JavaRush /Java Blog /Random-TK /Programmist bolmak üçin uzak ýolum
Максим Караваев
Dereje
Санкт-Петербург

Programmist bolmak üçin uzak ýolum

Toparda çap edildi
Netijede, üstünlik hekaýaňyzy goşmak üçin bir mümkinçilik bar! Alty aýyň içinde eýýäm iş tapýanlaryň käbiri ýaly gysga däl, ýöne edil hakyky. Her kimiň mümkinçilikleri başga, şonuň üçin iki ýyllap iş tapyp bilmeseňiz we käbir mifiki sowgatlardan mahrum bolsaňyz, umytdan düşmäň, ýeke dälsiňiz :)
Programmist bolmak üçin uzak ýolum - 1
Fellowhli okuwçylara we kärdeşlere salam! 2015-nji ýylda ilkinji gezek JavaRush-a baryp, üstünlik hekaýalaryny okanymda, özümi paýlaşmak üçin garaşyp bilmerin öýdüpdim. Şeýle-de bolsa, men henizem edýärin, bu hemme zada ýetip boljakdygyny aňladýar. Size gaty köp zat aýtmak isleýärin, kitap ýazmagyň wagty geldi, ýöne mümkin boldugyça gysga bolmaga synanyşaryn. Hiç kim içgysgynçlykdan ölmez diýip, tüýs ýürekden umyt edýärin ... 2015-nji ýylyň ýanwar aýynyň ahyrynda, başlygyň birden jomart bolmagyna garaşýan we häzirki ýerimde işlemegi dowam etdirmek kararyna geldim. gowy ýaşamak biderek işdi. Youngaş wagtym programmirleme bilen meşgullanýardym, ýöne goşuna girenimde ondan ýüz öwürdim. Justöne şeýle boldy welin, muňa zerurlyk ýokdy. Soňra durmuş büküldi we öwrüldi, hiç ýerde programmist bolup iş tapyp bilmedim we synamadym (ol ýerde diňe akylly matematikler bar öýdýärdim). Işleýän ýerlerimde “programmirlemek” bir sahypalyk web sahypasyny goýmagy, printeri açmagy ýa-da internet gurmagy aňladýardy. Men şol wagt Smolenskde ýaşadym, aýda ortaça 10-12 müň gazanýardym, kän alada etmedim, şeýle bolmaly diýip pikir etdim, hemmeler şeýle ýaşaýar. 2012-nji ýylda Sankt-Peterburg şäherine göçdi we aýlygy bilen öňki işinden üç esse köp iş tapdy. 2015-nji ýylyň başyna çenli, indi hökman üstünlik gazandym diýip, ýene-de geljegi hakda pikir etmegi bes etdim. Birnäçe wagtdan soň durmuşa geçirilip başlandy we diňe 29 ýaşymda doglan günümiň öňüsyrasynda durmuşda hiç hili gowy zadyň ýokdugyna düşündim - diňe gündelik içgysgynç işe syýahat etmek, başlygymdan a görnüşinde gowşuryş. ýylda 2 müň aýlyk ýokarlandyrmak, aýlykdan aýlyk hakyna çenli garrylyk (we hatda pikir etmek hem gorkunçdy). Tejribe gazanan ugrum şeýle bir dardy welin, birden işden kowulsa, uzak wagtlap işsiz bolardym. Şeýlelik bilen, 2015-nji ýylyň ýanwar aýynda programmirleme girmelidigime karar berdim. Menem şuňa meňzeş bir zady başladym, ýöne birnäçe günden soň ýüz öwürdim. Bu gezek hemme zat çynlakaý boldy, pikir etdim we meniň üçin programmirlemegiň adaty durmuş üçin ýeke-täk pursatdygyna düşündim. Uzak wagtlap dil ​​saýlamak barada alada etmedim. Bazardaky meşhurlygy, obýekte gönükdirilen tebigaty we islegi göz öňünde tutup, saýlaw Java-a düşdi. Maksada ýetmek üçin ilkinji ädim “Java” kitabyny satyn almakdy. Herbert Şildtiň doly gollanmasy. Men ony agşam, metroda işe ýa-da işe gidip, öýde we işde mysallar bilen işläp başladym. Sintaksisiň özleşdirilmegi uzaga çekmedi, belki bir hepde dowam etdi, sebäbi programmirlemegiň esaslary bilen eýýäm tanyşdym we her dürli dil gurluşlaryna düşünýärdim. Emma OOP paradigmasy bilen tanyşlyk başlanda kynçylyklar başlandy. Şu wagtlar bir kitapdan okamagyň gaty içgysgynçdygyna düşündim we bilesigelijilik bilen käbir akylly kurslary gözläp internedi gözledim. Şonda JavaRush-a duşanym nähili bagtlydy! Kurs meni şeýle bir özüne çekdi welin, üç hepdäniň içinde Hudaý islese, ilkinji 10 dereje tamamlandy. Soň bolsa ýene bir şowlulyk - aprel aýynda Kosmonawtika güni mynasybetli arzanladyşlar, netijede bary-ýogy 5000 rubl üçin çäklendirilmedik abunalygy alyp bildim. Şol pursatdan başlap, okuwdan çykmadym: Agşam öýde kynçylyklary çözdüm, irden metroda öwrenenlerim hakda has jikme-jik okadym (hemmesi şol bir Şildtden, soň bolsa Ekelden) ). Iş wagtym, boş wagtym ýene problemalary çözýärdim, agşam bolsa metroda ýene okadym. Şeýdip, gün-günden. Ofylyň ahyryna çenli kursy, soň bolsa onlaýn tejribe geçmegi we 2016-njy ýylyň başynda iş gözlemegi meýilleşdirdim. Emma, ​​belli bolşy ýaly, meýilnamany ýerine ýetirmek elmydama mümkin däl. Tejribe geçmek üçin hasaba alynmak üçin ýeterlik mukdarda material diňe 2016-njy ýylyň aprel aýyna çenli tamamlandy. kursy satyn alanyndan takmynan bir ýyl soň. Gerekli abuna üçin töledim, synag tabşyrygyny göçürip aldym we ... ýumşaklyk bilen aýtmak üçin hoz gitdim. Git, Maven, Bahar MVC, Gibernate, käbir öňdäki çarçuwalar, MySQL ... Okuw döwründe eşiden zatlarymyň hemmesi entek gaty uzak diýip pikir etdim. Indi bolsa, bary-ýogy birnäçe hepdäniň içinde düşünmeli. Kursyň awtorlary muny birnäçe günüň içinde anyklap bilersiňiz diýýärler. Emma men üstünlik gazanyp bilmedim. Biri meni samsyk hasaplaýar we programmist bolmaly däl diýip pikir edip biler. Itöne men ony başgaça öwürmek kararyna geldim we bu ýa-da beýleki çarçuwanyň işleýşine düşünmek üçin gaty çuňlaşýaryn diýen pikire geldim. Başgaça edip bilmedim. Synag meselesini internetden dürli sapaklary ulanyp tamamlamaga synanyşanymda, hiç zada düşünmeýändigim bilen ýüzbe-ýüz boldum. Kodyň mehaniki gaýtadan ýazylmagy ösüşe goşant goşup bilmez we programmany işe girizeniňizde haýsydyr bir ýalňyşlyk ýüze çykan bolsa, nirä seretmelidigimi düýbünden ýitiripdim, düýbünden bulaşdym, başga bir sapak gözledim we täzeden başladym. Elbetde, tejribe başlaýança gutarnykly programma döretmäge wagtym ýokdy. Maöne Maven we Bahar hakda kitaplary we gollanmalary okap başladym, hemme zadyň nähili işleýändigini umumy manyda düşündim, Giti özleşdirdim we eý, hudaýlar, ahyrsoňy GitHub-da hasap açdym. Stillöne, şonda-da, tejribe bilen baglanyşykly bu şowsuzlyk meni peseltdi, 2016-njy ýylyň dekabryna çenli okamagy dowam etdirdim we diňe täze ýyldan öň synag meselesine ýene çynlakaý çemeleşdim. Soňra “Packt Publishing” -iň “Bahar MVC başlangyç gollanmasy” atly ajaýyp kitaby gördüm, bu programmany ädimme-ädim ýazdym. Maglumatlar bazasy we Gibernate bilen işlemekden başga, spesifikasiýalary üstünlikli tamamlamak üçin bilmeli zatlaryňyzyň hemmesi bardy. Muny özüm anyklamaly boldum, ýöne ýene-de güýç duýdum we işleýän programma üçin çalt maglumat bazasyny birikdirdim. Şeýlelik bilen, 2017-nji ýyl başlandy we mart aýynda başlanan tejribe işine gatnaşmak üçin synag tabşyrygyny üstünlikli tabşyrdym. Justöne şeýle boldy welin, häzirki işleýän ýerimde taslama üstünde işläp bilmedim, sebäbi ... Git, Maven we olar ýaly portlar petiklendi, şonuň üçin galan zatlar dynç günleri we agşamlary işlemekdi. Hepdede 4-5 sagat materialy özleşdirmek üçin ýeterlik däldigi aýdyňdyr. Ynha, jikme-jikliklere girmek meýlim ýene-de ýüze çykdy, ýöne ynanýardym işleýän ýaly görünýän, ýöne nädip netije berjekdigi belli däl. Şeýdip, men yza çekilip başladym. Tejribe wagtynda HR jaň edip başlady, sebäbi ... rezýume ýüz tutýanlaryň maglumatlar bazasyna girýär. Aprel aýynyň başynda bir söhbetdeşlige bardym, meni birneme peseltdi, sebäbi meniň pikirimçe şowsuz boldy. Maňa synag tabşyrygy berlen hem-de gyzyklanma sebäpli üstünde işläp başlasam-da, indi bu ýeri hasaplamadym. Soň tomus başlandy we her gün az kod ýazyp başladym. Söhbetdeşliklere gitmekden gorkdum, hemişe "Men entek taýyn däl", "Has köp zat öwrenmeli" diýip pikir edýärdim. GeekBrains-de başga bir kurs satyn almak hakda pikir etdim, hatda, Mail.ru onlaýn uniwersitetine ýazylmak bilen Hudaý meni bagyşlasyn. Augustöne awgust aýynyň ortalarynda, dynç alyşdan gaýdyp, işe gitdim we eýýäm ol ýerdäki hemme zatdan doýdum, indi fiziki taýdan alyp bilmejekdigime düşündim - basym hemmesini üç şadyýanlyk bilen açaryn. harplar Günä etmezlik üçin, poçta sanawyndan ähli gyzykly boş ýerlere jogap berip başladym. Hiç hili kynçylyk ýok, gapak harplary ýok, diňe "Jogap ber" düwmesine basyň we näme bolýar. Eger jaň etseler, gowy, ýöne ýok bolsa, gaharlanmagyň zerurlygy ýok. Eger şowsuz bolsam, gowy däl, bir sagat utanç we dowam etmegini dowam etdiriň. Emma ilkinji synanyşykda iş tapmagy başardym. Bir gün boş iş üçin ýüz tutan T-Systems kompaniýasyndan jaň aldym. Bu, hiç hili tejribesi bolmadyk üç aýlyk, doly iş güni boldy. Söhbetdeşlik şowhunly geçdi we men gaty ylham aldym. Göni manyda şol hepde maňa jaň etdiler, birnäçe günden soň maňa teklip iberdiler. 20-nji sentýabrda kiçi programma inereneri hökmünde ilkinji iş günüme başladym. 11-nji dekabrda oňa synag möhletiniň geçendigi habar berildi. Maksadyňyza ýetendigiňize düşünmek gaty gowy, şondan soň hatda bilgeşleýin dynç alyp bilersiňiz. Emma muny etmeli däl. Diňe ös, diňe ös. Köp zady aýdyp bolar, ýöne opus eýýäm gaty göwrümli bolup çykdy. Şonuň üçin bu ýerde soňuna çykmaly bolýaryn. Möhüm bir zat hakda aýtmagy ýatdan çykaran bolsaňyz, teswirlerde maňa ýatladyň, hökman aýdaryn. Okuwlarynda we işlerinde hemmelere üstünlik arzuw edýärin! Men ol ýerdäki hemme zatdan şeýle bir doýdum welin, indi fiziki taýdan alyp bilmeýärin - basym hemmäňizi üç sany şatlykly hat bilen açaryn. Günä etmezlik üçin, poçta sanawyndan ähli gyzykly boş ýerlere jogap berip başladym. Hiç hili kynçylyk ýok, gapak harplary ýok, diňe "Jogap ber" düwmesine basyň we näme bolýar. Eger jaň etseler, gowy, ýöne ýok bolsa, gaharlanmagyň zerurlygy ýok. Eger şowsuz bolsam, gowy däl, bir sagat utanç we dowam etmegini dowam etdiriň. Emma ilkinji synanyşykda iş tapmagy başardym. Bir gün boş iş üçin ýüz tutan T-Systems kompaniýasyndan jaň aldym. Bu, hiç hili tejribesi bolmadyk üç aýlyk, doly iş güni boldy. Söhbetdeşlik şowhunly geçdi we men gaty ylham aldym. Göni manyda şol hepde maňa jaň etdiler, birnäçe günden soň maňa teklip iberdiler. 20-nji sentýabrda kiçi programma inereneri hökmünde ilkinji iş günüme başladym. 11-nji dekabrda oňa synag möhletiniň geçendigi habar berildi. Maksadyňyza ýetendigiňize düşünmek gaty gowy, şondan soň hatda bilgeşleýin dynç alyp bilersiňiz. Emma muny etmeli däl. Diňe ös, diňe ös. Köp zady aýdyp bolar, ýöne opus eýýäm gaty göwrümli bolup çykdy. Şonuň üçin bu ýerde soňuna çykmaly bolýaryn. Möhüm bir zat hakda aýtmagy ýatdan çykaran bolsaňyz, teswirlerde maňa ýatladyň, hökman aýdaryn. Okuwlarynda we işlerinde hemmelere üstünlik arzuw edýärin! Men ol ýerdäki hemme zatdan şeýle bir doýdum welin, indi fiziki taýdan alyp bilmeýärin - basym hemmäňizi üç sany şatlykly hat bilen açaryn. Günä etmezlik üçin, poçta sanawyndan ähli gyzykly boş ýerlere jogap berip başladym. Hiç hili kynçylyk ýok, gapak harplary ýok, diňe "Jogap ber" düwmesine basyň we näme bolýar. Eger jaň etseler, gowy, ýöne ýok bolsa, gaharlanmagyň zerurlygy ýok. Eger şowsuz bolsam, gowy däl, bir sagat utanç we dowam etmegini dowam etdiriň. Emma ilkinji synanyşykda iş tapmagy başardym. Bir gün boş iş üçin ýüz tutan T-Systems kompaniýasyndan jaň aldym. Bu, hiç hili tejribesi bolmadyk üç aýlyk, doly iş güni boldy. Söhbetdeşlik şowhunly geçdi we men gaty ylham aldym. Göni manyda şol hepde maňa jaň etdiler, birnäçe günden soň maňa teklip iberdiler. 20-nji sentýabrda kiçi programma inereneri hökmünde ilkinji iş günüme başladym. 11-nji dekabrda oňa synag möhletiniň geçendigi habar berildi. Maksadyňyza ýetendigiňize düşünmek gaty gowy, şondan soň hatda bilgeşleýin dynç alyp bilersiňiz. Emma muny etmeli däl. Diňe ös, diňe ös. Köp zady aýdyp bolar, ýöne opus eýýäm gaty göwrümli bolup çykdy. Şonuň üçin bu ýerde soňuna çykmaly bolýaryn. Möhüm bir zat hakda aýtmagy ýatdan çykaran bolsaňyz, teswirlerde maňa ýatladyň, hökman aýdaryn. Okuwlarynda we işlerinde hemmelere üstünlik arzuw edýärin!
Teswirler
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION