JavaRush /Java Blog /Random-TK /UX we UI dizaýnerleri näme edýärler we öňdäki işläp düzüj...

UX we UI dizaýnerleri näme edýärler we öňdäki işläp düzüjiler näme edýärler?

Toparda çap edildi
IT pudagynda dizaýn bilen baglanyşykly ugurlar gaty köp. Olardan iň ýygysy UX we UI gysgaltmalarynyň aňyrsynda gizlenen dizaýnerlerdir. Käbir adamlar hatda öňdäki döredijileri dizaýner hökmünde hem goşmagy başarýarlar. Geliň, IT dünýäsinde dizaýnerleriň kimdigini, UI bilen UX-nyň arasyndaky tapawudyň we öňdäki in engineenerleriň haýsy gatnaşygy dizaýn etmelidigini anyklamaga synanyşalyň. UX we UI dizaýnerleri näme edýärler we öňdäki işläp düzüjiler näme edýärler? - 1

Dizaýnerler

Programmalaryň, web sahypalarynyň ýa-da oýunlaryň interfeýsini ösdürmek gaty çylşyrymly proses we dürli ugurlardan bilimleriň ulanylmagyny talap edýär: in engineeringenerçilik, psihologiýa we dizaýn. Ulanyjy interfeýs dizaýnerleri (iňlis dilinde - Ulanyjy interfeýsi ýa-da UI) sahypanyň işleýşine (gözleg, bellikler, menýular) we müşderi bilen interfeýsiň özara täsiriniň jikme-jikliklerine ünsi jemleýärler. UI dizaýneriniň maksady estetiki taýdan häzirki zaman önüm dizaýnydyr . UX “Ulanyjy tejribesi” diýmekdir, “ulanyjy tejribesi” diýmekdir. UX dizaýneri, potensial ulanyjy tarapyndan interfeýsiň ulanylyşyna we düşünilmegine has köp üns berýär. Şeýle hünärmen köplenç dizaýn düşünjesini döretmek üçin esas döredýän gözleg we gözlegler, şeýle hem ösüş döwründe we soň düşünjeleri synagdan geçirer. Adatça gurluşa, mazmuna, nawigasiýa we ulanyjynyň bu elementler bilen gatnaşygyna ünsi jemleýär.
UX we UI dizaýnerleri näme edýärler we öňdäki işläp düzüjiler näme edýärler? - 2
Programma üpjünçiligi döredilende esasy gurluş bolan saýt kartalaryny, prototipleri öndürýär. UX dizaýneriniň işiniň maksady, ulanyjynyň bu ýere gelen zadyny saýtdan çalt we agyrsyz almagydyr . Şeýle-de bolsa, häzirki wagtda bu iki hünäri çyzgy bilen ýazylanlary görmek gaty adaty zat. .Agny, iki ugurdaky meseleler bir hünärmen tarapyndan ýerine ýetirilýär. UX / UI dizaýneri, ulanyjynyň interfeýs bilen täsirini dizaýn edýär, takyk näme etmelidigini kesgitleýär we netijede bu interfeýsiň nähili boljakdygyna jogapkärdir.

UX / UI dizaýneriniň bilmeli zatlary

 • Grafiki redaktor . Bazardaky iň meşhur gurallar Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, şeýle hem Sketch, Figma. Özüňize amatly redaktory saýlaň we ilki bilen biraz döwrebaplaşdyryp, web sahypasynyň ýa-da programmanyň ekran suratlaryny çekmäge synanyşyň.

  Eskiz gollanmasy

 • Prototip gurallary (Mockplus, Axure) . Prototip görnüşi, ideýa bilen ony durmuşa geçirmegiň arasyndaky baglanyşykdyr. Haýsy guraly ulanmagyňyz möhüm däl. Birnäçe synap görüp, stiliňize we islegleriňize laýyk birini saýlap bilersiňiz.

 • Ulanyjy psihologiýasy. Dizaýn tapgyrynda, bu interfeýsi ulanmak size ýa-da başga birine amatly bolarmy diýip pikir etmeli. Müşderiniň aýakgabyna dakyň, onuň bilen berk baglanyşyk guruň we zerurlyklaryna üns beriň. Galyberse-de, isleg bar bolsa bir önüm üstünlikli bolar.

  Dizaýn psihologiýasy: dizaýn edilende peýdaly boljak 8 psihologiki ýörelge

 • Şeýle hem size reňk teoriýasy barada bilim gerek bolar . Çagalykdan käbir zatlary bilýäris, esasanam sungat mekdebine gidenler. Şeýle-de bolsa, dizaýnerleriň işi bilen baglanyşykly käbir aýratynlyklar bar. Esasy bilimleri internetdäki kitaplardan ýa-da makalalardan alyp bolýar.

  Dizaýnerler üçin reňk teoriýasy 1-nji bölüm: Reňk manysy

  UI dizaýnynda reňkleri nädip ulanmaly

 • Tekst we wizual komponentleri birleşdirmegiň serişdesi bolan tipografiýa düşünmek maslahat berilýär .

  Başlangyç dizaýnerler üçin 25 tipografiýa düzgüni

  Internetdäki tipografiýa

 • Sahypanyň düzümi we ulanylyşy.

  Web dizaýnyndaky kompozisiýa, ýa-da Photoshop sapaklarynyň dymmagy

 • Eseriň aýratynlyklaryna baglylykda, HTML we CSS ýa-da (käbir) programmirleme dillerine düşünmek zerur bolup biler (çeşmelere baglanyşyklary aşakda tapyp bilersiňiz, “Öň tarapy dörediji bilmeli” bölüminde).

UX we UI dizaýnerleri näme edýärler we öňdäki işläp düzüjiler näme edýärler? - 3

Öň tarapy dörediji

Öňdäki işläp düzüjiniň esasy wezipesi, interfeýsiň müşderi bölegini ösdürmekdir. Suchagny, şeýle hünärmen dizaýnerleriň döreden zatlaryny “janlandyrýar”. Interfeýsiň işleýşine we işleýşine, wizual mazmuna az jogap berýär. Öň tarapy dörediji, ösüş döwründe ulanyjy interfeýsi üçin köplenç gowy çözgüt tapmaly bolýar, şonuň üçin köplenç UX / UI dizaýneri bilen hyzmatdaşlyk edýär. Öň tarapy dörediji tarapyndan ýazylan kod, ulanyjynyň brauzerinde işleýär (aýdyşy ýaly "müşderi tarapynda"). Şeýle hem, iň möhüm meseleleriň biri, sahypanyň ýa-da web programmasynyň ähli platformalarda we brauzerlerde birmeňzeş görünmegini üpjün etmekdir.

Öňdäki döredijiniň bilmeli zatlary

Düzgün bolşy ýaly, öň tarapy üç sütüne esaslanýar: HTML sahypasynyň bellik dili, CSS stil sahypalary we JavaScript programma dili. Mundan başga-da, öňdäki dörediji HTTP protokolynyň, serwerleriň we brauzerleriň işleýiş ýörelgelerine we häzirki wagtda bazara çykýan dürli enjamlarda interfeýsi görkezmegiň aýratynlyklaryna düşünmeli. Web interfeýslerini döretmek üçin gurallar we usullar yzygiderli ösýär we üýtgeýär, şonuň üçin dörediji muňa hemişe gözegçilik etmeli.
UX we UI dizaýnerleri näme edýärler we öňdäki işläp düzüjiler näme edýärler? - 4

HTML we CSS (düzüliş)

Bu ýerleşiş, sahypanyň gurlan kerpiçleri. HTML bellik dili, sahypanyň guralyşyny, mazmunyny we olaryň arasyndaky ähli täsirleri görkezýär. Sahypanyň ýokarsyny, aşaky bölegini, mazmuny, sözbaşylary, tekstiň ekrany we multimediýa elementleri bilen bellemäge mümkinçilik berýär. CSS stil sahypalary HTML elementlerini bezemek üçin ulanylýar. Sahypada ýerleşýän her bir grafiki elementiň nähili görkezilýändigini kesgitleýärler. HTML5 we CSS3-iň iň soňky wersiýalaryny ulanyp, wideo we ses komponentlerini sahypada ýerleşdirip, 2D şekil we animasiýa döredip, hatda ýönekeý oýunlar ýazyp bilersiňiz. Thehli bellikleri we stilleri birbada ýatda saklamaga synanyşmagyň zerurlygy ýok. Esasy zatlary öwrenmek we derrew herekete getirmek peýdaly bolar. HTML we CSS esaslaryny öwrenip boljak gaty gowy sahypa W3School. Onlyöne diňe iňlis dilini bilýän bolsaňyz. Mundan başga-da, öňdäki dörediji kross-brauzer we platforma ösüşine, uýgunlaşdyrylan we täsirli ýerleşişine düşünmeli.

Bootstrap

HTML, CSS we JavaScript üçin çarçuwadyr. .Agny, konstruktordan bolşy ýaly, saýtlary olarsyz has çalt ýygnap boljak käbir şablonlar. , Öne, elbetde, ony öz islegleriňize görä düzmeli. Iňlis dilini bilýän bolsaňyz, getbootstrap web sahypasyny we şol bir w3 mekdebi maslahat berýäris .

JavaScript

Javascript öňdäki ösüşiň özenidir. Bu ilkinji we iň giň ýaýran interfeýs programmirleme dilidir. Sahypa köp aýratynlyk goşup biler. Esasy derejede bu dil, sahypa interaktiw elementleri goşmaga mümkinçilik berýär. Hakyky wagtda täzelenýän kartalary, interaktiw onlaýn oýunlary we filmleri döretmek üçin ulanylýar. Uly JavaRush kurslarymyzda azajyk JavaScript öwrenýäris. Şol bir W3School- da öwrenip ýa-da javascript.ru web sahypasynda rus dilinde okap bilersiňiz .
UX we UI dizaýnerleri näme edýärler we öňdäki işläp düzüjiler näme edýärler? - 5

jQuery

jQuery, ösüşi has aňsat we çaltlaşdyryp bilýän pluginleri we giňeltmeleri öz içine alýan Javascript kitaphanasydyr. Kitaphanalar noldan kod ýazmagyň ýerine, belli bir taslama üçin düzülip bilinýän taýýar komponentleri goşmaga mümkinçilik berýär. Gözleg formalaryny awtomatiki doldurmak, gözenegiň tertibini üýtgetmek we ölçemek, hasaplaýyş taýmerlerini düzmek ýaly funksiýalary ulanyp bilersiňiz. W3school-da el-aýak jQuery kursy

Javascript çarçuwalary

Çarçuwalaryň dürli görnüşleri bar, ýöne ulanmak üçin amatly birini saýlap bilersiňiz. Iň meşhurlary Angular, Backbone, Ember we React. Kod üçin taýýar gurluşy görkezýärler. Ösüşi çaltlaşdyrmaga kömek edýärler. Kitaphanalar bilen bilelikde web sahypasynyň ýa-da programmanyň ösüşini noldan azaldyp bilerler. 2017-nji ýylyň iň meşhur 5 JavaScript çarçuwasyna we kitaphanalaryna syn

Git wersiýasyna gözegçilik ulgamy

Wersiýa dolandyryş ulgamlary wagtyň geçmegi bilen koda girizilen üýtgeşmeleri yzarlap biler. Şeýle hem, taslamanyň öňki wersiýasyna dolanmaga mümkinçilik berýär. Git iň giňden ulanylýan wersiýa dolandyryş ulgamy. Git bilen nädip işlemelidigini bilmek, her bir dörediji üçin möhüm ussatlykdyr. Rus dilinde gollanma
UX we UI dizaýnerleri näme edýärler we öňdäki işläp düzüjiler näme edýärler? - 6

Gysgaça netijeler

UI “ulanyjy interfeýsi” diýmegi aňladýan Ulanyjy interfeýsini aňladýar. .Agny, UI Dizaýner, ilkinji nobatda önümiň ulanyja hödürlenmegi üçin jogapkärdir. Düwmeleri, nyşanlary ösdürýär, şriftleri saýlaýar we tertibi taýýarlaýar. UX ulanyjy tejribesini aňladýar. Şeýlelik bilen UX dizaýneri , ulanyjynyň rahat we nämäniň nämedigine düşünmek üçin web sahypasynyň, programmanyň ýa-da başga bir zadyň dizaýnyny dizaýn edýär we saýtdan zerur zatlary az tagalla bilen alyp biler. Köplenç işiň iki görnüşini bir adam orkestri ýerine ýetirýär: UI / UX dizaýneri. “Front-end” dörediji, dinamikany girizmek bilen dizaýnerleriň işini janlandyrýar: düwmeler basylyp başlaýar we surat üýtgäp başlaýar. Çarçuwalar, deslapky prosessorlar we kitaphanalar bilen tejribeli programmirleme dillerini bilmeli.
Teswirler
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION