JavaRush /Java Blog /Random-TK /Maksat goý, meýilnama düz. Oňa eýeriň we üstünlik kepille...
Евгений
Dereje
Москва

Maksat goý, meýilnama düz. Oňa eýeriň we üstünlik kepillendirilýär

Toparda çap edildi
Derrew uly Java Developer wezipesine ýetip bilmedim. Ilki bilen hukuk fakultetini gutardym diýmeli. Okuw döwrümizde Paskal öwredildi, ýöne men muňa düýbünden gyzyklanmaýardym we sapaklara gatnaşmadym. Meşhur elektronika zynjyry dükanynda satuw polunyň müdiri bolup işledim. Programmirlemek meniň üçin düýbünden däl diýip pikir etdim. Gije kompýuterde oturmaga we saglygymy we gözümi zaýalamaga taýyn däl. Salonymda bir menejer bolup ulalyp, ahyrsoňy re directorissýor bolmak isledim. Aöne karýera baradaky ähli pikirlerim harby gullugymda ýitdi. Yza gaýdyp baranymda, näme etjegimi bilmedim we indiki iki ýylda mümkin boldugyça işledim. Kurýer, barmen, ammar işgäri we ş.m. Men ammarda otyrkam barlygymyň samsyklygyna düşünip başladym. Hepdede bary-ýogy iki sagat hakyky iş bardy, galan wagtym öz enjamlarymda galdym. Hiç kim meni synlamady, mümkin boldugyça wagty öldürdim: seriallar, oýunlar, kitaplar. Belli bir wagt peselip başlandygyma, bu ýoluň hiç ýere gitmeýändigine düşündim. Specialörite bilimim ýok, haýsydyr bir ugurda hünärmen däl we bu tizlik bilen bütin ömrümi galamlar bilen geçirerin. Bazary öwrenip başladym, meni gyzyklandyrjak bir ýer gözledim. Onda özümi doly çümdürip bilýän we bütin ömrümi baglanyşdyryp bilýän. Şol döwürde internet eýýäm uçurymlaryň üstünlikli üstünlikleri baradaky hekaýalary şöhlelendirýän dürli görnüşli programma kurslary üçin mahabatlardan dolydy. Daş-töweregime göz aýladym we JavaRush-a duş geldim . Bu sahypany öwrendim, bu ýerde okan adamlaryň hekaýalaryny okadym, programmist bolmagyň nähili ajaýypdygy barada ylham berýän wideolara tomaşa etdim. Öz eliňiz bilen ozal bolmadyk zady döredip bilersiňiz. Bu pikir maňa ylham berdi we gözlerim ýaşardy. Birden bu sebite kembaha garandygyma düşündim. Programmirlemegiň köp artykmaçlygy bar: ajaýyp aýlyk, uzakdan işlemek we özüňizden bir zat döretmek ukyby. Bütin dünýäde gözlenýän hünärmen bolýar. Lightagtylygy gördüm: programmirlemek maňa gerek zat. Abuna ýazyldym we okap başladym. Bir gün başlyk meniň ýanymdan geçdi. Näme edýändigimi görüp, gelip: " Java öwredýärsiňmi? " Salkyn, ýöne çylşyrymly we giriş päsgelçiligi ýokary, şonuň üçin has ýönekeý dile üns beriň: Ruby, Python. Men onuň sözlerine ähmiýet bermedim we dowam etdim. Uzaklaşmadym, meseleler çözmek kynlaşdy we 4-nji derejedäki zatlara düşünmegi bes etdim. Diliň çylşyrymlylygy ýa-da taýýarlygymyň ýoklugy sebäpli Java-a bolan gyzyklanma çalt ýitdi. Emma hünärleri üýtgetmek höwesi guramady. Hakykatdanam has ýönekeý bir zady saýlamaly diýen karara geldim, mysal üçin 1C. Wideo kurslaryna tomaşa edip başladym we hh.ru saýtyndaky boş işleriň talaplaryna seredip başladym. Ilkinji işe ýüz tutmak üçin gelenimde we menden tejribäm hakda sorasalar, aýtjak zadym ýokdugyna düşündim. Meniň edip biljek zadym, öwrenmek we ösdürmek islegini we islegini görkezmek. Emma esassyz bolmazlyk üçin, bu ugurda eýýäm edenlerimi görkezmeli boldum. Şahadatnama almaly boldum. Ilkinji şahadatnamam 1C Platform Professionaldy. Hünär derejesi şahadatnamalary kär derejesiniň iň pes derejesidir. 14 synagdan ybarat, üstünlikli geçmek üçin 12-ä dogry jogap bermeli. Iki hepde soň ilkinji sary gabygymy aldym we derrew indiki birine - 1C platforma hünärmeni taýýarlanmaga başladym. Platforma hünärmeni çynlakaý synag we 5 meseleden ybarat. Wezipeler gaty uly we çylşyrymly. Geçenden soň, barlag synagçysynyň öňünde özüňizi goraýarsyňyz. Karar bermek üçin 5 sagat wagtyňyz bar. Ekzamene taýynlygyňyz şeýle bolmaly, meseläniň şertlerini okanyňyzdan soň, çözgüdiňizi bilmelisiňiz, sebäbi kod ýazmak üçin ýeterlik wagt ýok. Taýýar bolup başlanymda, işleýän ammaryň hereket edýändigi maňa habar berildi. Ikinji şahadatnamany taýýarlamaga we tabşyrmaga wagtym ýokdy, şonuň üçin iş gözläp başladym. Mümkin boldugyça hemme ýere rezýume iberdim, ýöne tejribesiz programmistlere isleg gaty az. Meni meşhur 1C franşizasy “First Bit” bilen söhbetdeşlige çagyrdylar. Bu kompaniýa täze gelenleriň iň “hapa” we az aýlykly işleri - gutulary diskleri eltip bermek, müşderi maşynlaryna 1C Enterprise programmasyny gurmak, käbir ownuk meseleler boýunça müşderilere maslahat bermek we ş.m. bilen meşhurdyr. . Men muňa düşündim, ýöne başga ýol ýokdy. Söhbetdeşlikde gaty gowy täsir galdyrdym. Kodlamak isleýändigimi, gaty okaýandygymy, eýýäm ilkinji şahadatnamamy alandygymy we ikinjime taýýarlanýandygym hakda jedel etdim. Koda bolan höwesim we yhlasym eşidildi, birnäçe günden soň maňa jaň etdiler we ofisde syýahat etmän, ösüş toparynda kiçi programmist roluny teklip etdiler. Çakylyga diýseň begendim we derrew kabul etdim. Maňa 35k synag möhleti berildi. Evenöne ol ýerde iki hepde işlemänkäm, şuňa meňzeş bir wezipe üçin franşiza däl-de, başga bir ýere teklip aldym. Men olaryň ýanyna bardym. Ilkinji gezek gaty kyn boldy, üstüme düşen meseleler meni geň galdyrdy. Şeýle möhüm we çylşyrymly meseleleri derrew çözmek maňa ynanylar diýip garaşmaýardym. Elbetde, kodum gözden geçirildi we kärdeşlerim maňa ähli taraplaýyn kömek etdiler. Synag möhletim gutarandan soň, dolandyryjym bilen ösüş perspektiwalaryny ara alyp maslahatlaşmagy makul bildim. Şol çylşyrymly platforma hünärmeni şahadatnamasyny alanymda aýlygymyň ýokarlanjakdygyna ylalaşdyk. Men bolsa terk eden taýýarlygyma gaýdyp geldim. 2,5 aýyň içinde şahadatnama almagy maksat etdim. Taýýarlygy iki hepdelik tapgyra böldüm. Ilkinji 3 mesele üçin 6 hepde, 4 we 5 üçin 2 hepde we ähli biletleri doly çözmek üçin ýene 2 hepde. Ilkinji hepde YouTube-da ilkinji mesele boýunça bir kurs gördüm, hiç zada düşünmedim, ýöne çözmäge synanyşdym. Taýýar çözgütlere göz aýladym we gaýtaladym. Soň bolsa ony ýatdan köpeltmäge synanyşdym. Ikinji hepde ýene şol kursy synladym we leksiýanyň nämedigine eýýäm düşünip başladym. Bu möhleti ýerine ýetirmek üçin has içgin öwrenmeli boldum. Irden turup, işe 2 sagat sarp etdim we işden soň bütin agşam diýen ýaly geçirdim. Iş ýerinde, boş wagtym bolanda, kurslara tomaşa edýärdim we makalalary okaýardym. Iki hepdeden soň, biletdäki ilkinji meseläni eýýäm özbaşdak çözüp bilerdim. Ösüşiň bardygyna düşündim we bir meseläni nädip çözmelidigini eýýäm bilýändigim üçin hemme zady çözüp biljekdigim üçin diňe wagt gerek. Men ekzamene ýazyldym. 2-nji we 3-nji meseleleri şuňa meňzeş usulda öwrendim. Boş wagtlarymy ekzamen üçin öwrenmeýän zatlara sarp etmegi bes etdim. 1,5 aýlap dowam eden şeýle güýçli türgenleşikden soň, beýnim şeýle bir agyrdy welin, uklap bilmedim. Downatanymda beýnim öçmekden ýüz öwürdi. Gijelerine oýanyp, kellämdäki meseleleri çözüp, daň atýança uklamadym. Bu möhlet ýakynlaşdy. Men tizlik bilen türgenleşige başladym. Ilkinji synanyşyk 7 sagat töweregi wagt aldy. Bu gowy däldi, şonuň üçin her dynç güni her bir bileti we her hepde biletden bir meseläni çözmegi makul bildim. Iki hepdäniň içinde başarnygymy ösdürip, bilet çözgüdini awtomatiki usulda getirmegi başardym. Indi pikir etmedim, diňe kod ýazdym. Ekzamende bolsa ilkinji bolup işimi tabşyrdym. Men ony 4,5 sagatda tamamladym, 1 sagady ownuk bir meseläni çözmek üçin sarp edildi. Taýýarlanyşymda şuňa meňzeş bir zada duş gelmedim, soňrak bilşim ýaly, ekzamende ýüze çykyp biläýjek ähli kynçylyklardan iň kynsydy. Maňa "gowy" baha berildi. Ekzamen geçirilen okuw merkeziniň binasyndan çykanymda, derrew sary kagyz bilen rezýumeimi täzeledim. Şol wagta çenli 3 sany “Professional” derejeli şahadatnamam we ilkinji “Hünärmen” derejäm bardy. Ertesi gün men bu şahadatnamanyň eýesidigim bilen dolandyryjyny begendim. Kärdeşlerimiň hiç birinde ýok şahadatnama. Menejer hem öz gezeginde aýlyk hakynyň 50k çenli ýokarlanmagy bilen meni “begendirdi”. Görgülerimiň hemmesine has mynasypdygyna karar berdim we zähmet bazarynda teklip gözlemegi makul bildim. Rezýume açanymda, aýlyk garaşmalarynyň nämäni görkezmelidigi hakda uzak wagtlap şübhelendim. Aýalym bilen maslahatlaşanymdan soň, 100k girdim. Aslynda beýle köp zat almagyna garaşmaýardym Galyberse-de, meniň diňe alty aýlyk tejribäm we ýeke-täk mynasyp şahadatnamam bar. Derrew maňa jaň etdiler we telefonda birnäçe tehniki sorag berenlerinden soň, meni ofisde söhbetdeşlik üçin çagyrdylar. Şeýle hem, menden beýle pes aýlyk garaşmagyň sebäbini soradylar. Bu soraga birneme geň galdym, ýöne oňa ähmiýet bermedim. Söhbetdeşlik şol gün meýilleşdirildi. Men gelip, ofisde 3 sagat töweregi wagt geçirdim, meseleleri çözdüm we söhbetdeşiň soraglaryna jogap berdim. Ahyrynda ol derrew maňa iş teklip etdi. Hemme zat maňa laýyk geldi, söwda etmedim, aýlygym 125k we hökmany bonuslar, jemi 150k. Şeýlelik bilen, “Salam dünýä!” Diýip ýazanymdan alty aý soň 1C-de öňdebaryjy işläp başladym. . Iki aýdan soň, JavaRush-dan okuwdan ýüz öwürendigimi ýatladýan e-poçta aldym. Ine, şonda hemmesiniň nähili başlandygy we näme üçin edilendigi ýadyma düşdi. 1C dili iň möhüm zady gazanmaga mümkinçilik bermedi - bütin dünýäde isleg bildirildi. Daşary ýurt müşderileri üçin işlemek mümkinçiligim bolmak isledim, Russiýanyň daşyndaky hiç kime 1C gerek däl diýen ýaly. Iki faktora garaşly boldum: Russiýadan we 1C-den. Bir zat bilen bir zat bolup geçse, gowy işimi we girdejimi ýitirerin. JavaRush-da okuwy dowam etdirmek kararyna gelindi. Bu sahypany seljerenimden soň, okuw meýilnamasyny düzdüm we möhletleri belledim. Söhbetdeşlikde görkezip biljek hakyky taslamalarym gerekdi. JavaRush-dan tejribe, häzirki zaman tehnologiýalaryny ulanyp, hakyky taslama gaty ýakyn bir taslamanyň üstünde işlemegi öz içine alýan şuňa meňzeş bir zat berip biler. Tejribe ýylda 4 gezek geçirilýär, indiki okuw 2 aýdanam azdy. Ol ýere barmak üçin 35-nji derejä ýetmeli we giriş meselesini çözmeli. Talaplary noldan ýerine ýetirmek üçin 2 aý gaty gysga. Bu tejribe geçmedik bolsaňyz, indiki okuw 5 aýdan başlar. Üstesine-de, ony tamamlamak üçin 3 aý - pozisiýamy 1C döredijiden Java-a üýtgetmegi tutuş 8 aý yza süýşürmäge taýyn däldim. Has güýçli iteklemek we indiki birini tutmak kararyna gelindi. Nädip taýýarlanmalydygyny bilýärdim. Boş wagtlarymyň hemmesi ýene şoňa tarap gitdi. Mende öňem bilim bardy, indi meseleler öňküsi ýaly kyn däldi. 1.5 aýyň içinde 35-nji derejä ýetip, giriş meselesini ýene bir hepde çözmegi başardym. Men tejribe geçmek üçin kabul edildi. Okuw 11 moduldan ybaratdy, hepdede bir. Iş ýüki gaty uludy, her gün bir topar täze tehnologiýalary öwrenmeli boldum. Beýnim ýaryldy. 8-nji hepdede, tejribe gutarmagyna garaşman, iş gözläp başladym. Bu proses kän wagt almady we bir hepdäniň içinde Java programmisti hökmünde ilkinji işim üçin birnäçe teklip aldym. Iň häzirki tehnologiýa toplumy bilen meniň üçin iň gyzykly kompaniýany saýladym. 120k aýlyk teklip etdiler. Indi men eýýäm gaty gowy girdejili Java dörediji . Guşak astynda birnäçe gyzykly tamamlanan taslamalarym bar, olar maňa hünärmen hökmünde ajaýyp ösüş berdi. Häzirem täze zatlary öwrenmegi we hünär taýdan ösmegi bes etmeýärin. Programmirlemek meni doly özüne çekdi. Şeýle bir “meniňki” boldy welin, öňem göz öňüne getirip bilmedim. Ahyry işimden we edýän zatlarymdan lezzet alýaryn. Esasy zat maksat goýmak, meýilnama düzmek we oňa eýermek. Indi maksadymy amala aşyrdym, indi täze biriniň wagty geldi.
Teswirler
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION