JavaRush /Java Blog /Random-TK /“Sagdyn adam” üçin terbiýeçi we kodlamagy öwrenmek üçin n...

“Sagdyn adam” üçin terbiýeçi we kodlamagy öwrenmek üçin näçe wagt gerek: dörediji soraglara jogap berýär. Wideo

Toparda çap edildi
Öndürijiler bilen söhbetdeşlikler tapgyrymyzy dowam etdirýäris, onda okuw, iş gözlegi, karýeranyň ösüşi we göçmek hakda gürleşýäris. Dördünji söhbetdeşlikde dörediji Roman Beskrownyý abonentleriň soraglaryna jogap berýär: mugt halypany tapyp bolarmy we muny nädip etmeli, JavaRush kursuna näçe wagt gerek bolar we iňlis diliniň pes derejesi sizi tapmagyň öňüni alyp bilermi? iş.
Sagdyn adamyň halypasy nähili bolmaly? Bir kompaniýada işleýärin we halypanyň kömegi gaty az. Durmuşa geçirmek däl-de, arhitektura we çözgütlere kömek ediň. Birinjiden, başlangyç etapda meniň üçin birinjisi has möhümdir. Düşünmedim, bu nähili bolmaly ýa-da nädogry bir zat barmy? Bu ýerde ýagdaýa düşünmeli. Programmistler mugallym däl. Dogry öwretmegiň usullaryna diňe az sanlysy düşünýär. Köp adamyň pikirleri, şahsy tejribesi bar we bularyň hemmesi. Mugallymyň hyzmatdaşlyga gyzyklanýan bolsa, bu, elbetde, oňa itergi berýär. Eger kömek soralan bolsa, ýöne hakykatdanam islemeýän bolsa, oňa bolan garaýşy şoňa görä. Şonuň üçin halypanyňyzyň kömek etmegi dowam etdirmäge gyzyklanýandygyna ýa-da ýokdugyna düşünmek möhümdir. Ol ýerde ýok bolsa, bu gyzyklanmany tapmaga synanyşyň. Mysal üçin, terbiýeçiniň diňe haýsy ugurdan ösmelidigini görkezmelidigine we halypanyň ýerine hemme zady etmeli däldigine ynanýaryn. Amal eýýäm siziňki. Esasanam eýýäm işde bolsaňyz. Hiç kim seniň üçin işiňi etmeli däl. Himöne bu meseläni ýerine ýetirmek üçin oňa teklip hödürleseňiz, muny nädip etmelidigini sorap bilersiňiz. Her gün 3-4 sagat okasaňyz, JavaRash kursyny gutarmak üçin näçe wagt gerek bolar? Her hepde 3-4 sagat okasaňyz we dynç günleri dynç alsaňyz, 5-10 aý aralygy kursy tamamlarsyňyz. Understandöne düşünmek möhümdir: okuwyňyz nireden başlaýar? Üýtgeýän we logiki amallaryň nämedigine eýýäm düşünen adamlar bar, şonda maglumat almak has çalt we aňsat bolar. Ora-da meselem, adamyň başga dillerde ösmek tejribesi bar. Beýleki adamlara kursy özleşdirmek üçin birneme köp wagt gerek bolar, ýöne meniň pikirimçe 5-10 aý ýeterlik. Gyssanmagyň zerurlygy ýok diýip pikir edýärin. Roman bilen wideo tomaşa edip, IT we ösüş dünýäsi barada has köp maglumat alyp bilersiňiz.
Teswirler
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION