JavaRush /Java Blog /Random-TK /Geljekdäki hünärlerde Java: programmirleme 10 ýylda peýda...

Geljekdäki hünärlerde Java: programmirleme 10 ýylda peýdaly bolup biler

Toparda çap edildi
Hünäriňizi üýtgeden bolsaňyz, geljegi uly bolan birine öwüriň: şu gün hem, 10-20 ýyldan hem ähmiýetli. IT sferasy edil şu barada: peýda bolanyndan soň ösüş bilen baglanyşykly zähmet bazary hemişe oňyn dinamikada ösýär. Bu gün zähmet bazarynyň birnäçe ýylyň dowamynda nähili üýtgejekdigi, haýsy hünärleriň öljekdigi we haýsysynyň ýüze çykjakdygy we Java-yň ösüşi we dili bu bazara nirede laýyk geljekdigi barada söhbet ederis.Geljekdäki hünärlerde Java: programmirleme 10 ýylda peýdaly bolup biler - 1

Sanlaşdyrmak we geljegiň dünýäsi

Dürli çaklamalara görä, işewürlik prosesleriniň sanlylaşdyrylmagy, Moskwa innowasiýa gullugynyň geçiren barlaglaryna görä, ýakyn 10 ýylda bar bolan hünärleriň 9% -den 50% -ine çenli ýok bolmak howpuny döredýär. Şeýle-de bolsa, şol hasabatda her 3-5 ýyldan täze hünärleriň ýüze çykýandygy bellenilýär. Munuň üçin bazaryň talaplaryna çalt uýgunlaşyp bilmek üçin okuw ulgamyny talap edýär. Dawosda geçirilen Bütindünýä ykdysady forumynyň çäginde neşir edilen "Zähmetiň geljegi"Geljekdäki hünärlerde Java: programmirleme 10 ýylda peýdaly bolup biler - 2 hasabatyna görä , geljekdäki robot ynkylaby 97 million täze iş ýerini döreder. 2025-nji ýyla çenli iş berijileriň işi adamlar bilen maşynlaryň arasynda deň paýlaşmagyna garaşylýar. Adam başarnyklaryny ulanýan wezipelere isleg artar. Maşynlar, esasan, maglumatlary we maglumatlary gaýtadan işlemäge, administratiw meselelere we ak we gök ýakaly işçiler üçin gündelik el işine gönükdiriler. 2025-nji ýyla çenli emeli intellekt, maşyn öwrenmek we Uly maglumatlar boýunça hünärmenler Russiýa Federasiýasynda, Belarusda we Ukrainada meşhur bolar we buhgalterler, kätipler we aklawçylar artykmaç işgär hökmünde ykrar ediler. Hasabatyň belleýşi ýaly, analitiki pikirlenmek, döredijilik we çeýeligi zerur hünärleriň arasynda bolar. Täze hünärler esasan maglumatlar we emeli intellekt, mazmun döretmek we bulut hasaplamasy bilen baglanyşykly bolar. Pandemiýa, soňky bir ýylda özbaşdak onlaýn onlaýn mümkinçiliklerini gözleýänleriň sanynyň dört esse, işgärlerine onlaýn okuw mümkinçiliklerini hödürleýän iş berijileriň sanynyň bäş esse, girýänleriň sanynyň dokuz esse artandygyny gördi. hökümet maksatnamalary arkaly onlaýn okuw.

IT pudagy bilen näme bolar?

Maglumat tehnologiýasy ykdysadyýetiň iň çalt ösýän ugurlaryndan biridir. Russiýanyň “Täze hünärleriň atlasy” taslamasynda aýdylyşy ýaly häzirki wagtda bu pudakda birnäçe möhüm proses bolup geçýär: tordan geçýän maglumatlaryň mukdary köpelýär we ony gaýtadan işlemek üçin çözgütler ösýär we sanly çözgütler barha köpelýär ykjam we “ulanyjy üçin amatly”. Diýmek, häzirki wagtda her maşgalada diýen ýaly noutbuk bar bolsa we planetanyň her ikinji ýaşaýjysy smartfon ulanýan bolsa, on ýyldan islendik şäher ilaty azyndan 5-6 enjamyň biri-birine birikdiriljekdigini aňladýar. Şoňa laýyklykda maglumatlaryň göwrümi artdygyça täze howpsuzlyk ulgamlaryna, süzgüç usullaryna we maglumatlary goramaga zerurlyk artar.

Geljekde haýsy IT hünärleri peýda bolar?

Bu bölümde diňe bir peýda bolman, eýsem eýýäm peýda boljak, ýakyn ýyllarda has meşhur boljak hünärleri sanap geçjekdigimizi aýtmak gerek. Mundan başga-da, Java ulanyp boljak hünärleri saýladyk. Şonuň üçin okaň we has içgin göz aýlaň - belki geljekki hünäriňiz bu sanawda bolar.

Neurointerface dizaýneri

Ulanyjylaryň psihologiýasyny we fiziologiýasyny göz öňünde tutup, kompýuterleri, öý we senagat robotlaryny dolandyrmak üçin adam nerw ulgamyna laýyk gelýän interfeýsleri ösdürmäge gatnaşýan hünärmen. Indi nerw interfeýsleri esasan güýmenje üçin ulanylýar, ýöne geljekde nerw interfeýsleriniň kömegi bilen dürli çylşyrymly enjamlara gözegçilik etmek ýa-da beýleki adamlar bilen sözlemezden aragatnaşyk gurmak mümkin bolar.

IT hoşhabarçysy

Döredijilik we tehnologiýanyň çatrygyndaky hünär. IT hoşhabarçysy, IT önümleriniň ahyrky ulanyjylary bilen aragatnaşyk saklamak we ösen tehnologiýalara konserwatiw bolan toparlara täze çözgütleri öňe sürmek boýunça hünärmen. Adamlara sanly deňsizligi azaltmak üçin täze programmalary we hyzmatlary nähili ulanmalydygyny öwredýär.

IT auditory

Programma üpjünçiligini işläp düzmek boýunça hünärmen. Maglumatlary gaýtadan işleýän we şoňa esaslanyp karar berýän çylşyrymly IT ulgamlarynyň auditorlary, ýokary töwekgelçilikleri döredip biljek ýalňyşlyklar ýa-da hakerler. Bu ulgamlaryň programma üpjünçiliginiň howpsuzlygy, şol sanda ösüş prosesi we işläp düzüjileriň kärleri.

Uly maglumat modeli dörediji

Internet arkaly alnan köp mukdarda maglumatlary ýygnamak we gaýtadan işlemek ulgamlaryny dizaýn edýän hünärmen, gurnama interfeýslerini we seljeriş modellerini özleri ösdürýär. Russiýada, Ukrainada we Belarusda bu hünär boýunça boş ýerler eýýäm açylýar, isleg entek gaty ýokary bolmasa-da.

Giňeldilen hakykat syýahat gurluşykçysy

Giňeldilen hakykatyň ösüşi geljekdäki ilata has köp güýmenje almaga mümkinçilik berer. “Augmented Reality Trip Maker” müşderileri syýahat eder. Bu eser ýazmagy, dizaýn etmegi we giňeldilen hakykaty döretmegi we iň esasysy indiki nesiller üçin hekaýalary şahsylaşdyrmagy talap eder.

Zerur Internet

Zatlar interneti soňky döwürde işjeň ösýär. Köplenç akylly tehnologiýa, howpsuzlyk dolandyryşy we iş prosesini awtomatlaşdyrmak arkaly energiýa we material ulanylyşyna gözegçilik etmek üçin ulanylýar.

Maglumat detektivi

Häzirki wagtda ummasyz köp maglumatlary onlaýn ýagdaýda goýýarys we ýakyn wagtda kompaniýalara hemmesini derňemek we netijelerine esaslanyp maslahat bermek üçin detektiwler gerek bolar. Maglumat detektivleri köp çeşmelerden maglumatlar toplumyny kesgitlemek we barlamak, täze maglumat çeşmelerini tapmak, köp çeşmelerden maglumatlar toplumlaryny garyşdyrmak, deňeşdirmek we seljermek, hasabat ýazmak we netijelerini kompaniýa hödürlemek talap ediler.

Kiber betbagtçylygyny çaklaýjy

Häzirki zaman dünýäsinde geljegiň kiber gurşawyna düşünmek we çaklamak has möhüm bolýar. Hökümetler, önümçilikler, jemgyýetler we şahsyýetler özlerini goramaly we has çydamly bolmaly. Kiberhowpsuzlyk hünärmeni kiber howplara gözegçilik etmeli, ýüze çykarmaly we çaklamaly we olaryň netijelerini çaklamaly bolar. Bu adamlar, kiber näbellilikleri kartalaşdyrmaly we olara taýynlyk görmek üçin çaklamalar etmeli bolarlar.

Aýdym-saz nerw ulgamyny dörediji

Saz nerw ulgamlarynyň ösüşi, tehniki meseleleriň toplumyny kompýutere geçirmegi wada berýär: aýdym-saz gaýtadan işlemek, tertiplemek, özleşdirmek we stilizasiýa. Saz nerw ulgamyny döredijileriň esasy wezipeleri, IT pudagyndaky kärdeşleriniň sazandalaryň wezipelerine garanyňda has ýakyn. Öndüriji maşyna esasy aýdym-saz endiklerini öwretmeli, özi-de wirtual bolmaz. Şonuň üçin aýdym-saz nerw ulgamlaryny ösdüriji hökmünde karýera, ilkinji nobatda, ýokary hilli IT bilimini talap eder. Bu teksti jemläp, okyjylary 10 ýylda haýsy görnüşde görýändikleri we pikirlerine görä ýakyn ýyllarda ösüş pudagynda näme boljakdygy barada gürleşmäge çagyrýarys. Teswirleriňize garaşýarys;)
Teswirler
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION