JavaRush /Java Blog /Random-TK /Boş iş: HR / IT işe alyjy [ýapyk]

Boş iş: HR / IT işe alyjy [ýapyk]

Toparda çap edildi
Dostlar! JavaRush Kiýew ofisi üçin täze adam gözleýäris we bu täze adamyň bize täze adamlary gözlemegine we “könelere” ideg etmegine garaşýarys.
Boş iş: HR / IT işe alyjy - 1
Başgaça aýdylanda, bize uly kadr hünärmeni gerek .

Ine, täze kärdeşimiziň näme etjekdigi:

 • Arzalara laýyklykda işgärleri saýlamak;
 • Söhbetdeşlikleri meýilleşdirmek, guramak we geçirmek;
 • Işgärler bilen içerki iş: garaşmalar, kynçylyklar, täze işgärleriň uýgunlaşmagy;
 • Zähmet bazaryna gözegçilik;
 • Topar gurmak;
 • Korporatiw medeniýeti ösdürmek;
 • Işgärlere ideg etmek.

Dalaşgär üçin talaplar:

 • IT işgärlerini toplamak tejribesi (azyndan 2 ýyl);
 • Dürli gözleg kanallaryny (Internet, sosial ulgamlar we ş.m.) ulanmak ukyby;
 • Öz-özüňi guramagyň ýokary derejesi, köp adamly ukyp (reaksiýanyň tizligi, pikirlenmegiň çeýeligi);
 • Ynamly kompýuter ulanyjysy (Microsoft Office, Internet);
 • Ygtyýarly ýazmaça we dilden aragatnaşyk;
 • Jogapkärçilik, ünsli bolmak, gowy aragatnaşyk endikleri.

Goşmaça bolar:

 • Seýrek hünärmenleri işe almakda üstünlikli tejribe;
 • Özbaşdak işlemek ukyby.

Iş şertleri:

 • Bäsdeşlik aýlygy (söhbetdeşlik netijelerine esaslanýar);
 • lukmançylyk ätiýaçlandyryşy;
 • 24 iş güni tölegli dynç alyş we kesel rugsady;
 • amatly ofis ýerleşýän ýeri (Goloseýewskaýa metrosy);
 • Hünär derejesini ýokarlandyrmak we karýerany ösdürmek üçin mümkinçilikler;
 • ähli amatlyklary bolan ofis (dynç alyş zolagy, kitaphana, aşhana, mugt çaý, kofe, miwe we köke);
 • topar gurmak we kompaniýanyň hasabyna korporatiw çäreler.

Iň oňat dalaşgäriň portreti:

 • Sypaýy, işeňňir we jogapkär adam:

  • aragatnaşygy, şol sanda nätanyş adamlar bilenem söýýär;
  • adamlara (esasanam IT adamlary) we olaryň zerurlyklaryna gowy düşünýär.
Gyzykly? Rezýumeňizi we özüňiz hakda gysga hekaýany hr@javarush.ru e-poçta iberiň
Teswirler
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION