JavaRush /Java Blog /Random-TK /Git-i Intellij IDEA bilen birleşdireliň

Git-i Intellij IDEA bilen birleşdireliň

Toparda çap edildi
Däp bolşy ýaly, geljekki uly programma üpjünçiligi inersenerleri. Bu gün GitGit-i Intellij IDEA - 1 bilen birleşdireliň baradaky makalamyň logiki dowamy barada gürleşeris . Şeýle hem , ozal neşir eden şahalandyryş strategiýalary baradaky materialy okamagy maslahat berýärin . Git baradaky makalada buýruk setirinde onuň bilen nädip işlemelidigini düşündirdim, şu gün bularyň hemmesini Intellij IDEA-da nädip etmelidigini görkezerin. Öndüriji hökmünde syýahatymyň başynda buýruk setirini ulandym we bu meselede UI ulanmagyň zerurlygy ýok diýip pikir etdim. Galyberse-de, hemme zat düşnükli we şeýle ... thatöne edil Intellij IDEA-da Git ulanyp başlanymdan başlapdy ... Derrew şahsy tejribämi beýan etjekdigimi aýtmak isleýärin. Intellij IDEA ulanyp, şol bir meseläni çözmek üçin birnäçe wariant bar we makalada beýan edenlerimi has gowy edip biljekdigiňizi bilýän bolsaňyz, teswirlerde ýazyň we ara alyp maslahatlaşarys.

Zerur giriş bellikleri:

 1. Git baradaky makalany okaň, gaýtalaň we düşüniň . Bu, hemme zadyň eýýäm gurlandygyny we gitmäge taýýardygyny üpjün eder.
 2. Intellij IDEA guruň.
 3. Doly siňdirmek üçin bir sagat şahsy wagtyňyzy goýuň.
Iş üçin, git hakda makala üçin ulanan demo taslamamyzy alalyň .Täzelenme:Neşir edilende täze Github UI eýýäm elýeterli bolar we käbir nyşanlar makalada görkezilen ýerde bolmaz. Aladalanmaň: täze UI-e geçmeli däl ýa-da gözlemeli bolarsyňyz.

Taslamany ýerli görnüşde klonlaň

Bu ýerde iki wariant bar.
 1. Eger-de sizde eýýäm Github hasaby bar bolsa we soňundan bir zady iteklemek isleseňiz, taslamany özüňize geçirip, göçürmäňizi klonlamak has gowudyr. Çeňňek nädip ýasamaly - Bu makalada bapda işiň gidişiniň mysalyny beýan etdim .
 2. Ammarymdan klonlaşdyryň we ähli zady serwere itergi bermezden ýerli hemme zady ediň. Galyberse-de, bu meniň ammarym bolar))
Github-dan bir taslamany klonlamak üçin taslama baglanyşygyny göçürip, IntelliJ IDEA-a geçirmeli:
 1. Taslamanyň salgysyny göçüriň:

  Git-i Intellij IDEA - 2 bilen birleşdireliň
 2. Intellij IDEA-ny açyň we wersiýa gözegçiliginden alyň:

  Git-i Intellij IDEA - 3 bilen birleşdireliň
 3. Salgyny taslama göçüriň we göçüriň:

  Git-i Intellij IDEA - 4 bilen birleşdireliň
 4. Size Intellij IDEA taslamasyny döretmek soralar. Teklipi kabul edýäris:

  Git-i Intellij IDEA - 5 bilen birleşdireliň
 5. Gurluş ulgamy ýoklugy we bu makalanyň çäkleri däldigi sebäpli, bar bolan çeşmelerden taslama döretmek saýlaň :

  Git-i Intellij IDEA - 6 bilen birleşdireliň
 6. Ondan soň şuňa meňzeş ýag boýag bolar: Git-i Intellij IDEA - 7 bilen birleşdireliňKlonirlemegi tertipledik, indi töweregimize göz aýlap bileris.

Ilki bilen Intellij IDEA-a Git UI hökmünde serediň

Klonlaşdyrylan taslama başga bir göz aýlaň: eýýäm wersiýa dolandyryş ulgamy barada köp maglumat alyp bilersiňiz. Birinjisi, aşaky çep burçdaky Wersiýa dolandyryş paneli. Onda ähli ýerli üýtgeşmeleri tapyp, borçnamalaryň sanawyny alyp bilersiňiz (git gündeligine meňzeş). Log leksiýasyna geçeliň . Ösüş prosesiniň nähili gidendigini anyk düşünmäge kömek edýän belli bir wizual komponent bar. Mysal üçin, txt-e goşmaça sözbaşy bilen täze şahanyň döredilendigini , soň bolsa baş şaha birleşdirilendigini görüp bilersiňiz . Eger borçnamany bassaňyz, sag burçda borçnama barada ähli maglumatlary görüp bilersiňiz: ähli üýtgeşmeler we metadata. Подружим Git с Intellij IDEA - 8Mundan başga-da, haýsy üýtgeşmeleriň edilendigini görüp bilersiňiz. Mundan başga-da, dawa şol ýerde çözüldi. IDEA muny gaty gowy görkezýär. Bu borçnamanyň dowamynda üýtgedilen faýla iki gezek bassaňyz, konfliktiň nähili çözülendigini göreris: Подружим Git с Intellij IDEA - 9Sagda we çepde bir faýlyň birleşdirilmeli iki wersiýasynyň bardygy bellärliklidir. Ortada bolsa soňky netije. Taslamada işleýän köp sanly şahamçasy, borçnamasy we ulanyjysy bar bolsa, şahamça (şahamça), ulanyjy (ulanyjy) we senesi (senesi) boýunça aýratyn gözlemeli: Подружим Git с Intellij IDEA - 10Başlamazdan ozal düşündirmek isleýän zadym, nädip düşünmelidigi haýsy şahada. Gözlemek üçin bir minut bererin ... tapdyňyzmy? Taşlaýarsyňyzmy? : D Sagyň aşaky burçunda Git: master düwmesi bar , ol ýerde Gitden soň: taslamanyň haýsy şahada işleýändigini görkezýär. Düwmä bassaňyz, köp peýdaly zatlary edip bilersiňiz: başga bir şaha geçiň, täzesini dörediň, bar bolan adynyň adyny üýtgediň we ş.m. Подружим Git с Intellij IDEA - 11

Ammar bilen işlemek

Peýdaly düwmeler

Işlemegi dowam etdirmek üçin birnäçe peýdaly düwmejikleri ýadyňyzdan çykarmaly dälsiňiz:
 1. ctrl + t - uzakdaky ammardan iň soňky üýtgeşmeleri alyň (git pull).
 2. ctrl + k - häzirki bar bolan ähli üýtgeşmeleri ýerine ýetiriň / görüň. Bu gözegçilik edilmedik we üýtgedilen faýllary hem öz içine alýar (git baradaky makalamy görüň, bu ýerde düşündirilýär) (git commit).
 3. ctrl + shift + k uzakdaky ammarda üýtgeşmeler girizmek üçin buýrukdyr. Locallyerli derejede döredilen we entek uzakda bolmadyk ähli işler iteklemek (git push) üçin hödürlener.
 4. alt + ctrl + z - belli bir faýldaky üýtgeşmeleri ýerli ammarda iň soňky döredilen ýagdaýyň ýagdaýyna öwüriň. Projectokarky çep burçdaky ähli taslamany saýlasaňyz, ähli faýllara üýtgeşmeler girizip bilersiňiz.
Подружим Git с Intellij IDEA - 12

Biz näme isleýäris?

Işlemek üçin hemme ýerde ulanylýan esasy skripti özleşdirmeli. Wezipe aýratyn bir şahada täze funksiýany durmuşa geçirmek we ony uzakdaky ammarlara iteklemekdir (soň esasy şaha üçin başga bir haýyşnama döretmeli, ýöne bu makalamyzyň çäginden çykmaýar). Näme etmeli?
 1. Häzirki wagtda esasy şahada ähli üýtgeşmeleri alyň (mysal üçin ussat).

 2. Esasy esasyna esaslanyp, işiňiz üçin aýratyn birini dörediň.

 3. Täze funksiýany durmuşa geçiriň.

 4. Esasy bölüme gidiň we işleýän wagtyňyz täze üýtgeşmeleriň bolandygyny barlaň. Eger beýle bolmadyk bolsa, hemme zat gowy, eger şeýle bolan bolsa, aşakdakylary edýäris: işleýän şaha gidýäris we esasy şahadan üýtgeşmelerimizi üýtgedýäris . Hemme zat gowy geçen bolsa, gaty gowy. Emma gapma-garşylyklar bolup biler. Olary uzakdaky ammarda wagt ýitirmän öňünden çözüp bolýar.

  Görnüşi ýaly, näme üçin beýle edýärsiňiz? Bu, şahamçany ýerli ammarlara itekläniňizden soň gapma-garşylyklaryň ýüze çykmagynyň öňüni alýan oňat görnüşiň düzgüni (elbetde, henizem bar bolmagy mümkin, ýöne ol has kiçelýär ) .

 5. Üýtgeşmeleriňizi uzakdaky ammara basyň.
Ondan soň bolup geçýän zatlar, maksatlaryňyza we hyýalyňyza baglydyr.

Uzakdaky serwerden üýtgeşmeler alýarsyňyzmy?

README-ä täze bir borçnama bilen düşündiriş goşdum we bu üýtgeşmeleri almak isleýärin. Localerli we uzakdaky ammarlarda üýtgeşmeler girizilen bolsa, birleşdirmek we gaýtadan dikeltmek arasynda saýlama teklip edilýär. Birleşmegi saýlaň. Ctrl + t giriziň : Подружим Git с Intellij IDEA - 13Netijede, README-iň nähili üýtgändigini görüp bilersiňiz. uzakdaky ammardan üýtgeşmeler çekildi we aşaky sag burçda serwerden gelen üýtgeşmeleriň ähli jikme-jikliklerini görüp bilersiňiz. Подружим Git с Intellij IDEA - 14

Ussa esaslanýan täze şahany dörediň

Bu ýerde hemme zat ýönekeý.
 1. Aşakdaky sag burça gidiň we Git: ussa basyň , + Täze şahany saýlaň .

  Подружим Git с Intellij IDEA - 15
 2. Checkout şahamçasynyň belligini goýuň we täze şahanyň adyny ýazyň. Meniň üçin bu “readme-improver” bolardy .

  Подружим Git с Intellij IDEA - 16

  Ondan soň Git: ussat Git: readme-improver üýtgeder .

Paralel işi simulirlemek

Dawa-jenjelleriň ýüze çykmagy üçin kimdir biri olary döretmeli: D README-i brauzer arkaly täze bir karar bilen redaktirlärin we şeýlelik bilen paralel işi simulasiýa ederin. Meniň pikirimçe, kimdir biri meniň işim wagtynda şol bir faýla üýtgeşme girizdi, bu bolsa gapma-garşylyga sebäp bolar. “Doly” sözüni 10-njy setirden aýyraryn.

Funksiýaňyzy ýerine ýetiriň

Wezipe README-ni üýtgetmek we täze makala düşündiriş bermek, ýagny gitdäki işler Intellij IDEA arkaly amala aşyrylýar. Muny goşuň: Подружим Git с Intellij IDEA - 17Üýtgeşmeler gutardy, indi borçnama döredip bilersiňiz. “Hotkey ctrl + k” basyň , biz alarys: Подружим Git с Intellij IDEA - 18Ygrarlylyk döretmezden ozal, bu penjirede hödürlenýän zatlara üns bilen seretmeli. Nirä seretmelidigiňizi görkezmek üçin ýörite ok goşdum. Ol ýerde gaty gyzykly zatlar bar. Ygtyýarlylyk habary bölüminde borçnamanyň tekstini ýazýarys we döredilmegi üçin “Ygtyýarnama” düwmesine basmaly . Muny henizem gyzgyn düwme bilen nädip etmelidigini tapmadym, şonuň üçin kimdir biri tapsa, ýaz, men gaty begenerin. README üýtgedi we borçnama döredýäris diýip ýazýarys. Netijede, çep aşaky burçda borçnamanyň ady bilen duýduryş peýda bolar: Подружим Git с Intellij IDEA - 19

Baş şahanyň üýtgändigini ýa-da ýokdugyny barlaň

Wezipe gutardyk, işleýär, synaglary ýazdyk, hemme zat gowy. Theöne serwere basmazdan ozal, bu döwürde esasy şahada üýtgeşmeleriň bolandygyny ýa-da ýokdugyny barlamaly. Bu nädip bolup biler? Bu gaty ýönekeý: senden soň birine wezipe berildi, bu bolsa senden has çalt ýerine ýetirdi. Şonuň üçin biz baş şaha geçýäris. Munuň üçin aşaky sag burçda aşakdaky suratda görkezilen zady etmeli: Подружим Git с Intellij IDEA - 20Esasy bölümde uzakdaky serwerden iň soňky üýtgeşmeleri almak üçin ctrl + t basyň. Üýtgeşmelere seretseňiz, bolup geçen zatlary aňsatlyk bilen görüp bilersiňiz: Подружим Git с Intellij IDEA - 21Görşüňiz ýaly “doly” sözi aýryldy. Marketingden kimdir biri munuň ýaly ýazylyp bilinmejekdigine karar berip, döredijilere ony täzelemegi tabşyrdy. Indi ýerli bölümiň iň soňky wersiýasy bar. “Readme-improver” -e gaýdyp geleliň . Indi baş şahadan üýtgeşmelerimizi üýtgetmeli. Etýäris: Подружим Git с Intellij IDEA - 22Eger hemme zady meniň bilen dogry yzarlasaň, netije README faýlynda gapma-garşylyk bolmaly: Подружим Git с Intellij IDEA - 23Bu ýerde düşünmeli we siňdirilmeli köp maglumatlar bar. Bu gapma-garşylykly faýllaryň sanawyny (bir elementimizde) görkezýär. Üç warianty saýlap bileris:
 1. özüňizi kabul ediň - diňe readme-improver-den üýtgeşmeleri kabul ediň.
 2. olary kabul ediň - diňe ussanyň üýtgeşmelerini kabul ediň.
 3. birleşdirmek - nämäni saklamalydygyny we nämäni aýyrmalydygyny özüňiz saýlaň.
Ol ýerde näme üýtgändigi belli däl, eger üýtgeşmeler ussada bolsa, onda olar zerur, biz diňe üýtgeşmelerimizi kabul edip bilmeris, şonuň üçin birleşmegi saýlaýarys : Подружим Git с Intellij IDEA - 24Bu ýerde üç bölümiň bardygyny görüp bilersiňiz:
 1. Bular “readme-improver” -den üýtgeşmeler.
 2. Netije Häzirlikçe üýtgeşmelerden öňki ýaly.
 3. Baş şahadan üýtgeşmeler.
Netijäni hemmäni kanagatlandyrjak derejede ýygnamaly. Şol sebäpden, olaryň bizden öň edenlerini öwrendik we olaryň “bütinleý” sözüni aýyrandyklaryna düşündik. Bolýar, mesele ýok. Netijede, ony aýyrarys we üýtgeşmelerimizi goşarys. Netijäni düzeden badyna, "Goý" düwmesine basyp bilersiňiz . Ondan soň, arzanladyşyň üstünlikli bolandygy barada habar çykar: Подружим Git с Intellij IDEA - 25Ine, ilkinji çaknyşygymyzy Intellij IDEA: D

Uzakdaky serwere üýtgeşmeler giriziň

Indiki ädim, üýtgeşmeleri uzakdaky serwere geçirmek we çekmek haýyşyny döretmekdir. Munuň üçin diňe ctrl + shift + k basyň , şondan soň alarys: Подружим Git с Intellij IDEA - 26Çep tarapda uzakdaky ammara iterilmedik borçnamalaryň sanawy bolar, sag tarapda bolsa ähli faýllar bolar. üýtgedi. Bularyň hemmesi: " Push" -a basyň , şonda begenersiňiz :) Eger iteklemek üstünlikli bolsa, aşaky sag burçda şuňa meňzeş bildiriş bolar: Подружим Git с Intellij IDEA - 27

Bonus bölegi

Ilki bilen makala çekiş haýyşynyň döredilmegini goşmak islemedim, ýöne bu sebäpli gaty bir doly däl. Şol sebäpden, GitHub ammaryna barýarys (eger bu siziňki bolsa, elbetde)) we GitHub-yň bize näme hödürlemelidigini eýýäm bilýändigini görýäris: Deňeşdirmek we çekmek haýyşynaПодружим Git с Intellij IDEA - 28 basyň , soňra bolsa çekiş haýyşyny basyň . Dawa-jenjelleri öňünden çözendigimiz sebäpli, çekiş haýyşyny döredeniňizde, derrew birleşdirip bilersiňiz: Bu gezek size aýtmak islän zadym. Elbetde, gapyny açyp, size kiçijik bölegini görkezdim. Galan zatlaryny zerur bolanda özüňiz taparsyňyz. Hemişe bolşy ýaly, sizi GitHub hasabyma ýazylmaga çagyrýaryn , şol ýerde işde ulanýan dürli tehnologiýalaryma esaslanýan taslamalary ýerleşdirýärin. Recentlyakynda şahsy üstünlik gazandym - taslamam eýýäm ýüzden gowrak işläp düzüjiler tarapyndan baha berildi. Kimdir biri siziň döreden zadyňyzy ulanýar diýseň ajaýyp şatlyk duýgusy. Ony ýagşylyk üçin ulanýar. Подружим Git с Intellij IDEA - 29

peýdaly baglanyşyklar

 1. JavaRush: Git bilen başlamak: täze başlanlar üçin jikme-jik gollanma
 2. GitHub: Demo taslamasy bilen işlemek
 3. JavaRush: Gitdäki şahalandyryş strategiýalaryny seljermek
 4. JetBrains: Git ammaryny guruň
 5. Habr: Git
 6. GitHub: Hasabym
Teswirler
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION