JavaRush /Java блогу /Random-KY /37-деңгээл. Деңгээлдеги тема боюнча интервью суроолоруна ...
lichMax
Деңгээл
Санкт-Петербург

37-деңгээл. Деңгээлдеги тема боюнча интервью суроолоруна жооптор

Группада жарыяланган
Салам. Кайрадан бул суроолорго жооп таба албадым. Мен өзүм үчүн чогулткан жоопторду жарыялоону чечтим. 37-деңгээл. Деңгээлдин темасы боюнча интервью суроолоруна жооптор - 1Бул жерде актуалдуу суроолор: Интервью үчүн суроолор:
 1. Дизайн үлгүлөрү деген эмне?
 2. Кандай дизайн үлгүлөрүн билесиз?
 3. Singleton үлгүсү жөнүндө айтып бериңизчи? Аны кантип коопсуз кылса болот?
 4. Фабрика үлгүсү жөнүндө айтып бериңизчи?
 5. AbstractFactory үлгүсү жөнүндө айтып бериңиз
 6. Adaper үлгүсү, анын Wrapperден айырмасы жөнүндө айтып бериңизчи?
 7. Прокси үлгүсү жөнүндө айтып бериңиз
 8. Итератор деген эмне? Итераторго байланыштуу кандай интерфейстерди билесиз?
 9. Эмне үчүн бизге Arrays классы керек?
 10. Эмне үчүн бизге Collections классы керек?
Мына менин жоопторум: Менин жоопторум:
 1. Дизайн үлгүлөрү - программаларды же алардын бөлүктөрүн иштеп чыгууда жана иштеп чыгууда пайда болгон эң кеңири таралган көйгөйлөрдүн түптөлгөн, ийгorктүү чечимдери.

 2. Singleton, Factory, Abstract Factory, , Template method, Strategy, Pool, Adapter, Proxy, Bridge, MVC.

 3. Программада класстын бир гана нускасы керек болгондо, үлгү колдонулат Singleton. Бул (жалкоо инициализация) окшойт:

  clas Singleton {
  	private Singleton instance;
  
  	private Singleton() {}
  
  	public static Singletot getInstance() {
  		if (instance == null)
  			instance = new Singleton();
  		return instance;
  	}
  }

  getInstance()Аны жипти коопсуз кылуу үчүн, методго өзгөрткүчтү кошсоңуз болот synchronized. Бирок бул эң жакшы чечим эмес (бирок эң жөнөкөй). Бир топ жакшы чечим бул ыкманы жазуу болуп саналат getInstance(эки жолу текшерилген кулпу):

  public static synchronized Singleton getInstance() {
  	if (instance == null)
  		synchronized(Singleton.class) {
  			instance = new Singleton();
  		}
  	return instance;
  }

 4. Үлгү Factory– генеративдик үлгү. Ал талап боюнча an objectтерди түзүүгө мүмкүндүк берет (мисалы, белгилүү бир шарттарда). Бул төмөнкүдөй көрүнөт:

  class Factory{
  	public static Object1 getObject1() {
  		return new Object1();
  	}
  
  	public static Object2 getObject2() {
  		return new Object2();
  	}
  
  	public static Object3 getObject3() {
  		return new Object3();
  	}
  }

  Бул үлгүнүн бир вариациясы да бар FactoryMethod. Бул калыпка ылайык, кирүүчү киргизүү маалыматтарына (параметрлердин маанилерине) жараша бир ыкмада түрдүү an objectтер түзүлөт. Бул an objectтердин бардыгынын жалпы түпкү атасы (же жалпы ишке ашырылуучу интерфейс) болушу керек. Бул төмөнкүдөй көрүнөт:

  class FactoryMethod {
  	public enum TypeObject {
  		TYPE1,
  		TYPE2,
  		TYPE3
  	}
  
  	public static CommonClass getObject(TypeObject type) {
  		switch(type) {
  			case TYPE1:
  				return new Object1();
  			case TYPE2:
  				return new Object2();
  			case TYPE3:
  				return new Object3();
  			default:
  				return null;
  		}
  	}
  }

  Класстар Object1жана класстан мурас Object2.Object3CommonClass

 5. Үлгү Abstract Factoryошондой эле генеративдик дизайн үлгүсү болуп саналат. Бул үлгү боюнча бир нече бетон заводдоруна шаблон катары кызмат кылган абстракттуу завод түзүлөт. Бул жерде бир мисал:

  class Human {}
  
  class Boy extends Human {}
  class TeenBoy extends Human {}
  class Man extends Human {}
  class OldMan extends Human {}
  
  class Girl extends Human {}
  class TeenGirl extends Human {}
  class Woman extends Human {}
  class OldWoman extends Human {}
  
  interface AbstractFactory {
  	Human getPerson(int age);
  }
  
  class FactoryMale implements AbstractFactory {
  	public Human getPerson(int age) {
  		if (age < 12)
  			return new Boy();
  		if (age >= 12 && age <= 20)
  			return new TeenBoy();
  		if (age > 20 && age < 60)
  			return new Man();
  		return new OldMan();
  	}
  }
  
  сlass FactoryFemale implements AbstractFactory {
  	public Human getPerson(int age) {
  		if (age < 12)
  			return new Girl();
  		if (age >= 12 && age <= 20)
  			return new TeenGirl();
  		if (age > 20 && age < 60)
  			return new Woman();
  		return new OldWoman();
  	}
  }

 6. Үлгү Adapter- бул структуралык үлгү. Аны ишке ашыруу бир түрдөгү an objectти башка типтеги an object талап кылынган жерде колдонууга мүмкүндүк берет (көбүнчө абстракттуу түрлөр). Бул үлгүнү ишке ашыруунун мисалы:

  interface TotalTime {
  	int getTotalSeconds();
  }
  interface Time {
  	int getHours();
  	int getMinutes();
  	int getSeconds();
  }
  
  class TimeAdapter extends TotalTime {
  	private Time time;
  	public TimeAdapter(Time time) {
  		this.time = time;
  	}
  	public int getTotalTime() {
  		return time.getSeconds + time.getMinutes * 60 + time.getHours * 60 * 60;
  	}
  }
  
  class TotalTimeAdapter extends Time {
  	private TotalTime totalTime;
  	public TotalTimeAdapter(TotalTime totalTime) {
  		this.totalTime = totalTime;
  	}
  
  	public int getSeconds() {
  		return totalTime % 60;
  	}
  
  	public int getMinutes() {
  		return (totalTime / 60) % 60;
  	}
  
  	public int getHours() {
  		return totaltime/ (60 * 60) ;
  	}
  }
  
  class Main {
  	public static void main(String[] args) {
  		Time time = new Time() {
  			public int getSeconds() {
  				return LocalTime.now().getSecond();
  			}
  
  			public int getMinutes() {
  				return LocalTime.now().getMinute();
  			}
  
  			public int getHours() {
  				return LocalTime.now().getHour() ;
  			}
  		};
  
  		TotalTime totalTime = new TimeAdapter(time);
  		System.out.println(totalTime.getTotalSeconds());
  
  		TotalTime totalTime2 = new TotalTime() {
  			public int getTotalSeconds() {
  				LocalTime currTime = LocalTime.now();
  				return currTime.getSecond() + currTime.getMinute * 60 + currTime.getHour * 60 * 60;
  			}
  		};
  
  		Time time2 = new TotalTimeAdapter(totalTime2);
  		System.out.println(time2.getHours + ":" + time2.getMinutes() + ":" + time2.getSeconds());
  	}
  }

  При реализации паттерна Wrapper создаётся класс, который оборачивает исходный класс и реализует тот же интерфейс, который реализует исходный класс. Таким образом, это позволяет расширить функциональность исходного класса и использовать новый класс там, где ожидается использование исходного класса. Это отличается от реализации паттерна Adapter тем, что в данном случае используется один интерфейс (тот же, что есть у исходного класса). В паттерне Adapter же используется два интерфейса, и класс, который оборачивает экземпяр исходного класса, реализует совсем другой инферфейс, не интерфейс исходного класса.

 7. Паттерн Proxy — это структурный паттерн проектирования. Он нужен для того, чтобы контролировать доступ к Howому-то an objectу. Для этого пишется класс по типу "обёртка", то есть внутрь класса передаётся исходный an object, реализующий некий интерфейс, сам класс тоже реализует этот интерфейс, и в каждом методе этого класса вызывается похожий метод у исходного an object. Реализация того же интерфейса, что и у исходного an object, позволяет подменить исходный an object прокси-an objectом. Также это позволяет, не меняя исходного an object, "навешивать" на его методы Howую-то специальную дополнительную функциональность (например, логирование, проверка прав доступа, кэширование и т.д.). Пример:

  interface Bank {
  	void setUserMoney(User user, double money);
  	double getUserMoney(User user);
  }
  
  class CitiBank implements Bank { //оригинальный класс
  	public void setUserMoney(User user, double money) {
  		UserDAO.update(user,money);
  	}
  
  	public double getUserMoney(User user) {
  		UserDAO.getUserMoney(user);
  	}
  }
  
  class SecurityProxyBank implements Bank {
  	private Bank bank;
  
  	public SecurityProxyBank(Bank bank) {
  		this.bank = bank;
  	}
  
  	public void setUserMoney(User user, double money) {
  		if (!SecurityManager.authorize(user,BankAccounts.Manager)
  			throw new SecurityException("User can't change money value");
  
  		UserDAO.update(user,money);
  	}
  
  	public double getUserMoney(User user) {
  		if (!SecurityManager.authorize(user,BankAccounts.Manager)
  			throw new SecurityException("User can't get money value");
  
  		UserDAO.getUserMoney(user);
  	}

 8. Итератор — это специальный внутренний an object коллекции, который позволяет последовательно перебирать элементы этой коллекций. Этот an object должен реализовывать интерфейс Iterator<E>, либо ListIterator<E> (для списков). Также, для того, чтобы перебирать элементы коллекции, коллекция должна поддерживать интерфейс Iterable<E>. Интерфейс Iterable<E> содержит всего один метод — iterator(), который позволяет извне получить доступ к итератору коллекции.

  Интерфейс Iterator<E> содержит следующие методы:

  • boolean hasNext() — проверяет, есть ли в коллекции ещё Howой-то элемент

  • E next() — позволяет получить очередной элемент коллекции (после получения element, внутренний курсор итератора передвигается на следующий элемент коллекции)

  • void remove() — удаляет текущий элемент из коллекции

  Интерфейс же ListIterator<E> содержит такие методы:

  • boolean hasNext() — проверяет, существуют ли ещё один элемент в коллекции (следующий за текущим)

  • E next() — возвращает очередной элемент коллекции (и передвигает внутренний курсок итератора на следующий элемент)

  • int nextIndex() — возвращает индекс следующего element

  • void set(E e) — устанавливает meaning текущего element void add(E e). Добавляет элемент в конец списка.

  • boolean hasPrevious() — проверяет, существует ли Howой-то элемент в коллекции перед данным элементом

  • E previous() — возвращает текущий элемент коллекции и переводит курсор на предыдущий элемент коллекции

  • int previousIndex — возвращает индекс предыдущего element коллекции

  • void remove() — удаляет текущий элемент коллекции

  • void add(E e) — добавляет элемент e после текущего element коллекции

 9. Класс Arraysар кандай массивдерди манипуляциялоо үчүн иштелип чыккан пайдалуу класс. Бул класста массивди тизмеге айландыруу, массив боюнча издөө, массивди көчүрүү, массивдерди салыштыруу, массивдин хэшcodeун алуу, массивди сап катары көрсөтүү ж.б. ыкмалары бар.

 10. Класс Collections- бул коллекциялар менен иштөө үчүн пайдалуу класс. Бул класста коллекцияга элементтерди кошуу, коллекцияны элементтер менен толтуруу, коллекцияны издөө, коллекцияны көчүрүү, коллекцияны салыштыруу, коллекциянын максималдуу жана минималдуу элементтерин табуу, ошондой эле коллекциялардын конкреттүү модификацияларын алуу ыкмалары бар. белгилүү түрлөрү (мисалы, сиз жип менен коопсуз коллекцияны же бир элемент менен өзгөрүлбөс коллекцияны ала аласыз).

Комментарийлер
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION