JavaRush /Java Blog /Random-TK /Işe alýan adam bilen geçirilen söhbetdeşlikde size garaşý...

Işe alýan adam bilen geçirilen söhbetdeşlikde size garaşýan 11 sany kyn tehniki däl sorag

Toparda çap edildi
Söhbetdeşlikde size garaşýan zadyň ýa-da işe alýan adamyň 10 sany kyn sowalynyň makalanyň uýgunlaşdyrylmagyny size ýetirýäris . Onda täze başlaýanlary (we diňe täze öwrenýänler däl) käwagt bulaşdyrýan umumy soraglar hakda gürleşeris. Üns beriň: bu tehniki söhbetdeşlik däl, kadrlar boýunça hünärmen bilen ilkinji söhbetdeşlik.
Işe alýan adam bilen geçirilen söhbetdeşlikde size garaşýan 11 sany tehniki däl sorag - 1
Söhbetdeşlik wagtynda bilim, iş tejribesi, jogapkärçilikler we karýeranyň ösüşi barada gürleşmegi meýilleşdirýärsiňiz, munuň ýerine biraz adam çekmek, degişme aýtmak, logika meselesini çözmek we söhbetdeşlik ahyrynda bilmek isleýärler. awtoulagda näçe balykçy çybygy gabat geler. Siziň gaharyňyz esasly. Psihologiki synagdan geçdiňiz. Çylşyrymly soraglar iki esasy topara bölünýär. Birinjisi, stres döredýän soraglar. Bu kategoriýa, öňki üstünlikleriňiz, maşgala düzümiňiz, ene-atalaryňyzyň işlän ýeri we ş.m. hakda çak edilýän maglumatlary öz içine alýar. Bu soraglar söhbetdeşi tutmaga we nätakyklyklary we gapma-garşylyklary ýüze çykarmaga kömek edýär. Elbetde, işe alýan tarapyndan görkezilen iş beriji, anketaňyzy üns bilen okamaga we ol ýerden hemme zady diýen ýaly öwrenmäge ukyply. Şeýle-de bolsa, reaksiýaňyzy görmek onuň üçin siz hakda maglumatlardan has möhümdir. Bu ýagdaýda, gereksiz duýgular bolmazdan mümkin boldugyça dogruçyl bolmaly.
Işe alýan adam bilen geçirilen söhbetdeşlikde size garaşýan 11 sany tehniki däl sorag - 2
Beýleki soraglar topary, erudisiýaňyzy, gülkünç duýgyňyzy, sözleýişiňizi we logikany, çalt jogap bermek we özüňizi görkezmek ukybyňyzy kesgitlemäge gönükdirilendir. Birinji kategoriýadan tapawutlylykda bu soraglar sizi stres ýagdaýyna salmaýar we amaly many berýär. Işe alýan adamyň hyýaly käwagt çäksiz bolýar, şonuň üçin ikinji topardaky soraglaryň mowzuklaryny anyk kesgitlemek kyn. Söhbetdeşligiň resmi bölüminden gülkünç prowokasiýalara garaşylmadyk pursatlar we ýiti geçişler. Stressde bolanyňyzda, bilmän başda isläniňizden has köp maglumat berýärsiňiz. Birinji kategoriýanyň iň meşhur soraglaryna nädip jogap bermelidigini öwreneliň.

1. Özüňiz hakda aýdyň

Bu ýönekeý sorag köplenç dalaşgärleri kynlaşdyrýar. Durmuşdaky ileri tutýan zatlaryňyza düşünmäge kömek etmek üçin ajaýyp. Ilki bilen, iş beriji siziň bilimiňiz we iş tejribäňiz barada bilmek isleýär. Şahsy taryhyňyzy az derejede saklamaly. Şeýle-de bolsa, şahsy durmuşyňyz hakda gaty jikme-jik maglumat bermezden gysga gürleşmäge taýyn bolmaly.

2. Boş wagtyňyz näme edýärsiňiz? Sizde hobbi barmy?

Bu sorag, öňki soragyň logiki dowamy. Bu işe alýan adama psihologiki portretiňizi çekmäge we göz öňünde tutulan wezipä laýyklygyňyzy kesgitlemäge kömek edýär. Mysal üçin, bir kompaniýa güýçli ýolbaşçylyk häsiýetleri we syýahat etmäge taýyn aktiw adama mätäç. Dalaşgär gül ösdürip ýetişdirmegi, öý rahatlygyny gowy görýändigini we gowy hereket etmegine ýol bermeýändigini aýdýar. Adam gaty gowy hünärmen bolup biler, ýöne oňa laýyk bolmaz. Iş beriji işjeň, köp taraply işgäri görmek isleýär.
Işe kabul ediji bilen geçirilen söhbetdeşlikde size garaşýan 11 sany tehniki däl sorag - 3
Söhbetdeşlik söhbetdeşligi güýmenje öwrülende, teklip edilýän pozisiýa üçin gymmatly häsiýetleri bellemeli. Analitikler krosswordlary çözmekde gazanan üstünlikleri bilen öwünip bilerler, dolandyryjylar sport üstünliklerinde beýan edilen liderlik häsiýetlerini belläp bilerler, dizaýnerler döredijilik işleri bilen öwünip bilerler. Mundan başga-da, güýmenje bilen baglanyşykly soraglar dalaşgärleriň intellektual derejesini, saglyk derejesini we beden taýdan sagdynlygyny kesgitlemäge kömek edýär (eger güýmenje sport bilen baglanyşykly bolsa). Obadyňyzdan çykarmaň, hobbiňiz kitap okaýan bolsa, diňe iň täze satylanlary däl, eýsem professional edebiýaty hem bellemeli.

3. Näme üçin öňki işiňizi terk etdiňiz?

Iş beriji öňki işiňizde näme bolandygyny we täze işiňizden nämä garaşýandygyňyzy bilmek isleýär. Esasy düzgün: öňki başlygyňyz ýa-da kärdeşleriňiz hakda hiç haçan erbet zatlar aýtmaly dälsiňiz. Täze dolandyryjyňyz hemme zadyň hakykatdanam nähili bolandygyny bilenok, ýöne sizi problemaly we dawa-jenjelli işgär hasaplap biler. Adaty, amatsyz tertibe, dolandyryşy üýtgetmäge salgylanyp bilersiňiz. Mainöne esasy delilleriňiz, durnukly toparyň bir bölegi bolmak, karýeranyň ösmegi, gyzykly we peýdaly taslamalaryň üstünde işlemek we ş.m.
Işe alýan adam bilen geçirilen söhbetdeşlikde size garaşýan 11 sany tehniki däl sorag - 4

4. Gowşak taraplaryňyz näme?

Bu soraga jogap, iş berijä siziň nä derejede ýetişendigiňizi görkezer. Diňe şeýle adam güýçli we gowşak taraplary barada arkaýyn we öz-özüni masgaralap biler. Emma haçan durmalydygyny we gaty uzak gitmeli däldigini bilmek möhümdir. Nähili ýaltalygym hakda degişme etmegiň hajaty ýok. “Kämahal özümi alyp gidip bilýärin, wagtymy ýitirýärin” diýmek has gowudyr. Özüňize degişli kemçilikler, ahyrky işiňiz üçin peýdaly we oňyn bolup çykmalydyr: pyýada we seresaplylyk buhgalterler üçin peýdaly, mahabat agentleri üçin aşa ýakyn. Bitarap jogap berip bilersiňiz: "Mende kemçilikler bar, ýöne olar meniň işime täsir etmeýär." Uzyn, aşa aç-açan, jikme-jik hekaýalardan gaça duruň.
Işe alýan adam bilen geçirilen söhbetdeşlikde size garaşýan 11 sany kyn tehniki däl sorag - 5
Bu soragy aýtmagyň başga bir usuly bolup biler: "Durmuşyňyzda haýsy şowsuzlyklary başdan geçirdiňiz?" Işe alýan adam, ýalňyşlyklar bilen oňyn we peselişlere şahsy garaýşyňyz we çalt dikeltmek we dowam etdirmek ukybyňyz bilen gyzyklanmaýar.

5. Üstünlikleriňiz barada bize aýdyň

Işe alýan adam üçin özüňe hormat goýmagyň derejesine düşünmek möhümdir. Bu ýerde üstünlikli durmuşa geçirilen taslama, ösen okuw we alnan baýraklar barada gürleşip bilersiňiz. Esasy zat, ony artykmaç etmek däl. Otheröne başga bir aşa gitmeli däl - öz mümkinçilikleriňize we ukyplaryňyza baha bermeli däl. Iş söhbetdeşligi aşa sada bolmak üçin wagt däl. Şol sebäpden, sizden nemes dilini bilýärsiňizmi ýa-da sypaýyçylyk etmek kararyna gelseňiz, HR özüni "dilini bilmeýär" diýip bellär we has ynamdar kandidata ileri tutar. Şonuň üçin anyk we ynandyryjy jogap beriň.
Işe alýan adam bilen geçirilen söhbetdeşlikde size garaşýan 11 sany tehniki däl sorag - 6

6. Kompaniýamyz bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlyga ygrarlymy?

Bu sorag, işe alýan adama öz maksatlaryňyza we näderejede dogruçyldygyňyza düşünmäge mümkinçilik berýär. Elbetde, toparyň ýüze çykjak gyzykly meseleleri çözmegi halaýandygyna ýa-da ýokdugyna düşünmek üçin ilki bilen kompaniýada işlemelidigiňizi aýdyp, göni jogapdan gaça durup bilersiňiz (mysal üçin, ýolbaşçy wezipä barjak bolsaňyz). "Everythinghli zat gowy bolsa, siziň bilen hyzmatdaşlygymyz uzak we özara peýdaly bolar" iň gowy jogap.

7. Islenýän aýlyk derejäňiz nähili?

Iş beriji kompaniýanyň sizi “satyn alyp” biljekdigi bilen gyzyklanýar. Öňki ýagdaýyňyzda alanyňyzdan 10-15% köp mukdarda ses bermäge arkaýyn boluň. Iň pes mukdary öňki aýlygyňyzdan pes bolup bilmez (ýa-da goşmaça ýeňillikler hödürlenmeli). Ilkinji gezek işe girýän bolsaňyz, näçeräk talap edip boljakdygyňyza düşünmek üçin şuňa meňzeş teklipler üçin zähmet bazaryny öwreniň.
Işe alýan adam bilen geçirilen söhbetdeşlikde size garaşýan 11 sany tehniki däl sorag - 7

8. Köp mukdarda maglumat bilen işlemäge taýynmy?

Size bu sorag berilse, kompaniýa köplenç iş wagtyndan artyk işleýär. Bu ýagdaýda goşmaça sagat näçe wagt işlemelidigini we nädip tölenýändigini anyklap bilersiňiz. Şol bir maksat bilen, maşgala ýagdaýyňyz, çagalaryňyz barmy ýa-da ýaşy nämedigi barada soralar. Jogaplardan işgäriň näderejede durnukly we işe ukyplydygyňyza, näsag rugsady, dynç alyş, dynç alyş we ş.m. näçe wagt gerek boljakdygyna düşünip bilersiňiz.

9. Täze işiňizde näme bilen duşuşmagy ýigrenersiňiz?

"Işiňizde iň ýakymsyz pursatlar haýsylar?" Bu sorag, şahsy häsiýetleriňizi barlamaga gönükdirilendir. Umuman kabul edilen gymmatlyklara esaslanyp, jogap bolmaly: ýalan, hünärsizlik, skandallar, gybat.
Işe alýan adam bilen geçirilen söhbetdeşlikde sizi garaşýan 11 sany tehniki däl sorag - 8

10. Näme üçin bu wezipe bilen gyzyklanýarsyňyz?

Ileri tutýan ugurlaryňyzy kesgitlemek üçin iş berijiniň teklip edilýän wezipä nämäni özüne çekendigine düşünmek möhümdir. Uly, gülläp ösýän bir kompaniýada işlemek isleýändigiňizi we munuň üçin peýdaly boljak bilimleriňiziň bardygyny belläň.

11. Synaga taýynmy?

Köplenç IT wezipelerine dalaşgärler göz öňünde tutulanda HR diňe başlangyç söhbetdeşlik geçirýär. Tejribäňiz, başarnyklaryňyz we şahsy häsiýetleriňiz kompaniýanyň zerurlyklaryna laýyk gelýän bolsa, synag tabşyrygyny ýerine ýetirmegiňizi haýyş etmeli. Synaga baha bermek işe alyjy tarapyndan däl-de, öz profiliňiziň tehniki hünärmeni tarapyndan amala aşyrylýar, sebäbi HR ony nädip tehniki taýdan dogry tamamlandygyňyzy düşünmäge ukyply däl. Bu işi üstünlikli ýerine ýetirseňiz, IT bölüminiň başlygy ýa-da ygtyýarly şahs gatnaşjak ikinji söhbetdeşlige çagyrylyp bilersiňiz. Munuň üçin taýyn boluň.
Işe kabul ediji bilen geçirilen söhbetdeşlikde size garaşýan 11 sany tehniki däl sorag - 9
Söhbetdeşliklere gitdiňizmi? Işe alýanlaryň size beren kyn soraglaryny teswirlerde paýlaşyň

Söhbetdeşlikden öň näme etmeli?

Söhbetdeşlik wagtynda işe alýan adamyň esasy wezipesi dalaşgäriň psihologiki portretini döretmek, ahlak häsiýetlerine, ambisiýalaryna, kär talaplaryna baha bermek we teklip edilýän wezipä gyzyklanma derejesini kesgitlemek. Işe alýan adamyň potensial işgär hakda elmydama ygtybarly maglumatlary bolup bilmez, şonuň üçin öňki iş ýerlerinden salgylanma bermäge taýyn bolmaly. Questionshli soraglara kadadan çykman jogap bermeli.
Işe alýan adam bilen geçirilen söhbetdeşlikde size garaşýan 11 sany tehniki däl sorag - 10
Elbetde, her soragy öňünden aýdyp bilmersiňiz, sebäbi her söhbetdeşlik özboluşly. Şeýle-de bolsa, siz taýyn bolmaly. Nämä garaşyp boljakdygyňyzy bilmek üçin ýöriteleşdirilen forumlara göz aýlap bilersiňiz. Barjak ýeriňizde eýýäm söhbetdeşlik geçirilenlerden güwänamalary tapyp bilersiňiz. Gowy maslahat, ýygnaga barjak kompaniýaňyz hakda bilmeli. Söhbetdeşlik wagtynda özüňizi alyp barşyňyz gaty möhümdir. Arkaýyn, ynamly boluň, özüňizi aç-açan beýan ediň, sorag beriň. Özüňize ynanyň, söhbetdeşligiň iş prosesiniň aýrylmaz bölegidigine düşünýän iň gowy kandidat. Artykmaç gitmäň - gaty sada bolmaly däl, ýöne aşa aç-açanlygy görkezmeli däl, islendik ýagdaýda oňyn we dostlukly bolmaly. Belki, söhbetdeşiňiz geljekki kärdeşiňiz bolar. Şeýle bolmasa-da, arzuw edýän işiňizi tapjakdygyňyza arkaýyn boluň. Siz üstünlik gazanarsyňyz! Söhbetdeşlik bilen üstünlik arzuw ediň!
Teswirler
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION