JavaRush /Java Blog /Random-TK /Öňki 1C lakamynyň ýyl ýazgylary
Артем Баталов
Dereje
Санкт-Петербург

Öňki 1C lakamynyň ýyl ýazgylary

Toparda çap edildi
 • 1999 Ilkinji kompýuter.

  Ene-atam kompýuter satyn aldy. Bagtyň çägi ýok, diňe Mhz we wideo kartada. Hellöne dowzah ody uçýar. Diablo dostum bilen onlaýn oýnaýaryn, "bu nähili işleýär" diýip pikir edip bilemok? Portal arkaly pul köpeltmekde bir näsazlyk hakda öwrendik. Köp pikirler bar.

 • 2000 Tehniki kollej.

  Fortune esgerleri haýallaşýarlar, Diablo2 bir topar haýwan peýda bolanda dymýar. Biraz NFS. Diablo oýnamagy dowam etdireliň. Kiçijik şäherimiziň tehniki mekdebine “programmist” bolmak üçin girýärin. Durmuş has gyzykly boldy. Hökümdar durmuşa täze reňkler goşýar (ýöne çalt içgysgynç bolýar, sebäbi köplenç dokumalary mugt alýarsyňyz).

 • 2001 Java.

  Bir dostum, kagyz ýüzünde çap edilen we erbet kesilen “Döwrebap programmirleme gurallary” (şuňa meňzeş bir zat) ýazgyly sowgat hökmünde Moskwadan disk getirýär (sebäbini ýadymda däl). Arka tarapda “Java - programma üpjünçiligini döretmekde täze söz” diýen ýazgyny görýärin. Men az we erbet ýatýaryn; Kinodaky ýaly programmistiň durmuşy hakda arzuw edýärin.

... ýaşlyk…
 • 2004-2008 Ululyk

  Tehniki mekdebi gutardy. Uniwersitetine girdi. Kiçijik şäherimizde IT bilen baglanyşykly iş ýok, ýöne başga-da köp “iş” bar. Ol satyjy, satyjy, haýsydyr bir dolandyryjy, satyjydy. Kakam maňa “Nebit we gaz öndürmek operatory” (işiňkiden has gowy eşidilýär) hökmünde işe girýär.

 • 2009 1C.

  Dünýä (tutuşlygyna däl) 1C tarapyndan ele alyndy. Everywherehli ýerde ýedi. 1C lakamly bolmagy arzuw edýärin. Işgärleri işe alýan, olary taýýarlaýan we taraplaryň resminamasyz şertnamasy bilen azyndan bir ýyl işlemäge borçly bir kompaniýa tapýaryn. Ene-atalar muňa garşy däl. Gideli.

 • 2012 Sankt-Peterburg

  Oturyp bilemok Aýalym ikimiz Sankt-Peterburg şäherine göçýäris. 1C garaňky ýoly dowam etdirýärin.

... karýera :) ... (dostlardan: 1C lakam programmist däl; 256-njy güni bellemegi bes edýärin)
 • 2016-2017 Javarush.

  Gowy iş, aýaly, gyzy, dostlary, ýöne bir zat nädogry. Pikirlerim, bar güýjüni we aýalynyň güýjüni alyp, bir ýylda Ruby ösdürip ýetişdiren bir dostumyň üstünde gaýnady.
  Üýtgeşmeler isleýärin. “Java, Java, Java…” aň-düşünjede aýlanýar. Bir dostumdan “Jawaruş” eşidýärin. Kän ähmiýet beremok, başga bir pul kezzaplygydyr öýdüpdim. Selföne öz-özüňi öwrenmek hakda pikirlenip başladym.
  Java çilim çekip başlaýaryn. Bu gaty kyn.
  Internetdäki ähli ýollar Javaruşa eltýär. Men başlaýaryn. Synlary okadym. Adamlar 5 derejäni tamamlandyklaryny, munuň aňsatdygyny, dowam etmegiň manysy ýok diýip ýazýarlar. Meniň pikirimçe, bu adamlar. Men dowam edýärin. 10 yzda, saklanok.
  Karar berdim, işimi taşladym, okuwymy dowam etdirýärin, işimi taşlaýaryn - gahary gelýär. Barlaýjy erbet, Javaruş erbet. Meniň isleýşim ýaly aňsat girenok.

 • 2017 27lvl + Innopolis

  Bolýan zatlara begenýärin, iş wagtynda okaýaryn (öndürijilige zyýan bermezden, hemme zady pikir etdim). Boş wagtlarymda okaýaryn. Elektron kitap satyn aldym we hemme ýerde (metroda) okadym.
  Çaltlaşdyrmaly ýaly duýýaryn. Ajaýyp (belli bir manyda) Innopolis şäherinde Java ösüşi boýunça 2 aýlyk ösen okuw kursuna girmegiň uzak taryhy. Javarush-da alnan bilimler we 1C we SQL-de toplanan bilimler kurslardan has köp peýdalanmak üçin ýeterlikdir.

 • 2017 Ofylyň ahyry. SBT.

  Ofylyň ahyrynda Sberbank Technologies-den köpden bäri garaşylýan, köpden bäri garaşylýan teklip alýaryn.
  Men Java dörediji.
  Ajaýyp topar, beýik lider. Köp we peýdaly tejribe we aragatnaşyklar.

 • 2018 Täze teklip.

  Iş ýerlerini üýtgetmäge mejbur bolmak, has ýokary girdeji talap edýär. SBT-de isleýşimiz ýaly göterip bilmezler. Birinji gazanylandan soň, gysga möhletli, tejribe, söhbetdeşlik we işe alýanlaryň garaýşynyň düýbünden başgaçadygyna haýran galýaryn. Sen saýla.
  Alty aý bäri täze ýerimde. 1C-de işlän wagtyňyz girdeji derejesi girdeji derejesine gaýdyp geldi. Uzak möhletleýin taýýarlyk döwründe çekilen “ýitgileri” dikeldýärin.
  Iş hezil. Döwrebap ýygyndy, gözleg üçin köp wagt, kabul edilen dizaýn kararlaryna gatnaşmak.

Hemme zat öňde ... PS Öwrenmek üçin öwrenmeli. PSS Hemmäňize okuwyňyz bilen üstünlik arzuw edýärin. Eger işden çyksaňyz, täzeden başlaň. PSSS Täze ýylyňyz gutly bolsun.
Teswirler
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION