JavaRush /Java Blog /Random-TK /Söhbetdeşlik wagtynda tehniki soraglar
Roman_kh
Dereje
Харьков

Söhbetdeşlik wagtynda tehniki soraglar

Toparda çap edildi
Hemmelere salam, Jawaraşitler! Justaňy şeýle boldy welin, ýaňy-ýakynda söhbetdeşlik geçirdim we size Junior ++ wezipesine ýüz tutýandygymy göz öňünde tutup, haýsy soraglary berendigimi aýtmak isleýärin. Bular. Entek ortasy däl, ýöne ýaşyl kiçi hem däl. Söhbetdeşlik wagtynda tehniki soraglar - 1Şeýlelikde, söhbetdeşlik şu meýilnama laýyklykda geçirildi
 1. JavaCore
 2. OOP
 3. REST
 4. Maglumatlar bazasy.
 5. Ulanylýan gurallar.

JavaCore

 • Ilki bilen, Kolleksiýalar üçin interfeýsleriň iýerarhiýasyny çyzmagy haýyş etdim (kyn däldi, diňe az sanlysy bar ( Collection,,,, ) .ListSetQueueMap

 • Tapawudy näme ArrayListwe LinkedList(bu internetdäki iň hackly soraglaryň we jogaplaryň biri, diňe garaňkylyk).

  Olarda talaplaryň ýerine ýetirilişiniň tizligini we sahypalaryň arasyndaky tapawudyň nämedigini ara alyp maslahatlaşdyk.

 • Synp hakda sorag Object. Onuň usullary näme, näme edýärler?

 • Oýlanma. Näme edýär getClass(). Örän gyzykly sorag, oňa göz aýlaň. Esasanam, hususy usullar ýa-da üýtgeýjiler bar bolsa-da, synp hakda hemme zady nädip almalydygy barada.

 • Köp okamak hakda soradylar. Köp okamagyň nämedigine düşünýändigiňi aýtmak meniň pikirimçe gowşak. Täze sapak başlamak üçin näme gerek. Hakykatdanam, 20+ derejä ýeten bolsaňyz, bu soraglar size gülkünç görüner.

 • Näme hakda aýdyp bilersiňiz Stream? Bu Java 8 hakda däl, giriş we çykyş akymlary hakda. Esasy interfeýsler ýaly, olaryň nämedigi (häsiýet we baýt). Düşünmek üçin hiç hili aýratynlyk ýok.

 • Kadadan çykmalar. Bu ýerde ýene-de kadadan çykmalaryň, haýsysynyň bardygyny checkedwe haýsysynyň iýerarhiýasyny çyzmagy haýyş etdik unchecked. Kadadan çykmalar bilen näme etmeli Runtime. Iň köp urulýan biriniň adyny aýdyň ( NullPointerException).

 • Sorag kadadan çykmalar bilen näme edilmelidigi checked(öňe ýa-da işlemek - ikisi hem düşnükli).

OOP

 • Gysgaça aýdylanda OOP näme?

 • Başga haýsy programma paradigmalary bar? OOP-dan nähili tapawutlanýarlar?

 • OOP-yň esasy ýörelgeleri haýsylar (miras, polimorfizm we encapsulation)? Olaryň her biri barada bize aýdyň. Şu wagta çenli hemme zat abstrakt, hiç bir dile bagly däl.

 • Ulgam dizaýnyna düşünmek meselesi: At we guş bar. Pegasusy almaly. ýörelgesi "bar" we "a"

REST

 • IEST GOWY Wikipediýa bu barada gaty gowy gürleýär. Aslynda, Wikipediadan bir makala tanyşmak üçin ýeterlikdir.

 • HTTP. Bu ýerde umumy sözlemler hem bar. Usullary, olaryň hersi näme üçin.

 • HTTP ýagdaý kodlary. Haýsy bäş bölege bölmeli? Iň meşhurlary barada aýdyň (200,204,404,500,501). Näme üçin? Şeýle hem, takmynan 401 we 403 soradylar. Themöne men bilmedim. Möhümdigini aýtdylar.

Maglumatlar bazasy

Bu ýerde size MySQL-i bilýändigimi aýtdym. Ol maňa üç adaty görnüş hakda gürrüň berdi. Goşulmak, olaryň nämedigi hakda gürleşdi we dürli birleşmeleriň ulanylýan ýerleriniň kesişmesini çyzdy. Baglanyşyk maglumatlar bazasyna nädip düşünýändigim hakda gürleşdim. MongoDB hakda ýatdan çykarmadym - bu NoSQL maglumat bazasy. Birnäçe wagtdan soň bu hakda hem ýazaryn.

Beýleki gurallar

Bu ýerde öz rezýumämizi geçdik. Gurnamak üçin Maven / Gradle ulanýaryn, JIRA-ny meseleler, git, Docker, Swagger üçin ulanýaryn. Üznüksiz integrasiýa üçin - Stash, bambuk, gurjak. JUnit , Mockito, JMeter synaglary üçin . Bir zady ýatdan çykaran bolmagym mümkin, şonuň üçin gyzyklanýan bolsaňyz, teswirlerde soraň , men jogap bermäge synanyşaryn. Bu söhbetdeşligiň birinji bölümi. Indi netijelere garaşýaryn we hawa bolsa, ikinji bölüm bolar. Bu hakda gysga wagtda ýazaryn. Makalany halaýan we peýdaly hasaplaýanlar - "+" goýuň. Teswirlerde ýazyň. Beýleki makalalarymy hem görüň:
Teswirler
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION