JavaRush /Java Blog /Random-TK /Jübi programmaňyzyň öçürilmegine päsgel berýän 6 ýalňyşly...

Jübi programmaňyzyň öçürilmegine päsgel berýän 6 ýalňyşlyk

Toparda çap edildi
Jübi programma dükanynda pikiriňiziň giňden meşhur boljakdygyna ynanýarsyňyzmy? Belki, ykjam programma üçin ajaýyp önüm ýa-da hyzmatyňyz bar ýa-da AppStore we Google Play Dükanyny derrew ýeňip geçjek ajaýyp täze oýun döretmäge taýynmy ? Pikiriň özi beýle möhüm däl. Önümiňizi yzygiderli we dogry ösdürmek üçin programma döretmek prosesine çemeleşmek has möhümdir.
Jübi programmaňyzyň öçmegine päsgel berýän 6 ýalňyşlyk - 1
Jübi programmasyny döretmek, dizaýn aýratynlyklaryndan we marketingden başlap, näsazlyklary düzetmek we täzelenmeler ýaly aňsat däl. Täze döredilenleriň köpüsi, koduň hakyky ýazylmagyndan başga-da döredijiligiň möhüm taraplaryny ýatdan çykarýarlar. Bu makalada, programmaňyzdan gaça durmasaňyz we öňüni almak üçin elinden gelenini etmeseňiz, alty sany ýalňyşlygy ara alyp maslahatlaşdym. Jübi programmasy taslamasyny kabul edeniňizde, bu ýalňyşlyklardan gaça duruň we dogry ýolda bolarsyňyz.

# 1 ýalňyşlyk. Gaty köp platforma üçin ösüş

Şol bir wagtyň özünde dürli platformalar üçin programma düzmek programmistleriň ýüzbe-ýüz bolýan ilkinji çynlakaý synagydyr we boýun almaly, bu henizem maňa aňsat däl. Bazar paýynyň köp bölegi Android we iOS-dan gelýär. “Statistica” -nyň gözleglerine görä , häzirki wagtda “Google Play” -de 2,8 milliondan gowrak programma bar we “Apple” 2,2 million amaly bilen ikinji ýerde durýar. Haýsyny islärdiňiz? Köplenç döredijiler bu iki esasy platforma üçin birbada ýazmaga synanyşýarlar, käbirleri hatda Microsoft Dükanyny bu sanawa girizmäge synanyşýarlar. Dilemma beýle bir ýönekeý däl: elbetde, programmaňyzy her meşhur platformada elýeterli etmek we derrew ýerine ýetirmek isleýärsiňiz. Şeýle-de bolsa, ösüş nukdaýnazaryndan hemme zady bir wagtyň özünde etmek köplenç uly ýalňyşlykdyr.
Jübi programmaňyzyň öçürilmegine päsgel berýän 6 ýalňyşlyk - 2
Diňe tükeniksiz çeşmeleriňiz bar bolsa, köp platforma üçin bir wagtyň özünde ösüş gowy pikir. Bu diňe gymmatly wagtyňyzy we puluňyzy alar. Aöne başlangyç programmist bolsaňyz, üstesine-de, aýratyn ýa-da kiçi topar bilen işleýän bolsaňyz, wagt we pul ýetmezçiligini başdan geçirýän bolsaňyz gerek. Programma hiç haçan üstünlikli bolmasa, bu has-da göze ilýär. Şol bir wagtyň özünde ösüşiň ýerine esasy platformany saýlamaga aňsatlyk bilen çemeleşmek has gowudyr. Çözüw potensial ulanyjylaryň maksatly diňleýjilerine esaslanmalydyr. Üstünlikli işe girizilenden birnäçe aý soň, beýleki platformalary özleşdirip bilersiňiz. Şeýle etmek bilen, diňe bir wagt we pul tygşytlamaz, eýsem başlangyç etapda anketaňyza degişli möhüm soraglardan gaça durup bilersiňiz.

2alňyşlyk Erbet interfeýsleri we gereksiz aýratynlyklary döretmek

Programmany erbet interfeýsden has çalt zaýalap bilmez. Applicationadyňyzdan çykarmaň, oňat programma ideýasy ähli mümkin bolan funksiýalary üpjün etmek bilen bir hatarda hemme zady mümkin boldugyça ýönekeý we elýeterli etmekdir. Ajaýyp interfeýs dizaýn etmek üçin wagt sarp etmeli. Interfeýs dizaýny siziň zadyňyz däl bolsa, býudjetiňiz rugsat berse, elbetde, muny etmek üçin hünärmen işe alyň. Munuň üçin pul ýeterlik däl bolsa, interfeýs dizaýnyny has jikme-jik öwrenmekden başlaň. Bu UI ýaly kitaplar Aragatnaşyk: Netijeli aragatnaşyga ünsi jemläp, içerki, ulanyjy merkezi interfeýslerini nädip dizaýn etmeli, başlamak üçin ajaýyp ýer . Programmada “aýratynlyklar bolmagy üçin aýratynlyklar” bolmaly däldir. Peýdaly bolmaly. Hakyky peýdany üpjün etmeýän goşmaça aýratynlyklar goşsaňyz, ulanyjylary hemişe gaharlandyrjak interfeýsi ýapýarsyňyz.
Jübi programmaňyzyň öçürilmegine päsgel berýän 6 ýalňyşlyk - 3
Programma döredilende, ulanyjylar üçin programmanyň haýsy aýratynlyklarynyň möhüm boljakdygyny kesgitläň we olaryň ýokary hilli jikme-jik ösüşine üns beriň. Additionalhli goşmaça aýratynlyklar (paýlaşmak aýratynlyklaryny goşmak bilen), möhüm bolsa-da, programmaňyzyň esasy aýratynlyklary däl. Biraz wagt geçensoň, olara gaýdyp gelip, täzelenmeler bilen programma goşup bilersiňiz.
Tomaşaçylaryňyzyň açary bolan aýratynlyklara üns beriň we olary ulanmak aňsat interfeýs bilen birleşdiriň: ýönekeý, ýöne programma döredilýän meseleleri çözmek üçin ýeterlik derejede güýçli bolmaly. Simpleönekeý we düşnükli interfeýs bilen utgaşdyrylan peýdaly, güýçli aýratynlyklar üstünligiň açarydyr.

33alňyşlyk Gowy synag

Şeýlelik bilen, anketaňyz taýýar. Oýun bazaryna ýüklemegiň wagty, şeýlemi? Nook! Programma döredilenden soň birnäçe wagt synag geçirmek gaty möhümdir. Bu etap her dürli nuanslary, ýüze çykyp biläýjek garaşylmadyk ýalňyşlyklary ýüze çykarmak we umuman dizaýny berkitmek üçin zerurdyr. Gynansagam, işläp düzüjileriň köpüsi ösüş prosesiniň bu tapgyryny äsgermezlik edýärler we ony dogry ýerine ýetirmeýärler. Köplenç howlukmaçlyk programmany mümkin boldugyça çalt çykarmak islegi bilen baglanyşykly. Käbirleri bolsa prinsipde synag üçin köp wagt sarp etmäge öwrenişenok. Synag tapgyrynyň bu tizlenmesiniň ahyrky netijesi, programma açylandan soň köp sanly näsazlygyň tapylmagydyr.
Synag bilen gyzyklanýarsyňyzmy? QA awtomatlaşdyryş toparyna goşulyň !
Buglar programma üpjünçiliginiň bir bölegi bolup biler, ýöne bu olaryň öňüni almak üçin mümkin bolan ähli zady etmeli däldigiňizi aňlatmaýar. Bazardaky smartfonlaryň dürlüligi bilen, programmaňyzyň mümkin boldugyça köp meşhur enjamlarda düýpli synagdan geçirilmegi möhümdir.
Jübi programmaňyzyň öçürilmegine päsgel berýän 6 ýalňyşlyk - 4
Synag wagtynda bar bolan gurallary ulanyň. Önümiňizi synap görmek isleýän kärdeşleriňiziň we dostlaryňyzyň bardygyna ynanýaryn, şonuň üçin programmany göçürip alsynlar. Ordinaryönekeý ulanyjylaryň edişi ýaly, arkaýyn ulanyp biler ýaly wagt beriň, olardan seslenme alyň - öwgi we tankyt diňläň.
Işe goýberilende näçe köp kynçylyk çekseňiz, adamlar programmaňyzy göçürip almak islemezler. Köp aktiw synçylaryň önümiňizi göçürip almagy ähtimal, eger synag tapgyryna geçendigiňiz sebäpli kemçiliklerden doly bolsa, bu synlara gaty ýaramaz täsir eder. Näbelli awtoryň erbet synlar bilen ýazan programmasy geljek üçin iň oňat esas däl.
Bu ädim bilen wagtyňyzy alyň. Synag gerek bolsa uzaga çeksin. Qualityadyňyzdan çykarmaň, hil iň möhüm zat, programmaňyz garaşyşyňyzdan bir aý soň çyksa gowy bolmaz.

4alňyşlyk Maliýe hasaplamalaryna ähmiýet bermezlik

Öndüriji hökmünde ilkinji nobatda programmanyň işleýşine üns berýändigiňize ynanýaryn. Şonuň üçin aşakdaky sözleme aýratyn üns berdim: monetizasiýa barada hatda ilkinji etaplarda-da ýatdan çykarmaň. Her kimiň geljekde girdeji getirjek önüm çykarmak isleýändigine ynanýaryn (ýa-da iň bolmanda gowy at, geljekdäki programmalar girdeji bilen satylyp bilner). Onda näme üçin köp döredijiler ykjam programmada işlemegiň şeýle möhüm bölegini sypdyrýarlar? Maliýe strategiýasyny programma düzmek meýilnamasyna goşmak bilen, önümiňiz üçin başdan has oňyn ulanyjy tejribesini üpjün edip bilersiňiz, sebäbi ösmedik maliýe taraplary programma tejribesine ýaramaz täsir edýär. Aç-açan monetizasiýa syýasaty bolmazdan, programma meşhurlyga eýe bolsa-da, maliýe islegleriňizi kanagatlandyryp bilmez.
Jübi programmaňyzyň öçürilmegine päsgel berýän 6 ýalňyşlyk - 5
Ösüşiň başlangyç döwründe maliýe syýasatyňyzy anyk kesgitlemeli. Arzaňyz tölenermi? Mahabatyňyz barmy? Harytlary we hyzmatlary satmagy meýilleşdirýärsiňizmi? Freemium modelini göz öňünde tutýarsyňyzmy? Programmany goýbermezden ozal bu soraglaryň hemmesini özüňize bermeli. Dogry maliýe meýilnamalaşdyrmak önümiňiziň üstünliginiň açary we işe girizilenden soň maýa goýumynyň girdejisiniň kepili bolar.

5alňyşlyk Giç marketing

Marketingiň ýoklugy programmistleriň arasynda iň köp ýaýran ýalňyşlyklaryň biridir. Mahabat hünärmeni däldigiňiz, işläp düzüjidigiňiz düşnüklidir. Köp adamlar, programma eýýäm taýýar bolanda marketingiň başlamalydygyna ynanýarlar. Bu hakykatdan gaty daşda bolup biler. Marketing strategiýasy barada pikirlenip başlamaly ilkinji günüňizde, programmaňyzyň goýberilen senesinden has öň pikirlenmeli. Esasy pikir, önümiňize gyzyklanma döretmek we geljekki ulanyjylaryň maksatly diňleýjisini döretmekdir. Soňra, programma goýberilýänçä, eýýäm ony göçürip almaga taýyn adamlar bolar.
Jübi programmaňyzyň öçürilmegine päsgel berýän 6 ýalňyşlyk - 6
Bu meselä haçan başlamalydygyna düşünmek gaty kyn. Göz öňünde tutulmaly köp faktor bar. Dogry mahabatlandyrmak üçin görkezmeli materiallaryňyz bolmaly. Bular bir programmanyň ekran suratlary ýa-da wideo bolup biler. Birnäçe iş aýratynlygy bolan programma taslamasy bar bolsa, marketinge başlamagyň wagty geldi diýip hasaplaýaryn. Aýratynlyklary goşup, işlemegi giňeldeniňizde, täze wideo çykaryp, programmaňyzyň nähili ösýändigini görkezmek üçin täze demo ekran suratlaryny alyp bilersiňiz.

6alňyşlyk Rorsalňyşlyklary düzetmezlik

Synaga näçe wagt we güýç sarp etseňizem, ulanyjylar programmaňyzdaky näsazlyklara duş gelip bilerler (hasam köp: hökman). Buglar programma üpjünçiliginiň aýrylmaz bölegidir we ulanyjylar olara duş gelmäge öwrenişýärler. Şeýle-de bolsa, käbir kemçilikleri düzetmek köplenç beýlekileriň döremegine sebäp bolýar, kämahal täze näsazlyklar ýagyşdan soň kömelek ýaly görünýär. Käbir ýalňyşlyklary çalt düzedip bolýar, käbirleri köp wagt alyp biler. Ulanyjylar ownuk kemçiliklere çydamly, ýöne çynlakaý näsazlyklary mümkin boldugyça çalt düzetmeli. Işiňiz döredilen programmanyň çykmagy bilen gutarmaýar. Önüm bazara çykandan soň, ýüze çykýan islendik meselä çalt jogap bermek üçin synlara gözegçilik etmeli. Ilki başda goýberilen önüme ünsi jemlemek we bolup geçýän zatlara gözegçilik etmek maslahat berilýär. Bir aýdan soň başga bir taslama üstünde işläp başlanyňyzda-da, barmagyňyzy impulsda saklamaly bolarsyňyz.
Jübi programmaňyzyň öçürilmegine päsgel berýän 6 ýalňyşlyk - 7
Programmanyň işleýiş döwrüniň dowamynda näsazlyklary ýok etmeli, ýöne bu ýerde wagtyňyzy dogry paýlamak möhümdir - ilki bilen çynlakaý ýalňyşlyklar ýok edilýär, kiçi ýaşlylar garaşyp bilerler. Programmanyň üstünligi, bu meselä ünsüňize baglydyr. Wagt dolandyryşy diýseň möhümdir - täze taslamaňyzy fona itergi bermeli däl, şol bir wagtyň özünde eýýäm çykarylan önümdäki näsazlyklary düzetmek üçin hemişe wagtyňyz bolmaly.
Analňyşlyk tapylsa, mümkin boldugyça gysga wagtda çözmek iň möhüm işiňizdir. Çözüw tapylansoň, mümkin boldugyça gysga wagtda gutulmak üçin täzelenmäni goýbermeli.

Netijeler

Ulanyjylaryň barha köp smartfonlara we planşetlere geçmegi bilen, ykjam programma belli bir derejede berilýän hyzmatyň hiliniň ölçegine öwrülýär. Mundan başga-da, ykjam programmalar kän, ünsüňizi çekmek üçin gaty köp synanyşmaly. Şeýlelik bilen, bir programma döretmek isleseňiz, ony gaty gowy etmeli. Muny haýsydyr bir usul bilen etjek bolsaň, başlamazlyk has gowudyr: pes hilli önüm öndürýän erbet öndürijiniň abraýy hökman hökman däl zat. Bu maslahatlara eýermek taslamanyň üstünlikli bolmagyny kepillendirer öýdemok, ýöne olaryň aýdýanlaryna üns bermeseňiz, arzaňyz galanlaryň arasynda ýitip, meşhur bolmaz. Aboveokarda sanalan ýalňyşlyklardan gaça dursaňyz, taslamaňyza gowy başlangyç berendigiňize ynanyp bilersiňiz. Developmenthli ösüş prosesini dolandyrmaga çynlakaý çemeleşmek, ýokary hilli ykjam programma goýbermäge mümkinçilik berer.
Teswirler
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION