JavaRush /Java Blog /Random-TK /Diplomyňyzy görkeziň Programmist ýokary hünärli bilim alm...

Diplomyňyzy görkeziň Programmist ýokary hünärli bilim almalymy?

Toparda çap edildi
Üstünlikli programmist bolmak üçin uniwersitetde ýokary hünärli bilim almalymy? Sorag düşnüksiz, hemişelik aktual we bu meselede dürli pikirler bar. Diplomyňyzy görkeziň Programmist ýokary hünärli bilim almalymy? - 1Käbir adamlar ýöriteleşdirilen “diň” bolmazdan, programmist bolmak isleýänleriň diňe “kueer”, awtomatlaşdyryjy, dürli görnüşli “forma” we adaty kodlaýjynyň beýleki kiçi bölümlerine öwrülmegi öwrenip biljekdigini aýdýarlar. zähmet programmistleri. Beýlekiler, öz-özüňi öwrenmegiň we internetde bar bolan okuw materiallarynyň kömegi bilen professional programmist bolmak mümkinçiliginiň bardygyny öňe sürýärler. Hakykat nirede? Oftenygy-ýygydan bolşy ýaly, hakykat ortada. Bir tarapdan, ýöriteleşdirilen ýokary bilim bolmasa, köplere girmek kyn bolar, belki umuman hünäri däl, ýöne emeli intellekt we maşyn öwrenmek ýaly käbir geljegi uly we çylşyrymly programmirleme hünärleri. Diplomyňyzy görkeziň Programmist ýokary hünärli bilim almalymy? - 2

Professional programmistleriň 60% onlaýn kurslar arkaly öwrendi

Başga bir tarapdan, statistika bize programmistleriň arasynda öz-özüni öwredýän adamlaryň, geň zat, köplükdigini aýdýar. “Stack Overflow” çeşmesi tarapyndan geçirilen işläp düzüjileriň uly göwrümli gözlegine görä , sorag edilen programmistleriň 56% -i ýöriteleşdirilen diplomynyň ýokdugyny habar berdiler (kompýuter ylymlary we şuňa meňzeş ugurlar boýunça diplomlar şeýle hasaplanýar). Шул Soraga gatnaşanlaryň 13% -i diňe garaşsyz bilime esaslanýan programmist hünärini özleşdirdi. Mundan başga-da, anketa jogap beren hünärmen programmistleriň 60% -i azyndan bir gezek okuw üçin onlaýn kurslary ulanandyklaryny aýtdy. Şol gözlegiň netijesine görä, programmistleriň takmynan 75% -i ýokary bilimi tamamlady, ýagny ähli professional kodlaýjylaryň dörtden birinde asla diplom ýok. Öwrenenleriň arasynda diňe ýarysyndan gowragy (60%) kompýuter ylymlary bilen baglanyşykly ýöriteleşdirilen hünärde bilim alandyklaryny bellediler. Görşümiz ýaly, programmistiň näçe ýöriteleşdirilen ýokary bilime mätäçdigi barada umumy pikir ýok. Şonuň üçin geliň we garşy çykýan argumentlere seredeliň.Diplomyňyzy görkeziň Programmist ýokary hünärli bilim almalymy? - 3

Kodlaýjy üçin ýokary hünärli bilim. "Argumentler"

“Programmist bolmak üçin ýöriteleşdirilen ýokary bilim almalymy? Gaty aýtsam, ýok. Formalöne, resmi okuwsyz çynlakaý programmist bolup bilýän adamlaryň sanynyň internetdäki ýazgylaryny okamakdan pikir edişiňiz ýaly uly däl ýaly. Programmirlemekde ilkinji ädimleri ätmek gaty ýönekeý we bu köpleri bu hünäre girmäge höweslendirýär, hatda obýektiw ukyplary bolmasa-da. Esasan, resmi okuwyňyz ýok bolsa, höwesjeň. Käwagt bu höwesjeňler, hatda biri bolmasa-da, hünärmenleriň roluny ýerine ýetirip bilseler-de, Box-da uly işläp düzüjisi wezipesini ýerine ýetirýän tejribeli programmist Randall Schulz : "Şeýle-de bolsa, resmi bilimiň ýoklugyny we diplomyň ýoklugy - bu bir zat däl. Käbir programmistler kompýuter ylymlary boýunça doly bilim aldylar, ýöne diplomlary ýok " -diýdi.
 • Uniwersitetde okamak ýöriteleşdirilen bilimleriň esasyny düzýär

  Higherokary bilimiň esasy wezipesi, islendik hünäri has kämilleşdirmek üçin berk we durnukly binýady gurmaga kömek etmekdir. Kemçiliklerine garamazdan, hatda rus dilli ýurtlaryň häzirki zaman uniwersitetleri-de bu wezipäni iň bolmanda çözüp bilýärler. Uniwersitetde okamak köplenç teoretiki bilimleriň we başarnyklaryň giň binýadynyň düýbüni tutmaga kömek edýär, şol esasda professional programmistiň döremegi ýüze çykýar.

 • Uniwersitetde okamak, öz-özüňi terbiýelemek bilen baglanyşykly endikleri ösdürýär

  Teoretiki bilimler düşnükli bolsa, bazarda isleg bildirilýän hakyky amaly başarnyklaryň ýokary bilim tarapyndan seýrek berilýändigini göz öňünde tutup, uniwersitetde haýsy peýdaly endikleri alyp bolar? Uniwersitetler nädip öwrenmelidigini öwredýärler we bu ussatlygyň programmist üçin ähmiýetine aşa baha bermek kyn. Ynha, ýene-de bir gezek ýazyjy we futurist Alwin Tofflerden söz açalyň, “21-nji asyrda sowatsyzlar okamagy we ýazmagy bilmeýänler däl-de, öwrenmegi we öwrenmegi bilmeýänler bolar”. Bu esasanam beýleki tehniki hünärlerdäki programmistler we işçiler üçin has dogrydyr.

 • Specializedöriteleşdirilen diplomyň bolmagy iş tapmaga kömek edýär

  Umuman alanyňda ýokary bilimiň bolmagy, ýöriteleşdirilen diplomy aýtmazlyk bilen, programmist işe almak üçin seýrek bir möhüm ölçeg bolup durýandygyna garamazdan, käwagt diplom almak gaty peýdaly bolup biler. Mysal üçin, programmist öz kärine şübhelenýän daşary ýurtly iş beriji üçin daşarky kompaniýada işe giren halatynda , hünäri boýunça okuwy gutarmak möhüm artykmaçlyk bolar. Şeýle hem, diplom almak daşary ýurtlara Europeewropa ýa-da Demirgazyk Amerikadaky ýurtlara göçmäge synanyşýan kodlaýjylar üçin gaty peýdaly bolar.

 • Diplom bilen hünäre gowy başlamak has aňsat we çalt

  Diplomyň özi, ilkibaşdan gowy iş üpjün etmese-de, abraýly kompaniýalarda tejribe geçip, uniwersitet bilen (we ýurduňyza şowly bolsaňyz) "ýokary başlangyçdan" işe girmäge kömek edip biler. ýaşaýyş jaýy), bu hünärdäki abraýly we ussat mugallymlaryň kömegi bilen.

  Diplomyňyzy görkeziň Programmist ýokary hünärli bilim almalymy? - 4
 • Specializedöriteleşdirilen diplom bolmasa, käbir kompaniýalarda iş tapmak we beýgelmek kyn

  Mysal üçin, döwlet eýeçiligindäki kompaniýada ýa-da halkara guramada wezipe almak üçin ýöriteleşdirilen diplom almak hökmany talap bolup biler, sebäbi bu ugurdaky iş berijiler üçin täjirçilik kärhanalary bilen deňeşdirilende resmi taýdan has möhüm rol oýnaýar. Şol sebäplere görä, dogry diplomyň bolmazlygy döwlet kompaniýalarynda ýa-da guramalarynda karýeranyň ösmegine päsgelçilik döredip biler.

Kodlaýjy üçin ýokary hünärli bilim. Garşy argumentler "

Programmistiň ýöriteleşdirilen diplom almalydygy ýa-da ýokdugy baradaky bu jedel nireden geldi? Hakyky tejribe we amaly endikleriň henizem birinji ýerde boljakdygy äşgär dälmi? “Sentinel” -iň döredijisi Kody Harper “Quora” sorag-jogap sahypasyndaky ýazgyda gowy düşündiriş berýär. “Programmist bolup işlemek üçin şu günler ýöriteleşdirilen ýokary bilim almak zerurmy? Gysgaça, ýok. Bu mydama beýle däldi. Recentlyaňy-ýakynda Google, Microsoft, Apple we IBM ýaly iri kompaniýalaryň köpüsi, bu talaplara laýyk gelýändiklerini ýa-da ýokdugyny anyklamak üçin dalaşgärler üçin ýöriteleşdirilen derejäni talap etdi. Şonuň üçin ozal kompýuter ylymlary bilen baglanyşykly hünäri boýunça ýokary bilim almazdan, adatça söhbetdeşlik geçirip bilmersiňiz, üstünlikli geçmeli däl. Bagtymyza, indi ýagdaý başgaçarak " -diýdi. Dogry aýdýar. Soaňy-ýakynda öňdebaryjy kompaniýalaryň birinde işlemek üçin ýöriteleşdirilen diplom talap edilýärdi (ähli wezipeler üçin däl, köpler üçin). Indi bu talap terk edildi, ýöne soňky döwürde gaty möhümdigi uniwersitetleriň peýdasyna.
 • Programmirleme we informatika bilen baglanyşykly uniwersitet kurslary teoriýa bilen aşa köp

  Güýçli teoretiki binýadyň uniwersitetde doly bilim almagyň şübhesiz artykmaçlygydygyna garamazdan, käwagt uniwersitet kurslarynyň teoriýa çuňlaşmagy bilen aşa ýüklenýändigini boýun alyp bolmaz. Uniwersitetlerdäki tehniki mugallymlaryň özleri, hatda gaty gowy mugallymlaram, köplenç ýazuw kodunyň dogrulygy we “gözelligi” ýaly programmirlemegiň amaly taýdan kän bir gyzyklanmaýan tebigaty boýunça alymlar, matematikler we ýönekeý teoretiklerdir. Özi.

 • Uniwersitetlerde okadylýan dersleriň köpüsi hiç haçan ulanylmaýar

  Biziň we daşary ýurtly tejribeli programmistleriň köpüsiniň bellemegine görä, programmistler üçin häzirki zaman uniwersitet kurslary diňe bir teoriýa bilen çäklenmän, eýsem hiç kim üçin seýrek peýdaly bolan aç-açan köne bilimleri hem öz içine alýar. Köplenç bular ozal möhüm rol oýnan tehnologiýalara bagyşlanan kurslar, emma häzirki wagtda hakyky dünýäde köpden bäri taryh hasaplanýar.

 • Uniwersitet maksatnamalary häzirki wagtda köp möhüm tehnologiýalary we başarnyklary äsgermezlik edýär

  Uniwersitet kurslarynda köne maglumatlaryň köpdüginden başga-da, häzirki zaman ösüş pudagyndaky möhüm tehnologiýalary, başarnyklary we hünärleri düýbünden ýa-da düýbünden äsgermezlik edýärler. Mysal üçin, QA , oýun dizaýny, bulut hasaplamasy we emeli intellekt ýa-da uly maglumatlar ýaly beýleki ugurly tehnologiýa ugurlary . Netijede, diňe uniwersitet okuw meýilnamasyna bil baglaýan uçurymlar, köplenç öz-özüňi terbiýelemek bilen çäklenmän, köplenç teoriýa aşa wagt sarp etmek bilen çäklenmän, eýsem öňüni alyp boljak bilimlerinde düýpli boşluklary hem gutarýarlar.

 • Uniwersitetler bazara isleg bildirýän az amaly bilim berýär

  Aboveokardakylaryň hemmesiniň netijesinde uniwersitetde bilim almagyň esasy kemçiliklerinden biri, täze neşir edilen diplom eýeleriniň bilim edarasynyň diwarlaryny köp mukdarda teoretiki bilimler bilen terk etmegi we gaty az ýa-da ýok amaly tejribe. Netijede, hünäri öwrenmek üçin 4-5 ýyl sarp edilendigine garamazdan, köpler henizem karýerasyny düýbünden başlamaly bolýarlar.

Gysgaça mazmun

Aboveokardakylaryň hemmesinden nähili netije çykaryp bolar? Haýp, iň gadagan zat: programmist bolup, hünäriňizdäki diplomy bolmazdan (şeýle hem asla diplomsyz) bu hünärde ýokary hünär derejesini gazanyp bilersiňiz. Higheröne ýokary bilim geljekki karýera üçin inkär edip bolmajak peýdalary getirýär, şonuň üçin ony ideýa hökmünde düýbünden terk etmek hem düýbünden dogry bolmaz. Successöne üstünlik gazanmagyň haýsy ýoluny saýlasaňyz, ýeke-täk şertiň hemişe zähmet we maksada ýetmek üçin içerki hyjuw boljakdygyny ýatdan çykarmaň.
Teswirler
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION