JavaRush /Java Blog /Random-TK /Näme öwretmeli, nirede öwretmeli, nädip öwretmeli?

Näme öwretmeli, nirede öwretmeli, nädip öwretmeli?

Toparda çap edildi
Hemmäňize salam! Meniň adym Dima. Bu IT hakda ilkinji makalam, şonuň üçin gaty berk baha bermäň. Justaňy programmistleriň hataryna goşulyp başlan, ýöne bu giň maglumat deňzinde ýitirim bolmakdan gorkýanlar üçin peýdaly bolar. Näme öwretmeli, nirede öwretmeli, nädip öwretmeli? - 1

Düşündiriş

26 ýaşyňyzdadygyny göz öňüne getiriň, jübi telefon kompaniýasyndan boşadyldy we baş direktoryňyz galp amallary ony ýurduň daşynda ýaşamaga mejbur edýändigi üçin Europeewropa gaçdy. 2016-njy ýylyň 31-nji dekabryndaky ýalydy. Baglanyşykly ugurda şuňa meňzeş iş tapyp bilerdim, hatda tekliplerem bardy, ýöne ... bu meni begendirermi? Näme üçin işleýändigiňizi özüňizden sorap gördüňizmi? Aslynda näme bolmak isleýärsiňiz? Işden çykarylandan soň, özümi iki aýlap gözledim ... we başga adam boldum. Islän zadym bolup biljekdigime düşündim: lukman, agaç ussasy, telekeçi. Bularyň hemmesi wagt meselesi, esasy zat beýlekilerden has köp zat etmek we men hemme zada ýeterin. Netijede men programmist boldum! Bir ýyl bäri IT kompaniýasynda üstünlikli işleýärin we men muňa diýseň begenýärin. Öwrenmegi gowy görýärin, şonuň üçin Java, web tehnologiýalaryny öwrenmek üçin ýüzlerçe sagat sarp etdim we Java dünýäsine çalt öwrenmäge kömek etjek gysgaça mazmuny taýýarladym.

Birinji etap: Maglumat

Programmirlemegiň aňsat däldigine düşünmeli. Ilki bilen üstünlik gazanyp bilmejekdigiňiz adaty zat. Ilkibaşda Pythony iki aý öwrendim, aýlawlary görenimde maňa gaty çylşyrymly bir zat ýalydy. Iň esasy zat esaslar: olara düşünmän täze tehnologiýalary çalt öwrenip bilmersiňiz. Şertler, aýlawlar, massiwler bilen işlemek, OOP we ş.m.

Ikinji etap: Näme kodlamaly?

Size ösüş gurşawy gerek bolar. Java dünýäsinde olaryň üçüsi bar:
 1. IDEA (mugt we tölegli)
 2. NetBeans (mugt)
 3. Gün tutulmagy (mugt)
Üçüsini hem synap gördüm.
 1. NetBeans gadymy we ýigrenji, häzirki wagtda Apache inkubatorynda, şonuň üçin täze çykjakdygy belli däl.
 2. Gün tutulmagy daşary ýurtlarda meşhur, sebäbi mugt we Netbeans-dan birneme owadan.
 3. Iň bolmanda biziň üçin IDEA agdyklyk edýän ösüş gurşawydyr. Tölegli wersiýa bilen mugt görnüşiniň arasyndaky tapawut, diňe size zerur däl çarçuwalar (Bahar) bilen işlemekde. Mundan başga-da, Sankt-Peterburgly rus ýigitleri tarapyndan ýasaldy. Içerki öndürijilere goldaw bereliň!

Üçünji etap: Okuwy nireden başlamaly?

Ilki bilen kitap okamak köne usul:
 1. Ilki bilen "Java öwrenmek"
 2. G. Şildt, "Java 8. Başlangyç gollanma"
 3. Keý Horstmann, "Java. Professional kitaphanasy"
 4. Brýus elekel, " Java filosofiýasy "
Olary şu prinsip boýunça okadym: bir kitapda düşünmedik bolsam, başga birinde okap başladym, sebäbi awtorlar şol bir maglumatlary dürli görnüşde hödürleýärler. Iň esasysy “Java öwrenmek” atly ilkinji kitaby haladym: eskizler kän, her bapdan soň synag bar. Ikinjiden, YouTube-da wideo sapaklaryna tomaşa etmek:
 1. alişew
 2. Java sapaklary
 3. Gosha Dudar
Sanaw birnäçe esse uzyn bolup biler, ýöne bu kanallar iň habarlydyr. Alişew surat, timbre we material boýunça rus dilinde iň gowy wideo kursydyr. Udemy-da tölegli kursy bar: Men ony ilkinji bolup satyn aldym. Java sapaklary gaty manyly okuw. 500 wideo bar, ýöne hili ejir çekýär. Guyigit kitabyň indiki bölümini okap, azajyk tejribe edip, soň sapagy ýazga geçiren ýaly. Goşa Dudar Europeewropada aýlanýar. Başga dilleri bilýän bolsaňyz we diňe diliň sintaksisi bilen tanyşmak isleseňiz, oňa tomaşa etmeli. Möhüm bellik. Käbir wideo kursyna tomaşa eden bolsaňyz we hiç zada düşünmedik bolsaňyz, suraty, sesi halamaýarsyňyz - taşlaň, özüňizi zorlamaň: özüňize laýyk bir zady gözläň. Üçünjiden, interaktiw tejribe bilen:
 1. JavaRush
 2. Stepik
 3. Hakerranck
 4. CodeAcademy
Iň oňat wariant JavaRush . Men ony 2 gezek geçirdim. Ilkinji gezek hiç zada düşünmedim, jogaplara göz aýladym. Ikinji gezek diliň täze mümkinçiliklerini ulanyp, has aňly işledim. OOP hakda doly düşündim we diňe ondan soň massiwler bilen işledim. Stepik gaty gowy kurs. Wideo okuwy we interaktiw okuw bar. Hemme zat mugt, näme bilen ýaşaýandyklaryna düşünemok =) Galanlary iňlis dilinde interaktiw kurslar. Dili bilýän bolsaňyz, eliňizi hem şol ýerde synap bilersiňiz. Tölegli onlaýn kurslar barada: Internetde tapan dürli kurslarymy gördüm we webinarlaryň derejesiniň Twitchdäki oýunçy akymyndan has erbetdigini aç-açan aýdaryn. Surat erbet, ses ýigrenji, mugallym içgysgynç. Umuman aýdanymda, gürleýjiniň maglumat bermek üçin çagyryşynyň bolmalydygyna düşündim, eger bolmasa, içgysgynçlykdan ölmek ähtimallygyňyz ýokary. Bu maglumatlar wagtyňyzy we güýjüňizi tygşytlamaga kömek eder diýip umyt edýärin. Makalam size peýdaly bolsa, ýazyň, dowam edip bilerin. Mowzuklar bolup biler:
 1. Taryh: näçe okadym, nädip işe girdim, nähili kynçylyklary başdan geçirdim.
 2. Java dünýäsinde web ösüşinden nireden başlamaly.
 3. Hakyky tassyklamagyň, ygtyýarnamanyň görnüşleri.
Teswirler
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION