JavaRush /Java Blog /Random-TK /Ideýa gyzgyn düwmeler

Ideýa gyzgyn düwmeler

Toparda çap edildi
Adatça şeýle ýazgylarda adamlar JetBrains-den resminama alýarlar we ähli kombinasiýalary birkemsiz taşlaýarlar. Hawa, şeýle sahypalary belliklerde sakladym, hawa, menem olary açmadym. Weöne biz öz ýolumyz bilen bararys. Ideýa gyzgyn düwmeler - 1Diňe özümi ulanýan zatlarym hakda aýdaryn, nädip kömek edýändiklerini aýdaryn. Käbirleri gadagan, belki-de, bularyň hemmesini eýýäm bilýärsiňiz, soňam edil şonuň ýaly =) Iň zerur bolan we iň banalyna gidýän, ýöne meniň ulanan “hotkey” kombinasiýalarymdan başlaryn.

Gideli:

Alt + F8 - aňlatma penjiresine baha beriň. Örän peýdaly zat, bu zatlary bilemsoň, elmydama ulanýardym. Indi işde, indiki stolda, monitorda “Alt + F8” diýlen ýazgy bar. Bu penjirede islän zadyňyzy edip bilersiňiz. Mysal üçin, kodda bir mesele bar bolsa we ony nädip çözmelidigi barada 10 wariant bar bolsa. Kody 10 gezek işletmegiň ýerine, düzedişde giriň, baha beriş penjiresini açyň we ähli PROFIT opsiýalaryny işlediň.
Ideýa gyzgyn düwmeler - 2
Ctrl + P - usul bilen kabul edilen parametrleriň sanawyny görkezýär. Bu kombinasiýa hakda ilkinji gezek öwrenenimde, gaty begendim, sebäbi ... Parametrleriň sanawyny görmek üçin usul jaňyny täzeden ýazmaly boldum. Mundan başga-da, ähli parametrleri bilýän bolsaňyz we olaryň köpüsi bar bolsa, bu penjire yzygiderli açylýar we ýoldan çykýarmy? Ctrl + P ony aýyrar =)
Ideýa gyzgyn düwmeler - 3
Ctrl + Q - deslapky koda gitmezlik üçin usul üçin resminamalary öýjükli penjirede görkezer. Kabul edilen parametrler we gaýtarma bahasy barada okamaga kömek edýär.
Ideýa gyzgyn düwmeler - 4
Şol ädimde, Ctrl + B - synp \ usulyň deslapky kody ýa-da üýtgeýän beýannama geçiň. Alt + F7 - üýtgeýjiniň / usulyň nirede ulanylýandygyny görkezer, Ctrl + F üçin alternatiwa. Men seýrek ulanýaryn, ýöne indi ýadymda.
Ideýa gyzgyn düwmeler - 5
Shift + Shift (Double Shift, yzly-yzyna 2 gezek çalşyň) - hemme zady, hemme ýerden gözläň (synplary we faýllary gözleýär, ýöne usul däl). Bir ýerde bir zady görendigiňizi ýada salsaňyz, hatda adyndan iki harp ýadyňyzda bolsa. Bu penjire sizi gözlär. Sapak gözläniňizde, adyň bir bölegini ýa-da diňe ilkinji 2 harpy görkezip bilersiňiz. Mysal üçin, BuRe BufferedReader-i tapar.
Ideýa gyzgyn düwmeler - 6
Ctrl + Shift + T - synag synpyny dörediň. Gurluşyk ulgamy ulanylsa, gurluşykçynyň düzgünlerine laýyklykda synp döreder. Ulanylmasa, golaýda dörediler.
Ideýa gyzgyn düwmeler - 7
Ctrl + Shift + V - akylly pasta, göçürilen soňky elementleri ýada salýar.
Ideýa gyzgyn düwmeler - 8
Ctrl + Shift + Space - akylly gysgaça mazmun, konteksti göz öňünde tutup bahalary çalyşmagyň mümkinçiliklerini hödürleýär. Näçe akylly bolsamam, kontekste gaty gowy düşünýän ýaly, ýöne käwagt kömek edýär.
Ideýa gyzgyn düwmeler - 9
Ctrl + Shift + A - hereket gözläň. Hereket üçin gyzgyn düwmeleri birden ýatdan çykarsaňyz, ýöne adyny ýadyňyzdan çykarsaňyz, tapyp bilersiňiz. Islendik hereketi tapyp, işledip bilersiňiz, meselem, düzediş.
Ideýa gyzgyn düwmeler - 10
Asyl “hotkey” kombinasiýalary gutardy, indi gadagan edilenler gider (suratlarsyz): Ctrl + Alt + V - bir zat ýazan bolsaňyz we üýtgeýjä salmaly bolsaňyz, bu düwmeleri basyň we ideýanyň özi + görnüşini görkezer adaty adyny belläň. Bulaşanyňyzda we haýsy üýtgeýjiniň gerekdigini bilmeseňiz köp kömek edýär. Şeýle hem aňlatmanyň soňuna “.var” goşsaňyz, Tab ýa-da Enter bassaňyz işleýär
new String[10].var
Tab düwmesini basanyňyzdan soň:
String[] strings = new String[10];
Ctrl + Alt + M - saýlanan kod böleklerini aýratyn usula geçirer; gaýtadan işlemek üçin gyzgyn açar gaty peýdaly. Alt + Enter - islendik meseläni çözmek üçin ýönekeý. Aslynda, hemişe diýen ýaly kömek edýär. Toplama ýalňyşlygy bar bolsa, takyk çözgüdini bilmesem, ilki bilen pikiriň näme bilen gelýändigini görmek. Alt + Goýmak - islendik zadyň we usullaryň, usullaryň, konstruktorlaryň, synplaryň awtomatiki öndürilmegi ... (bu ýerde surat bolar, aşakda)
Ideýa gyzgyn düwmeler - 11
Ctrl + O - esasy usullardan artykmaç Ctrl + K - git bilen işlän wagtyňyz - Ctrl + Shift + K - git bilen işläniňizde - Ctrl + Alt + S - IDEA sazlamalary Ctrl + Alt + Shit + S - taslama sazlamalary Şu wagt , belki, bularyň hemmesi. Syçanjygyň erbetdigini we hakyky kodlaýjynyň diňe klawiaturany ulanýandygyny pikir etmeýärin. Hawa, belki bu käwagt amatlydyr. Oftenöne köplenç brauzere girmeli, bir zat gözlemeli we gaýdyp gelmeli. Ujypsyz üýtgeşmeler girizmek ýa-da diňe bir zada seretmek zerur bolsa, syçanjygyň elinde bolsa, klawiatura üçin gaty ýalta. Wroteöne ýazanlarym, hereketleriň uzyn yzygiderliligini bir gezek basmak bilen çalşýarlar. Theeri gelende aýtsak, bu pikiri size hotkeýleri özleşdirmäge kömek etjek bir plugin bar. Her gezek syçanjygy ulananyňyzda bizar ediji habar görkeziler. Haýsy hotkey kombinasiýasyny ulanmalydygyňyzy we syçanjygy näçe gezek ulanandygyňyzy görkezer. Bir hepdeden soň bizar boldum =) Plagin Key Promoter X diýilýär, ony ideýa sazlamalarynda tapyp bilersiňiz (nädip barmalydygy ýadyňyzdamy?). JetBrains-den wideo , ilki bilen käbir kombinasiýalar hakda öwrendim. Birnäçe gezek synladym, hemmesini birbada alyp bilmersiňiz. Hawa, maňa bir gezek peýdaly bolan iň soňky kombinasiýa. Ctrl + Shift + U - sözüň ýagdaýyny üýtgediň. Mysal üçin, üýtgeýji indi hemişelik bolsa, adyny täzeden ýazmaň, ýöne Ctrl + Shift + U ulanyň
Teswirler
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION