JavaRush /Java Blog /Random-TL /Mga operasyon sa mga primitive na uri sa Java
articles
Antas

Mga operasyon sa mga primitive na uri sa Java

Nai-publish sa grupo
Karamihan sa mga operasyon sa mga primitive na uri ay ginagawa hindi gamit ang mga pamamaraan, ngunit gumagamit ng mga espesyal na character na tinatawag na operation sign .
Mga operasyon sa mga primitive na uri sa Java - 1

Operator ng pagtatalaga

Ang pagtatalaga sa isang variable ng halaga ng isang pare-pareho, isa pang variable, o isang expression (mga variable at/o mga constant na pinaghihiwalay ng mga palatandaan ng operator) ay tinatawag na isang pagpapatakbo ng pagtatalaga at ito ay ipinahiwatig ng " = " sign, halimbawa:
x = 3; y = x; z = x;
Sa Java, posibleng gamitin ang assignment operator nang maraming beses sa isang expression, halimbawa:
x1 = x2 = x3 = 0;
Ang operasyong ito ay ginagawa mula kanan hanggang kaliwa, i.e. una ang variable x3ay itinalaga ang halaga ng 0, pagkatapos ang variable x2ay itinalaga ang halaga ng variable x3( 0), at sa wakas ang variable x1ay itinalaga ang halaga ng variable x2( 0). Ang mga palatandaan ng operasyon na ang mga argumento ay mga numero ay nahahati sa dalawang kategorya: unary (unary) operation sign na may isang argumento at binary (binary) na may dalawang argumento.

Unary na operasyon

Ang mga sumusunod ay tinukoy sa Java унарные операции:
 • unary minus " -" – binabago ang tanda ng isang numero o expression sa kabaligtaran;
 • unary plus " +" – hindi nagsasagawa ng anumang mga aksyon sa isang numero o expression;
 • bitwise complement " ~" (para sa mga integer lang) – binabaligtad ang lahat ng bits ng field ng numero (nagbabago 0 hanggang 1 at 1 hanggang 0);
 • increment " ++" (para sa mga integer lang) – pinapataas ang halaga ng variable ng 1;
 • decrement " --" (para sa mga integer lang) – binabawasan ng 1 ang value ng variable.
Mga halimbawa ng unary operator " +" at " -":
int i = 3, j, k;
j= -i; // j = -3
k = +i; // k = 3
Halimbawa ng operasyong pandagdag ng bit:
int a = 15;
int b;
b = ~a; // b = -16
Mga numero aat bmga numero ng uri int, i.e. ay kinakatawan sa loob ng computer bilang mga naka-sign na binary integer na 32 bits, kaya ang binary na representasyon ng mga numero aay magiging bganito:
a = 00000000 00000000 00000000 00001111
b = 11111111 11111111 11111111 11110000
Tulad ng makikita mo mula sa representasyong ito, ang lahat ng zero bits sa numero a ay binago sa isang bit sa numero a b, at ang isang bit sa a ay binago sa zero bits. Ang decimal na representasyon ng numero bay –16. Ang mga palatandaan ng pagpapatakbo ng pagtaas at pagbaba ay maaaring ilagay bago o pagkatapos ng variable. Ang mga opsyon na ito ay tinatawag na prefix at postfix na mga notasyon para sa mga operasyong ito, ayon sa pagkakabanggit. Ang operator sign in prefix notation ay nagbabalik ng halaga ng operand nito pagkatapos masuri ang expression. Sa postfix notation, ibinabalik muna ng operation sign ang halaga ng operand nito at pagkatapos ay kinakalkula lamang ang increment o decrement, halimbawa:
int x = 1, y, z;
y = ++x;
z=x++;
Переменная y будет присвоено meaning 2, поскольку сначала meaning x будет увеличено на 1, а затем результат будет присвоен переменной y. Переменной z будет присвоено meaning 1, поскольку сначала переменной z будет присвоено meaning, а затем meaning x будет увеличено на 1. В обоих случаях новое meaning переменной x будет равно 2. Следует отметить, что в Java, в отличие от языка C, операции декремента и инкремента могут применяться и к вещественным переменным (типа float и double). Бинарные знаки операций подразделяются на операции с числовым результатом и операции сравнения, результатом которых является булевское meaning.

Арифметические бинарные операции

В Java определены следующие арифметические бинарные операции:
 • сложение "+";
 • вычитание "-";
 • умножение "*";
 • деление "/";
 • вычисление остатка от деления целых чисел "%" (возвращает остаток от деления первого числа на второе, причем результат будет иметь тот же знак, что и делимое), например, результат операции 5%3 будет equals 2, а результат операции (-7)%(-4) будет equals -3. В Java операция может использоваться и для вещественных переменных (типа float or double).
Примеры бинарных арифметических операций:
int x = 7, x1, x2, x3, x4, x5;

x1 = x +10; // x1 = 17

x2 = x – 8; // x2 = -1

x3 = x2 * x; // x3 = -7
x4 = x/4; // x4 = 1 (при делении целых чисел

// дробная часть отбрасывается)

x5 = x%4 // x5 = 3 (остаток от деления

// 7 на 4)

Побитовые операции

 • Побитовые операции рассматривают исходные числовые значения How поля битов и выполняют над ними следующие действия:
 • установка бита в i-ой позиции поля результата в 1, если оба бита в i-ых позициях операндов равны 1, or в 0 в противном случае – побитовое И ("&");
 • установка бита в i-ой позиции поля результата в 1, если хотя бы один бит в i-ых позициях операндов equals 1, or в 0 в противном случае – побитовое ИЛИ ("|");
 • установка бита в i-ой позиции поля результата в 1, если биты в i-ых позициях операндов не равны друг другу, or в 0 в противном случае – побитовое исключающее ИЛИ ("^");
 • сдвиг влево битов поля первого операнда на количество битов, определяемое вторым операндом (бит знака числа при этом не меняется) – побитовый сдвиг влево с учетом знака "<<";
 • сдвиг вправо битов поля первого операнда на количество битов, определяемое вторым операндом (бит знака числа при этом не меняется) – побитовый сдвиг вправо с учетом знака ">>";
 • сдвиг вправо битов поля первого операнда на количество битов, определяемое вторым операндом (бит знака числа при этом также сдвигается) – побитовый сдвиг вправо без учета знака ">>>".
Примеры побитовых операций:
 1. Побитовое И

  int x = 112;
  // x: 00000000 00000000 00000000 01110000
  int y = 94;
  // y: 00000000 00000000 00000000 01011110
  int z;
  z = x & y;
  // z=80: 00000000 00000000 00000000 01010000
 2. Побитовое ИЛИ

  int x = 112;
  // x: 00000000 00000000 00000000 01110000
  int y = 94;
  // y: 00000000 00000000 00000000 01011110
  int z;
  z =x | y;
  // z = 126: 00000000 00000000 00000000 01111110
 3. Побитовое исключающее ИЛИ

  int x = 112;
  // x: 00000000 00000000 00000000 01110000
  int y = 94;
  // y: 00000000 00000000 00000000 01011110
  int z;
  z =x ^ y;
  // z = 46: 00000000 00000000 00000000 00101110
 4. Сдвиг влево с учетом знака

  int x = 31, z;
  // x: 00000000 00000000 00000000 00011111
  z = x << 2;
  // z = 124: 00000000 00000000 00000000 01111100
 5. Сдвиг вправо с учетом знака

  int x = -17, z;
  // x: 11111111 11111111 11111111 11101111
  z = x >> 2;
  // z = -5: 11111111 11111111 11111111 11111011
 6. Сдвиг вправо без учета знака

  int x = -17, z;
  // x: 11111111 11111111 11111111 11101111
  z = x >>> 2;
  // z = 1073741819
  // z: 00111111 11111111 11111111 11111011

Комбинированные операции

В Java для бинарных арифметических операций можно использовать комбинированные (составные) знаки операций: идентификатор операция = выражение Это эквивалентно следующей операции: идентификатор = идентификатор операция выражение Примеры:
 1. Выражение x += b означает x = x + b.
 2. Выражение x -= b означает x = x - b.
 3. Выражение x *= b означает x = x * b.
 4. Выражение x /= b означает x = x / b.
 5. Выражение x %= b означает x = x % b.
 6. Выражение x &= b означает x = x & b.
 7. Выражение x |= b означает x = x | b.
 8. Выражение x ^= b означает x = x ^ b.
 9. Выражение x <<= b означает x = x << b.
 10. Выражение x >>= b означает x = x >> b.
 11. Выражение x >>>= b означает x = x >>> b.

Операции сравнения

В Java определены следующие операции сравнения:
 • "==" (равно), "!=" (не равно),
 • ">" (больше), ">=" (больше or равно),
 • "<" (меньше) "<=" (меньше or равно)
имеют два операнда и возвращают булевское meaning, соответствующее результату сравнения ( false or true). Следует обратить внимание, что при сравнении двух величин на equalsство в Java, How и в C и в C++, используются символы " ==" (два идущих без пробела друг за другом знака equalsства), в отличие от оператора присваивания, в котором используется символ " =". Использование символа " =" при сравнении двух величин либо вызывает ошибку при компиляции, либо приводит к неверному результату. Примеры операций сравнения:
boolean isEqual, isNonEqual, isGreater,
isGreaterOrEqual, isLess, isLessOrEqual;
int x1 = 5, x2 = 5, x3 = 3, x4 = 7;
isEqual = x1 == x2; // isEqual = true
isNonEqual = x1 != x2; // isNonEqual = false
isGreater = x1 > x3; // isGreater = true
// isGreaterOrEqual = true
isGreaterOrEqual = x2 >= x3;
isLess = x3 < x1; // isLess = true
isLessOrEqual = x1 <= x3; // isLessOrEqual = false

Булевские операции

Булевские операции выполняются над булевскими переменными и их результатом также является meaning типа boolean. В Java определены следующие булевские операции:
 • отрицание "!" – замена false на true, or наоборот;
 • операция И "&" – результат equals true, только, если оба операнда равны true, иначе результат – false;
 • операция ИЛИ "|" – результат equals true, только, если хотя бы один из операндов equals true, иначе результат – false.
 • операция исключающее ИЛИ "^" – результат equals true, только, если операнды не равны друг другу, иначе результат – false.
Операции " &", " |" и " ^" можно, также How и соответствующие побитовые операции использовать в составных операциях присваивания: " &=", " |=" и " ^=" Кроме того, к булевским операндам применимы операции " ==" (равно) и " !=" (не равно). Как видно из определения операций ИЛИ и И, операция ИЛИ приводит к результату true, когда первый операнд equals true, незави­симо от значения второго операнда, а операция И приводит к результату false, когда первый операнд equals false, независимо от значения второго операнда. В Java определены еще две булевские операции: вторые версии булевских операций И и ИЛИ, известные How укороченные (short-circuit) логические операции: укороченное И " &&" и укороченное ИЛИ " ||". При использовании этих операций второй операнд вообще не будет вычисляться, что полезно в тех случаях, когда правильное функционирование правого операнда зависит от того, имеет ли левый операнд meaning true or false. Примеры булевских операций:
boolean isInRange, isValid, isNotValid,
isEqual, isNotEqual;
int x = 8;
isInRange = x > 0 && x < 5; // isInRange = false
isValid = x > 0 || x > 5; // isValid = true
isNotValid = !isValid; // isNotValid = false
isEqual = isInRange == isValid; // isEqual = false
// isNotEqual = true
isNotEqual = isInRange != isValid

Условная операция

Условная операция записывается в форме выражение-1?выражение-2:выражение-3. При этом сначала вычисляется выражение выражение-1, которое должно дать булевское meaning, а затем, если выражение-1 имеет meaning true, вычисляется и возвращается выражение-2 How результат выполнения операции, либо (если выражение-1 имеет meaning false), вычисляется и, How результат выполнения операции, возвращается выражение-3. Пример условной операции:
x=n>1?0:1;
Переменной x будет присвоено meaning 0, если n>1 (выражение n>1 имеет meaning true) or 1, если n≤1 (выражение n>1 имеет meaning false).

Старшинство операций

Операции в выражениях выполняются слева направо, однако, в соответствии со своим приоритетом. Так операции умножения в выражении
y = x +z*5;
будет выполнена раньше, чем операция сложения, поскольку приоритет операции умножения выше, чем приоритет операции сложения. Приоритеты операций (в порядке уменьшения приоритета) в Java приведены в табл. 1. Mga operasyon sa mga primitive na uri sa Java - 2 Круглые скобки повышают старшинство операций, которые находятся внутри них. Так, если в приведенное выше выражение вставить скобки:
y = (x +z)*5;
то сначала будет выполнена операция сложения, а затем операция умножения. Иногда скобки используют просто для того, чтобы сделать выражение более читаемым, например:
(x > 1) && (x <= 5);

Преобразование и приведение типов при выполнении операций

В операции присваивания и арифметических выражениях могут использоваться литералы, переменные и выражения разных типов, например:
double y;
byte x;
y = x + 5;
В этом примере выполняется операция сложения переменной x типа byte и литерала 5 (типа int) и результат присваивается переменной y типа double. В Java, How и в языке C, преобразования типов при вычислении выражений могут выполняться автоматически, либо с помощью оператора приведения типа. Однако правила приведения типов несколько отличаются от правил языка C, и в целом являются более строгими, чем в языке C. При выполнении операции присваивания преобразование типов происходит автоматически, если происходит расширяющее преобразование (widening conversion) и два типа совместимы. Расширяющими преобразованиями являются преобразования byte® short® int® long® float® double. Для расширяющих преобразований числовые типы, включая целый и с пла­вающей точкой, являются совместимыми друг с другом. Однако числовые типы не совместимы с типами char и boolean. Типы char и boolean не совмес­тимы также и друг с другом. В языке Java выполняется автоматическое преобразование типов также и при сохранении литеральной целочисленной константы (которая имеет по умолчанию тип int) в перемен­ных типа byte, short or long (однако если литерал имеет meaning вне диапазона допустимых значений для данного типа, выдается сообщение об ошибке: возможная потеря точности). Если преобразование является сужающим (narrowing conversion), т. е. выполняется преобразование byte¬ short¬ char¬ int¬ long¬ float¬ double, то такое преобразование может привести к потере точности числа or к его искажению. Поэтому при сужающих преобразованиях при компиляции программы выводится диагностическое сообщение о несовместимости типов и файлы классов не создаются. Такое сообщение будет выдано и при попытке преобразование выражений типа byte or short в переменную типа char. Если все же необходимо выполнить такие преобразования, используется операция приведения (cast) типа, которая имеет следующий формат: ( тип-преобразования) meaning, где тип-преобразования определяет тип, в который необходимо преобразовать заданное meaning, например, в результате выполнения операторов:
byte x = 71;
char symbol = (char) x;
переменная symbol получит meaning ' G'. Если meaning с плавающей точкой присваивается целому типу, то (если meaning с плавающей точкой имеет дробную часть) при явном преобразовании типа происходит также усечение (truncation) числа. Так, в результате выполнения оператора
int x = (int) 77.85;
переменная x получит meaning 77. Если же присваиваемое meaning лежит вне диапазона типа-преобразования, то результатом преобразования будет остаток от деления значения на модуль диапазона присваиваемого типа (для чисел типа byte модуль диапазона будет equals 256, для short – 65536, для int – 4294967296 и для long – 18446744073709551616). Например, в результате выполнения оператора
byte x = (byte) 514;
переменная x получит meaning 2. При преобразовании целых or вещественных чисел в данные типа char, преобразование в символ происходит, если исходное число лежит в диапазоне от 0 до 127, иначе символ получает meaning ' ?'. При выполнении арифметических и побитовых преобразований все значения byte и short, а также char расширяются до int, (при этом в вычислениях для char используется числовое meaning codeа символа) затем, если хотя бы один операнд имеет тип long, тип целого выражения расширяется до long. Если один из операндов имеет тип float, то тип полного вы­ражения расширяется до float, а если один из операндов имеет тип double, то тип результата будет double. Так, если объявлены переменные
byte a, c;
short b;
то в выражении
a + b*c – 15L + 1.5F + 1.08 - 10;
сначала, перед вычислением a + b*c значения переменных будут расширены до int, затем, поскольку константа 15 имеет тип long, перед вычитанием результат вычисления будет увеличен до long. После этого, поскольку литерал 1.5 имеет тип float перед сложением с этим литералом результат вычисления a + b*c – 15L будет расширен до float. Перед выполнением сложения с числом 1.08 результат предыдущих вычислений будет расширен до double (поскольку вещественные константы по умолчанию имеют тип double) и, наконец, перед выполнением последнего сложения литерал 10 (по умолчанию int) будет расширен до double. Таким образом, результат вычисления выражения будет иметь тип double. Автоматические расширения типов (особенно расширения short и byte до int) могут вызывать плохо распознаваемые ошибки во время компиляции. Например, в операторах:
byte x = 30, y =5;
x = x + y;
перед выполнением сложения meaning переменных x и y будет расширено до int, а затем при выполнении попытки присвоения результата вычисления типа int переменной типа byte будет выдано сообщение об ошибке. Whatбы этого избежать надо использовать во втором операторе явное преобразование типов:
x = (byte) (x + y);
Выражение x + y необходимо заключит в скобки потому, что приоритет операции приведения типа, заключенной в скобки, выше, чем приоритет операции сложения. Кстати, если записать второй оператор в виде:
x += y;
то messages об ошибке не будет. Ссылка на первоисточник: Операции над примитивными типами в Java
Mga komento
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION