JavaRush /Java Blog /Random-TK /Java döredijiniň gözegçilik sanawy. Öndürijiniň bilmeli z...

Java döredijiniň gözegçilik sanawy. Öndürijiniň bilmeli zady

Toparda çap edildi
Salam! Bu gün Java döredijiniň ösüş ýoly we isleg bildirmek üçin bilmeli zatlary barada gürleşeris. Java döredijiniň gözegçilik sanawy. Öndürijiniň bilmeli zady - 1Söhbetdeşlikde islendik işläp düzüji, bir wezipä dalaşgäri “şowsuz” edip biler. Mysal üçin, häzirki taslamada duş gelen aýratyn mowzuklar barada sorag berip başlar. Everythingöne hemme zady bilmezlik gowy. Käbir soraglara jogap bermeýändigiňiz hem adaty zat. Umuman, her Java programmistiniň ösüş barada esasy bilimleri bolmaly. Şeýlelik bilen, haýsy tehnologiýalaryň “esasy” hasaplanýandygyna seredeliň.

1. Esasy algoritmler

Programmirlemegi öwrenip başlanyňyzda ilki almaly zadyňyz (bu diňe Java-a degişli däl) esaslaryň derňewidir. Mysal üçin, algoritmler. Olaryň çäksiz sany bar we mümkin boldugyça köp algoritm öwrenmäge synanyşmaly dälsiňiz: köpüsi size peýdaly bolmaz. Gerekli iň az bilim “ Grocking algoritmleri ” kitabyndan alnyp bilner . Bu syýahaty başlamak üçin ýeterlik bolar, ýöne isleseňiz, Robert Sedgwik bilen Kewin Ueyniň “ Gurluşlar we algoritmler ” ýa-da “Java-daky algoritmler” kitabynyň kömegi bilen öwrenip bilersiňiz. Şeýle hem, kompýuter biliminiň esaslary baradaky bilimleriňizi ösdürmegi maslahat berýärin. Muny JavaRush-da CS50 kursyny ulanyp edip bolýar .

2. Java sintaksis

Algoritmleriň esaslaryny öwrenenimizden soň, Java sintaksisini öwrenmeli. Galyberse-de, hemmämiz bu ýerde Java programmisti bolmagy öwrenýäris, şeýlemi? JavaRush kursy munuň üçin ajaýyp. Köp sanly işleri ýerine ýetireniňizde, Java sintaksisini gowy öwrenersiňiz we ene diliňiz ýaly Java koduny kän pikirlenmän ýazarsyňyz / okarsyňyz. JavaRush tejribe, oňa goşmaça näme edýändigiňize düşünmek üçin teoriýa seretmeli. Munuň üçin kitaplary okap bilersiňiz, mysal üçin aşakdakylaryň biri:
 • Ilki Java ”;
 • Barri Birdiň “Java for Dummies”;
 • “Java. Täze başlanlar üçin gollanma ”Herbert Şildt.
Bu kitaplary okanyňyzdan soň has kyn kitaplary alyp bilersiňiz:
 • “Java filosofiýasy”, Brýus Ekel;
 • “Netijeli programmirleme”, Joşua Bloç;
 • “Java. Doly gollanma ”, Herbert Şildt.
Soňky üç kitaby täze öwrenenler üçin aňsat däl, ýöne olar Java teoriýasynda berk esas döredip biler. Şeýle hem, JavaRush-daky makalalary ýatdan çykarmaň, sebäbi olar sizi gyzyklandyrýan mowzuklaryň köpüsinde düşündiriş tapyp bilerler. Özüňizi gyzyklandyrýan mowzugy ýazyp, zerur makalany tapyp bilersiňiz: Şeýle hem , abstrakt synplar we interfeýslerdäkiJava döredijiniň gözegçilik sanawy. Öndürijiniň bilmeli zady - 2 bu soraglar ýygyndysy ýaly Java söhbetdeşlik soraglaryny gözlemegi maslahat berýärin . Bu nämäni anyk öwrenmelidigiňize we haýsy soraglara taýyn bolmalydygyňyza düşünmäge kömek eder.Java döredijiniň gözegçilik sanawy. Öndürijiniň bilmeli zady - 3

3. Programma nusgalary

Programmirleme nagyşlary, ýygy-ýygydan ýüze çykýan kontekstde bir meseläniň çözgüdini görkezýän käbir gaýtalanýan nagyşlardyr. Olaryň arasynda her bir özüni sylaýan programmistiň bilmeli esasy, ýönekeý galyplary bar. Bu mowzuga düşünmek üçin “Ilki bilen başyň” kitabyny ulanyň . Dizaýn nagyşlary . ” Esasy programmirleme usullaryny aç-açan düşündirer. Theöne kitap Java hakda köp gürleýär , şonuň üçin kitaby öwrenen wagtyňyz bu programmirleme dilini özleşdirmeli. Nagyşlara has çuňňur çümmek üçin “Obýekte gönükdirilen dizaýn usullary. Dizaýn nagyşlary ”atly dört topardan ( Dört topar: Erih Gamma, Riçard Helm, Ralf Jonson, Jon Wlissides - redaktoryň belligi) öz içine alýan awtorlar topary . Bu mowzugy öwreneniňizden soň, koduňyzyň hemme ýerinde nagyşlary görüp başlarsyňyz. Söhbetdeşliklerde bu meşhur sorag bolany üçin, esasanam Baharda ulanylýan nagyşlara üns beriň .

4. Programmirleme paradigmalary. Kod arassalygy

Adaty programmirleme nagyşlaryndan başga-da, bilmeli dürli ýörelgeler we paradigmalar bar ( SOLID , GRASP ). Koduň arassa we okalmagyny üpjün etmek hem zerurdyr. Bu mowzukda bilmeli zatlaryňyzyň hemmesi Robert Martiniň “ Arassa kod ” kitabynda ýa-da Stiw Makkonnelliň “Kämil kod” kitabyny synap görüň.

5.SQL

Indiki ädimimiz, baglanyşyk bazalarynyň dilini öwrenmek - SQL . Maglumatlar bazalary , web programmasynyň maglumatlary (maglumatlary) saklanýan ýeri. Maglumat bazasy köp tablisadan durýar (telefonyňyzdaky salgylar kitaby şeýle tablisalaryň iň ýönekeý mysalydyr). Maglumatlar bazalary barada has giňişleýin maglumaty şu makalada okap bilersiňiz . Java döredijiler üçin jogapkärçilik ugry diňe bir Java programmasy däl, eýsem, onuň bilen gatnaşygy we maglumatlary nirede saklaýan maglumat bazasydyr. Baglanyşykly (iň köp ýaýran) maglumat bazalarynda ähli özara baglanyşyk ýörite dil - Strukturalaşdyrylan Talap Dili ýa-da SQL arkaly ýüze çykýar. Bu mowzuga düşünmek üçin kitaplardan birini okamak ýeterlik bolar:
 • Alan Bewliniň “SQL öwrenmek”;
 • “SQL”, Kris Fiaili;
 • Linn Bailiniň “Head First SQL”.
Emma teoriýa bolmasa tejribe işlemeýär, şeýlemi? SQL baradaky bilimleri barlamak üçin geçirilen söhbetdeşliklerde köplenç (hemişe diýen ýaly) SQL talap ýazmakda bir ýa-da iki mesele berilýär. Şonuň üçin özüňizi gowy ýagtylykda görkezmek üçin amaly SQL endikleriňizi ýitileşdirmek möhümdir. SQL tejribesini gazanmak üçin ajaýyp çeşme sql-ex.ru çeşmesi bolup biler .

6. MySQL / PostgreSQL

SQL dilini öwreneniňizden soň, belli bir maglumat bazasynyň durmuşa geçirilmegi bilen tanyş bolmaly. Maglumat bazasyna baglylykda käbir buýruklar düýpgöter üýtgäp biler. Maglumat bazasynyň mümkinçilikleriniň tapawudy bolsa göze ilýär. Iň ýaýran baglanyşyk bazalary MySQL we PostgreSQL . Java döredijiniň gözegçilik sanawy. Öndürijiniň bilmeli zady - 4MySQL has ýönekeý, ýöne PostgreSQL has köp mümkinçiliklere eýe. Ilki bilen, iň bolmanda biri bilen tanyş bolmak ýeterlikdir. Googling endiklerini ulanýan bolsaňyz, maglumatlar bazasynyň durmuşa geçirilişini öwrenip bilersiňiz - Youtube-da zerur makalalary we gollanmalary tapyp bilersiňiz. Özüňizi gyzyklandyrýan soraglary dogry gözlemekde ökde bolmaly , sebäbi programmist Google gözleglerinde “gara guşakly” adam.

7. Maven / Gradle

Taslamalary ýygnamak üçin döredilen “Gradle ” ýa-da “Maven” çarçuwalarynyň birini öwrenmeli , sebäbi häzirki wagtda “Java” diňe bir iki synpdan däl, eýsem doly hukukly programmalary ýazmak üçin bir dildir. Taslamany nädip ýygnamalydygyny, gurnama etaplarynyň nämedigini, zerur daşarky kitaphanalary taýýar kod bilen nädip ýüklemelidigine we başga-da köp zatlara düşünmeli. Gradle has täze we has gysga bolsa-da, Maven köp halatlarda ulanylýar. Şonuň üçin onuň ýygnamak ömrüne aýratyn üns beriň.

8. Git

Git paýlanan wersiýa dolandyryş ulgamy. Bu tehnologiýa döredijilere biri-birine päsgel bermezden bilelikde bir programma döretmäge mümkinçilik berýär. Elbetde, bu wersiýa dolandyryş ulgamyna meňzeşler bar. Mysal üçin, Subversion . Mainlyöne esasan Git ulanylýar we onuň bilen işlemegi başarmaly. Java döredijiniň gözegçilik sanawy. Öndürijiniň bilmeli zady - 5Ondaky bilim makalalaryndan başga-da, Youtube-da bu tehnologiýany ädimme-ädim özleşdirmäge kömek etjek ýeterlik wideo bar. Ilki bilen, interfeýsiň bir görnüşi däl-de, Git konsolyny ulanmak has gowudyr, sebäbi onda hemme zady buýruklar arkaly etmeli bolarsyňyz. Söhbetdeşlikler wagtynda adamlar köplenç Git buýruklaryny soraýarlar , şonuň üçin olary ýazmagyňyzy we amatly ýerde saklamagyňyzy maslahat berýärin. Şeýle hem, söhbetdeşlikden ozal geçip, ýadyňyzy täzeläp biler ýaly iň möhüm nokatlary bellän belligiňizi saklamagy maslahat berýärin.

9. JDBC

Bu tehnologiýa, Java programmaňyz bilen baglanyşyk bazasynyň arasynda baglanyşyk üpjün etmek üçin döredildi. Esasy zatlar bilen tanyşmak üçin JDBC ýa-da Hemmäniň başlanýan ýerini okamagy maslahat berýärin. Indi hiç kimiň ýalaňaç JDBC ulanmaýandygyna garamazdan JDBC tehnologiýasyny düşündirýän we başlangyç mysallary berýän köp makalalar bar.

10.JPA. Gibernate

JPA , edil JDBC ýaly Java programmasy bilen maglumat bazasynyň arasynda baglanyşyk gurmagyň usulydyr. Emma şol bir wagtyň özünde JPA has ýokary derejeli tehnologiýa we şoňa görä ulanmak has aňsat. Jöne JPA diňe ýerine ýetirilmeýän we belli bir durmuşa geçirilmegini talap edýän spesifikasiýa (düşünje). Şeýle ýerine ýetirişler köp, ýöne meşhur we ösen JPA-nyň ideallaryna iň ýakyn, Gibernate hasaplanýar . Ösüş karýeraňyzda bu tehnologiýa bir gezekden köp duşarsyňyz. Şonuň üçin bu tehnologiýa bilen makalalaryň üsti bilen tanyşmakdan başga-da, bu hakda kitap okamagy göz öňünde tutup bileris, mysal üçin “ Java Persistence API ”.

11. Bahar

Java dörediji bolanyňyzda, Bahar indi size diňe bir söz däl. Java döredijiniň gözegçilik sanawy. Öndürijiniň bilmeli zady - 6Indi bu gurluş, Java diliniň sintaksisini bilmek zerurlygy bilen birinji ýerde durýar. Baharyň kärdeşi, ýagny Java EE tehnologiýalarynyň bardygyny aýdyp bilersiňiz. Emma Java EE köne we indi täze taslamalarda ulanylmaýar. Häzirki wagtda Java döredijileriň aglaba köplügi “Java Spring” döredijiler, şonuň üçin käbir Bahar tehnologiýalaryny bilmek hökmanydyr. Bahar diňe bir çarçuwa däl, eýsem çarçuwalaryň tutuş platformasy: Java döredijiniň gözegçilik sanawy. Öndürijiniň bilmeli zady - 7Bu bolsa Baharyň hödürleýän çarçuwalarynyň diňe bir bölegi. Bir öwrenje olaryň diňe birnäçesini bilmek ýeterlikdir:

 • Bahar merkezi

Baharyň nämedigine düşünmek üçin ilki bilen bolmaly: Bahar konteýneriniň, noýba, DI, IoC we ş.m. Şeýlelik bilen, Bahary ulanmagyň pelsepesine düşüniň. Baharyň çarçuwalaryny mundan beýläk öwrenmek bu esasda geçiriler. Öwrenen täze tehnologiýalaryňyzy kem-kemden goşjak kiçijik programmaňyzy döretmäge mynasyp bolup biler.

 • Bahar JDBC

Öň maglumat bazasyna birikme döretmek tehnologiýasy hökmünde JDBC tehnologiýasy barada gürleşipdik. Umuman aýdanyňda, tehnologiýany “ýalaňaç” ulanmak indi taslamalarda tapylmaz, şonuň üçin JDBC-ni öwrenmegiň zerurlygy ýok ýaly bolup görünýär. Emma beýle däl. JDBC-iň ýalaňaç süňklerine seredip, tehnologiýany has pes derejede görüp, onuň meselelerine we kemçiliklerine düşünip bilersiňiz. Bahar JDBC-ni öwrenip başlanyňyzdan soň, bu çarçuwanyň nämäni gowulaşdyrýandygyna, optimizirlemegine we gözümizden gizlenjekdigine düşünersiňiz.

 • Bahar Gibernate

Arealaňaç süňkler JDBC-de bolşy ýaly, bu gurluş hem bar bolan tehnologiýany ulanmagy gowulandyrýar, bu ýagdaýda Gibernate. “Gibernate” -ni Baharsyz ulanmagy göz öňünde tutsaňyz, “Bahar Gibernate” -ni ulanmagyň peýdasynyň nämedigine düşünersiňiz.

 • Bahar JPA

Ozal JPA we munuň diňe dürli durmuşa geçirilýän spesifikasiýa hakda gürleşdik. Bu amallaryň arasynda Gibernate ideallara iň ýakyn. Baharyň, “kapotyň aşagynda” Gibernate ulanýan we JPA spesifikasiýalarynyň idealyna mümkin boldugyça ýakyn bolan JPA-nyň öz ideal durmuşa geçirmesi bar. Bu tehnologiýa Bahar JPA diýilýär. .Eri gelende aýtsak, maglumatlar bazasyna girmegi ep-esli aňsatlaşdyrýar. JPA-ny diňe JDBC, Gibernate, Bahar JDBC, Bahar Gibernate öwrenmän öwrenip bilersiňiz. Emma bu ýagdaýda maglumat bazasyna birikmek baradaky bilimiňiz gaty ýüzleý bolar.

 • Bahar MVC

Bu tehnologiýa bilen, programmamyzyň web interfeýsini ulanyjylara görkezip bileris we interfeýsiň programmanyň galan bölekleri bilen aragatnaşyk saklamagyna rugsat berip bileris. Şeýle hem, displeý üçin jogapkär bir programma bar bolsa, tehnologiýa görkezilmezden işläp biler we RESTful tehnologiýasyny ulanyp haýyşlar we jogaplar ulanyp bu programma bilen aragatnaşyk saklarsyňyz. Bahar hakda has gowy düşünmek üçin, YouTube-daky makalalardan we leksiýalardan başga-da birnäçe kitap okap bilersiňiz. Walls Kreýgiň “Hereketdäki bahar” kitabyny haladym. Gynansagam, rus dilinde köne hasaplanýan diňe üçünji wersiýa bar. Iňlis dilini gowy bilýän bolsaňyz, 6-njy wersiýasyny okamagyňyzy maslahat berýärin. Bahar hakda ýene bir ajaýyp kitap “Hünärmenler üçin 5-nji bahar”. Öwrenmek has kyn we bahar Injili ýaly , başyndan başyna çenli okamakdan has amatly.Java döredijiniň gözegçilik sanawy. Öndürijiniň bilmeli zady - 8

 • Bahar aýakgaby

Bu tehnologiýa Baharyň ulanylyşyny ep-esli aňsatlaşdyrýar. Bir sebäbe görä sanawyň soňuna goýdum, sebäbi “kapotyň” aşagynda köp gizlenýär we adaty Bahar bilen tanyş däl adam üçin köp nokatlar düşnüksiz we düşnüksiz bolup biler. Ilki bilen, “Bahar” çarçuwalarynyň işleýşine has gowy düşünmek üçin “Bahary” yzygiderli ulanmaly, soň bolsa “Bahar aýakgaby” -ny ulanmagyň has ýokary peýdalaryny ulanmaly. Şeýle hem, Bahar Howpsuzlygy we Bahar AOP bilen tanyşmagyňyzy maslahat berýärin. Aboveöne ýokardaky tehnologiýalardan tapawutlylykda indi bu ikisini çuňňur bilmek zerur däl. Bu tehnologiýa täze başlanlar üçin däl. Söhbetdeşlik wagtynda ýetginjeklerden olar hakda soralmaýar (belki bir ýüzleý soragdan başga). Umuman, bu tehnologiýalaryň nämedigini we olaryň işleýşini okaň. Bu makalanyň dowamynda kitap okamagy birnäçe gezek ýatladym. Bir tarapdan, bu zerur däl. Makalalardan we okuw wideolaryndan zerur zatlary öwrenip, ýekeje kitap hem okamazdan programmist bolup bilersiňiz. Başga bir tarapdan, häzirki wagtda täze döredijiler üçin bazardaky bäsdeşlik ýokary, bu başlangyç üçin zerur başlangyç bilimler üçin päsgelçilik döredýär. Şonuň üçin näçe köp bilseňiz, bilim derejäňiz bilen söhbetdeşi haýran galdyryp, ilkinji işiňizi çalt tapyp bilersiňiz. Hemmäňize sag bolsun aýdýaryn we Java ýanyňyzda bolsun .Java döredijiniň gözegçilik sanawy. Öndürijiniň bilmeli zady - 9
Teswirler
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION