JavaRush /Java Blog /Random-TK /Java Magic: Üýtgeýjileri yglan etmek we başlamak
Зеленая лягушка
Dereje
Москва

Java Magic: Üýtgeýjileri yglan etmek we başlamak

Toparda çap edildi

Giriş

Daş-töweregindäki garaňky hakykat hiç kimi gyzyklandyranok, geliň, jadyly jadyly dünýä we iň ýowuz hyýallarymyzy durmuşa geçirýän jadygöýlik düzgünleri barada gürleşeliň. Jadyly dünýä ähmiýetsiz we islendik bir zady döretmäge mümkinçilik berýär. Size diňe “pikir güýji” gerek we edip biljek zadyňyzy döredip bilersiňiz. Createdaradylanlaryň fantastiki tebigaty diňe logiki we abstrakt pikirlenmek ukyplary bilen çäklenýär. Garaz, nekromansiýanyň we matematikanyň garaňky sungaty hakda azajyk bilmeli. Düşünjäniň bu ýeriniň syrlaryny bilmeseňizem, nekromancerlerden we matematiklerden içaly edip bilersiňiz. Jadyly dilleriň sany “örän köp we dürli-dürli.” Olardan biriniň - Java düzgünlerini seljereris. Ligur dilinden upupiteriň başdan geçirmeleri we Walkyri başdan geçirmeleri hökmünde terjime edilýär.

Bildiriş

Jadyly dünýäde ilki bilen aň möhüm däl. Ikinjiden, islendik pikir edip boljak bir zat bolup biler. Şonuň üçin bir zadyň döredilmegi, barlygyny tassyklamak bilen başlaýar. Bu bildiriş diýilýär. Jadygöý, döredilen jisim bilen islendik wagt, şol sanda bahasyny üýtgetmek bilen bir zat edip bilýändigi sebäpli, yglan edilen guramalara üýtgeýjiler diýilýär. Hatda täze bir jadygöý hem köp zatlar oýlap tapyp bilýändigi sebäpli, görnüşler görnüşleri bilen tapawutlanýar we tertipleşdirilýär. Creatoraradanyň döreden görnüşleri bar, olary üýtgedip bolmaz we olara başlangyç diýilýär. Beýleki görnüşleriň hemmesini jadygöýiň özi döredýär we olara obýekt görnüşleri diýilýär.

Üýtgeýän at

Her üýtgeýjiniň hakyky ady bolmaly. Aslynda diňe atlar jadygöýiň döreden zatlaryny tapawutlandyrýar. Adamlaryň atlary jadyly nyşanlardan, ezoteriki-astrologiki icunikod ulgamynda harplardan we sanlardan ybarat bolmalydyr. Mysal üçin, aşaky nyşan _ harp hasaplanýar, şonuň üçin üýtgeýän atlarda ulanylyp bilner. At diňe harp hasaplanýan jadyly nyşan bilen başlap biler. Birinji harp kiçi harp bolmaly “Interworld Mages and Adepts of Necromancy” (MAMAN) üýtgeýän atlary ýazmak üçin gowy formanyň käbir resmi däl düzgünlerini kabul etdi. .Agny, ady manyly bolmaly we birnäçe sözden ybarat bolup biler. Birnäçe söz birleşdirilende her sözüň birinji harpy (birinjisinden başga) baş harp bilen ýazylmalydyr. Mysal üçin, myLittlePony. Bu stile "düýe gaby" diýilýär. Munuň sebäbi bolsa, düýe gurban edilenden soň oýlanyp tapyldy.

Üýtgeýän görnüş

Java-yň jadysynda ähli üýtgeýjiler güýçli ýazylýar. Bu, her üýtgeýjiniň bir görnüşiniň bardygyny we yglan edilende aç-açan görkezilmelidigini aňladýar. Ilkinji we obýekt görnüşleriniň bardygyny gaýtalaýaryn. Ilkinji - sekiz. Sebäbi sekiz şeýtanyň sanydyr. 2-den 4-nji güýji aňladýar we esasy sanlardan başga 1-den 8-e çenli san bilen galan böleklere bölünýär. Ilkinji görnüşler : boolean,,,,,,,, . char_ byte_ _ _ Obýektiň görnüşlerini jadygöýiň özi oýlap tapýar we baş harp bilen ýazylýar. Mysal üçin - MySweetPony. Müňlerçe obýekt görnüşleri (synplar) eýýäm Java-yň gözbaşynda duran we MAMAN-yň bir bölegi bolan jadygöýler tarapyndan ýazylypdyr. Bu ýygyndy “Java API” diýlip atlandyrylýar we siz hiç hili çäklendirmesiz jadygöýligiňizdäki synplary (görnüşleri) ulanyp bilersiňiz. shortintlongfloatdouble

Bildiriş

Şeýlelikde, beýannama üýtgeýjiniň görnüşini we adyny görkezmek bilen ýüze çykýar. Mysallar:
boolean isPony;
String ponyName;
int ponyTaleSize;
Pony sweetieBelle;
Her setiriň soňundaky nokatly bellik gerek. Java-daky her aňlatmany gutarýar. Bu mysallaryň hersinde üýtgeýjiniň bardygyny yglan edýäris we onuň haýsy görnüşini görkezýäris. Emma jadygöýligiň bu döwründe üýtgeýänleriň mazmuny ýok (manysy). Olar diňe arassa we öz içine alýan pikir hökmünde bar. Üýtgeýjileri mazmun bilen doldurmak (olara baha bellemek) başlangyç bölüminde ara alnyp maslahatlaşylar.

Mahabat hileleri

Siziň bilmeli birnäçe gizlin jadylaryňyz bar. Ora-da bolmasa, olary ýada salyň. Bir görnüşdäki şol bir görnüşdäki birnäçe üýtgeýjini yglan edip bilersiňiz. Mysal:
boolean isPony, isPonyReady;
String ponyName, ponyColor, ponyMood;
int ponyTaleSize, ponyLegSize; ponyManeSize
Pony sweetieBelle, rainbowDash, twilightSparkle;
Üýtgeýjileri synpyň islendik ýerinde yglan edip bolýar, ýöne aňlatmalarda ulanylmazdan ozal, synp aňlatmalary ýokardan aşaklygyna yzygiderli ýerine ýetirilýär. Üýtgeýjileriň gerimi ýaly möhüm jady hakda hem ýadyňyzdan çykarmaly dälsiňiz. Bu çäk, yglan edilen üýtgeýjiniň synpyň haýsy bölegine girip boljakdygyny kesgitleýär. Bu aýratyn mowzuk, ýöne gysgaça aýdylanda iki düzgün bar. Synpda yglan edilen üýtgeýjiler, içerki usullar, aýlawlar ýa-da kod bloklary däl, synpyň hemme ýerinde görünýär. Içerki usullar, aýlawlar we kod bloklary yglan edilen üýtgeýjiler diňe degişli usulda, aýlawda we kod blokynda görünýär. Salam, Greenaşyl gurbaga. PS (dowamy)
Teswirler
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION