JavaRush /Java Blog /Random-TK /2020-nji ýylda näme okamaly? Java döredijiler üçin iň oňa...

2020-nji ýylda näme okamaly? Java döredijiler üçin iň oňat täze kitaplaryň saýlamasy

Toparda çap edildi
Jon Amos Komeniusyň aýdyşy ýaly “kitaplar paýhas ýaýratmagyň guralydyr.” 2020-nji ýylda näme okamaly?  Java döredijiler üçin iň oňat täze kitaplaryň saýlamasy - 1Näme üçin beýle owadan başlangyç? JavaRush.ru okyjylaryna azajyk paýhas ornaşdyrmak kararyna gelendigimiz üçin. Has takygy, 2020-nji ýylda okamaga mynasyp bolan Java we degişli tehnologiýalar hakda täze (ýa-da beýle täze däl, ýöne hökman okamaga mynasyp) kitaplar hakda gürleşip, durmuşa geçirilmegine goşant goşmak. "Düzedip bolmajak ýitgileriň biri wagtyň ýitmegi". Georges-Louis Buffon . Şonuň üçin uzak tanyşlyklara wagt ýitirmäliň, oýlanyşykly sitatalar bilen durarys we göni kitap synlaryna geçeris. 2020-nji ýylda näme okamaly?  Java döredijiler üçin iň oňat täze kitaplaryň saýlamasy - 2

Bulutda Java. Bahar aýakgaby, bahar buludy, bulut düýbi

Iňlis wersiýasyny şu ýerden satyn alyp bilersiňiz: “Cloud Native Java”: “Bahar”, “Bahar buludy” we “Cloud Foundry” bilen çydamly ulgamlary dizaýn etmek . Uthorsazyjylar: Joş Long, Kennet Bastani “Cloud Native Java” köpler tarapyndan häzirki wagtda okalýan iň gowy kitaplaryň biri hasaplanýar. Ilki bilen tejribeli Java programmistleri üçin niýetlenendir, ýöne täze başlaýanlardan başlap ösenlere çenli ähli Java programmistleri üçin peýdaly bolar. Häzirki döwürdäki ösüş bulut tehnologiýalaryna, mikroservislere, paýlanan arhitektura we ş.m. Bu kitap, bu tehnologiýalara düşünmäge we olary iş ýüzünde nähili ulanmalydygyny öwrenmäge kömek etmek üçin döredildi. Joş Long we Kennet Bastani Java / JVM döredijilere “Bahar Boot”, “Spring Cloud” we “Cloud Foundry” ulanyp has gowy, has çalt Java programmalaryny nädip gurmalydygyny görkezýärler. Authorsazyjylardan kitabyň deslapky synyndan kiçijik sitata. “Häzirki zaman dünýäsinde hemmeler has çalt hereket etmek we işewürlik proseslerini çaltlaşdyrmak isleýär, ýöne muny nädip etmelidigini az adam bilýär. Bazar, dowam etdirip bilýänlere has köp mümkinçilik döredip, has uly tizligi talap edýär. Amazon, Netflix we Etsy ýaly kompaniýalary has adaty kärhanalardan näme tapawutlandyrýar? Bu kompaniýalaryň ägirt uly depginde ösýändigini bilýäris, şonda-da esasy artykmaçlyklaryny dowam etdirýärler we bäsdeşlerinden ep-esli öňde barýarlar. Muny nädip edýärler? Java we JVM döredijiler üçin bu amaly gollanma, “Bahar Boot”, “Spring Cloud” we “Cloud Foundry” ulanyp, has netijeli we has çalt programma üpjünçiligini nädip gurmalydygyny görkezýär. ” Theeri gelende aýtsak, JavaRush-da ýaňy-ýakynda bulut hasaplamasynda Java ulanmak temasyny ara alyp maslahatlaşdyk. Ititirenler üçin: Bulutlarda Java. Bulut programmalary dünýäni nädip ýeňýär we näme üçin Java gerek . 2020-nji ýylda näme okamaly?  Java döredijiler üçin iň oňat täze kitaplaryň saýlamasy - 3

Java: Netijeli programmirleme (3-nji neşir)

Iňlis dilindäki wersiýasyny şu ýerden satyn alyp bilersiňiz: Netijeli Java 3-nji neşir Awtory: Joşua Bloch Bu kitaby entek okamadyklar üçin ondan başlamagyň manysy bar. Java gollanmasynyň üçünji neşiriniň rus dilindäki terjimesi, Java gurşawynda iň abraýly ýazyjy Joşua Bloçdan Java programmirlemegiň iň oňat tejribelerine terjime edildi. Joşua Bloch, bilmeýänler üçin Google-da baş Java arhitektory, “Sun Microsystems” -yň döredijisi we Transarc-da uly ulgam arhitektorydy. Java platformasynyň köp aýratynlyklaryny işläp düzmäge we durmuşa geçirmäge gatnaşan hut şol. Täze neşirde awtor Java 8 we 9 wersiýalarynda peýda bolan aýratynlyklar we kitaphanalar barada maglumat goşdy. Mundan başga-da, kitapda täze we täzelenen maslahatlar we usullar, şeýle hem lambda aňlatmalary we akymlary bölümi bar. Ine, “Java: Netijeli programmirleme:” funksiýaly interfeýsler, lambda aňlatmalary, usul we akym salgylanmalary, interfeýslerdäki standart we statiki usullar, görnüş görnüşleri, şol sanda umumy görnüşler üçin göwher (<>) operatory, @ SafeVarargs düşündiriş, täze kitaphananyň aýratynlyklary we ş.m. 2020-nji ýylda näme okamaly?  Java döredijiler üçin iň oňat täze kitaplaryň saýlamasy - 4

Häzirki zaman Java. Programmirleme reseptleri

Iňlis dilini şu ýerden satyn alyp bilersiňiz: Häzirki zaman Java reseptleri: Java 8 we 9-da kyn meseleleriň ýönekeý çözgütleri Awtory: Ken Kuzen Resept kitaplaryny halaýanlar üçin ajaýyp wariant. Şeýle hem, Java 8 we Java 9 öwrenmäge başlaýanlar, sebäbi bu iň oňat okuw kitaplaryndan biridir. Adyň belleýşi ýaly, bu eserde Ken Kousen Java 8 we 9-da “çylşyrymly meseleleriň ýönekeý çözgütlerini” görkezýär. “Funksional programmirleme gurallarynyň Java SE 8-e girizilmegi, abraýly obýekte gönükdirilen dil üçin öwrülişik üýtgeşmesini alamatlandyrdy. Lambda aňlatmalary, usul salgylanmalary we akymlar bu diliň manysyny düýpgöter üýtgetdi. Bu kitapda, 70-den gowrak jikme-jik resept ulanyp, köp sanly meseläni çözmek üçin täze dil aýratynlyklarynyň ulanylyşyny görkezýärin. Java-yň öňki wersiýalary bilen tanyş bolan döredijiler bu ýerde Java SE 8-de peýda bolan täzelikleriň hemmesini diýen ýaly taparlar, şeýle hem Java 9-daky täzeliklere bagyşlanan aýratyn bölüm taparlar "-diýip, awtor ýazýar. 2020-nji ýylda näme okamaly?  Java döredijiler üçin iň oňat täze kitaplaryň saýlamasy - 5

Arassa arhitektura. Programma üpjünçiligini ösdürmek sungaty

Iňlis dilini şu ýerden satyn alyp bilersiňiz: Arassa arhitektura: Programma üpjünçiligi we dizaýn boýunça ussanyň gollanmasy Awtory: Robert Martin mostöne iň soňky bolmasa-da (2017-nji ýylyň ahyrynda neşir edildi), ýöne isleýän tejribeli Java programmistleri üçin hakykatdanam ajaýyp kitap. indiki derejä çykyň we çözgüt arhitektorlaryna öwrüliň. “Arassa arhitektura”, Robert Martiniň iň köp satýan “Arassa kod” we “Arassa kodlaýjy” sözleriniň dowamy. Martin bu kitapda wagt synagyndan geçjek programma arhitekturasyny nädip döretmelidigi, şeýle hem dizaýn nagyşlary we umuman programma arhitekturasy baradaky ýalňyş düşünjeleri nädip ýeňip geçmelidigi barada gürrüň berýär. “Arassa arhitektura” ähli derejeleri döredijiler, ulgam analitikleri, arhitektorlar we karýera basgançagyna çykmak ýa-da iň bolmanda bu işi edýän adamlara täsir etmek isleýän her bir programmist üçin hökman okalmalydyr. Arhitekturalaryň hemmesi birmeňzeş düzgünlere eýerýär "-diýdi awtor. 2020-nji ýylda näme okamaly?  Java döredijiler üçin iň oňat täze kitaplaryň saýlamasy - 6

Java 9 Modullygy: Durnukly programmalary ösdürmegiň nusgalary we amaly

Uthorsazyjylar: Sander Mak we Pol Bekker Bu kitabyň rus dilinden terjimesini tapyp bilmedik, ony okamak isleýänleriň diňe Java 9-da modullaryň ähli aýratynlyklaryny öwrenmek bilen çäklenmän, iňlis dilini hem öwrenmek üçin ajaýyp mümkinçiligi bar diýmekdir. . Theeri gelende aýtsak, söhbetdeşlik wagtynda we daşary ýurtly kärdeşleri bilen aragatnaşyk saklanda özüni utandyrmazlyk üçin bir programmistiň iňlis dilini nädip öwrenip biljekdigi barada gürleşdik. Modullyk Java 9 neşiriniň esasy aýratynlyklaryndan biri bolup, bu kitapda awtorlar bu mowzugy doly beýan edýärler. Sander Mak, Java 9-da (we ondan soňky) hem tanalýan häkim, konferensiýalarda ýygy-ýygydan çykyş edýär we branchandbound.net sahypasynda öz blogy bar. Pol Bekker hem öz gezeginde Java jemgyýetinde görnükli şahsyýet. Kärhana programmalaryny gurmak boýunça hünärmen we Luminis Technologies-de programma arhitektory. “Bu amaly kitap bilen Java döredijiler diňe bir modullygyň ähli artykmaçlyklaryny däl, eýsem hakykatdanam ygtybarly programmalary döretmek üçin zerur nagyşlary hem öwrenerler. Authorsazyjylar Java platformasynyň modul ulgamynyň düşünjelerini we hödürleýän güýçli gurallaryny düşündirýärler. Şeýle hem, bar bolan kody modulirlemegi we modul görnüşinde täze Java programmalaryny ösdürmegi öwrenersiňiz "-diýdi. 2020-nji ýylda näme okamaly?  Java döredijiler üçin iň oňat täze kitaplaryň saýlamasy - 7

Häzirki zaman Java hereket: Lambdas, akymlar, funksional we reaktiw programmirleme

Uthorsazyjylar: Raul-Gabriel Urma, Mario Fusko, Alan Mikroft Java-nyň häzirki zaman wersiýalary barada rus dilinde henizem çap edilmedik başga bir gowy okuw kitaby. Häzirki zaman Java in Action, Java 9 we Java 10-da iň gyzykly we möhüm üýtgeşmeleri öz içine alýan üýtgeşmeler we goşmaçalar bilen iň köp satylan Java 8 kitabynyň täze wersiýasy. Häzirki wagtda kitabyň ikinji neşiri okyjylar üçin elýeterlidir we ýakyn wagtda Java 11 we Java 12-iň täze çykanlary barada maglumatly başga bir täzelenme çykar diýip umyt edýäris. Emma häzirki wagtda “Modern Java in Action” häzirki Java-yň iň gowy okuw kitaplaryndan biridir. Bu kitap, “Lambda Expressions”, “Akym”, “Funksional programmirleme” we “Reaktiw programmirlemek” ýaly häzirki Java programma usullaryny öwrenmäge kömek eder. 2020-nji ýylda näme okamaly?  Java döredijiler üçin iň oňat täze kitaplaryň saýlamasy - 8

Java SE 9. Esasy kurs

Iňlis wersiýasyny şu ýerden satyn alyp bilersiňiz: Sabyrsyz 2-nji neşir üçin Core Java SE 9 Awtory: Keý S. Horstmann Javaöne bu Java öwrenip başlaýanlar üçin ajaýyp kitap - bu köpleriň başynda ulanmagy maslahat berýän okuw kitaby. Bularyň köpüsi Keý Horstmanyň stili bilen baglanyşykly: awtor gollanma ýazmaga hakykatdanam ökde. Horstmann Java SE 9 hakda ýönekeý sözler bilen gürleýär, ýöne şol bir wagtyň özünde gurluşy ýönekeýleşdirmeýär we jikme-jikliklere ýeterlik üns berýär. Şol ýazyjy Java 8, Scala, Java esaslary we beýleki mowzuklary öz içine alýan başga-da birnäçe kitap ýazdy. "Java üçin täze bolsaňyz ýa-da tejribeli işläp düzüjiňiz bolsun, bu gollanma size geljegiň iň ygtybarly, täsirli we ygtybarly koduny ýazmaga kömek eder" diýip, neşirçi wada berýär. Biraz gödek, ýöne umuman dogry. “Core Java” hakykatdanam başlaýanlar we tejribeli kodlaýjylar üçin köp peýdaly zatlary öz içine alýar.
Teswirler
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION