JavaRush /Java Blog /Random-TK /Häzirki meseleleri çözmek üçin bilim

Häzirki meseleleri çözmek üçin bilim

Toparda çap edildi
Salam JavaRush-y 3,5 ýyl bäri öwrenýärin we henizem dörediji bolup işlemeýärin. Näme boldy? Meniň adym Sergeý. 2006-njy ýyldan bäri satuwda işledim: ipoteka, awtoulag karzy, karz, bank önümleri, 2011-nji ýyldan bäri diňe maýa goýum önümlerini satdym. Uniwersitetden ozal hem etjek bolýan zadymy düzdüm: “Üstünlikli adamlar bilen işleşiň .Şeýdip, şeýle boldy: uniwersiteti gutarandan 6 ýyl soň - Russiýanyň iň uly hususy bankynda “VIP müşderileri bilen işlemek üçin menejer”. Maýa goýumlary hakda gürleşmek we müşderilerden özüňiz öwrenmek diýseň ajaýyp. Bir maksada ýetmekden lezzet almak duýgusy henizem dowam edýär, ýöne wagtyň geçmegi bilen bir sorag ýüze çykyp başlady : "Indiki näme, indiki maksat näme?" . Jogap ýok. Elbetde, geljegi bardy: bölüm müdiri, orunbasar. bank şahamçasynyň müdiri, bank şahamçasynyň müdiri, ýöne bir zat hemişe saklandy. Munuň meniň üçin däldigini duýdum, geljegimi ol ýerde görmedim we pul nukdaýnazaryndan ýagdaýym birnäçe esse girdejili boldy. Maýa goýum kompaniýasynda işläp başlanymda, wezipelerimiň biri täze müşderileri çekmekdi. Haýsy wariantlar? Sowuk jaňlar, konferensiýalar, köne müşderiler, tanyşlary. Obýektlerde ýöriteleşip, bukjalary düzdi. Men bir meselä ylgadym. Obewrobondlar we olaryň esasy parametrleri barada gowy, erkin maglumat çeşmesi ýok: terminler, talonlar, girdejiler, synlar, habarlar, saýlamalar. Diňe 2 bardy: biri tölegli, ikinjisi egrilik. Özüm düzmegi ýüregime düwdüm, wariantlary öwrenip başladym we WordPress-e duş geldim. Makalalar we synlar ýazmak üçin ajaýyp wariant boldy. Baglanyş parametrleri bilen has içgin gyzyklanmaly boldum we öňdebaryjy gözleg we tertipleşdiriş süzgüçleri bilen tablisa öwürmegi makul bildim. Men nemes bir exchangeasynda maglumatlary tapdym. Her gün irden bolsa ruçka bilen stoly täzeledim. Maňa 2 hepde gerek boldy, adaty zady halamok. Men tapdym, uniwersal derňewçini satyn aldym, bir hepdäniň içinde düşündim, sazladym, işe girizdim - voila, sitatalaryň awtomatiki täzelenmegi. Her gün diýen ýaly synlar we täzelikler ýazýardym, şol bir wagtyň özünde okadym, adamlar bilen aragatnaşyk saklanda satuwda hakykatdanam kömek etdi. Alty aýdan soň, SEO mahabatsyz, Google-da TOP-5 “obewrobond sitatlary” soragy üçin Yandex-de TOP-3 girdi.şol bir haýyş üçin. Marketingimiz muňa geň galdy)) Diýmek, IT bilen ilkinji tanyşlyk gyzykly. 2016-njy ýylyň güýzünde, näme üçindir ofisdäki her bir adam iňlis dilini öwrenmek bilen gyzyklandy. Men eýýäm muny birnäçe gezek başdan geçirdim: bilimleri ulanmasaň, ýatdan çykarylýar, öwrenmek wagtyň ýitirilmegine öwrülýär. Başga bir halkara dilini öwrenmekden ýüz öwürmedim, amaly maksatlar üçin bu programmirleme dili hem bolup biler. Saýlawlary gözläp başladym. Sebäbini ýadymda däl, Java-da oturdym, soň bolsa iň meşhurlarynyň biridigini bildim. Bir aýyň dowamynda öwrenmek öz-özünden boldy, gyzykly däldi: Tapan zatlarymy okadym, iň az tejribe bilen wideo gördüm. Meýilnama ýokdy. Ikinji aýda JavaRush-a duş geldim we meni gabadylar. Minimal teoriýa, köp tejribe. Diňe size gerek zat! Her agşam diýen ýaly 1-2 sagat tolgunmak bilen. Haýsy derejä ýetendigimi hem ýadymda däl, ýöne 3 aýdan soň bilimimi durmuşa geçirmegi makul bildim. Şol wagta çenli, iş ýerinde maliýe geňeşçisiniň şahadatnamasy üçin ekzamen tabşyrmak wezipesini goýupdylar we jemi 3 300 sorag we ýumuş 2 synag. Şol döwürde bar bolan ýeke-täk materiallar, dogry jogaplary goýy bilen 300 sahypadan ybarat skanirlenen pdfdy. Kompýuterden okamak mümkin däl, telefondan okamak düýbünden mümkin däl we gözleg netije bermeýär. Dogrusy, men ony pdf-den onlaýn hyzmatyň üsti bilen terjime etdim, bu has gowy. Java üçin Android üçin ýazýandyklaryny bildim. Kiçijik simulýator ýasamagy makul bildim, bu ýerde diňe soraglar bilen jogaplary aýlap, hakyky / ýalan çek bilen jogap saýlaryn. “View” bilen 3 gün bäri jedel edýärin. Etdi. Bu asman we ýerdi. Ekzamene taýýarlyk ep-esli çaltlaşdy. Beýleki kärdeşlerim ýaly 3-e derek bir aýyň içinde taýýarladym we geçirdim. Kärdeşlerime görkezdim we “Play Market” -e goýmagy teklip etdim. Ony anyklady, ýerleşdirdi, mugt däl ( FSFM Basic exam (Google Play)). Men henizem şahsy wagtymy geçirýärdim. Her ýyl JavaRush-yň bir aýyň içinde özüni töländigini görmek gaty ýakymlydy. Programma meni özüne çekdi, hatda JavaRush-da kurslary bes etdim, hemme zady iş ýüzünde öwrendim, 6 aýyň içinde gözleg, söhbet, hakyky synag emulýatory bilen doly işleýän programma düzdüm we dizaýny material dizaýn prinsiplerine laýyklykda täzeden düzdüm. Her aý 12-15 müň rubl alýardym. Şol bir wagtyň özünde, Bahar hakda öwrendim we bir stocka söwdasy barada köpden bäri pikir ýöretmek kararyna geldim. Söwda ulgamyňyzy derňemek üçin dolandyryş paneli. Onsuz aksiýalary nädip söwda edýändigimi alada bilen ýadymda. Ofis nobatçy bolup başlady, adaty tertipde maňa sanawlary ýöretmek tabşyryldy. Excel-i el bilen doldurmak üçin 2 hepde gerek boldy - men adaty zady halamok. Telegram bot ýazdym, indi işgärler öz smenalaryny bellediler, iş möhletlerini üýtgetdiler we bot işgäre borç hakda ýatlatdy. Olar henizem ulanýarlar. Öz amatlylygym üçin başga bir bot ýasadym: bot dolandyrylýan müşderi portfelleri. Aktiwleriň dinamikasyny görkezdi, saýlanan müşderiniň portfeliniň ajaýyp suratyny iberdi. Kärdeşler olary goşmagy haýyş etdiler, mugt goşdum. Olar henizem ulanýarlar. Elbetde, işde üstünliklerimi görkezdim, simulýator barada maglumatlary korporasiýa portalyna ýerleşdirmäge razy boldum, işgärlere arzanladyş berdim we kompaniýanyň kadrlary (iň bolmanda Howpsuzlyk gullugy däl) meni gyzyklandyrdy. Şol döwürde kompaniýany sanly görnüşe öwürmek üçin köp iş edilýärdi. IT taslamasynyň dolandyryjysy wezipesini almagy teklip etdiler. Garamagyndakylar bolmasa gowy ýalydy. “Daşary ýurt” dilini öwrenip başlanyndan 1,5 ýyl geçdi. Ekzamene taýynlyk görmek üçin simulýator ýasanymdan soň, kärdeşlerim hemişe meniň bilen habarlaşdylar we haçan iOS-da etjekdigimi soradylar. Şol wagta ekzamene bolan isleg ep-esli artdy; Google aýda 25-30 müň rubl alýardy. Dogrusy, men iOS-y aldym, bagtymyza, täze wezipede işläp düzüjiler köpdi we bu ýa-da bu aýratynlygy döretmek üçin haýsy ugry öwrenmelidigini teklip etdiler. Täze dili özleşdirmek üçin takmynan 3 hepde gerek boldy, ýene-de View bilen gyzyklanmaly boldum. Programma dükanynda ýerleşdirildi ( FSFM Esasy synag (App Store)), ilkinji aýdan +42 müňe çenli diňe iOS bilen. +77. müň, “Android” -i öz içine alýan müň, ikinji aý - +62 müň, üçünji - +120 müň, dördünji - +140 müň. Erbet däl ýaly. Emma bir mesele ýüze çykdy. Synag geçen tomus ýatyryldy we şondan bäri girdeji 15-20 müňe gaýdyp geldi. Olar umumy ösüş üçin henizem satyn alýarlar diýýärler. Umuman, 3 ýylda +900 müň, köp zähmet çekmän, gowy netije diýip pikir edýärin. Wagtal-wagtal peýdaly boljak başga näme edip biljekdigim hakda oýlandym. Takyk! Iňlis dilini öwretmek üçin tälimçi. Iňlis dili mugallymymyň aragatnaşyklaryny tapdym, onuň öz okuw usullary we okuw web sahypasy bar. Men oňa jaň etdim we ykjam platformada simulýator ýasamagy teklip etdim. Wagtynda: ýaňy bir mesele bilen ýüzbe-ýüz boldy, köpüsi ykjam enjamlardan öwrenmäge geçýär we sahypa fleş tehnologiýasynda ýazylyşy ýaly ykjam enjam üçin amatly däldi. Şertler barada bir agşam ylalaşdyk. Men muny edip başladym. Umuman, boş wagtlarymy kynlaşdyrman, iOS we Android-iň dizaýnyny goldamak, goldamak üçin 2 aý gerek boldy. ( QS Iňlis dili (App Store) ) ( QS Iňlis dili (Google Play) ) Backend (java), Android, iOS özleşdirildi, dowam etmeli, bu gyzykly. 2019-njy ýylyň tomsunyň ahyrynda häkimiýetlerden Mail.ru bilen hyzmatdaşlyk etmek meselesi geldi. Olar bilen duşuşdyk we söwda paýnamalary üçin aýratyn programma bermek islemeýäris, VK Mini Apps-iň işjeň ösýän VK-a integrasiýa etmek islemeýäris. Bolýar, synap göreliň. Gynansagam, kompaniýanyň serişdeleri ýokdy, olara ReactJS dörediji gerekdi, ýöne olarda ýokdy. Bu soragy boş wagtym özüm öwrenmäge synanyşdym. ReactJS kitaphanasyny özleşdirmek üçin takmynan 3 hepde we kiçi programma , esasanam maliýe täzelikleri, sitatalar, maýa goýum ideýalary, bilim hekaýalary bilen kiçijik aýratynlyklar toplumy bilen önümçilige ( Maýa goýum dünýäsi BKS ) taýýar boldy. Hemme zady ýuwmak, aksiýa iýmitini, ulanyjy çaklamalaryny goşmak we maýa goýum ideýalaryna ses bermek üçin ýene 2 aý gerek boldy. Öndüriji bolup bilmedim, ýöne gündelik meseleleri ösüşdäki bilimlerimiň kömegi bilen çözýärin, kärdeşlerim üçin wezipeleri kesgitlemek, iş wagtyna baha bermek we analitika işlerine kömek etmek has aňsat. Üstünlikli adamlar bilen aragatnaşyk saklamagy dowam etdirýärin, işläp düzüjileri üstünlikli adamlar hasaplaýaryn, islän zadyny edýärler, hemmeler bu barada öwünip bilmeýärler. Kompaniýada, esasy iş üçin jogapkär, TOP bilen aragatnaşyk saklaýaryn we öwrenýärin. Ine, meniň hekaýam. Hemmelere üstünlik, maksat goýuň we olara ýetiň. .Eri gelende aýtsak, kimdir biri gyzyklanýan bolsa, men 36 ýaşymda. PS Alty aý mundan ozal, hosting üçin töleg barada ýatlatma alanymda, obewrobondlar bilen saýt hakda ýadymda. Häzirki sitatalary barlamak üçin girdim. Habar täzelenmeleri, makalalar ýok, ýazjak adam ýok. Toapmagy ýüregime düwdüm we ýapdym. Theeri gelende aýtsak, soňky wakalar sebäpli hemmeler bagyşlanan işe geçdiler we JavaRush-a dolanmak kararyna geldiler. Entegem 30-njy derejededigini görýärin. Görnüşinden, maksat ähli derejelerden geçmek däl-de, häzirki problemalary çözmek üçin ýeterlik bilim almakdyr.
Teswirler
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION