JavaRush /Java Blog /Random-TK /Söhbetdeşlikden gorkmak: gorkmagy nädip bes etmeli we söh...

Söhbetdeşlikden gorkmak: gorkmagy nädip bes etmeli we söhbetdeşliklere başlamaly

Toparda çap edildi
Göz öňüne getiriň: JavaRush-ny gutardyňyz, tejribe işini tamamladyňyz, hatda dostlaryňyz üçin programma ýazdyňyz, ýöne entek täjirçilik taslamasynda işlemediňiz. IT boş ýerlerinde bazar azyndan bir ýyl ýa-da bir ýarym ýyllyk tejribesi bolan ýetginjekleri gözleýär. Bu talap, rezýumeňizi iberip başlamagyňyzy saklaýar. JavaRush HR dolandyryjysy Olga ukukowa ret etmekden gorkmagyň manysy ýok diýýär. Ilki bilen söhbetdeşlik gorkusyny nädip ýeňip geçmelidigi barada Olgadan soradyk we söhbetdeşlik üçin özüňizi nädip hödürlemelidigi barada birnäçe maslahat aldyk.Söhbetdeşlikden gorkmak: gorkmagy nädip bes etmeli we söhbetdeşliklere başlamaly - 1

Tejribäniň ýoklugyndan gorkmagy bes ediň

Bu gadagan, ýöne şonda-da täsirli maslahat. Hünär ýolunyň başlangyjy, ähli adamlaryň başlaýan döwletidir. Käbirleri bu statusy üstünlikli ýeňip geçip, özlerini, käbirleri gorkulary we gowşak taraplary sebäpli şol bir derejede galdylar ýa-da arzuw edenlerinden uzakda boldular. Täze hünär ugruna girýän adamyň hemme zady bilip bilmejekdigine düşünmelidiris. Islendik ýaşdaky islendik adam hünäri basgançagynyň iň aşaky böleginde täzeden öwrenip biler. Diňe az sanlysy bir tanyşyň üsti bilen iş tapsa bagtly bolar. Tejribäniň ýoklugy sebäpli ýüz tutanlaryň 99% -i birnäçe gezek ret edilýär. Özüňiz bilen dogruçyl bolmak we soraga jogap bermek möhümdir: “Iş tapmak üçin hemme zady etdimmi? Kiçijik iş tapmak üçin näme bilmeli?

Bazaryň esasy talaplaryna gözegçilik ediň

Şol ýerde iş tapmak isleseňiz, bazara we käbir kompaniýalara esasy talaplara gözegçilik edip bilersiňiz. Okuwyňyzyň netijesi, bilim derejäňizden doly kanagatlanmalydyr. Talaplary doly ýerine ýetirmeýändigiňize düşünýän bolsaňyz, olary kämilleşdirmäge synanyşyň we söhbetdeşlik geçiriň. Interviewöne söhbetdeşliklere gaty uzak gitmezligi maslahat berýärin, sebäbi baky gowulaşyp bilersiňiz.

Höwesiňizi görkeziň

Dalaşgäriň uly rezýumesi bolup biler, gaty we ýumşak başarnyklara laýyk bolup biler, ýöne kompaniýada işlemäge höwes görkezmeýär ýa-da höwesi kompaniýanyň maksadyna laýyk gelmeýär. Bu, arza berijiniň peýdasyna işlemän biler. Adamlar işde dürli usullar bilen höweslendirilýär: käbirleri üçin aýlyk, ilkinji nobatda, beýlekiler üçin içerki potensialynyň durmuşa geçirilmegi, beýlekiler, topar we beýlekiler üçin möhümdir, bu global maksadyna ýetmezden ozal bir basgançak. Söhbetdeşlik üçin barjak kompaniýaňyzy seljermek we höwesiňizi bu kompaniýa amatly ýagdaýda uýgunlaşdyrmak maslahat berilýär. Höwesiňizi aýtmazdan ozal, söhbetdeş bolsaňyz, eşitmek isleýän zadyňyzy kesgitläň. "Ilkinji millionymy gazanmak üçin bir iş gerek" diýseňiz we bu başlangyç ýa-da orta derejeli kompaniýa bolsa, kompaniýa size muny hödürläp bilmez. Şeýle höwes, arza berijiniň garşysyna işlemegi ähtimal. Bu ýagdaýda taslamalary noldan başlamaga we başlamaga gyzyklanýandygyňyz hakda gürleşmek has gowudyr.

Hünär işjeňligini görkez

Söhbetdeşlik wagtynda bize täze tehnologiýalary işjeň öwrenýändigiňizi aýdyň. Mysal üçin, bir hekaýa şeýle düzülip bilner: Java-y öwrendiňiz, çarçuwalary özleşdirdiňiz we geljekde has çylşyrymly we gyzykly taslamalary ösdürmäge kömek etjek goşmaça tehnologiýalary öwrenýärsiňiz. Bu, geljegiňizi bu ugurda görýändigiňizi we bu ugurda höwes bilen ösjekdigiňizi görkezer. Peýdasyz taslamada-da bar bolan tejribäňizi görkezmek möhümdir. Mugt taslamalar, tejribe we tamamlanan okuwlar barada gürleşip bilersiňiz.

Söhbetdeşlik geçirýän kompaniýaňyz barada has giňişleýin öwreniň.

Dalaşgärleri saýlanda, hemişe diýen ýaly, boş iş we kompaniýa bilen gyzyklanýandyklaryny we beýleki zatlaryň deňdigini bilýän adamlary has gowy görýärler. Kompaniýanyň we pozisiýanyň diňe siziň gatnaşjak meseleleriňiziň çäginde däl, eýsem has global manyda, mysal üçin kärhananyň jemgyýetçilik wezipesinde näme üçin gyzyklydygyny düşündirip bilersiňiz. Kompaniýa barada maglumatlary öwrenmegi we iş gözlemek islegiňizi kompaniýanyň isleýän zady bilen baglanyşdyrmagy maslahat berýärin.

Yhlasly boluň

Kursy gutaran bolsaňyz we öň hiç ýerde işlemedik bolsaňyz, ajaýyp we tejribeli görünmek isleseňiz, bu netije bermez. Tejribäňiz tehniki söhbetdeşlik wagtynda we indiki iş wagtynda aýan ediler. Özüňizde ýok endikler hakda gürleşip, özüňizi kemsidýärsiňiz. Munuň tersine, yhlasly adamlar sizi özleri gowy görýärler. Bilimiň ýeterlik däldigine düşünýän bolsaňyz, bu meselä däl-de, täze iş üçin nädip öwrenmäge we ösdürmäge taýýardygyňyza ünsi jemlemek has gowudyr.

Synag söhbetdeşligini geçiriň

Jogaplaryňyzy ýerine ýetirmek we söhbetdeşlik gorkularyny ýeňip geçmek üçin dostuňyzdan, aýalyňyzdan ýa-da äriňizden özüňize gülkünç söhbetdeşlik bermegini haýyş edip bilersiňiz. HR bilen söhbetdeşligiň birinji tapgyry bilen baglanyşykly umumy soraglar berip bilerler. Tehniki bilimleriňizi barlamak üçin tejribeli işläp düzüjini tapmak hem gowy pikir. Adamyň kyn soraglara jogap bermekde näçe köp tejribesi bar bolsa, söhbetdeşlikde özüni has ynamly duýar.

Rezýumeňizi iberseňiz näme bolar, ýöne olar sizi söhbetdeşlik üçin çagyrmaýarlar?

Ilki bilen, rezýumäniň özüni barlaň: ýalňyşlyklar, dizaýn üçin (prinsipde nädip okalýar). Iň oňat rezýumäniň bir sahypadygyny ýadyňyzdan çykarmaň. Lakonik, maglumat beriji we mowzukda. Talaplar birneme başgaça bolup bilýän bolsa, rezýumeňizi täze boş ýere ibermezden ozal her gezek düzmek gowy zat. Degişli rezýume üstünlikiň 90% -idir. Dogry telefon belgisini, e-poçta we sosial media baglanyşyklaryny goşmagy ýatdan çykarmaň. Ikinjiden, käwagt (boş iş bilen hakykatdanam gyzyklanýan bolsaňyz we talaplara laýyk gelýändigiňize düşünýän bolsaňyz) gyssagly habarçylarda ýazyp ýa-da işe alýan adama jaň edip, rezýumeňizi alandygyna göz ýetirip bilersiňiz. Şeýle etmek bilen, gyzyklanmanyňyzy görkezersiňiz, rezýumäniň sag eliňize düşjekdigine göz ýetirersiňiz we boýun gaçyran ýagdaýyňyzda seslenme sorarsyňyz. Maňa ynanyň, köplenç rezýumeňiz spam bilen gutarýar we köp sanly jogap bilen, hatda birnäçe boş iş üçin hem işe alýan adam CV-ni sypdyryp biler. Üçünjiden, aýlyk haklaryňyza we boş işde görkezilenlere üns beriň. Bu maglumatlary öz rezýumeňize goşsaňyz, size zyýan berip biler. Mysal üçin, boş iş hakynyň 500 dollardygyny görkezýän bolsa we islegleriňiz 1000 dollar bolsa, gepleşikleri dowam etdirmek üçin olar bilen habarlaşmazlygy gaty ähtimal. Umuman aýdanyňda, özüňe obýektiw baha bermäge synanyş. Dördünjiden, talap edilýän başarnyklar bilen 95% gabat gelýän bolsaňyz, geljekki işiňizde talap edilýän tejribäniň 5% -ini özleşdirip biljekdigiňizi ýa-da eýýäm olara gysga gezelenç edeniňizi görkezmegi ýatdan çykarmaň. Esasy zat, muny gürlemek. Bäşinjisi, e-poçtaňyzy we LinkedIn-i yzygiderli barlaň. Size jogap beren bolsalar we tehniki tabşyrygy ýerine ýetirmegiňizi ýa-da rezýumeňiz barada anyk maglumat bermegiňizi haýyş eden bolsalar, öz wagtynda jogap bermäge synanyşyň. Unietginjekleriň arasyndaky bäsdeşlik gaty ýokary we köplenç iň çaltlary şowly bolýar. Heartüregiňizi ýitirmäň we howsala düşmäň! Ret etmek adaty zat. Girmek zerur kompaniýalara girýäris. Hiç zat tötänleýin däldir we iş gözlemek üçin uzaga çeken wagt türgenleşige we tejribe, sport oýnamak we emosional erkinlige sarp edilip bilner. Tanaýan ýetginjekleriňiz we ýaşulylaryňyz bilen söhbetdeşlik geçiriň, iş gözleginde nähili işleýändiklerini ýa-da durmuşda nähili ajaýyp durmuşyň bardygyny biliň, belki kimdir biri işleýän kompaniýasyna maslahat berer. Umuman, herekete geçiň.
Teswirler
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION