JavaRush /Java Blog /Random-TK /Docker, Kubernetes, OpenShift kimler we biri-biri bilen n...

Docker, Kubernetes, OpenShift kimler we biri-biri bilen nähili baglanyşygy bar?

Toparda çap edildi
Bularyň hemmesi gaplamakdan başlaýar. Senagat ösüşinde, ýygnanan programmany, meselem, işleýän serwerine geçirmek üçin, programma üpjünçisiniň kompýuterinde gurnan görnüşi ýaly “gaplamak” üçin “gaplamaly”. goramagyň bir görnüşi bolup hyzmat etmelidir. Bu, haýsydyr bir programma synag wagtynda işleýän, ýöne önümçilige geçirilende döwülýän ýaly garaşylmadyk ýagdaýlary ýok edýär. Mundan başga-da, “gaplamak” şol bir serwerde ýerleşýän bir programmany başga bir programmadan izolýasiýa edýär, şeýle izolýasiýa bir programmanyň beýlekisiniň işine päsgel bermezlige mümkinçilik berýär (mysal üçin: bir programma serweriň ähli RAM-yny alyp bilmez we goýup biler ykbalyna ikinji ýüzlenme). Mikroservis arhitekturasy bilen “gaplamagyň” artykmaçlyklary aýratyn göze ilýär we bu düşnükli; mikroservisler köp - biri-biri bilen aragatnaşyk saklamaly, ýöne şol bir wagtyň özünde biri-birine päsgel bermeli däl. Mysal üçin, dürli çyzgylar bar bolan sandyklar (serwer) bolup, dürli joraplary bir çekişden beýlekisine aňsatlyk bilen geçirip bileris we şol bir wagtyň özünde biri-biri bilen ýa-da jalbar bilen garyşmaz. Docker, Kubernetes, OpenShift kimler we biri-biri bilen nähili baglanyşygy bar?  - 1 Gaplamak wirtuallaşdyrma gurallary bilen döredilýär. Bir wagtlar “gaplamak” hökmünde wirtual maşynlar (VM) ulanylýar. Garry adamlar Windows XP-ni wista enjamynda nädip ýerleşdirendiklerini ýada salarlar. Indi amaly gaplamak üçin VM geçmişe öwrüldi. Konteýnerler dünýäni eýeledi. Sebäbi olar: has ýeňil, has öndürijilikli we has ygtybarly. Has jikme-jik: konteýner wirtual maşyndan nähili tapawutlanýar? Docker, Kubernetes, OpenShift kimler we biri-biri bilen nähili baglanyşygy bar?  - 2 Konteýnerleriň käbir artykmaçlyklaryny ýadyňyzdan çykarmaly dälsiňiz: • ululygy has kiçi (serwerde az ýat tutuň); • umumy serwer çeşmelerine (RAM, prosessor hasaplamagyň wagty) girmek; • beýleki gurşawlara has gowy geçirijilikli bolmak (synagdan başlap senagata çenli); • has ýokary başlangyç tizligini üpjün ediň (konteýner ýeňil bolansoň, has çalt işleýär). Docker gaplaryň enesi. Konteýner diýlende, Docker diýmekdir. Docker, konteýnerleşdirilen şertlerde programmalary ýerleşdirmegi we dolandyrmagy awtomatlaşdyrmak üçin programma üpjünçiligi. Mysallary ulanyp, Docker onlaýn dizaýner bilen kranly 3D printeriň arasyndaky haçdyr. .Agny, ilki bilen bir konteýner üçin şablon (şekil) dizaýn edip, berlen şertlere (surata) görä konteýner çap edip (döredip), soňra bolsa gerek ýerinde geçirip biler. Dockerfiles leňňerleriň ýerine ulanylýar. Dolandyryş prosesi ýönekeý: faýllary, buýruklary ýazýarsyňyz, işledýärsiňiz we nämeleriň bolýandygyny görýärsiňiz. Docker, Kubernetes, OpenShift kimler we biri-biri bilen nähili baglanyşygy bar?  - 3 Docker Docker Compose bilen ilkinji tanyşlyk - täzelenen Docker Indi bir ýerde birnäçe konteýneriň işlemeli senarisine seredeliň. Munuň üçin ulanylýan kömekçi “Docker Compose”. Docker Compose, Docker bilen bilelikde gural. Taslamany ýerleşdirmek bilen baglanyşykly meseleleri çözmek üçin döredildi. Docker bilen Docker Compose arasyndaky tapawut: Docker aýratyn gaplary dolandyrmak üçin ulanylýar. Docker Compose bir wagtyň özünde birnäçe konteýner dolandyrmak üçin ulanylýar. Bu gural Docker bilen deň mümkinçilikleri hödürleýär, ýöne has çylşyrymly gurluşlar bilen işlemäge mümkinçilik berýär. Docker, Kubernetes, OpenShift kimler we biri-biri bilen nähili baglanyşygy bar?  - 4 “Docker Compose” -ni ulanmagyň adaty ssenariýasy: Web taslamasyny dörediji diýip göz öňüne getiriň. Bu taslama iki web sahypasyny öz içine alýar. Birinjisi, işewür adamlara birnäçe gezek basmak bilen onlaýn dükanlary döretmäge mümkinçilik berýär. Ikinjisi, müşderiniň goldawyna gönükdirilendir. Bu iki sahypa şol bir maglumat bazasy bilen täsirleşýär. Taslamaňyz barha meşhur bolýar we işleýän serweriň güýji indi ýeterlik däl bolýar. Netijede, ähli taslamany başga bir enjama geçirmek kararyna gelýärsiňiz. “Docker Compose” ýaly bir zat ulanmadyk bolsaňyz, bu işde hiç zady ýatdan çykarmajakdygyňyza umyt edip, konteýnerleri bir gezek göçürip almaly bolarsyňyz. “Docker Compose” -ni ulanýan bolsaňyz, taslamaňyzy täze serwere geçirmek birnäçe buýrugy işledip çözüp boljak mesele. Taslamanyň täze ýere geçirilmegini tamamlamak üçin diňe käbir sazlamalary düzmeli we maglumatlar bazasynyň ätiýaçlyk nusgasyny täze serwere ýüklemeli. Adaty DockerComposer: Docker, Kubernetes, OpenShift kimler we biri-biri bilen nähili baglanyşygy bar?  - 5 Bu ýerde ýatda saklamaly zadyňyz: Konteýnerler “gaplamak” programmalarynyň esasy serişdesidir. Docker konteýnerleri dolandyrýar, konteýner şekilleri döredýär, gaplary alýar we herekete getirýär. Bir wagtyň özünde bir topar konteýner dolandyrmak üçin Docker-e girýän Docker Compose ulanylýar. Bu programmalar mugt programma üpjünçiligi (freebies - bir söz bilen aýdylanda) Kubernetes (K8s) - Docker awtomatlaşdyryşy Şonuň üçin konteýnerleri ýerleşdirdik, olary “partiýalarda” enjamdan maşyna nädip geçirmelidigini bilýäris. Emma birden gaplaryň biri ýykyldy! Näme etmeli? Kim ony täzeden galdyrar? Docker, Kubernetes, OpenShift kimler we biri-biri bilen nähili baglanyşygy bar?  - 6 Elbetde, muny Docker arkaly el bilen edip bilersiňiz. Somethingöne bir zat etmeli, bir zat ýazmaly, haýsydyr bir awtomatlaşdyryş guraly gerek. Kubernetes (gysgaldylan K8) surata düşen ýeri, konteýnerleri dolandyrmak we orkestrlemek (degişli guramalary awtomatiki dolandyrmak) bilen hem meşgullanar. K8-ler siziň ygtyýaryňyzda, gije-gündiz konteýnerlere gözegçilik etmegiň zerurlygy ýok. Özüňi alyp barşyň ssenarisini kesgitlemek ýeterlik, K8-ler hemme zady özi eder. Kubernetes-iň esasy aýratynlyklary 1. Giňeldilmegini we konfigurasiýaňyzy dolandyrmagy üpjün edýär. 2. Klaster ýerleşdirilende aljak zadyňyzy suratlandyryp bilersiňiz, K8-ler muny eder. Mysal üçin, gabyň sanyny görkeziň, olar üçin näçe ýadyň bölünip beriljekdigini, podda ýerleşdirilen (konteýnerlerde) goýmalaryň göçürmeleriniň sanyny görkeziň. 3. Ulgamy belli bir ýagdaýda saklamak üçin jogapkär; bir zat ýykylsa, kesgitlenen konfigurasiýa laýyklykda K8-ler ony alar. Bu ýerde ýadyňyzdan çykarmaly däl zadyňyz: Kubernetes konteýnerleşdirilen programmalary gurnamak üçin gural - olaryň ýerleşdirilmegini awtomatlaşdyrmak, ulaltmak we utgaşdyrmak. Docker ýaly esasy konteýnerizasiýa tehnologiýalaryny goldaýar. K8-ler açyk çeşme programma üpjünçiligi. Docker, Kubernetes, OpenShift kimler we biri-biri bilen nähili baglanyşygy bar?  - 7 “OpenShift” wirtuallaşdyrma, salkyn, çalt we gymmat dünýäde “Ferrari” bolup , mowzugy ösdürmek üçin, “OpenShift” -e geçeliň. OpenShift goşmaça funksiýalary hödürleýän Kubernetes-iň goşundysy bolup, derrew ulanmaga taýyn, uzyn we agyryly konfigurasiýa talap etmeýär we derrew önümçilige girizilip bilner. Kubernetesiň üstünde näçe dürli nyşan bar. Olaryň hersi öz ajaýyp zatlaryny edýär. Docker, Kubernetes, OpenShift kimler we biri-biri bilen nähili baglanyşygy bar?  - 8 OpenShift aýratynlyklary: • K8-lerden tapawutlylykda tölegli önüm; • “DevOps” gutydan çykýar, esasy gök / ýaşyl, kanar ýerleşdiriş ssenarilerini goldaýar; • Gurlan Jenkins goldawy; • Klaster bilen dolandyrmak we işlemek üçin amatly gurallar bilen üpjün edýär; • Has berk howpsuzlyk modeli we içerki gözegçilik bar. “OpenShift” -iň Kubernetesden tapawutlylykda tölegli önümdigini ýene bir gezek bellemelidiris. Tapawut şu: Kubernetes ýalaňaç alsak, ähli problemalary özümiz çözeris. OpenShift hakda aýtsak, tölegli goldawyň bir bölegi hökmünde ýüze çykýan meseleleri çözýän Red Hat-nyň önümidir. Gysgaça jemläliň: Senagat ösüşinde programmany “gaplamaly” zerurlyk bar, bu çemeleşme mikroservis arhitekturasynda esasanam möhümdir. Konteýnerler gaplama programmalarynyň esasy serişdesidir. Docker konteýnerleri dolandyrýar, konteýner şekilleri döredýär, gaplary alýar we herekete getirýär. Bir wagtyň özünde bir topar konteýner dolandyrmak üçin Docker-e girýän Docker Compose ulanylýar. Bu programmalar mugt programma üpjünçiligi. Kubernetes (K8s) konteýnerleşdirilen programmalary gurnamak üçin guraldyr - bir toparda ýerleşdirilmegini, ulalmagyny we utgaşdyrylmagyny awtomatlaşdyrýar. Docker ýaly esasy konteýnerizasiýa tehnologiýalaryny goldaýar. K8-ler açyk çeşme programma üpjünçiligi. “OpenShift” goşmaça işlemegi hödürleýän Kubernetes-iň goşmaçasydyr. Bu, korporatiw ulanmak üçin niýetlenen K8-lerden tapawutlylykda tölegli önüm. “DevOps” -y üpjün edýär: gök / ýaşyl, kanar esasy ýerleşdiriş ssenarilerine goldaw, Jenkins üçin içerki goldaw we klaster bilen dolandyrmak we işlemek üçin amatly gurallar bilen üpjün edýär. Has berk howpsuzlyk modeli we içerki gözegçilik bar. Kody gyjyndyrýanlar üçin: “Spring Boot” programmasyny konteýnerde gaplaň “Postgres” -i “Docker” -e nädip ýerleşdirmeli we “Spring-Boot” programmasyna nädip birikdirmeli Webinar: Docker - Konteýnerler bilen nädip işlemeli? - Java-da arkadaky ösüşi
Teswirler
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION