JavaRush /Java Blog /Random-TK /Orta döredijiden has gowy synagçy bolmak isleýärin: synag...

Orta döredijiden has gowy synagçy bolmak isleýärin: synagçy Dmitriý Sokolowyň hekaýasy

Toparda çap edildi
Soňky 8 ýylda müňlerçe uçurym JavaRush kursyny geçdi. Häzirki wagtda taslama web sahypasynda 106 ýurtdan 1,5 milliondan gowrak ulanyjy hasaba alyndy. Uçurymlaryň hemmesiniň üstünlikleri barada gürleşmäge wagt tapmady: nädip okandyklary, söhbetdeşliklerden geçendikleri we işläp düzüjiler bolup işe başlandyklary. Emma şu günki talyplar IT-de eýýäm işleýänleriň hekaýalaryny öwrenmek bilen gyzyklanýar. Meseleleri öz elimize aldyk we JavaRush-da tälim alan dürli ýurtlardan döredijiler we kompaniýalar barada täze ýörite seriýa çykardyk. Bäşinji hekaýamyz, ýük synag inereneri Dmitriý Sokolow ( Dmitriý ) hakda. Dmitriý metallurgiýa inereneri bolup bilim aldy, ýöne hünäriniň geljeginiň ýokdugyna düşündi. Tötänlikde, internetde JavaRush web sahypasyna duş geldi we mekdepde programmirlemek bilen azajyk gyzyklanýandygyny ýadyna saldy."Men orta derejeli döredijiden has gowy synagçy bolmak isleýärin": synagçy Dmitriý Sokolowyň hekaýasy - 1

"Hekaýam super üstünlik hakda däl"

Indi 28 ýaşymda, bilim boýunça metallurgiýa inereneri. Mekdepde programmirleme bilen azajyk gyzyklandym, başlangyç derejede - Paskalda we BASIC-de kodladym. Zawodda alty aýdan az işledim. Ilki bilen öz hünärim boýunça in engineeringenerçilik wezipesini almak isledim, ýöne maňa gural ýasaýjy bolup işlemegi teklip etdiler. Önümçilik liniýasyna ýetenimde, ýigitleriň köpüsiniň ýokary tehniki biliminiň bardygyny bildim we hemmesine inerener wezipesine wada berildi. Ol ýerde bir zadyň ösmeginiň ähtimal däldigine düşündim. Soňra başga boş iş ýerlerini gözledim, ofis işini tapdym - gury köpçülikleýin materiallary daşamak üçin gurluşyk enjamlaryny öndürýän italýan öndürijisiniň bir bölüminde enjam saýlamak inereneri hökmünde. Iş gyzyklydy, aýlygy zawoddakydan ýokarydy. Käwagt işde boş wagtym bolýardy we ilki bilen Duolingo, Lingualeo üçin ulanýardym. Soňra internetde programmirlemegi öwrenmek üçin çeşmeleriň sanawyna duş geldim: Codewars, JavaRush, Sololearn. Seredip, beýniňizi gowy saklamagyň, iňlis dili baradaky bilimleriňizi saklamagyň ajaýyp usulydygyna düşündim. Hekaýam super üstünlik hakda däl: "JavaRush-y 3 aýda tamamladym, indi mesele Microsoft ýa-da Google saýlamak". JavaRush-y 3 ýyl töweregi öwrendim. Ilkinji iki ýylda meni birnäçe gezek işde ýokarlandyrdylar, täze jogapkärçilikler peýda boldy, boş wagtyň mukdary azaldy, iş saparlary peýda boldy we prinsipde kompýuter oýunlarynyň ýerine programmirleme güýmenje hökmünde garadym. Uzyn arakesmeler bilen okadym, şol bir wagtyň özünde edebiýat okadym we YouTube-da leksiýalara tomaşa etdim. Ilkibaşda gaty tertipsiz öwrendim, ýöne 2019-njy ýylda hakykatdanam bir meýilnama aldym, esasanam JavaRush problemalary çözmek üçin üstünlikler berip başlanda. Bu meni höweslendirdi we men bir maksat goýduk: dynç günleri iki sany ýönekeý meseläni we dynç günleri iň köp çylşyrymly meseläni çözmek.

"Häzirki işimi boş sarp edendigime we okuwymy tamamlamandygyma düşündim"

Soňra zähmet bazaryndaky ornumyň geljegine göz aýlamagy makul bildim we gaharlandym. Müşderiniň tehniki aýratynlyklaryna laýyklykda enjamlary saýlamagy halaýardym (ähmiýetsiz bir mesele, sebäbi mümkin bolan ýüzlerçe konfigurasiýadan müşderi ýüz we birinji zerur), tehniki taýdan ökde işgärler (baş inersenerler, kärhanalarda mehanikler) bilen aragatnaşyk saklaýardym, ýöne mundan beýläkki ösüş has köp satuwlara ünsi çekdi - bu meni gyzyklandyrmady. Soň bolsa, häzirki geljegimde kän bir perspektiwasyz galjakdygyma ýa-da satuwa girmelidigime düşündim. Şol döwürde, Java döredijisi üçin aýlyklaryň derejesine we talaplaryna takmynan düşünýärdim. Üç ýyllyk iş tejribesi bolan bir işläp düzüji hakda aýtsak, aýlygym bilen tapawutlar iki esse diýen ýaly bolup, ýetginjeklere biraz köp, bir ýerde menden birneme az tölenýärdi. HeadHunter-de talaplara göz aýladym we kemçilikleri düzedip başladym. Iş berijiler meni Java dörediji bolmaga çagyrmadylar, şonuň üçin synag üçin ýüz tutmagy makul bildim. Bularyň hemmesi 2019-njy ýylyň ahyrynda bolup geçdi, köp dynç alyş günlerim toplandy. Olary söhbetdeşliklere geçirmek kararyna geldim. Synag ýerine çagyryldym. Netijede, agşam mugt okuw hödürleýän bir kompaniýa meni işe aldy. Gündiz işledim, agşam mekdebe bardym. Okuwyň köpüsi gutaransoň, häzirki işim agyrdy. Talyp bergilerini toplap başladym. Başaryp bilmejekdigime düşündim. Şol bir wagtyň özünde, iş ýerinde işden gitmek hatyny ýazdym, sebäbi hökman IT-e girmegi makul bildim. Soň bolsa häzirki işimi boş sarp edendigime we okuwymy tamamlamandygyma düşündim.

"Men orta derejeli işläp düzüjiden has gowy synagçy bolmagy makul bildim"

Oneöne bir gowy gün, Skolkowanyň ýaşaýjysy I-Teco kompaniýasyndan jaň aldym we ýük synag inereneri hökmünde synap görmegi teklip etdim. Şol wagt beýle inersenerleriň näme edenine-de düşünmedim. Kompaniýa, işgärleriniň işleýän ösüş gurşawy - Loadrunner boýunça okuw geçirdi. Bu ösüş gurşawynda işlemek bilen, Java we web tehnologiýalarynda başarnyklaryňyzy ösdürip bilersiňiz. Men işe aldym, onlaýn okuwy tamamladym we işiň ähli jikme-jikliklerini jikme-jik düşündiren kärdeşim maňa kömek etdi. Okuwdan soň, kompaniýanyň içinde söhbetdeşlik geçirdim, soň bolsa müşderi bilen söhbetdeşlik geçirdim, sebäbi kompaniýa daşarky işgärleri teklip etdi. Bilim taslamasyny hem hödürledim. Işiň ilkinji günlerinde, ýumşaklyk bilen aýtsam, täze maglumatlaryň köpdügine haýran galdym. Muny matematika bilen deňeşdirip bolar: okuw wagtynda maňa 2 + 2 = 4 diýdiler, soň taslama wagtynda integrallar bilen iş salyşmaly boldum. "Men orta derejeli döredijiden has gowy synagçy bolmak isleýärin": synagçy Dmitriý Sokolowyň hekaýasy - 2Täze ýerde bu möhüm tehniki başarnyklar däldi, adamlar bilen aragatnaşyk gurmak ukybydy. Wezipeleri ýerine ýetirmek bilen doly meşgullanýan adamlar bar, men olara çemeleşmeli, sebäbi tabşyryklarymyň tamamlanmagy işläp düzüjilere bagly. Şondan bäri bank programma üpjünçiligi bilen baglanyşykly taslama üstünde işleýärin. Jogap wagtyny barlamaly: müşderiniň bu meselede käbir talaplary bar. Mysal üçin, interfeýs amalynyň 2 sekuntdan köp dowam etmeli däldigi umumy kabul edilýär, ýogsam ulanyjynyň bu bankyň hyzmatlaryndan ýüz öwürmegi mümkin. Ulgamy barlamak üçin ösüş gurşawynda wirtual ulanyjylary döredip bilersiňiz: amalyň näçe wagt aljakdygyny barlamaly, mysal üçin 100 ulanyjy bir wagtda ýerine ýetirýär. Öndüriji bolmak umydym bar, ýöne bu diňe maňa bagly. Ilki bilen esasy işjeňligimi gowulaşdyrmak kararyna geldim: orta derejeli işläp düzüjiden has gowy synagçy bolaryn diýip pikir etdim. Köp adamda bu bir hili içgysgynç iş, bu ýerde köp hereketleri ýeke-täk gaýtalamaly diýen ýalňyş düşünje bar. Bu düýbünden dogry däl. Dolandyryş elementleri hem bar, kod hem ýazylmaly.

Täze öwreniji üçin maslahatlar:

  • Özüňizi gaty inçe ýaýmaň we bir zada gaty asylmaň. Bir zat netije bermese, gaýragoýulmasyzlyk başlar we gymmatly wagtyňyzy ýitirersiňiz. Bir zat düşnüksiz bolsa, Google-dan has gowusy - maglumatlaryň 90% -i eýýäm internetde.
  • Iňlis dilini öwreniň.
  • Upylatmak üçin, dopaminiň dozasyny doldurmazdan birnäçe ýönekeý meseläni çözüň . Soň bolsa çylşyrymly meselelere geçiň.
  • Söhbetdeşlikden öň işlemek isleýän kompaniýaňyzdaky maglumatlary öwreniň we aşakda öwreniň.
  • Söhbetdeşlik wagtynda samsyklyga düşmeli däl we: "Bilmedim" diýmeli däl. Bir zady bilmeseňizem, pikirlenip başlasaňyz, söhbetdeşlikde pikirlenmek ukybyňyza baha berler.
Teswirler
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION