JavaRush /Java Blog /Random-TK /Sagdyn programmist üstünlikli programmistdir
articles
Dereje

Sagdyn programmist üstünlikli programmistdir

Toparda çap edildi
IT işgäriň ilki bilen ýatda saklamaly zady, kompaniýada geçirilen ýyllaryň dowamynda saglygyňyz üçin pul töläp, köp maksatlara ýetip bilersiňiz. Emma bu halaýan işiňizden ýüz öwürmäge sebäp däl. Iş ýeriňizi dogry tertibe salsaňyz we saglygyňyza gözegçilik etseňiz, netijeler has ýokary bolar. Aşakda Java programmistleri we başgalar üçin sagdyn durmuş ýörelgesi barada kiçijik gollanma .Sagdyn programmist

Iş ýerini gurmak

Ilki bilen aýratyn üns bermeli zadyňyz yşyklandyryşdyr. Emeli iň gowusy, sebäbi ... gün şöhlesi biri-birine gabat gelmeýär we ýalpyldaýar. Iň amatly wariant, kompýuteriň penjireden uzakda ýerleşýän uly, ýagty otagdyr. Aöne yşyk köp bolsa, kiçijik, amatly otag eder :) Rememberatda saklaň! Doly garaňkylykda işleýän monitoryň öňünde oturyp bilmersiňiz. Garaňky fon bilen gurşalan açyk ekran, göz myşsalarynyň aşa köpelmegine sebäp bolýan gaty gapma-garşylykly suratdyr. Gereksiz zatlaryň stoluny arassala. Myşsalaryň dartylmagynyň öňüni almak üçin tirseklere çenli elleri stoluň üstünde goýmaly. Mundan başga-da, stoluň üstünde näçe az zat bar bolsa, işden daşlaşarsyňyz. Monitory dogry guruň. Ekranyň ýüzden maslahat berilýän aralygy 60-70 sm, ekranyň merkezi göz derejesinden 15-20 sm pes bolmaly we “şu” pikiri bilen gözüňizi ýene bir gezek gysmazlyk üçin ekranyňyzy arassa saklaň. dyngy belgisi we bir hili menek barmy? Saglygyňyza üns bermäň, ýokary hilli klawiaturany we syçanjygy saýlaň. Şeýle hem oturgyç saýlamaga çynlakaý çemeleşmeli. Oturgyç hakykatdanam siziň üçin amatly bolmaly we otagyň içki bölegine laýyk gelmezligi möhüm däl.

Gözler üçin peýdaly maşk

Şübhesiz, gowy oftalmolog görüşi dikeltmegiň we düzetmegiň dogry ugruny saýlamaga kömek eder. Preventionöne monitora yzygiderli seretmekden zyýany azaldyp biljek öňüni alyş maşklary hem möhümdir. Ine, gözüň dartylmagyny aýyrmak üçin gowy maşklaryň kiçijik görnüşi. 1. Göz suwuklygynyň aýlanyşyny gowulandyrmak üçin gözüň korneýasyny indeksiňiz we orta barmaklaryňyz bilen ýumşak massaage ediň. 6-8 gezek gaýtalaň. 2. Gözüňizi birnäçe sekundyň dowamynda ilki ýakyn bir obýekte, soňra bolsa uzak bir ýere gönükdiriň. 10 çemeleşmek maslahat berilýär. Bu maşk gözüň obýektiwini gowy ýagdaýda saklamak üçin ajaýyp we miýopiýa howpuny azaldar. 3. Gözleriňizi dürli tarapa süýşüriň - aşakdan ýokara we çepden saga. Şeýle hem tegelek hereketleri ýerine ýetirip bilersiňiz. Iň azyndan 10 gezek gaýtalaň. Okulomotor myşsalaryny şeýle güýçlendirýäris. Bu maşklary günde 2-4 gezek etmek maslahat berilýär. Rememberatda saklamaly esasy zat, bu ýerde, sportda bolşy ýaly, maşkdan maşklara aňsatlyk bilen geçýäris, ýitilik diňe gözümize zyýan berip biler.

Beden maşklary

Kim näme diýse-de, programmist bolup işlemek oturýan durmuş ýörelgesini talap edýär. Osteohondroz, artrit we karpal tunnel sindromy ýaly birnäçe çynlakaý kesellerden gaça durmak üçin maşk etmek maslahat berilýär. Käbir maşklar diňe bir öýde däl, ofisde hem ýerine ýetirilip bilner. El keselleriniň öňüni almak üçin her gün aşakdaky maşklary ýerine ýetiriň: 1. Eliňizi birnäçe gezek gysyň we gysyň. 2. Istumruk ýasap, tutuş eliňizi ýokary we aşak egiň. 3. Bir ýumruk ýasap (gaty berk däl) we elleriňizi dürli tarapa öwüriň. 4. Barmaklaryňyzy hatara düzüň, başam barmagyňyzy bir tarapa süýşüriň we aýlaň. Ondan soň, arka we boýn üçin maşklara geçeliň: 1. Bir-birine bagly barmaklaryňyzy kelläňiziň arkasyna goýuň, kelläňizi tutup, yza çekmäge synanyşyň. 2. Elleriňizi maňlaýyňyzda saklap, edil şonuň ýaly ediň. 3. Oturgyçda oturyň. Bedeniňizi birneme öwrüp, oturgyjyň arka tarapyna eliňize degiň. 4. Oturgyçda oturyň we mümkin boldugyça arkaňyza egniňizdäki pyçaklary we sakrum basyň. Maşkany rahat ýerine ýetiriň, agyry duýmaly dälsiňiz. 5. Dört tarapa çykyň, arkaňyzy gysyň, gapdallaryna birneme egreliň. Bu bolsa maşkyň diňe kiçijik bir bölegi. Isleseňiz, internetde bedeniňizi uzatmagyň köp usullaryny tapyp bilersiňiz. Rememberatda saklamaly esasy zat, hereket durmuşdyr! Üstünlik gazanan programmist sagdyn programmistdir. Sözümiň ahyrynda, duýgy komponentini ýatdan çykarmaly däldigimizi aýdasym gelýär. Iş kanagatlanma duýgusyny getirmeli. Häzirki işiňiz size bagt getirmeýän bolsa, ony gyzykly etmäge ýa-da düýbünden üýtgetmäge synanyşyň. Şeýle hem, java programmisti bu ýerde telekeçiligi lezzet bilen birleşdirip biler - https://cdn.javarush.com/images/article/155cea79-acfd-4968-9361-ad585e939b82/original.png.
Teswirler
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION