JavaRush /Java блогу /Random-KY /Java тилиндеги калькулятор 10 гана JavaRush базасы менен ...
Сергей Цехмистренко
Деңгээл
Минск

Java тилиндеги калькулятор 10 гана JavaRush базасы менен (CodeWars боюнча 3Kyu чакырыгы)

Группада жарыяланган
CodeWars боюнча менин жоруктарым тууралуу дагы бир макала. Бул үчүн биз elementрдык калькулятордун функционалдуулугун ишке ашырабыз: (), +, -, *, / операторлорунун саптарын берген жөнөкөй калькуляторду түзүңүз . Java тorндеги калькулятор 10 гана lvl JavaRush (CodeWars боюнча 3Kyu тапшырмасы) - 1Менде JavaRushтин 10+ деңгээли гана бар, андыктан code абдан оор, бирок ал эң сонун иштейт. Тапшырма, сиз байкагандай, CodeWars веб-сайтынан алынган . Анын даражасы 3кю . Шилтемесин купуя кат аркылуу бере алам. Бул жерде мага жардам берген ыкмалардын жана процесстердин жарым-жартылай тизмеси:
 1. Рекурсия. Метод өзүн чакырган процесс (биринчи жолу аны колдонуу :)) бул учурда кашаадан арылуу үчүн зарыл.
 2. Методдор String'a trim(), split(), substring(), replace().
 3. Негизги чогултуу ыкмалары List.
 4. Ошондой эле Doubleтүргө Stringжана түргө которуу.
Негизи бул жетиштүү. Коддун өзүнө өтүүдөн мурун, мен сизге кандай тузактарга туш болгонун айтып берем. Көпчүлүк учурда, бул эсептөөлөрдүн аткарылышынын тартиби, адегенде мен стандарттык схеманы жасадым * > / > + > -, бирок мен түшүндүм, мисалы, бул параметр менен: 12/6 * 32/2, программа биринчи көбөйтүүнү ( ) аткарат 6*32жана баары ылдыйга түшүп кетет, ошондуктан тартип мындай болуп калды: * > / > + > -. Дагы бир-эки сааттан кийин мен эң чоң ташка туш келдим - -. Ар кандай позицияларда жана ар кандай комбинацияларда ал БААРЫН өзгөрттү . (Бул, албетте, менин күнөөм, анткени, мисалы: -34, тизменин бир уячасында эмес, экөөсүндө жатат: биринде, - экинчисинде, 34). Ушундан улам, биз менен эсептөөлөргө кошумча 2 логиканы жазууга туура келди -, жалпысынан сиз муну codeдон көрөсүз. Коддогу керексиз комментарийлер үчүн кечирим сурайм, мен мүмкүн болушунча өзүмдүн оюмду ачып, ал жерде эмне болуп жатканын түшүндүргүм келди.
import java.util.*;

public class Calculator {
  public static void main(String[] args) {
    String num = "2 / ( ( 2 + 0 ) * 1 ) - 6";
    System.out.println(evaluate(num));
  }

  public static Double evaluate(String expression) {

// Этап 1
// На данном этапе преобразуем нашу строку в список строк, через совмещение цикла for-each и метода split(),
// также используем метод trim(), чтобы избавиться от пробелов по краям.
// Обратите внимание, что каждым вторым элиментом я добавляю " ". Для того, чтобы потом мне было легче работать со строкой

    List<string> strList = new ArrayList<>();
    for (String listElement : expression.trim().split(" ")) {
      strList.add(listElement);
      strList.add(" ");
    }
    strList.remove(strList.size() - 1);
//    for (String x : strList) System.out.print(x + "");
//    System.out.println();
//    После того, How дочитаете code до конца, расскоментируйте две верхние строчки
//    и посмотрите How работает рекрусия

// Этап 2
// Производим поиск символа "(" в списке если находим, то преобразуем все символы от '(' до последнего ')' в строку.
// Надо быть внимательными и проверить на случай двух контрукций: 1) (()) 2) ()().
// P.S. После получения строки мы используем РЕКУРСИЮ (метод вызывает сам себя). Таким образом будем находить произведение скобок.

    if (strList.indexOf("(") != -1) {
//     Если "(" обнаружен, ищем подходящую конструкцию используя цикл.

      for (int i = strList.indexOf("(") + 1; i < strList.size() - 1; i++) {
//
//       Конструкция 1: первым элиментом, который мы отыскали были вторые "("
        String recursion = "";
        if (strList.get(i).equals("(")) {
          for (int j = i; j < strList.lastIndexOf(")"); j++) {
            recursion += strList.get(j);
          }
          // сверху считывали последовательность находящуюся в скобках (()) До lastIndex element
          String test = expression.substring(expression.indexOf("("), expression.lastIndexOf(")") + 1);
          // test - последовательность How и сверху, но с добавлением скобок по краям

          // т.к. наш метод evaluate() возвращает Double, мы должны преобразовать результат рекрусии в String;
          String testRecursion = String.valueOf(evaluate(recursion));
          expression = expression.replace(test, testRecursion);
          // преобразовали нашу строку с использование рекруси. Избавorсь от первых скобок
          strList.removeAll(strList);
          for (String newElement : expression.trim().split(" ")) {
            strList.add(newElement);
            strList.add(" ");
          }
          // Тут очищаем наш список и сново его заполняем (но уже раскрыв первые скобки)
        }

//        Конструкция 2: первым элиментом, который мы отыскали был ")"
        String recursion2 = "";
        if (strList.get(i).equals(")")) {

          for (int j = strList.indexOf("(") + 1; j < strList.indexOf(")"); j++) {
            recursion2 += strList.get(j);
          }
          String test2 = expression.substring(expression.indexOf("("), expression.lastIndexOf(")") + 1);
          String testRecursion2 = String.valueOf(evaluate(recursion2));
          expression = expression.replace(test2, testRecursion2);
          for (String newElement : expression.trim().split(" ")) {
            strList.add(newElement);
            strList.add(" ");
          }
          // Тут повторor тот же алгоритм, что и в первой конструкции
        }
      }
    }

// Этап 3
// Заключительный этап на котором мы будем реализовывать сами вычесления (*/-+)
// Всю реализацию помещаем в цикл while ( который прекратиться, если все действия будут выполнены (соответственно в списке останется 1 элемент)).
// Внимательно посмотрите на порядок операций: 1)/ 2)* 3)- 4)+

//    System.out.println(expression + "-------expression-");
//    System.out.println();
    // создаем очередной список для реализации вычеслений, на этот раз без добавления " ".
    List<string> stringList2 = new ArrayList<>();
    for (String element : expression.trim().split(" ")) {
      stringList2.add(element);
    }


    while (stringList2.size() != 0) {
//     работаем со списком: глубоком этапе рекрусии обрабатываем: (2+0)
//     на среднем: 1 * 1 "or вот этой части уравнения "( ( 2 + 0 ) * 1 ) "
//     Посмтортите сами
//      for (String x : stringList2) System.out.print(x );
//      System.out.println();

      // наш Double :) Также стоит обратить внимание, что для получения класса обертки мы используем не
      // Double.parseDouble() а Double.valueOf()
       Double result = 0d;

// Сами алгоритмы вычеслений, впринципе понятны, поэтому не буду их комментировать.
// Однако обратите внимание на очередность, особенно при вычетании (там instead of 1 условия, 3)
// Если что в комментариях под постом немного объясню, если кто-нибудь дочитает до сюда и у него будет желание)
      if (stringList2.indexOf("/") != -1) {
        int index = stringList2.indexOf("/");
        result = Double.valueOf(stringList2.get(index - 1)) / Double.valueOf(stringList2.get(index + 1));
        stringList2.add(index - 1, String.valueOf(result));
        stringList2.remove(index + 2);
        stringList2.remove(index + 1);
        stringList2.remove(index);
      }
      else if (stringList2.indexOf("*") != -1) {
        int index = stringList2.indexOf("*");
        result = Double.valueOf(stringList2.get(index - 1)) * Double.valueOf(stringList2.get(index + 1));
        stringList2.add(index - 1, String.valueOf(result));
        stringList2.remove(index + 2);
        stringList2.remove(index + 1);
        stringList2.remove(index);
      }
      else if (stringList2.indexOf("-") != -1) {
        int index = stringList2.indexOf("-");
        int lastIndex = stringList2.lastIndexOf("-");
        if (index == 0) {
          result = 0.0 - Double.valueOf(stringList2.get(index + 1));
          stringList2.add(0, String.valueOf(result));
          stringList2.remove(2);
          stringList2.remove(1);
        }
        else if ((lastIndex-2>0) && (stringList2.get(lastIndex-2).equals("-"))){
          result = Double.valueOf(stringList2.get(lastIndex + 1)) + Double.valueOf(stringList2.get(lastIndex - 1));
          stringList2.add(lastIndex - 1, String.valueOf(result));
          stringList2.remove(lastIndex + 2);
          stringList2.remove(lastIndex + 1);
          stringList2.remove(lastIndex);
        }
        else {
          result = Double.valueOf(stringList2.get(index - 1)) - Double.valueOf(stringList2.get(index + 1));
          stringList2.add(index - 1, String.valueOf(result));
          stringList2.remove(index + 2);
          stringList2.remove(index + 1);
          stringList2.remove(index);
        }
      }
      else if (stringList2.indexOf("+") != -1) {
        int index = stringList2.indexOf("+");
        result = Double.valueOf(stringList2.get(index - 1)) + Double.valueOf(stringList2.get(index + 1));
        stringList2.add(index - 1, String.valueOf(result));
        stringList2.remove(index + 2);
        stringList2.remove(index + 1);
        stringList2.remove(index);
      }

      // Вот тут все немного коряво. (На всякий случий проверял отсутствие (*/+-))
      if ((stringList2.indexOf("*") == -1) && (stringList2.indexOf("/") == -1) && (stringList2.indexOf("+") == -1) && (stringList2.indexOf("-") == -1)) {
        return result;
      }
    }
    return Double.valueOf(stringList2.get(0));
  }
}
</string></string>
Окуган жана комментарий калтырган ар бир адамга рахмат) Комментарийлер болсо, жана мүмкүн болсо, мен аларды угууга кубанычтамын)
Комментарийлер
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION