JavaRush /Java Blog /Random-TL /Level 38. Mga sagot sa mga tanong sa panayam sa antas ng ...
lichMax
Antas
Санкт-Петербург

Level 38. Mga sagot sa mga tanong sa panayam sa antas ng paksa

Nai-publish sa grupo
Antas 38. Mga sagot sa mga tanong sa panayam sa paksa ng antas - 1Kamusta. Muli, lumilitaw na walang mga sagot sa mga tanong mula sa antas na ito. So, as usual, pino-post ko yung akin. Biglang may tutulong (o may magdadagdag o mas mahusay na sasagot). Kaya ang mga tanong ay:
 1. Ano ang Agile?
 2. Ano ang Scrum?
 3. Anong Mga Tungkulin sa Scrum ang Alam Mo?
 4. Ano ang isang sprint? Sabihin sa amin ang mga detalye
 5. Sino ang mga QA?
 6. Sino ang may-ari ng produkto?
 7. Ipaliwanag ang exception hierarchy
 8. Ano ang gagawin kung naghagis ng Error ang JVM?
 9. Anong mga pagbabago sa lugar ng mga pagbubukod sa Java 7 ang alam mo?
 10. Bakit kailangan ang mga anotasyon? Paano gamitin ang mga ito?
At ngayon ang aking mga sagot:
 1. Ang Agile ay isang serye ng mga diskarte sa pagbuo ng software na nakatuon sa paggamit ng umuulit na pag-unlad, pabago-bagong pagbuo ng mga kinakailangan at pagtiyak ng kanilang pagpapatupad bilang resulta ng pakikipag-ugnayan sa loob ng mga self-organizing working group na binubuo ng mga espesyalista ng iba't ibang profile. Mayroong ilang mga diskarte na nauugnay sa nababaluktot na pamamaraan ng pag-unlad, sa partikular na matinding programming, DSDM, Scrum, FDD.

  Mga pangunahing konsepto ng maliksi na pamamaraan:

  • ang mga tao at pakikipag-ugnayan ay mas mahalaga kaysa sa mga proseso at kasangkapan;
  • ang isang gumaganang produkto ay mas mahalaga kaysa sa komprehensibong dokumentasyon;
  • ang pakikipagtulungan sa customer ay mas mahalaga kaysa sa pagsang-ayon sa mga tuntunin ng kontrata;
  • ang pagpayag na magbago ay mas mahalaga kaysa manatili sa orihinal na plano.

  Ang mga pangunahing prinsipyo ng pamamaraang ito ay binuo din:

  • kasiyahan ng customer sa pamamagitan ng maaga at walang patid na paghahatid ng mahalagang software;
  • tinatanggap ang mga pagbabago sa mga kinakailangan kahit na sa pagtatapos ng pag-unlad (maaari nitong mapataas ang pagiging mapagkumpitensya ng produkto sa merkado);
  • Madalas na paghahatid ng gumaganang software (bawat buwan o bawat linggo, o mas madalas);
  • malapit, araw-araw na komunikasyon sa pagitan ng customer at ng developer sa buong proyekto;
  • ang proyekto ay isinasagawa ng mga motivated na indibidwal na binibigyan ng mga kinakailangang kondisyon sa pagtatrabaho, suporta at tiwala;
  • Ang inirerekomendang paraan ng pagpapadala ng impormasyon ay personal na pag-uusap (harapan);
  • ang gumaganang software ay ang pinakamahusay na sukatan ng pag-unlad;
  • ang mga sponsor, developer at user ay dapat magpanatili ng isang pare-parehong bilis nang walang katapusan;
  • patuloy na atensyon sa pagpapabuti ng teknikal na kahusayan at madaling gamitin na disenyo;
  • pagiging simple - ang sining ng hindi paggawa ng hindi kinakailangang gawain;
  • ang pinakamahusay na teknikal na mga kinakailangan, arkitektura at disenyo ay nagmumula sa isang self-organized na koponan;
  • patuloy na pagbagay sa pagbabago ng mga kondisyon.

  Ang pangunahing problema ng pag-unlad ay kinikilala na wala sa mga kalahok sa anumang yugto ang may kumpletong impormasyon tungkol sa kung ano ang gagawin.

 2. Ang scrum ay isa sa mga agile development techniques. Nakatuon ito sa kontrol sa kalidad ng proseso ng pag-unlad. Ang pangunahing tampok ng Scrum ay ang paghahati ng proseso ng pag-unlad sa mga pag-ulit na may malinaw na tagal (karaniwan ay 2-6 na linggo; tinatawag silang "mga sprint").

  В начале спринта проводится "планирование спринта" — совещание на 3-4 часа, где обсуждаются основные задачи, которые будут решаться на протяжении спринта. В конце спринта проводится "демо" – демонтрация результатов работы команды за этот спринт.

  Перед самым первым спринтом заказчик (or его представитель) формирует список требований, предъявляемых к будущему продукту. Такие требования называются "user story", а самого заказчика называют "product owner". Также в этом списке заказчик (PO) указывает приоритет для каждой задачи. Сначала будут реализовываться задачи с более высоким приоритетом. Весь список называется "product backlog", or "резерв продукта".

  Кроме product owner, среди участников ещё выделяют scrum-мастера: он проводит все совещания, следит за соблюдением всех принципов скрама, разрешает противоречия и защищает команду от отвлекающих факторов. Обычно в качестве скрам-мастера выступает кто-то из команды.

  На первом совещании в начале спринта каждой задаче, кроме того, что назначается приоритет, даётся ещё приблизительная оценка в "абстрактных человеко-днях", которые ещё называют "story point". Затем команда решает, сколько она успеет выполнить задач за время спринта. Например, заказчик отобрал 7 задач, а команда сможет сделать только 5. Тогда остальные две задачи пойдут на следующий спринт. Если заказчику это не нравится, он может повысить их приоритет, но тогда другие задачи выпадут из спринта. Кроме того, скрам-мастер может разбить некоторые задачи на более мелкие и расставить им различные приоритеты, чтобы заказчик остался доволен.

  Список отобранных задач на спринт называются "sprint backlog", or "резерв спринта". Для лучшей наглядности обычно составляется table, в которой указываются задачи, которые нужно реализовать, которые находятся в процессе реализации, и те которые уже выполнены. Также строится диаграмма "сгорания задач". Она графически показывает, сколько ещё задач осталось выполнить. В идеале график сгорания задач к концу спринта должен опустится до нуля.

  Также в течение спринта каждый день or через день проводятся небольшие совещания внутри команды на 5-15 minutes, где каждый участник команды рассказывает, что сделал за этот день (or эти два дня), что ещё ему предстоит сделать, а также рассказывает о том, что ему мешает что-то сделать.

  Когда спринт завершается, scrum-master проводит demo, на котором демонстрируется список всего, что fully сделано. Затем проводится «разбор полетов» — совещание тоже на пару часов. На нем обычно пытаются выяснить, что было сделано хорошо, а что (и How) можно было сделать лучше.

  Обычно за 2-3 спринта можно выявить основные проблемы, которые мешают команде работать эффективнее, и устранить их. Это приводит к большей продуктивности, не увеличивая нагрузку на команду. Такое было невозможным до эры гибких методологий.

  Также в середине спринта, иногда еще проводят «вычесывание» — совещание посвященное планированию следующего спринта. На нем обычно уточняют приоритеты задач, а так же могут разбить некоторые задачи на части и/or добавить новые задачи в product backlog – резерв продукта.

 3. В скрам участников делят на "свиней" и "кур". "Свиньи" fully задействованы в процессе, "куры" — только частично. К категории "свиней" относят следующие роли:

  • Скрам-мастер (проводит совещания, следит за выполнением принципов скрама и пр.; это кто-то из команды, produst owner не может быть скрам-мастером);
  • Владетелей продукта (Product Owner) (представляет интересы конечных пользователей и других заинтересованных в продукте сторон);
  • Команда разработки (Development Team) (кросс-функциональная команда, состоящая из специалистов разных профилей: разработчиков, тестировщиков, дизайнеров, архитекторов и т.д. Размер команды в идеале составляет от 3 до 9 человек. Команда является единственные fully вовлечённым участником разработки и отвечает за результат How единое целое. Никто, кроме команды, не может вмешиваться в процесс разработки на протяжении спринта).

  К "курам" относятся следующие роли:

  • Пользователи (Users)
  • Клиенты, продавцы (Stakeholders) (лица, которые инициируют проект и для кого проект будет приносить выгоду. Они вовлечены в скрам только во время обзорного совещания по спринту (Sprint Review));
  • Управляющие (Managers) (люди, которые управляют персоналом);
  • Эксперты-консультанты (Consulting Experts).
 4. Спринт — это одна итерация цикла разработки программного обеспечения в Скраме. Обычно спринт жёстко фиксирован по времени. Продолжительность спринта выбирается на основании размера команды, специфики работы, требований, размера проекта. Чаще всего это подбирается опытным путём, на основании проб и ошибок. В среднем спринт может быть продолжительность от 2 недель до 4 (хотя в некоторых компания его продолжительность бывает равна и 6 неделям). Для оценка объёма работ в спринте может быть использована предварительная оценка, измеряемая в очках истории. Предварительная оценка фиксируется в беклоге проекта.

 5. QA расшифровывается How Quality Assuarance (то есть "Гарантия качества", если перевести дословно). К этой категории относятся тестировщики. Это люди, которые выявляют в программе баги и ошибки. Для этого они используют разные средства, How ручные, так и автоматические. После выявления багов и ошибок они сообщают об этом разработчикам, и те исправляют эти ошибки.

 6. Product Owner (владелец проекта) — это заказчик or представитель заказчика. Это либо кто-то со стороны клиента (сторонняя фирма or физ.лицо), либо Howой-то другой сотрудник фирмы, определяющий требования к конечному продукту и следящий за их выполнением (например, бизнес-аналитик). Как уже было сказано, он определяет требования к продукту и задачи, которые должна решить команда разработки, чтобы получить конечный продукт. Список требований (or задач) он оформляет в определённым порядке и с заданным приоритетом для каждого требования (задачи). Обычно он участвует в планировании спринта (перед началом спринта) и в демонстрации результатов спринта (после окончания спринта).

 7. Во главе иерархии исключений в Java стоит класс Throwable. От не наследуются два класса: Error и Exception. Объекты первого класс выбрасываются, когда возникают Howие-то серьёзные ошибки в работе программы и java-машины в целом (а также в работе ОС и аппаратной части компьютера), так, что программа больше не может продолжать работать и закрывается. Это может быть недостаток памяти (OutOfMemoryError) or переполнение стека (StackOverflowError).

  Экземпляры второго класса могут выбраться при самых различных исключительных ситуаций. Собственно от этого класса наследуется класс RuntimeException и все остальные классы. Первый класс так выделяют, потому что, во-первых, исключительные ситуации такого типа являются непроверяемые (unchecked), а, во-вторых, к данным исключительным ситуациям относятся ошибки выполнения программы. Обычно это возникает из-за несовершенства codeа. Все остальные исключительные ситуации обычно являются следствием непредвиденного стечения обстоятельств, например, ошибки ввода-вывода.

  Также исключения делятся на проверяемые (checked) и непроверяемые (unchecked). Первые необходимо либо отлавливать в блоке try-catch, либо указывать в качестве выбрасываемых в сигнатуре метода (используя слово throws). Непроверяемые этого не требуют, и выбор остаётся за программистом. К проверяемым относятся исключения типа Throwable (а также наследуемые от него) и типа Exception (и наследуемые от него, кроме исключений типа RuntimeException). К непроверяемым относятся исключения типа Error (а также наследуемые от него) и исключения типа Runtime (и наследуемые от него).

 8. Ничего, программа просто закроется. Обычно это критические ошибки, не всегда возникшие по вине программиста (например, выход из строя жёсткого диска or сбой операционной системе). Правда, среди них есть две ошибки, которые могу следствием несовершенства codeа — это StackOverflowError и OutOfMemoryError. Первый тип ошибок возник, при переполнении стека вызовов — то есть, когда вызывается слишком много методов и стек вызовов становится слишком больший (типичный пример — бесконечная рекурсия or рекурсия с большим количеством итераций). Вторая ошибка — OutOfMemoryError — возникает, когда переполняет память отведённая под an objectы, то есть когда создаётся слишком много тяжеловесных an objectов, и они все держатся в памяти (or когда сборщик мусора не успевает их уничтожать).

 9. В Java 7 в плане исключение были введены три новых "вещи":

  • Multicatching. Это когда в одном catch-блоке сразу обрабатывается несколько исключений:

   try {
    } catch (Exception1|Exception2|Exception3| ... | ExceptionN ex) {}

   В таком случае параметр ex будет неявно иметь модификатор final. Кроме того, byte-code, сгенерированный компиляцией такого codeа (с единым catch-блоком) будет короче, чем byte-code, сгенерированный компиляцией codeа с несколькими catch-блоками.

  • Try-with-resources. Эта конструкция позволяет после слова try в скобках указать открываемые ресурсы, которые сами закроются после окончания конструкции try () {} catch{}. В качестве ресурса в данной конструкции может быть использован любой an object, реализующий интерфейс AutoCloseable.

   Во время закрытия ресурсов тоже может быть брошено исключение. В try-with-resources добавлена возможность хранения "подавленных" исключений, и брошенное try-блоком исключение имеет больший приоритет, чем исключения, получившиеся во время закрытия. Получить последние можно вызовом метода getSuppressed() от исключения, брошенного try-блоком.

  • Rethrowing. Перебрасывание исключений с улучшенной проверкой соответствия типов.

   Компилятор Java SE 7 тщательнее анализирует перебрасываемые исключения. Рассмотрим следующий пример:

   static class FirstException extends Exception { }
   static class SecondException extends Exception { }
   
   public void rethrowException(String exceptionName) throws Exception {
     try {
       if ("First".equals(exceptionName)) {
         throw new FirstException();
       } else {
         throw new SecondException();
       }
     } catch (Exception ex) {
       throw e;
     }
   }

   В примере try-блок может бросить либо FirstException, либо SecondException. В versionх до Java SE 7 невозможно указать эти исключения в декларации метода, потому что catch-блок перебрасывает исключение ex, тип которого – Exception.

   В Java SE 7 вы можете указать, что метод rethrowException бросает только FirstException и SecondException. Компилятор определит, что исключение Exception ex могло возникнуть только в try-блоке, в котором может быть брошено FirstException or SecondException. Даже если тип параметра catchException, компилятор определит, что это экземпляр либо FirstException, либо SecondException:

   public void rethrowException(String exceptionName) throws FirstException, SecondException {
      try {
        // ...
      } catch (Exception e) {
        throw e;
      }
    }

   Если FirstException и SecondException не являются наследниками Exception, то необходимо указать и Exception в объявлении метода.

  • Аннотации используются для размещения рядом с классом, полем, методом or переменой Howой-то дополнительной, служебной информации (метаданных), относящейся к ней. Whatбы указать аннотацию, надо над заголовком класса or метода, либо надо объявлением поля or переменной, написать после @ название аннотации (класса аннотации), например так:

   ...
   @Override
   public void doSomeThing() {
   }
   ...

   Кроме того, у аннотации могут быть свойства, они указывают в скобках через запятую в виде пар "ключ=meaning", где в качестве ключа выступает название свойства, а качестве значения — собственно, meaning, которое должно принять это свойство. Выглядит это так:

   @CatInfo(manager=Catmanager.class, unique=true)
   class Cat {}

   Если указывается указывает meaning только для одного свойства, то Name свойства и знак равно можно не писать: @SuppressWarnings("unchecked").

   Также можно вообще не ставить скобки, если ниHowим свойствам не присваиваются ниHowие значения.

   Whatбы создать свою аннотацию, надо указать модификатор доступа, потом после пробела ключевое слово "@interface" и дальше опять после пробела Name аннотации (принять начинать его с большой буква). Дальше идёт тело аннотации в фигурных скобках. Внутри тела указываются свойства в виде объявлений методов (How в интерфейсах). Также у свойств можно указать значения по умолчанию (они их будут принимать, если при указании аннотации в нужном месте, этому свойству не будет присвоено Howое-то meaning). Всё вместе это выглядит так:

   @interface CatManager
   {
    Class manager();
    boolean unique();
    String name() default "Unknown Cat";
   }

   Аннотации выполняют следующие функции:

   • дают необходимую информацию для компилятора;
   • дают информацию различным инструментам для генерации другого codeа, конфигураций и т. д.;
   • могут использоваться во время работы codeа;
   • повышают читабельность codeа и его понимание программистами.
   На данный момент компилятором используют три аннотации: @Deprecated, @Override и @SuppressWarnings. Первой аннотацией помечаются устаревшие методы и классы, нерекомендованные к использованию (компилятор по их поводу показывает предупреждение). Вторая аннтоциая ставится над переопределёнными методами класса-наследника (это позволяет контролировать связь между исходным методом и переопределённым). Третья annotation позволяет подавлять (не выводить) некоторые исключительные предупреждения, обычно выводимые компилятором в связи с данным методом or классом (например, что он уже устарел и нерекомендован к использованию).

Mga komento
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION