JavaRush /Java Blog /Random-TK /Iň kyn zat, gol salmak däl: 9 aýda Java öwrenen Maksim Pa...

Iň kyn zat, gol salmak däl: 9 aýda Java öwrenen Maksim Panteleewiň hekaýasy

Toparda çap edildi
Soňky 8 ýylda müňlerçe uçurym JavaRush kursyny geçdi. Häzirki wagtda taslama web sahypasynda 106 ýurtdan 1,5 milliondan gowrak ulanyjy hasaba alyndy. Uçurymlaryň hemmesiniň üstünlikleri barada gürleşmäge wagt tapmady: nädip okandyklary, söhbetdeşliklerden geçendikleri we işläp düzüjiler bolup işe başlandyklary. Emma şu günki talyplar IT-de eýýäm işleýänleriň hekaýalaryny öwrenmek bilen gyzyklanýar. Meseleleri öz elimize aldyk we dürli ýurtlardan döredijiler we JavaRush-da tälim alan kompaniýalar barada ýörite seriýa çykardyk. Onunjy hekaýamyz Maksim Panteleýew ( Maks Panteleýew ) hakda . Maksim karýerasyna Içeri işler ministrliginde salgyt jenaýatlary boýunça sülçi bolup işlemekden başlady. Aöne birnäçe ýyldan soň işini taşlady we dürli ugurlarda özüni synady: gozgalmaýan emläk bilen meşgullandy, pizzeriýada menejer bolup işledi we adamlary taksi bilen sürdi. Bir gün ol öz arzasyny ýazmak pikirini aldy. Maksim ösüşi nädip öwrendi we näme üçin okuwdan soň derrew iş tapmagy başardy - tekstimizde okaň. “Iň kyn zat, gol salmak däl”: 9 aýda Java öwrenen Maksim Panteleewiň hekaýasy - 1

"Dürli programmirleme dilleriniň bardygyny-da bilmeýärdim"

Mekdepde matematikany elmydama gowy bilýärdim: 8-9-njy synplarda hatda käbir olimpiadalara-da gitdim. Ene-atam meniň MSTU-a girmegimi islediler. N. Bauman, sebäbi mekdebimiz bu uniwersitet bilen baglanyşyklydy we ol ýere barmak birneme aňsatdy. Orta mekdepde, bularyň hemmesi meni gyzyklandyrmady, men ýigitler bilen garaageslaryň aňyrsynda “otwýortka” içip başladym. Netijede, matematikadan ýüz öwrüp, Içeri işler ministrliginiň Ykdysadyýet fakultetine okamaga gitdim. Okuwymy gutardym we salgyt girdejileriniň derňewçisi bolup işe gitdim. Bu ýerde 5 ýyl işledim, 2016-njy ýylda ol ýerden gitdim we dürli ýerlerde işledim: Gozgalmaýan emläkde işledim, pizzeriýada menejer, hatda iki hepde taksi sürüjisi boldum. 2020-nji ýylda öz programmamy döretmek pikirim bardy, şonuň üçin: "Näme üçin bir dil öwrenip, özüm ýazmaly däl?" Programmada hiç zat ýalňyşmasa-da, men diňe programmist bolup işläp bilerin: uzakdan oturyň we 100 müň rublymy alyň. 2021-nji ýylyň ýanwar aýynda dynç alyşdan soň okamaga oturdym we ösüş hakda kitap satyn aldym. IT ulgamymyň ýokdugyna düşünmeli: Men bu ugur bilen hiç wagt baglanyşmadym, IT-den tanyşlarym ýa-da dostlarym ýok. Men ýaňy “Yandex” -e baryp, “Programma öwrenmegi isleýärin” diýip ýazdym. Dürli programmirleme dilleriniň bardygyny-da bilmeýärdim. Gözleg netijeleriniň ilkinjileriniň arasynda Java-daky kitaplaryň biriniň mugt synag wersiýasyna baglanyşyk bar (“Täze başlanýanlar üçin Java programmirleme”, Alekseý Wasiliýew). Kitapda Helloworld ýazmak ýaly azajyk teoriýa, azajyk tejribe bardy. Ony okadym we pikir etdim: "Aý, gaty gowy, bu kitaba düşünýärin öýdýärin." Kitaby göçürip almazlyk kararyna geldim, sebäbi kagyz ýüzünde okamak, kitap dükanyna baryp satyn almak has amatly. Dükanda Python we JavaScript-de kitaplar bardy, menem alypdym. Javaöne Java-da kitap bilen başlanymdan bäri, ony dowam etdirmegi makul bildim. Şol sebäpli şol iki kitaby bir gapdala goýdum we şu wagta çenli açmadym. Java-yň maňa laýyk gelýändigine düşündim we hiç zady üýtgetmek islemeýärin, öwrenerin. Soň bolsa Java-yň aslynda näme üçin zerurdygyna, onda bir programma ýazyp biljekdigiňize düşündim. .Agny, aslynda, diňe çakladym we tötänleýin Java-da gutardym.

"Hemişe diýen ýaly düşünmedim"

Kitaba görä iki aýlap okadym. Kitap aslynda gadymy, sebäbi belli bir wagt almalar bilen bir bölüm bardy we 15 ýyl bäri Java-da hiç kim ulanmaýar. Bir tarapdan, esasy teoriýa mowzuk bilen düýbünden tanyş bolmadyk adam üçin gaty gowy, ýönekeý we düşnükli görkezilýär. Başga bir tarapdan, kitapda hakykatdanam köne nokatlar bar. Şondan soň kurs gözläp başladym: Mugallym we iş tertibi bilen gaty çynlakaý bir zat islemeýärdim, ýöne muny özüm etmek islemeýärdim. Okuwymy tertipleşdirmek isledim, ýöne şol bir wagtyň özünde bahalar, synlar bilen belli bir shema berk bagly bolmaň we astronomiki mukdarda pul tölemeli däl. Ine, JavaRush-y tapdym. Mugt derejäni tamamladym. Bu maňa maddy taýdan, öz meýilnamamda we ritmimde okamak mümkinçiligim we gyzykly çykyş. Ilkinji birnäçe derejeler meniň üçin aňsatdy, sebäbi mundan ozal iki aýlap kitap bilen okaýardym. Usullaryň, interfeýsleriň, aýlawlaryň we üýtgeýänleriň nämedigine eýýäm düşündim. Soň, elbetde, başgalar ýaly kynçylyklar we käbir mowzuklara düşünmezlik başlandy. Hemişe diýen ýaly düşünmedim. Akymyň nämedigine düşünmedim, uzak wagtlap öwrenmek ýa-da düşünmek islemedim. Lambdas hem derrew meniň üçin işlemedi. Köp okamak hem aňymy sarsdyrdy. Wagtyň geçmegi bilen, birneme has köp tejribe alanymda, prinsipde çylşyrymly zadyň ýokdugyna düşündim. Gaty tertipler bilen baglanyşmagy we bir zat ýalňyşanda gaty tolgunmagy halamok, şonuň üçin okuw meýilnamasyny döretmedim. Şoňa görä-de, ýaňy ýerimden turdum, ertirki işlerimi etdim we ýadaw bolýançam okamaga oturdym. Içim gysansoň, azajyk dynç aldym, soň ýene okadym. Käwagt 5 sagat oturyp bilýärdim, käwagt irden agşama çenli durup bilýärdim. Käwagt özümem bu işi ýerine ýetirmek bilen gyzyklanýardym, şonuň üçin islendik meýilnamadan gijä galýardym. Käbir günlerde, tersine, okuw dowam etmedi, ýöne arassa wy consciencedan bilen işimi dowam etdirmek üçin azyndan 1-2 sagat oturmaga synanyşdym. Käwagt dynç güni ýok diýen ýaly 2-3 hepde okadym. Tutuş okuw döwründe, bir-iki gün hiç zat etmedik wagtym 2-3 gezek boldy. JavaRush-da ähli derejeleri 2021-nji ýylyň sentýabryna çenli tamamlady. Soň bolsa JavaRush tejribe geçmek üçin işe alýardylar, şol ýerde üstünlikli girip, iş tapmazdan ozal şol ýerde okadym.

"Tejribesiz ýetginjekleriň ajaýyp zerurdygyna düşündim"

Asla iş gözlemek niýetim ýokdy. Tejribe geçirmek meýilnamam bardy we diňe ahyrynda bir zat gözläp başladym. Bir wagtlar JavaRush jemgyýetine işjeň gatnaşan bir adam: “Näme üçin oturýarsyňyz? Rezýume ýazyň we iş gözläň. ” Uzak wagtlap islemedim, taýyn däl ýalydy. Thenöne soň özümi bir ýere jemledim we sözüň doly manysynda bir günde öz rezýumeimi 15-20 kompaniýa paýladym. Ertesi hepde maňa hat ýazyp başladylar, jaň etdiler, söhbetdeşliklere çagyrdylar. 4 sany söhbetdeşlik geçirdim, hersine bardym we şolaryň birinde iş tapdym. Tehniki söhbetdeşlik üçin ýakyndan taýýarlandym. Bir hepde töweregi teoriýany kämilleşdirmäge synanyşdym. Makalalary we wideolary ulanyp taýýarladym, JavaRush-daky ýazgylaryň aşagynda söhbetdeşlik üçin soraglar we jogaplar bar. Göçme manyda Söhbetdeşlikden bir gün öň SQL hakda maglumatlary okadym we ilkinji söhbetdeşlikde bu hakda soradym. Iki kompaniýa bardym we Bell Integrator saýladym . Bu döredijileri işe alýan, toparlara bellän we belli bir topara müşderi hödürleýän uly IT agregatory. Toparymyzyň müşderisi Moskwa bir Stockasy: munuň üçin indeksleri hasaplamagyň üstünde işleýäris. Meniň rolum, köplenç taslama bilen tanyşmak we möhüm ähmiýete eýe bolmadyk käbir ownuk meseleleri çözmek. Taslama bilen olar bilen tanyşmak has gowudyr, sebäbi gaty uly. Indi maňa käbir ýalňyşlyklar berýärler, men oturýaryn, gazýaryn we düşünýärin. Işe kabul ediş döwründe, tejribesi bolmadyk ýetginjekleriň ajaýyp zerurdygyna düşündim. Olara uly isleg bildirilýär. Özümem: “Tejribesiz we bilimsiz adama kime gerek?” Diýip pikir etdim. Aslynda, iki sebäbe görä tejribesi bolmadyk adamlara uly isleg bar: birinjiden, tejribeli işläp düzüjiden az, ýagny 80-100 müň rubl tölenip bilner, ikinjiden, tejribesi bolan işläp düzüjisi dürli talaplar edip başlaýar. kompaniýa. Döwrebap ýygyndy, gyzykly eser isleýär. Her bir iş beriji muny teklip edip bilmeýär, şonuň üçin her bir iş beriji tejribesi bolan hünärmeni işe alyp bilmeýär. Greenaşyl iýun, nämäniň bolup geçýändigine düşünmek üçin diňe ilkinji işine gitmek isleýär. Bir ýyldan soň bolup geçýän zatlara düşünen badyna, tejribeli işläp düzüjisi bolýar we hukuklary göçürip alyp başlaýar. .Agny, bir ýa-da iki ýylyň dowamynda ýeterlik derejede pul üçin içgysgynç işleri ýerine ýetirmäge taýyn. Şol bir wagtyň özünde, biziň pikir edişimiz ýaly ýetginjekler kän däl. Öwrenmedik we ynamly bilimi bolanlar. Söhbetdeşlikdäki adamlar muny görýärler: ýetginjekler köp, ýöne bilýänleri az. Şonuň üçin ýeterlik bilimiňiz bar bolsa, iş tapmak problema bolmaz. Muňa ýetendigiňizi nädip bilýärsiňiz? Diňe Java Junior Developer ýol kartasyny açyp, tehnologiýalara seredip bilersiňiz. Köpüsini bilýän bolsaňyz, söhbetdeşlik üçin wagt geldi. Eger ýaryňyz garaňky tokaý bolsaňyz, has köp öwrenmäge mynasyp.

Başlaýanlar üçin maslahatlar:

  1. Загружайте проекты на Git. Если ваш Git пустой, вы не даете ссылку на Git в своем резюме or там есть лишь пара задач на 4 строки, шансов устроиться на работу практически не будет. Потому что единственное, что может предъявить джун How специалист — это его Git и code, который он пишет. Если у него нет образования и Git, то How вообще понять: разработчик он or нет? На двух собеседованиях открывали мой Git и задавали вопросы по моим проектам: что, How и зачем я сделал. У меня, во-первых, там тестовое задание лежит со стажировки JavaRush — это достаточно неплохой спринговый проект. Он отлично подойдет How визитка для резюме. Я также туда добавил тестовые задания для собеседований, которые мне давали. Если вы получаете тестовое задание от работодателя, то обязательно его делайте, оформляйте красиво и вешайте на Git. Если там все будет хорошо написано, это будет плюсом для вас. Было несколько небольших задач, которые я сам для себя придумал и реализовал. Были мои реализации известных алгоритмов.

  2. Самое сложное — не забить. Разобраться в любой проблеме с нуля можно всегда, просто потребуется то or иное количество времени. Самая большая проблема людей, когда они что-то не понимают — мысли, что программирование не для них, что они тупые, а все умные. Надо преодолеть этот барьер и просто биться над задачей, пока ты ее не решишь. Не получается — отдохни. Зайди с другой стороны. Всегда будет не получаться, но к этому надо относиться спокойно. Если принять мысль, что непонимание — это нормально, это часть профессии в целом, тогда дело пойдет.

  3. Пишите краткое резюме. Не надо много лишней информации о себе. Даже если у вас 700 лет опыта на разных заводах, убирайте это из резюме. Оставляйте пометку “нет опыта”. Все, что надо рекрутерам — это ваши навыки, актуальный стек технологий, которые вы реально знаете, ваши проекты и несколько слов о том, где учorсь, а также упоминание о стажировке, если стажировались.

  4. Не бойтесь собеседований. Я боялся дико своего первого собеседования, потому что был абсолютно уверен, что моего уровня не хватает, чтобы сейчас устроиться на работу. Думаю, что у многих такая проблема. Но если вам откажут, надо попросить совет — что выучить, что исправить. Надо использовать собеседования How этап обучения, чтобы выявить свои слабые места. И залить потом фундамент из соответствующих знаний. Возьмите паузу на месяц, закрепите темы и идите снова собеседуйтесь.

  5. Olderaşuly ýoldaşlar bilen habarlaşmakdan gorkmaň. Hiç hili tejribesiz kiçi bolanyňyza gowy düşünýärler we barmagy gysyp, hemme zady tertipläp bilmeýärler. Täze başlan adam üçin esasy düzgün, hemme kişini derrew çekmezlik we aşa köp sarp etmezlik üçin meselä ýeterlik wagt sarp etmekdir. Kömek sorap başlamazdan we kärdeşleriňizi biynjalyk etmezden ozal meseläni çözmek üçin sarp edip boljak wagtyňyzy hasaplaň. Bir hepde oturyp, soňam: "Hiç zat netije bermedi" diýmegiň zerurlygy ýok. Elbetde, tabşyrygy alanyňyzdan 20 minut soň halypaňyzy soraglar bilen bombalamak hökman däl.

  6. Synag söhbetdeşligini geçirmek üçin ýoldaş tapyň. Birek-birege sorag beriň. Bu size taýýarlanmaga kömek eder.

Teswirler
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION