JavaRush /Java Blog /Random-TK /Boş iş: Java arhitektory / Java Tech Lead
Dr-John Zoidberg
Dereje
Марс

Boş iş: Java arhitektory / Java Tech Lead

Toparda çap edildi
Gaty iş tejribesi bolan ajaýyp Java programmistmi, ýöne daşarky işlemekden ýadadyňyzmy? Uly kompaniýalar sizi ýadadýan bolsa, kiçi kompaniýalar sizi nostalgiýa edýärmi? Mikro hyzmatlaryň geljegine ynanýarsyňyzmy? Ora-da muňa eýýäm ynanýarsyňyzmy? Soňra JavaRush toparyna goşulmak bilen gyzyklanyp bilersiňiz. Bar bolan binagärçiligi ösdürmäge we täzelerini dizaýn etmäge ukyply adam gerek.
Boş ýer: Java arhitektory / Java Tech Lead - 1
Biz näme hödürleýäris:
 • öz-özüne düşünmek we hünär taýdan ösmek üçin gowy mümkinçilik;
 • ýeterlik dolandyryş we gyzykly meseleler;
 • ähli amatlyklary bolan ofis (dynç alyş zolagy, kitaphana, aşhana, mugt çaý, kofe, miwe we köke);
 • tölegli dynç alyş (ýylda 24 senenama güni), tölegli kesel rugsady, lukmançylyk ätiýaçlandyryşy;
 • amatly ofis ýerleşýän ýeri (Lybidskaýa metrosy);
 • hünärmenleriň dostlukly topary;
 • toparyň hasabyna topar döretmek we kompaniýa çäreleri;
 • Käte öýde işlemek mümkinçiligi.
Näme etmeli bolarsyňyz:
 • Topar bilen bilelikde serwer böleginiň täze wersiýasynyň arhitekturasy barada pikir ediň, ähli islegleri ýygnaň we häzirki wersiýanyň kemçiliklerini seljeriň;
 • toparda aç-açan, öňünden aýdyp boljak ösüş prosesini gurmak;
 • hil wersiýalarynyň doly toplumy bilen täze wersiýa üçin CI / CD guruň;
 • koduň hiliniň ýokary derejesini üpjün etmek üçin zerur in engineeringenerçilik tejribesini durmuşa geçiriň;
 • AWS-de bulut çeşmelerini ulanmagy optimizirlemek;
 • topar bilen işleşiň we ähli ulgam komponentleriniň oňa rahat, agyrsyz geçmegini üpjün edip, täze wersiýasyny ýerleşdiriň;
 • täze önümiň işleýşini ara alyp maslahatlaşmaga gatnaşyň we serwer böleginiň ösüşi üçin jogapkär boluň.
Gerekli başarnyklar:
 • azyndan 2 ýyl iş ýüzünde Java 8-ni üstünlikli ulanyň (umumy Java ösüş tejribesi 6 ýyl);
 • Bir toparda soňraky durmuşa geçirilmegi bilen paýlanan serwer ulgamlary üçin binagärlik çözgütlerini işläp düzmekde tejribäňiz bar;
 • Java ylalaşygyna gowy düşüniň we bu ugurda amaly tejribäňiz bar;
 • bulut ösüşiniň ýörelgelerine gowy düşünmek, AWS bilen işlemekde amaly tejribä eýe bolmak;
 • ýüklenen ulgamlaryň ulalmagyny we ýokary elýeterliligini üpjün etmegi;
 • birlik / integrasiýa synaglaryny ýazyp bilmek (TDD ulanmagyň medeniýeti goşmaça bolar);
 • hil derwezeleriniň doly toplumy bilen CI / CD gurmakda amaly tejribäňiz bar;
 • topar bilen kod gözden geçirmek prosesini başarnykly durmuşa geçirip we kodlaşdyrma standartlaryny ösdürip biliň.
Goşmaça bolar:
 • seljeriş ulgamlaryny döretmek tejribesi;
 • Amazon AWS bilen giň tejribe;
 • RabbitMQ, Kafka, Kassandra, Bahar buludy, Netflix OSS, Docker bilen amaly tejribe.
Iň oňat dalaşgäriň portreti: Döwrebap we ýokary hilli programma üpjünçiligini ösdürmegiň ähli tejribelerini gowy bilýän tejribeli Java dörediji. Çylşyrymly we täsirli arhitekturany dizaýn edip, bir topara ýolbaşçylyk edip biler. Kiçijik önüm kompaniýasynda işlemek we onlaýn okuwyň ösmegine goşant goşmak isleseňiz, rezýumeňizi hr@javarush.ru adresine iberiň . E-poçta mowzugynda "Java Architect" -i görkezmegiňizi haýyş edýäris .
Teswirler
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION