JavaRush /Java Blog /Random-TK /Java nirede ulanylýar we näme üçin zerur?
KapChook
Dereje
Volga

Java nirede ulanylýar we näme üçin zerur?

Toparda çap edildi
Bir öwrenje bolsaňyz we Java öwrenip başlasaňyz, Java-yň nirede ulanylýandygy hakda pikir eden bolsaňyz gerek? Java-da ýazylan köp oýunlary görmeýärsiňiz, Minecraft-dan başga, Adobe Acrobat, Microsoft Office ýaly iş stoly kömekçi programmalary Java-da ýazylmaýar, operasiýa ulgamyňyz hem Linux ýa-da Windows bolsun, Java nirede ulanylýar? Aslynda onuň hakyky peýdasy barmy? Dogrusy, siz ýeke dälsiňiz, IT ýoluna ýaňy giren ýa-da eýýäm ynamly hünärmenler bu soragy berýärler. Şol bir wagtyň özünde, kompýuteriňize Java gurmak arkaly Java-yň nirede ulanylýandygyny bilip bilersiňiz, Oracle 3 milliarddan gowrak enjamyň Java işleýändigini öňe sürýär, şeýlemi? Uly kompaniýalaryň köpüsi Java-ny bir ýa-da beýleki görnüşde ulanýarlar. Günde onlarça million haýyşy gaýtadan işleýän köp sanly arkaýyn programmalar Java-da ýazylýar we ýokary ýygylykly söwda programmalary, innowasiýa köp sapakly parallel Disruptor çarçuwasyny ulanyp, LMAX söwda programmalary ýaly Java-da ýazylýar . Bu makalada haýsy taslamalaryň Java ulanýandygyny, haýsy ugurlarda agdyklyk edýändigini we hatda hakyky dünýäde nirede ulanylýandygyny has içgin öwreneris.

Java näme üçin gerek?

Bu uniwersal programmirleme dili, korporatiw serwer programma üpjünçiliginde dürli ululykdaky kompaniýalar tarapyndan ulanylýar. Java-da ýazylan programmalary hemme ýerde tapyp bilersiňiz: akylly çäýnekde, Android smartfonyňyzda, kompýuteriňizde ýa-da Tesla awtoulagynda. Java hemme ýerde bolansoň, bu dili bilmek üçin iş tapmak gaty aňsat.
Näme üçin Java öwrenmeli?
Simpleönekeý: Java ýüzlerçe müň kompaniýa tarapyndan ulanylýan uniwersal dil. Şonuň üçin Java-ny bilýän bolsaňyz, gyzykly iş tapmak gaty aňsat. Java öwrenmek gaty aňsat, şonuň üçin ilkinji gezek programmirlemegi öwrenýänler üçin amatly. Bu dil ähli platformalarda işleýär we yzygiderli täzelenýän we döwrebaplaşdyrylan hem bolsa, köne Java kody täze birine laýyk gelýär.

Näme üçin Java gerek?

Hakyky Java programmalary

“Java” üçin, elektron söwda saýtlaryndan “Android” programmalaryna, ylmydan başlap, söwda ulgamlary ýaly maliýe programmalaryna, Minecraft ýaly oýunlardan “Eclipse”, “Netbeans” we “IntelliJ” ýaly iş stoly programma üpjünçiligine, açyk çeşme çarçuwalaryndan J2ME programmalaryna çenli köp programmalar bar, we ş.m. Geliň, olaryň hersine has içgin seredeliň.

Android programmalary

Java-yň nirede ulanylýandygyny görmek isleseňiz, uzak seretmeli däl. Diňe Android telefonyňyzy alyň, ähli programmalar JDK-a meňzeş Google we Android API-lerini ulanyp, Java-da ýazylýar. Birnäçe ýyl ozal, Android zerur mümkinçilikler bilen üpjün etdi, şonuň netijesinde häzirki wagtda Java programmaçylarynyň köpüsi Android döredijileridir. Theeri gelende aýtsak, “Android” başga bir JVM we başga we dürli ýerleşdiriş usulyny ulanýar, ýöne kod henizem Java-da ýazylýar.

Maliýe hyzmatlarynda serwer programmalary

Java maliýe pudagynda giňden ulanylýar. “Goldman Sachs”, “Citigroup”, “Barclays”, “Standard Charted” we beýlekiler ýaly köp sanly global maýa goýum banklary öň we yzky ofis elektron ulgamlaryny, kadalaşdyryjy we tassyklaýyş ulgamlaryny, maglumatlary gaýtadan işlemek taslamalaryny we beýlekileri ýazmak üçin Java ulanýarlar. Java, esasan, bir serwerden maglumat alýan, gaýtadan işleýän we iberýän serwer programmalaryny ýazmak üçin ulanylýar. “Java Swing” galyň müşderi interfeýslerini döretmekde-de meşhurdy, ýöne indi C # bu ugurda bazary çalt ele alýar we Swing eýýäm bugdan çykýar.

Web programmalary

Java elektron söwda we web programmalarynda hem giňden ulanylýar. Bahar MVC, Struts 2.0 we şuňa meňzeş çarçuwalary ulanyp, köp sanly RESTful hyzmatlary döredildi. “Servlet”, “JSP” we “Struts” esasly ýönekeý programmalar hem dürli hökümet taslamalarynda meşhur. Hökümet, saglyk, ätiýaçlandyryş, bilim, goranmak we beýleki bölümleriň köp sanly web programmalary Java-da ýazylýar.

Programma üpjünçiligi

Java-da Eclipse, IntelliJ Idea we Netbeans IDE ýaly köp peýdaly programma üpjünçiligi we ösüş gurallary ýazylýar we ösdürilýär. Bu, Java-da ýazylan iň köp ulanylýan programma ýaly. Swing, esasan, maliýe pudagynda "semiz müşderileri" döretmek üçin gaty meşhur bolan bir döwür bardy. Häzirki wagtda Java FX barha meşhurlyk gazanyp başlaýar, ýöne henizem Swingiň ornuny tutmaýar we C # Swing-i maliýe pudagyndan düýbünden göçürdi.

Söwda programmalary

Uly maliýe hyzmatlary pudagynyň bir bölegi bolan üçünji tarap söwda programmalary hem Java ulanýarlar. Köp banklarda ulanylýan Murex ýaly meşhur programmalar Java-da ýazylýar.

J2ME goýmalary

IOS we Android-iň peýda bolmagy J2ME bazaryny diýen ýaly ýok edendigine garamazdan, dünýäde J2ME ulanýan Nokia we Samsung-dan arzan telefonlar bar. Android-de bar bolan oýunlaryň we programmalaryň hemmesiniň diýen ýaly J2ME platformasynyň bir bölegi bolan MIDP we CLDC ulanyp ýazylan wagty bardy. J2ME Blu-ray, kartoçkalar we guty gutular ýaly metbugatda henizem meşhur. “WhatsApp” -yň şeýle meşhur bolmagynyň bir sebäbi J2ME-de hem bolmagydyr.

Içerki ulgamlar

Java oturdylan ulgamlar ulgamynda hem giňdir. Platformanyň nämäni başarýandygyny görüp bilersiňiz, Java ulanmak üçin diňe 130 KB gerek (akylly kartalarda we datçiklerde). Java ilkibaşda oturdylan ulgamlar üçin işlenip düzüldi. Aslynda, bu sebit Java-yň ilkinji "bir gezek ýaz, islendik ýere ylga" kampaniýasynyň bir bölegi bolupdy we bu netije berýän ýaly.

Uly maglumatlar

Hadoop we beýleki uly maglumat tehnologiýalary Java-ny Apache-den Hbase we Accumulo ýa-da ElasticSearch ýaly bir görnüşde ulanýarlar. Java bu ugurda agdyklyk etmese-de, C ++ bilen ýazylan MongoDB ýaly tehnologiýalar bar. “Hadoop” ýa-da “ElasticSearch” giňelse, “Java” bu ösýän giňişlikde has uly paý almak mümkinçiligine eýe.

Freokary ýygylykly söwda ýerleri

Java öndürijiligini gowulandyrdy we häzirki zaman JIT-leri bilen C ++ derejeli öndürijiligi üpjün edip bilýär. Şol sebäpli, Java ýokary öndürijilikli ulgamlary ýazmak bilen hem meşhurdyr, sebäbi öndürijilik ene dili bilen deňeşdirilende pes bolsa-da, has ýokary tizlik üçin howpsuzlygy, göterijiligi we ygtybarlylygy pida edip bilersiňiz we muny etmek üçin diňe bir tejribesiz C ++ programmist gerek. amaly haýal we ygtybarsyz.

Ylmy goşundylar

Bu günler Java, köplenç tebigy dilleri gaýtadan işlemek ýaly ylmy amaly programmalar üçin esasy saýlawdyr. Esasy sebäbi, Java-yň has ygtybarly, ykjam we ygtybarly bolmagy we C ++ we beýleki dillerden has gowy parallelizasiýa gurallarynyň bolmagydyr. 90-njy ýyllarda “Java” internetde appletleriň kömegi bilen meşhur boldy, ýöne köp ýyllaryň dowamynda alma esasan dürli howpsuzlyk meseleleri sebäpli meşhurlygyny ýitirdi. Iş stoly Java we programmalar şu günler gaty öldi. Java programma üpjünçiligi pudagynyň esasy söýgüsi bolup, maliýe, maýa goýum bankçylygy we elektron söwdada giňden ulanylýar. Java öwrenýänleriň hemmesiniň ajaýyp geljegi bar. Java 8 diňe Java geljek ýyllarda ösüş meýdançasynda agdyklyk etjekdigine bolan ynamy güýçlendirdi. Makala berlen teswirlerde, makalanyň özünde maliýe mysallarynyň köp bolmagy sebäpli Java-yň hakyky ulanylyşyny sorag astyna aldylar we Java-yň iş stoly işläp düzmekde geljegi barmy ýa-da C # öwrenmek has gowumy? Ine käbir gapma-garşylyklar: Java döredijiniň C # -ni öwrenmeginiň manysy ýok, sebäbi olar birmeňzeş dil, ýöne diňe dürli tehniki enjamlar üçin, Python, Ruby ýa-da Perl öwrenmeli. Scriptazuw dili ownuk meseleler üçin gaty gowy. Java döredijiniň C # öwrenmeginiň manysy ýok, sebäbi olar meňzeş diller, ýöne dürli ugurlar üçin. Munuň ýerine Python, Ruby ýa-da Perl öwrenmek has gowudyr. Scriptazuw dilleri ownuk meseleler üçin amatly. Java aslynda HER WERDE ulanylýar, telefonyňyzda, kabeliňiziň gutujygynda, kredit kartoçkasynda, häzirki birikdirilen serweriňizde, häzirki ulanýan brauzeriňizde. Java şu wagta çenli döredilen iň giň ýaýran dil. Java aslynda hemme ýerde ulanylýar, telefonyňyzda, gutujygyňyzda, kredit kartyňyzda, häzirki birikdirilen serweriňizde, häzirki ulanýan brauzeriňizde. Java şu wagta çenli döredilen iň giň ýaýran dil. Şeýle hem, teswirlerde birnäçe makalanyň baglanyşygy bar, ýagny: Java-yň ikinji gelmegi we iş berijiler başga hiç zat ýaly Java bilimini isleýärler . Isleglerini beýan etseler, bizem terjime edip bileris. PS: Terjime baha bermegiňizi, düşündiriş bermegiňizi, ýalňyşlyklary görkezmegiňizi haýyş edýärin, sebäbi terjime etmek islegim bar we hemme zadyň degişli derejede bolmagyny isleýärin. Makalanyň terjimesi we täzeden seredilmegi Java hakyky dünýäde nirede ulanylýar?
Teswirler
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION