JavaRush /Java Blog /Random-TK /Netijeli programmirleme okuwy

Netijeli programmirleme okuwy

Toparda çap edildi
Programmany noldan öwrenmek aňsat tehnologiki proses däl. Esasanam öz onlaýn ulgamyňyzda okaýan bolsaňyz: iň gowy ýoly tapmaga, ýeterlik maglumat gözlemek üçin wagt we güýç sarp etmäge synanyşýarsyňyz, diňläň, okaň, tomaşa ediň, ilkinji programmalaryňyzy ýazmaga synanyşyň, ýalňyşýarsyňyz, nirededigini bilmeýärsiňiz, don hiç zada düşünemok, ahyrky netijä gel ... 90% synanyşyk hakykatdanam başlamazdan gutarýar. Şeýle tagallalardan soň köplenç adam “bu meniňki däl” diýip diagnoz goýýar we programmirlemegi öwrenmek terk edilýär.
Netijeli programmirleme okuwy - 1

Java-dan başlap öz-özüňi öwrenmekde ýalňyşlyklar

 • Practiceeterlik mukdarda tejribe: teoriýa programmistiň ilki bilen düşünmeli zady däl. Ilki bilen programmist programmalary; şeýle hünärmeni taýýarlamak tejribe esaslanmalydyr we iň bolmanda kellesinde bir paý bar! "Nämäniň nämedigine düşünerin, soň bolsa ýerine ýetirerin" - bu programmirlemek hakda däl!

 • Başlan, tejribe ýetmezçiligi sebäpli möhüm maglumatlary möhüm maglumatlardan tapawutlandyryp bilmeýär ; köplenç jikme-jiklikleri ýitirýär ýa-da çylşyrymly mowzuklara gömülýär, sebäbi internetde akylly biri: “Algoritmleri tertipleşdirmegi bilmeýän bolsaňyz, programmist bolmaz "-diýdi. Soň bolsa olardan ýitýär we ... ine.

 • Ulgamlaýyn çemeleşmäniň ýoklugy - dürli çeşmelerden maglumat almak synanyşygy, tegeleklerde tükeniksiz gezmek.

 • Programma başlamazdan ozal hemme zada derrew düşünmäge synanyşmak .

 • Resmi çemeleşme: hakykatdanam içeri girmän we meseläni özbaşdak çözmäge synanyşmazdan, adamlar internetde başga biriniň çözgüdini gözleýärler. Aslynda, “aldamak” peýdaly bolup biler; programmirlemegiň esaslaryny öwrenmek köplenç başga biriniň koduny derňemegi öz içine alýar. Itöne bu derňewdir we takyk bir adam meselä birnäçe gezek çemeleşenden soň.

Bir pursat:
 • Höwesiň ýitmegi. Diňe munuň sebäbi däl, ýokardakylaryň hemmesiniň netijesi. Java-ny noldan öwrenmek ýokary derejede guramaçylyk we yzygiderlilik talap edýär. Elbetde, köp tejribe. Eger bu ýalňyş gidýän bolsa, adam hemme zadyň ýitirilendigini, wagtyny ýitirendigini we hiç zadyň gelmejekdigini karar berýär. Şonuň üçin synanyşmagyň manysy ýok.

Programmirlemegi öwrenmekde nädip öňe gitmeli?

 1. Diňe iň zerur maglumatlar bilen doldurylan we içgysgynç däl esasy maglumat çeşmesini tapyň, gowy gözlenilen, gowy gurluşly (bu möhümdir!). Bu çeşmä eýeriň;

 2. Goşmaça maglumat çeşmelerini tapyp we zerur bolanda ulanyp bilersiňiz. Püskürmäň;

 3. Yzygiderli programma: köp amaly meseleleri çözüň we çözgütleriň dogrulygyny barlap biliň;

 4. Yzygiderli okaň, okuwyňyzy uzak wagtlap terk etmäň;

 5. Everythinghli zady birden ýapmaga synanyşmaň, çylşyrymlylygyň kem-kemden ýokarlanmagy bilen bir aýlawda hereket ediň;

 6. Programmany netijeli öwrenmek - 2
 7. Başga adamlaryň koduny okamagy öwreniň;

 8. Internetde soraglara jogap tapmagy öwreniň, ýöne ony hyýanatçylykly ulanmaň;

 9. Geljekdäki bagt bilen habarlaşyň: ýakyn ýerde iň bolmanda ýene bir talyp programmistiniň bolmagy islenýär; aragatnaşyksyz onlaýn okuw has az täsir edýär;

 10. Has tejribeli programmistler bilen aragatnaşyk saklaň;

 11. Taşlamazlyk!

"Ha, aýtmak aňsat!" - sen diýýäñ. Goşuň: "Sag bol, Kap!" Iň ýönekeý maslahatlar, adatça, durmuşa geçirmek iň kyn. Emma ... bu setirleri okaýarsyňyz we eýýäm JavaRush web sahypasyna girdiňiz. JavaRush web sahypasynda bolsa bu kanonlara laýyklykda gurlan şol bir atyň ugry bar! Geliň, muňa göz ýetireliň.

JavaRush - öwrenmäge standart däl çemeleşme

 • JavaRush, Java dilinde gowy gurlan kurs. Köp sanly amaly meseleler bilen birleşdirilen gyzykly gepleşikler görnüşinde hödürlenen gysga leksiýalardan ybarat. Kursy, edil RPG oýnundaky ýaly 0-dan 40-a çenli “tekizlemeli” bir gahrymanyň adyndan tamamlaýarsyňyz. Bir meseläni çözeniňizde, indiki leksiýany açmak üçin sarp edip boljak bal alarsyňyz.

  Inöne aslynda, kämilleşdirilen häsiýet däl, programmirleme ukybyňyz. Bu kursda Java Core (Java diliniň özeni, geljekki Java Junior Developer-iň düýpli bilmeli zady) we birneme has köp zerur maglumatlar bar. Bu pursatda ýokardaky sanawdan birinji elementiň gapdalyndaky gutujygy belläp bilersiňiz.

 • JavaRush-da ýörite leksiýalar bar, onda kurs mugallymlary käbir kitaplary, wideolary we beýleki maglumat çeşmelerini maslahat berýärler. Mundan başga-da, ders dolandyryjylary we ösen talyplar köplenç çylşyrymly mowzuklara düşünmegi aňsatlaşdyrmak üçin döredilen makalalary nädip ýazýarlar. Bu 2-nji nokady öz içine alýar.

 • Programmist bolmak üçin programma etmeli. Düzgün iň ýönekeý we gaty mantykly ýaly. Şeýle-de bolsa, programmist bolmagy öwrenmegiň kod ýazmak praktikasyna, soň bolsa başga zatlara degişlidigi köplenç ýatdan çykarylýar.

  JavaRush-y döredijiler muny öňden düşündiler, şonuň üçin tejribe kursyň özenidir. 1200 meseläni öz içine alýar! Bu, programma üpjünçiligini döretmäge synanyşýanlaryň hemmesi üçin gaty ýetmezçilik edýän programmirleme tejribesi.

  Muňa garamazdan, meseleleriň özi ýeterlik däl, henizem çözülmeli we çözgüdiň dogrydygyna düşünmeli.

  Bu maksat bilen, JavaRush çözgütleri derrew awtomatiki barlamak ulgamyny ornaşdyrdy. Bir meseläni çözýärsiňiz, bir düwmä basyň we derrew netijäni alarsyňyz (mesele dogry ýa-da nädogry çözüldi). Mundan başga-da, akylly maslahat beriş ulgamy nirede ýalňyşlyk goýberendigiňizi anyk görkezer (ýalňyşlyk goýberen bolsaňyz).

  Netijeli programmirleme okuwy - 3
  Netijeli programmirleme okuwy - 4

  Также помимо условия задачи вы получите требования к ней. Требования — это более подробное condition, в котором пошагово расписано, что именно должна делать ваша будущая программа.

 • Практические задания на JavaRush

  • Часть задач охватывает теоретический материал идущей перед ней лекции.
  • Ещё одна часть рассчитана на повторение ранее пройденной теории (на предыдущих уровнях).
  • Третьи задачи — это “задачи из будущего”, они даются по материалам следующего одного-двух-трех уровней. Да-да, вам не показалось. Это сделано намеренно. Хотите решить задачу сейчас, но вам не хватает знаний? Гуглите! Это чрезвычайно полезный навык для программиста. Ну а если вы хотите двигаться последовательно, просто отложите задачу и вернитесь к ней через пару уровней, когда дойдёте до необходимой теории. На этом месте можно поставить галочки напротив пунктов 5 и 7.
  • Бонусные задачи. Эти задания повышенной сложности для самостоятельного обучения и на развитие алгоритмического мышления. Ещё одна галочка к пункту 7!
  • Мини-проекты. Это задачи, разбитые на несколько подзадач, в результате постепенного решения которых вы создадите относительно сложные и большие программы. Например, игру “Сокобан” or онлайн-чат. Такие задачи появятся примерно в середине курса.
  • Набор codeа — задания для начинающих. Иногда будущему программисту нужно просто набить руку и почувствовать code. Для этого вы просто “списываете” с образца.
  • Разбор чужого codeа и поиск ошибок. Ну, вы поняли. Такие задания тоже есть, и тут можно поставить плюс напротив пункта 6.
  • Видеоролики. Иногда полезно переключиться на другую деятельность. На JavaRush такой деятельностью служит просмотр видеороликов об айтишниках.
 • Помощь в решении задач

  Как мы уже упоминали выше, обучение программированию онлайн не должно напоминать одиночное плавание на плоту среди океана. Вам нужно общаться. Для этого на JavaRush в первую очередь есть раздел “Помощь”. Если вы уже очень долго застряли на Howой-то задаче из курса or не можете понять сложную тему, задавайте вопрос в специальном разделе. Вам обязательно поможет кто-то из студентов, разработчиков or администрации ресурса. Кроме того, у нас есть раздел “Группы”, где можно общаться с другими студентами курса. А ещё, когда почувствуете в себе силы, будет очень полезно заходить в раздел “помощь” для того, чтобы помочь кому-то с учёбой. Тут вам придётся разбираться в чужом codeе. Ставим галочку напротив пунктов 8 и 9 и ещё одну напротив 6!

  Netijeli programmirleme okuwy - 5
 • В курс JavaRush вплетено большое количество мотивационных лекций, а ещё — наши выпускники, которые уже работают программистами, иногда присылают нам свои истории успеха. Судя по комментариям под этими историями, они действительно мотивируют людей не забрасывать обучение. ТУт можно поставить галочку напротив пункта 10.

Şeýlelik bilen, gutularyň hemmesini belläp bildik (käte hatda birnäçe gezek). "Bu dogry däl, dördünji nokat henizem açyk" diýip ünsli okyjy bellär. Bu hakykat! Şeýle-de bolsa, JavaRush kursyny döredijiler bu gutyny hem barlap biljekdigiňizi anyklamak üçin ähli tagallalary etdiler. Sana bagly! We ... bu kyn işde üstünlik - programmirlemegi öwrenmek!
Teswirler
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION