JavaRush /Java Blog /Random-TK /Java programmisti bolmak, köp maglumatdan däli bolmak, pr...
LenaR
Dereje
Воронеж

Java programmisti bolmak, köp maglumatdan däli bolmak, programmirleme aşyk bolmak we adaty, bagtly durmuşda ýaşamak nädip?

Toparda çap edildi
Hemmelere salam, meniň adym Lena we men Java programmist bolmak isleýärin. Bu karary 2015-nji ýylyň dekabrynda kabul etdim. Programmirleme hakda hiç zat bilmeýärdim, hatda haýsydyr bir programmirleme dilinde üýtgeýjini nädip yglan etmelidigini hem bilmeýärdim. Programmistleri bilmeýärdim, IT kompaniýasynda işlemedim, umuman, maňa hiç hili kömek edip biljek zat ýokdy. Bu üstünlik däl, ajaýyp geljegi bolan kiçi programmist bolup işe başladym, ýok. Men henizem öwrenýärin we hemme zat gowy gidenok. Internet ylham beriji ýazgylardan doly - “her kim programma edip biler”, “garrylar bir ýylyň içinde ajaýyp programmist boldular” we ş.m. Hemme zat aňsat, gyzykly we ýakymly. Bu ýazgylary kimiň ýazýandygyny bilemok, ýöne maňa ylham berdi, sada aýal. Hemme zadyň hakykatdanam ýönekeý we agyrsyz boljakdygyna karar berdim. Mundan başga-da, men diňe 25 ýaşymda, programmirlemek üçin garrylyk däl. Java programmisti bolmak, köp maglumatdan däli bolmak, programmirleme aşyk bolmak we adaty, bagtly durmuşda ýaşamak nädip?  - 1Optimizm tolkunynda, Geekbrains-de ykjam dörediji kurslary satyn aldym we täze başlanlar üçin 1 Java kursyny alyp başladym. Bu kurs 8 webinardan (hepdede 2 gezek) we hersinden soň kiçi öý işlerinden ybarat. Soňra 2-nji kurs gelýär. Umuman, okuw 2-3 aý dowam edýär we voila! - siz programmistmi? Emma hakykat bilen çaknyşyk gelýär. Okuwdan ozal mugallymyň aýdýanlarynyň ýarysyndan gowragyna düşünmejekdigiňizi duýdurmaýarlar we bu düşünmezlik gar ýagar. Indiki sapagyň manysyna düşünmek üçin mowzukda tapýan zatlaryňyzyň hemmesini okamaly, ähli wideolary görmeli we hünärmenlerden soramaly diýmeýärler. Şeýle hem, size aýtmajak zady, bu kursda siziň bilen bile okaýan kurs gatnaşyjylary programmirlemekden has uzakda bolar, ýokary bilimli, hakyky tejribesi bolan adamlar, webinarda aragatnaşyk işine işjeň gatnaşarlar we soraýarlar akylly soraglar, hatda düşünmersiňiz. Umuman aýdanyňda, özüňde nädogry bir zat bar diýip pikir edip başlaýarsyň, programmirlemek seniň üçin däl, hiç zat netije bermez, sen samsyk we ukypsyz. Aslynda, okamak üçin sarp edilen sagatlaryň tapawudy diňe bir mesele. Käbir adamlara has köp wagt gerek, käbirleri az. Emma, ​​dogrymy aýtsam, bu möhüm däl. Programma etmek isleseňiz, hiç kim sizi saklap bilmez! Elbetde, kurslardan peýdalandym: programmirlemekdäki nol derejäm ýokarlandy, ýöne garaşyşym ýaly däldi. Iki kursdan soň programmirleme boýunça kitap okamagy makul bildim. Hemmeler Şildt bilen Ekkele maslahat berdiler, ýöne okap başladym we çydap bilmedim. Java Rush-y synap görmek kararyna geldim, esasanam ilkinji 10 dereje mugt. Olaryň hakyky meselelere ünsi jemländigi meni haýran galdyrdy. Ahyrynda, iň bolmanda işde etmeli zatlaryňyza ýakyn bir zat !! Olaryň çemeleşmesini haladym - içgysgynç däldi, ýolda käbir degişmeler bardy, her derejäniň başynda programmist bolmagyň nähili ajaýypdygy barada höweslendiriji leksiýa bardy. Kurs size Java programmirlemegi gönüden-göni öwredýär. Men ony işjeň öwrendim, ýöne işleýänimden bäri gaty haýaldy. Soň täze kitap tekliplerini tapdym - Horstmann we Head First Java. Bular gaty gowy kitaplar !! Horstmann düşnükli ýazýar we men “Head First Java” -y düýbünden halaýaryn - gyzykly, düşnükli ýazylýar we maglumatlara has gowy düşünmegiňiz üçin suratlar ýaly dürli çemeleşmeleri ulanýar. Hatda ony edil şonuň ýaly okap bilersiňiz, ruhuňyzy götermek üçin + gaty ýönekeý iňlis dilinde ýazylýar, bu hem möhüm bolan diliňizi hem ösdürip bilersiňiz! Soň bolsa, çylşyrymly meseläni ilkinji gezek çözüp bilseňiz ýa-da IDEA üçin bir plugin guranyňyzda (men henizem gyz, programmalary gurmakda kynçylyk çekýärin) başlaýar. Iň soňunda obýektleri nädip döretmelidigini we ulanmalydygyny anyklanyňyzda. Bu ýokary galmak üçin ajaýyp pursat. Javaöne Java Rush bilen dowam edýärsiňiz we kem-kemden mowzukdaky edebiýaty okaýarsyňyz we wideo görýärsiňiz. Bir ýerde haýallaşsaň, “JavaRush” -a tomaşa edip başlaýarsyň, hatda bir gün akylly ýa-da beýle akylly sorag bermezlik üçin şol ýerde hasaba alarsyň. Her gezek mowzuklar has çylşyrymlaşýar. HashMap hakykatdanam meni öldürdi - iteratoryň 4 gün işleýşine düşünip bilmedim, statik bilen umumy dil tapmak üçin köp wagt gerekdi we StackTrace uly şatlyk! Motiwasiýa peselýär we siz diňe ýeke özi bişirmäge dowam edýärsiňiz. Hiç kim sizi işe ýa-da tejribe üçin işe almaz, sebäbi iň bolmanda Java Core-ni bilmeli we bu barada bilmek gaty uzakda. Gelýän we çykýan akymlara nähili çemeleşmelidigini bilemok. Seriýalaşdyrmagyň, köp okalýan, konsolyň çykyşynyň nämedigini bilemok. Interfeýsiň nämedigine henizem düşünemok. Çarçuwalar we Java EE hakda umuman dymýaryn, ýöne bu bilim söhbetdeşlikde artykmaç bolmaz. Wagtal-wagtal iň bolmanda bir zady bilýärsiňiz öýdýän pursatlaryňyz bolýar, meselem, Java-da bir setiri nädip başlamaly. Bu etap eýýäm geçen ýaly bolup görünýär, ýöne soň birden Stringiň köp peýdaly usullarynyň bardygyny görersiňiz, mysal üçin toCharArray (), toUpperCase (), deňeşdirmek (). Soň bolsa düşünişmek bolýar: diňe buz buzunyň ujuny bilýärsiňiz we has köp zady bilmeýärsiňiz. Näme üçin bularyň hemmesini ýazýaryn? Paýlaş, hemme zat hakykatdanam şeýlemi? Java-y gije-gündiz ýapmaly we öwrenmeli, wideo görmeli, kitap okamaly, problemalary isleýşiň ýaly çözmeli. Şeýle aýralykdan birnäçe aý geçensoň, durmuş kadaly ýagdaýa geler: işe girersiňiz, beýleki adamlar bilen aragatnaşyk gurup başlarsyňyz, has köp tejribe alarsyňyz we her gün düýbünden täze mowzuklary öwrenmersiňiz, beýniňize ynam gazanarsyňyz, we ş.m. Ora-da iň bolmanda hakyky dünýäniň talaplaryna belli bir derejede laýyk gelýän meseläni çözmek üçin bilimiňiz entek ýeterlik däl bolsa, indi adam ýaly ýaşamak üçin bir mümkinçilik barmy? Java Rush-a ýyllyk abuna we GeekBrains-de ykjam dörediji kurs satyn aldym, ýöne bular dürli ugurlar. Java Rush soň tölegli tejribe hödürläp biler, ýöne bu web esasly. GeekBrains android, obýektiw c, çalt. Java Rush-da tejribe geçmek üçin 30-njy dereje gerek, ýöne men 10-a meňzeýärin! Işe kabul etmek diňe noýabr aýynda başlar, sebäbi men eýýäm awgusty ýitirýärin! Tejribe gaty gowy bolar - dürli adamlar, möhletler, terbiýeçi bar, kimdir biri bilen okanymda, has höwesli we bäsdeşlik ruhy ýa-da bir zat bar. Thisöne bu diýmek, 20 derejeden özbaşdak geçmeli we ýene 4 aý ýeke durmaly! GeekBrains-de şol bir Android-i awgust aýynda öwrenip bilerin, ýöne munuň meniň üçin däldigini bilemok. Men has köp internete çekdim, ýöne henizem bu opsiýa hakda pikir edýärin (bir aýdan başlaýar we ol ýerde adamlar bar). Experienceaz, kimiň tejribesi bar, meniň ýerimde näme ederdiň? Sagbol!
Teswirler
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION