JavaRush /Java Blog /Random-TK /Java-da setirler hakda iň köp soralýan 10 sorag
ext4
Dereje

Java-da setirler hakda iň köp soralýan 10 sorag

Toparda çap edildi

Java-da setirler barada iň köp soralýan iň gowy 10 sorag şu ýerde agzalýar

[Terjime] Java-da setirler barada iň köp soralýan 10 sorag - 1
 1. Setirleri nädip deňeşdirmeli? Näme ulanmaly: " ==" ýa-da equals()?

  Gysgaça aýdylanda, " ==" setirlere salgylanmalary deňeşdirýär, ýöne equals()şol setirlerdäki bahalary deňeşdirýär. Iki setiriň bir obýektdigini barlamak islemeýän bolsaňyz, ulanmaly equals().

  Şeýle hem simli howuz düşünjesini bilmek gowy pikir bolardy .

 2. Näme üçin char[]setirler ( String) duýgur maglumatlary goramak üçin ileri tutulýar?

  Setirler üýtgewsizdir . Diýmek, bir setir döredilenden soň, zibil ýygnaýjy işleýänçä üýtgedilmez. Bir massiwde, onuň elementlerini üýtgedip biljekdigimiz äşgärdir. Şeýlelik bilen, duýgur maglumatlar (parol ýaly) programmanyň islendik ýerinde açyk tekstde saklanmaz.

 3. Wyklýuçatel beýany ulanylanda setirleri parametr hökmünde geçirip bilerismi ?

  Hawa, JDK-nyň 7-nji wersiýasyndan başlap. Ozal 6-njy wersiýada bu mümkin däldi.

  // java 7 only!
  switch (str.toLowerCase()) {
     case "a":
        value = 1;
        break;
     case "b":
        value = 2;
        break;
  }
 4. Setiri bitewi baha nädip öwürmeli?

  int n = Integer.parseInt("10");

  Java-daky beýleki başlangyç görnüşlere-de degişlidir.

 5. Bir setiri kosmosa bölünen setirlere nädip bölmeli?

  Iň aňsat usuly, yzygiderli aňlatmalary ulanmakdyr. " " "", " " "," "," " \sýaly giňişlikdäki nyşanlaryň ornuny tutýar . \t\r\n

  String[] strArray = aString.split("\\s+");
 6. < Usul aslynda näme edýär substring()?

  JDK 6-da usul, substring()bar bolan setirden nyşanlaryň bir bölegini görkezdi, ýöne setiriň aýratyn mysalyny döretmedi. Nyşanlaryň toplumy hökmünde görkezilen täze setir döretmek üçin, boş setir goşup bilersiňiz, mysal üçin:

  str.substring(m, n) + ""

  Netijede, täze setirimiz bolan nyşanlaryň toplumy. Bu çemeleşme käwagt kod ýerine ýetiriş wagtyny azaldyp biler, sebäbi zibil ýygnaýjy ulanylmadyk uly setirleri ýok edip biler we diňe aşaky bölekleri saklap biler.

  Oracle JDK 7-de bu usul, substring()bar bolan birini ulanman täze nyşan massiwini döredýär. Şeýle hem JDK 6 we JDK 7-de substring () usullarynyň arasyndaky tapawudy görkezýän diagramma göz aýlap bilersiňiz .

 7. String vs StringBuilder vs StringBuffer

  Stringvs StringBuilder: StringBuilderüýtgäp bilýän, obýekt döredilenden soň mazmunyny üýtgedip biljekdigimizi aňladýar.

  StringBuildervs StringBuffer: StringBuffersinhronlaşdyrylan, şol bir wagtyň özünde birnäçe sapakdan ulanylanda dogry işleýär, ýöne has haýal StringBuilder.

 8. Bir setiri birnäçe gezek nädip gaýtalamaly?

  Python-da bir setiri san bilen köpeldip bileris n, soň bolsa n gezek gaýtalanar. repeat()Java-da Apache Commons Lang kitaphanasynyň synpyndan bir usul ulanyp bileris StringUtils.

  String str = "abcd";
  String repeated = StringUtils.repeat(str,3);
  //abcdabcdabcd
 9. Setiri senä nädip öwürmeli?

  String str = "Sep 17, 2013";
  Date date = new SimpleDateFormat("MMMM d, yy", Locale.ENGLISH).parse(str);
  System.out.println(date);
  //Tue Sep 17 00:00:00 EDT 2013
 10. Belli bir gahrymanyň setirde ýüze çykan sanyny nädip sanamaly?

  StringUtilsApache Commons Lang kitaphanasyndan synp ulanyň .

  int n = StringUtils.countMatches("11112222", "1");
  System.out.println(n);
Teswirler
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION