JavaRush /Java Blog /Random-TK /Iş tapmaly? Rezýume ibermek üçin maslahatlar

Iş tapmaly? Rezýume ibermek üçin maslahatlar

Toparda çap edildi
Salam, geljekki uly programma in Engineenerleri! Her kim üçin iş gözläp başlamaly wagt gelýär. Bu ýerde muny nädip edendigim, nähili pikir edendigim, haýsy kynçylyklara duş gelendigim we olary ýeňip geçmek üçin näme edendigim hakda gürleşmek isleýärin. Bu makala ädimme-ädim salgylanma hökmünde ulanylyp bilner, şonuň üçin okamakdan lezzet alyň we bu maňa kömek eden ýaly kömek etsin! Bu ýerde men rezýume nädip ýazmalydygy hakda gürleşmerin. Bu aýratyn makala we asla ýönekeý däl; maksadym başga. Sizde eýýäm rezýume bar diýip pikir edeliň. Iş tapmaly?  Rezýume ibermek üçin maslahatlar - 1

Nirä ibermeli?

Emma hakykatdanam, nirede? Dünýä işlemäge taýýardygyňyzy aýtmalysyňyz! Biziň ýagdaýymyzda, IT kompaniýalarynyň hemmesiniň diýen ýaly öz web sahypalary bar we bu web sahypalarynda e-poçta tapyp bilersiňiz. Birinji ädim, kompaniýanyň hatlaryny ýygnamak. Mümkin boldugyça 2, 5 ýa-da 10 däl, has köp bolmaly. (Mysal üçin, 131 poçta sanawym bardy!). Soň bilşim ýaly, beýle gözlemedim, sebäbi şol döwürde şäherimde eýýäm 300 töweregi kompaniýa bardy. Başga bir ýol bar; köplenç kompaniýalar iş ýerlerinde hasaba alynýar we olary henizem şol ýerden tapyp bilersiňiz. Ukrainadan gelenler üçin kompaniýalaryň sanawyna gönüden-göni baglanyşyk berýän programmistler üçin web sahypasy bar . Şol ýerde şäheriňizi saýlap, seredip bilersiňiz. Resurs, umuman, gaty güýçlidir we täze başlanlaryň hemmesine geçmegi maslahat berýärin!

Daşky hat

Iş tapmaly?  Rezýume ibermek üçin maslahatlar - 2
Mümkin, ähli IT kompaniýalaryndan e-poçta sanawyny ýygnadyňyz diýeliň. Indiki ädim gapak hatyny ýazmak ... Näme? Örtük haty (meniň düşünişime görä), bu hatyň maksadyny, kompaniýa hakda käbir hoşniýetliligi ýazyp bilýän rezýume bilen birlikde bir harp bilen berkidilen tekstdir (mysal üçin, has gowulaşjakdygyma ynanýaryn) kompaniýaňyzda we ş.m.) we elbetde haýsy wezipäni eýelejekdigiňizi aýdyň. Daşky harp iňlis dilinde bolmaly! Işe alýanlar gapak hatyny ýazanlarynda ony gowy görýärler we birini ýazanyňyzdan soň, muny etmediklerden has ýokary bolarsyňyz. Köp adamyň muny ýazmaýandygyna ynanýaryn. Bir wezipe üçin bäsdeşlik köp bolanda, birinji etapda köp zat işe alynýanlara bagly! Men öz mysalymy bermerin, sebäbi ... Againene ulanasym gelýär :)

Rezýume ibermek

Iş tapmaly?  Rezýume ibermek üçin maslahatlar - 3
Indi rezýume (iňlis dilinde) we gapak haty taýyn we indi iberilip bilner, ýöne ilki bilen aşakdakylary etmeli: Haýsy poçta ibermeli? Google-dan (gmail.com) poçta bar bolsa we firstName.lastName@gmail.com şablonyndan ybarat bolsa gowy tejribe bolardy. Köplenç brutal.eggs@mail.ru ýa-da başga bir gülkünç bir zat hökmünde hasaba alnan köne e-poçtalardan iberilýär. Her kompaniýa üçin her haty aýratyn iberiň, köpçülikleýin poçta ibermäň! Muny alýanlara görünýär we bu siziň üçin minus! Alyjylaryň spam sanawyna girmezlik üçin her 3-4 sagatdan 5-6 e-poçta iberiň. Jogaba garaşyň :) Elbetde, iberýän kompaniýaňyz size asla mätäç däl diýip pikir edip bilersiňiz, ýöne bu nädogry pikir, sebäbi:
  1. Şol kompaniýanyň Java bölümi ýok bolsa, gowy. Bu kompaniýadan hem jogap gerek däl.
  2. Ol ýerde Javas bar, ýöne boş ýer ýok bolsa, bu hem gowy. Entek boş ýeriň ýokdugyny aýdarlar, ýöne sizi maglumatlar bazasyna goşarlar we peýda bolansoň size hat ýazarlar.
  3. Köplenç kiçi wezipäniň barlygy ýüze çykýar, ýöne gyzyklanýanlardan spam bolmazlygy üçin mahabatlandyrylmaýar we özleri gözleýärler. Ine, ilki bilen olaryň arasynda bolmak isleýän bolsaňyz, hökman girmeli maglumatlar bazasyna seredýärler.
  4. Hemişe bolşy ýaly, her kime birneme şowlulyk gerek!

LinkedIn-e ýazylyň

Iş tapmaly?  Rezýume ibermek üçin maslahatlar - 4
LinkedIn iş gözleýänler we işgärler üçin sosial ulgamdyr. GDA-da IT hünärmenlerini tapmak üçin sosial ulgam. Bu işe alynýanlar üçin iň halanýan ýerleriň biridir. Bu ýerde öz profiliňizi döretmeli we mümkin boldugyça doldurmaly. Şol ýerde işe alýan adamyň bilmegi üçin başarnyklaryňyzy goýup bilersiňiz.

jinni.co

Iş tapmaly?  Rezýume ibermek üçin maslahatlar - 5
djinni.co programmistleri gizlin gözlemek üçin portaldyr. Işe alýanlar ilki bilen diňe iş gözleýän adamyň başarnyklaryny görýärler we diňe arza berijiniň razyçylygy bilen siz hakda maglumat alyp bilerler. işlemek we üýtgetmek hakda pikir edýänler üçin gaty amatly zat. Biziň üçin bu işe alýanlaryň tapyp biljek başga bir ýeri. Şonuň üçin bu ýeri ýigrenmäň, hasaba alyň we garaşyň, belki kimdir biri ýazar)

Github

Iş tapmaly?  Rezýume ibermek üçin maslahatlar - 6
Github, açyk çeşme taslamalary üçin platforma bolup, taslamalaryňyzy saklap we beýlekiler bilen paýlaşyp bilersiňiz! Bu söhbetdeşlikler üçin synag tabşyryklaryny almak üçin ajaýyp ýer. Synag meselesiniň önümçilik kodunda ulanylýan hakyky kitaphana öwrülmeginiň ajaýyp mysaly ! Bu, ahyrsoňy rezýume portfeliňize öwrülmeli ýer.

Aşakdaky setir

Indi muny nädip etmelidigini bilýärsiňiz, hereket etmegiň wagty geldi! Her kime ilkinji işini tapmakda üstünlik arzuw edýärin! Synanyşyň, gözläň we üstünlik size sag bolsun aýdýar! Makala baha beriň, teswir ýazyň we github romankh3 -e ýazylyň . Beýleki makalalarymy hem görüň:
Teswirler
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION