JavaRush /Java Blog /Random-TK /Söhbetdeşligim
Андрей Иоч
Dereje
Новосибирск

Söhbetdeşligim

Toparda çap edildi
Hemmäňize salam! Kiçijik taslamamy paýlaşasym gelýär! JavaRush-yň “uly meselelerinden” birini aldym (“Söhbet”, Köp okalýan gözleg, 6-njy dereje), ony üýtgetdim, üýtgetdim we şu çykdy:
Söhbetdeşligim - 1
Asyl wezipe bilen deňeşdirilende üýtgedilen / goşulan zatlar:
 • ResursManager synpyny ulanyp, häsiýet faýlyndan konfigurasiýany okaýar;
 • goşmaça söhbetdeşlik otaglary we öz söhbetleriňizi döretmek ukyby;
 • şahsy habarlar goşuldy;
 • düýbünden täze swing müşderi interfeýsi;
 • habarlary we müşderi buýruklaryny ibermek üçin hotkeys goşdy;
 • goşulan sazlamalar penjiresi;
 • emotikonlar goşuldy;
 • dürli söhbetdeşlik otaglaryndan we şahsy söhbetdeşliklerden habarlary görkezmek üçin tablar ýasaldy;
 • okalmadyk habarlaryň hasaplaýjysyny goşdy;
 • ulanyjylary söhbetlerde görkezmek we şahsy habarlara jaň etmek üçin ulanyjy agajy ýasaldy;
 • bot emoticon bilen emoticon bilen jogap bermegi öwrendi;
 • log4j ýazgysy goşuldy;
 • goşmaça jUnit synaglary goşuldy;
 • Hemmesini Mawende bagladym we modullara böldüm.
GitHub-a baglanyşyk: https://github.com/DevCorvette/chat Kim gyzyklanýar, geliň, serediň, teswir beriň, begenerin :) Şeýle hem konstruktiw tankytlary kabul ederin. PS: Meseläni entek çözmedikler üçin menden taýýar çözgüt gözlemäň. Hemme zat diýen ýaly ol ýerde gaýtadan ýazylýar;)
Teswirler
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION