Şonuň üçin bu düşünişmezden şol bir GitHub (eýýäm 13 ýaşynda) bilen deňeşdirmegiň manysy ýok.

 4. Taslama Java-da ýazyldy !! Bu, Jawasyň göwnünden turup bilmez. Aboveokarda görkezen iş beýanyma seretseňiz, GitFlic-iň haýsy tehnologiýalarda ýazylandygyna düşünip bilersiňiz:

  • Java 11;
  • PostgresQL 11.x;
  • RabbitMQ;
  • Redis;
  • Bahar çarçuwasy 5;
  • Bahar boot 2;
  • Bahar maglumatlary;
  • Baharyň özeni;
  • Bahar habarlaşmasy;
  • Bahar mvc;
  • Baharyň howpsuzlygy;
  • Bahar HATEOAS;
  • Bahar integrasiýasy.
 5. Esasy maksat, bloklanan ýagdaýynda adamlar kodlaryny ygtybarly saklap biler ýaly, Russiýada we Russiýada kod saklaýan ýer döretmekdir.

 6. Iň özüne çekjek zat, rus uniwersitetleri bilen bilim integrasiýasy. Laboratoriýa işini we beýleki möhüm zatlary saklamak üçin öz ýeriňiziň bolmagyna kömek eder. Dogrymy aýtsam, häzir nirede edýändiklerini hem bilemok. Okyjylaryň arasynda talyplar bar bolsa, koduňyzy laboratoriýadan nirede saklaýandygyňyzy paýlaşmagyňyzy haýyş edýäris?

 7. Tölegli wariant bar, taslama pul gazanmaly. Itsöne analoglaryndan has arzandyr. Munuň üstesine, 5 adamdan ybarat toparda töleg tölemezden hususy taslamalary ösdürip bilersiňiz, bu gaty gowy. Men muny goşmaça hasaplaýaryn.

Şeýlelik bilen, giriş ýeterlikdi öýdýärin, indi görjek zatlarymyz hakda birneme pikirimiz bar, şonuň üçin gidip hasaba alynmaly!

Ilkinji ädimler

Ilki bilen, olaryň giriş sahypasyna geçeliň , şol ýerde göreris: GitFlic: GitHub-yň rus analogy beta goýdy. Ol ýerde nämäniň bardygyny göreliň - 3Bu ýerde eýýäm hasaba durup biljekdigimizi görýäris, muny birneme soň ederis. Kod saklamak we onuň bilen işlemek üçin ilkinji rus hyzmaty ... Megerem, hawa, birinji. Beýlekiler hakda öň eşitmändim. Ine, meniň bir soragym bar: näme üçin beýle etmediler? Ol köp wagt öň peýda bolan bolmaly. Taslamanyň aýratynlyklary aşakda:
 • Bir toparda işläp bilersiňiz. Bu bolmasa, beýle taslama kime mätäç boljakdygy belli däl.

 • Islegleri birleşdiriň. Bu entek düşnükli däl, ýöne meniň pikirimçe, bu GitHub-da bir taslama soranyňyzdan soň çekiş haýyşy arkaly üýtgeşmeleriňizi hödürläp biljekdigine meňzeýär. Megerem, bu “Forking” strategiýasynyň mysalydyr. Bu çemeleşmäni şu ýerde düşündirdim , okap bilersiňiz.

 • 2fa profil goragy. Bu eýýäm de-fakto howpsuzlyk standarty, bu barada derrew pikirlenmek üçin gowy iş. Bu, elbetde, goşmaça.

 • Döwlet we hususy ammarlaryň bolmagy. Bu bolmasa, bir toparda işlemezden, indi mümkin däl.

Soonakynda goşulmagy meýilleşdirilýänler:
 • Kod ara alyp maslahatlaşmak. Kod bölümlerine düşündiriş bermek ukyby. Gyzykly, geliň muny nähili durmuşa geçirýändigine göz aýlalyň.

 • Taslama yzarlaýjy. Örän möhüm we talap edilýän kod bilen doly integrasiýa. Häzirlikçe garaşarys.

 • Telegram habarnamalary. Elbetde zat peýdaly, ýöne beýlekiler bilen deňeşdirilende birneme pese gaçýar. Bolýar, Hudaý ýalkasyn, bu näme)

Funksiýalaryň diapazonyna seretseň, taslama henizem ösüşiň başynda diýip bileris. Entegem isleýän aýratynlyklarym kän. Garaşarys Soň bolsa, koduň Russiýada we rus serwerlerinde saklanýandygyny ýene bir gezek gaýtalaýarys. Meniň pikirimçe, bu möhüm bolanlar bolar. Kompaniýanyň esasy wezipesi: “GitFlic-iň diňe bir kod saklamak we onuň bilen işlemek üçin platforma bolman, eýsem hobbi hökmünde hem-de esasy girdejisi hökmünde programmirlemegi halaýan adamlaryň doly hukukly jemgyýetine öwrüljekdigine ynanýarys. . " Bu pikir gaty gyzykly. Ine, gonuş sahypasy gutarýar.

Bahalar syýasaty

Şu wagta çenli töleg ýönekeý. 5-den gowrak adamdan ybarat toparda adam başyna 250 rubl. Bu, takmynan, 3,5 dollar. Bahasy az, ýöne şu wagta çenli hödürlän aýratyn zady ýok. Diňe geljekde, ammarlary saklamak üçin bahany beýleki ýerler bilen deňeşdirmegiň manysy ýok. GitFlic: GitHub-yň rus analogy beta goýdy. Ol ýerde nämäniň bardygyny göreliň - 4Geljekde CI / CD, statiki kod derňewi we ýumuş yzarlaýjysyna söz berýärler. Şeýle hem, bulutda programmalary işe giriziň. Soňkusy gaty gyzykly ýaly, ýöne häzirlikçe bu sözler, nämäniň bolup geçýändigini göreliň.

Hasaba alyş

Hasaba alynmagyň we içindäki zatlary görmegiň wagty geldi ...) GitFlic: GitHub-yň rus analogy beta goýdy. Ol ýerde nämäniň bardygyny göreliň - 5Registrasiýa, adat bolşy ýaly hemme ýerde bar, dizaýn köp islenýär, ýöne tehniki direktoryň aýdyşy ýaly: “Dizaýn hem oňa ýakynlaşar we has gowy bolar. " Bolýar, ynanalyň)) Görnüşini görmek üçin synag taslamasyny döretdim. Hemme zat GitHub-y ýada salýar: düwmeler bir ýerde, işleýşi birmeňzeş, beýleki döredijilere ýazylmak mümkinçiligi bar we taslama baha bermek mümkinçiligi bar (bu ýerde "Halanýanlar" bölümi diýilýär ). Ine, hasabyma baglanyşyk , isleseňiz abuna ýazyň. Bu taslamany ulanjagymy bilemok, göreris. Funksiýa taýdan GitHub-a meňzeşligi gowy zat. GitHub-dan peýdalananlara GitFlic-e geçmek has aňsat bolar. Mundan başga-da, tekeri ikinji gezek täzeden dikeltmegiň manysy ýok. GitHub-dan tapawutlanýan zatlardan: taslama döredilende, taslama ilki saýlanjak programma dili. GitFlic: GitHub-yň rus analogy beta goýdy. Ol ýerde nämäniň bardygyny göreliň - 6Jedelli karar, meniň pikirimçe. GitHub-da bu koduň mukdary bilen kesgitlenýär. Belki, bu ammarlarda kesgitleme boýunça işlemeýän wagtynda edilen wagtlaýyn çözgütdir. Täze döredilen taslama git bilen işlemek üçin aldaw sahypasy bilen gelýär. Peýdaly, sag boluň Bir gyzykly zat: ammary pozjak bolsaňyz, düwme basylmaýar. Makalany okanyňyzda belki düzediler, ýöne indi ýazyşym ýaly işlemeýär. GitFlic: GitHub-yň rus analogy beta goýdy. Ol ýerde nämäniň bardygyny göreliň - 7Şeýlelik bilen, funksiýa GitHub-da edilenleri gaýtalaýar. Theöne taslamanyň ösüşiniň bu tapgyrynda men hiç hili erbet zat göremok. Bu çemeleşme üstünlikli işleýär we bolmaly ýeriniň bardygyny görkezdi.

Taslamalarymy göçürmelimi ýa-da ýokmy?

Gowy sorag, sebäbi GitFlic-i eýýäm ulanýan bolsaňyz, munuň sebäbine düşünmeli. GitHub-yň aşak düşmeginden gorkýanlar bu ýerde öz taslamalarynyň nusgalaryny döretmeli diýip pikir edýärin. Bu kime degişli däl, men ony geçirmegiň manysyny göremok.

Netijeler

Bu gaty gowy başlangyç diýip pikir edýärin. Taslama zerurlyk bar we ony döretmegi ýüregine düwen adamlar peýda boldy. Esasy zat, bu hökümet taslamasy däl, bu adamlary özüne çekjek aýratynlyklar bilen bäsdeşlik boljakdygyny aňladýar. Şeýle hem maksatly diňleýjiler bar, bu bolsa taslamanyň ýaşajakdygyny aňladýar. Hawa, taslama henizem çig. Ony doly we diňe häzirlikçe ulanyp bilmersiňiz (iň bolmanda ösüş biziň döwrümizde CI / CD bolmasa bolup bilmez). GitFlic-e has içgin seredip, ony ulanmagy has gowy öwrenmek we täzelenmelere garaşmak üçin käbir taslamalary döredip bilersiňiz diýip pikir edýärin. Dostlar, hemişe bolşy ýaly, sizi telegram kanalyma ýazylmaga çagyrýaryn . Ol ýerde ösüş hakda, täze makalalarym hakda ýazýaryn, kanal söhbetdeşliginde köplenç gyzykly temalary ara alyp maslahatlaşýarys, kanal awtoryňky, şonuň üçin ol ýerde hemişe gowy we amatly) Bu makalada size täze taslama - ýer görkezjek boldum dükan kody Pikirleriňize garaşýaryn, bu hakda näme pikir edýändigiňiz meni gaty gyzyklandyrýar. Iň gowusy!
Teswirler
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION